Hotărârea nr. 344/2019

Hotărârea nr. 344 - privind instituirea taxei de habitat cu destinația  specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii  non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Analizând:

 • - Raportul de specialitate comun nr. 123755/27.08.2019 întocmit de Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și direcția Juridică. Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;

 • -  Raportul de specialitate nr.99128/11.07.2019 și Punctul de vedere nr. 283993/23.08.2019 întocmite de Direcției Venituri Buget Local Sector, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Procesul Verbal nr.83345/11.06.2019 si fișa de fundamentare T2;

 • - Procesul verbal nr. 120806/22.08.2019 al ședinței publice din data de 20.08.2019;

 • - Avizul Comisiei de de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul comisiei pentru probleme Ecologice, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu c?aApter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar ț al Sectorului 2 București.


Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Art. 9 pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la i octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

 • - Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică -republicată;

 • - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificurile și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019;

 • - Hotărârea Guvernului nr.942/2017 privind aprobarea Planului Național de gestionare a deșeurilor pentru perioada 2014-2020;

 • - H.C.G.M.B nr.l 19/2010 privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București;

 • - H.C.G.M.B nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deșeurilor municipale din Municipiul București;

 • - H.C.G.M.B nr. 109/2012 privind colectarea separată a deșeurilor de către persoanele fizice și asociațiile de locatari/proprietari din Municipiul București;

 • - H.C.G.M.B nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 68/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București în forma revizuită, a modalității de gestiune și a documentației-cadru de delegare a serviciului de salubrizare;

 • - Hotărârea Consiliului Local sector 2 nr.325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București.

în temeiul art. 139 alin. (1) , coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. e) și alin. (4) din jfaȘ&fiOrdonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) începând cu data de 01.01.2020 se instituie taxa de habitat cu destinația specială de salubrizare, pentru utilizatorii non-casnici (persoane juridice) din Sectorul 2 al Municipiului București, aferentă serviciilor de salubrizare prestate în beneficiul comunității locale și individual.

(2) Pentru anul 2020, tariful pentru activitatea de colectare separată, transportul separat la facilități tehnologice de sortare/ tartare al deșeurilor, provenind din activități comerciale din industrie/comerț/servicii și instituții publice(utilizatori non -casnici) și depozitarea finală a reziduurilor post sortare/ tratare este de 515,60 lei/tonă sau 171.87 lei/mc.

Art.2. Se aprobă Regulamentul privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, pentru beneficiarii non-casnici (persoane juridice) prevăzut în Anexa care conține 19 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, împreună cu Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea Ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 21 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului

2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 344/ 28.11.2019

REGULAMENT

PRIVIND IMPLEMENTAREA, DETERMINAREA CUANTUMULUI, ÎNCASAREA SI ADMINISTRAREA TAXEI DE HABITAT CU DESTINAȚIA » ?

SPECIALĂ DE SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORII NON-CASNICI (PERSOANE JURIDICE) PE RAZA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Mg?


ANEXA LAH.C.L.S.2 NR.

REGULAMENT

PRIVIND IMPLEMENTAREA, DETERMINAREA CUANTUMULUI, ÎNCASAREA ȘI ADMINISTRAREA TAXEI DE HABITAT CU DESTINAȚIA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORII NON CASNICI DE PE RAZA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Cuprins

Dispoziții generale

Reguli pentru instituirea taxei; Modalități de calcul

Declarații de impunere

Termene și modalități de plată ale taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare

Gestiunea veniturilor și cheltuielilor aferente serviciului de salubrizare

Dispoziții finale

ANEXA 1 - Termeni, definiții, explicații

ANEXA 2 - Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare datorată de utilizatorii non casnici

ANEXA 3 - Declarația rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare datorată de utilizatorii non casnici

ANEXA 4 - Modalitatea/indicatorii de calcul a taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare datorată de utilizatorii non casnici

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Art. 1.

 • (1)     Pe teritoriul administrativ al Sectorului 2 al Municipiului București se instituie taxa de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii non casnici, începând cu data de 01.01.2020;

 • (2)    Prezentul Regulament are ca obiect metodologia de instituire, stabilire a cuantumului, încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, denumită generic în cele ce urmează și ’ 'taxa de salubrizare ” instituită ca taxă specială în temeiul prevederilor art. 484 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și ale Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 republicată-cu modificările și completările ulterioare, fundamentată pe necesitatea asigurării finanțării prestațiilor efectuate pentru salubrizarea Sectorului 2, de care beneficiază întreaga comunitate locală și individual, utilizatorii non casnici, care își desfășoară activitatea permanent sau temporar pe teritoriul administrativ al Sectorului 2 al Municipiului București;

Art. 2. Utilizatorii non casnici ai serviciului de salubrizare

(1) Utilizatorii non casnici (conform Anexei 1 la prezentul Regulament) beneficiază de serviciul de colectare separată si transport separat al fracției uscate (deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă) din deșeurile similare municipale și respectiv al fracției umede, provenind din activitățile desfășurate, precum și de gestionarea acestor deșeuri conform Regulamentului serviciului de salubrizare din Sectorul 2 și legislației naționale aplicabile privind colectarea separată a deșeurilor municipale (menajere și similare);

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se realizează cu frecvențele de colectare prevăzute în programele de colectare separată și transport separate al deșeurilor similare generate de utilizatorii non casnici, care au un caracter continuu, permanent, repetitiv, fiind convenite de utilizator cu operatorul autorizat;

VIZAT J spre neschimbare _ SECRETAR,


(3) Utilizatorii non casnici, în calitatea lor de beneficiari ai serviciului public de salubrizare

din Sectorul 2 al Municipiului București, au următoarele obligații:

a)


să depună declarațiile de impunere/rectificative conform prezentului Regulament și să achite obligațiile de plată, stabilite prin actele administrative emise de autoritățile administrației publice locale constituite la nivelul Sectorului 2 al Municipiului

București;


VIZAT

spre neschimbare,

 • b) să colecteze separat deșeurile (similare celor menajere) pe care le generează ca urmare a activi taților.pc care icdesfășoară, pe. minimum două .fracții, -umedă și uscată și să procedeze la depunerea acestora în recipientele de colectare standardizate (pubele și containere) pe care le utilizează;

o Fracția uscată din deșeurile similare este constituită din deșeuri reciclabile (pungi de hârtie, cutii de carton, cărți/reviste/ziare, ambalaje de sucuri și lactate, recipiente din plastic pentru băuturi - PET și produse alimentare, recipiente ale produselor cosmetice și detergenților, caserole din plastic și polistiren, farfurii de plastic și pungi de plastic spălate în prealabil, dopuri metalice, conserve din metal, doze de aluminiu, ambalaje de sticlă pentru uz alimentar etc.).

o Fracția umedă din deșeurile similare este constituită în principal din resturi de legume și fructe, resturi alimentare - gătite sau proaspete, resturi de pâine'și cereale, coji de ouă, resturi vegetale, frunze, iarbă, buruieni, alimente expirate, hârtie/carton umede, materiale textile etc..

 • c)  să predea cele două fracții colectate separat exclusiv operatorului de salubrizare autorizat pentru prestarea acestui serviciu în aria administrativ-teritorială a Sectorului 2;

 • d)  să nu sustragă din deșeurile pe care le generează/dețin fracția uscată/deșeurile reciclabile (metal, sticlă, hârtie, plastic) în scopul valorificării/predării unor alte persoane fizice sau juridice neautorizate;

 • e)  să respecte obligațiile prevăzute în Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor, a deșeurilor de ambalaje și a celorlalte acte normative în vigoare privind managementul deșeurilor, precum și prevederile Regulamentului serviciului de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București aprobat prin H.C.L S2 nr. 115/2015 și ale prezentului Regulament;

 • f)  să achite taxa de habitat cu destinație specială de salubrizare stabilită de Consiliul Local Sector 2, în condițiile prezentului Regulament;

 • g) în cazul nerespectării obligațiilor de la pct. b) - d) Primăria Sectorului 2 va proceda, la sancționarea utilizatorilor în cauză, conform prevederilor legislației aplicabile

  VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


NOTĂ:

 • (1) Pe teritoriul administrativ al Sectorului 2 al Municipiului București, colectarea și transportul separat al deșeurilor provenind de la generatorii/utilizatorii non

casnici se efectuează numai de către operatorul autorizat desemnat/stabilit în baza contractului de prestare a serviciuhii- de -salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

 • (2) Colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor provenite de la utilizatorii non casnici, generate de activități de construcții, demolări, amenajare și reabilitare exterioară/interioară a imobilelor, colectarea deșeurilor de la evenimente speciale, precum și a deșeurile voluminoase, la cerererea utilizatorilor non casnici, se va realiza exclusiv pe baza unui contract încheiat direct între operatorul de salubrizare autorizat și generatorii de deșeuri.

 • (3)  Pentru aceste activități, utilizatorii non casnici beneficiarii vor plăti operatorului contravaloarea prestației calculată pe baza tarifului stabilit de către Consiliul Local al Sectorului 2.

CAPITOLUL II Reguli privind instituirea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare datorată de utilizatorii non casnici; Modalitatea de calcul

Art. 3 Taxa de habitat cu destinație specială de salubrizare instituită prin prezentul Regulament se datorează și se plătește de către utilizatorii non casnici pentru finanțarea activităților de gestiune a deșeurilor (colectare separată, transport separat, sortare/tratare și depozitare controlată) generate urmare a activităților de orice fel desfășurate în imobile/spații situate' pe teritoriul administrativ al Sectorului 2 în care este înregistrat sediul/sediul social sau punctul/ punctele de luciu ale acestor entități, deținute/administrate/folosite cu orice titlu de către utilizatorii în cauză.

Art. 4 Cuantumul taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii non casnici este stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2, conform legii, pe baza tarifelor/costurilor de gestionare a deșeurilor municipale și a datelor aferente centralizate dc către Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 2, după cum urmează:

 • 4.1. în cazul utilizatorilor non casnici - persoane fizice care exercită orice profesii liberale, cum sunt cele: medicale, de avocatură, notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultanță fiscală, de contabil autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectură, de executare judecătorească, cele autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei sau alte profesii asemănătoare, desfășurate în

mod autonom, în condițiile legii (conform Anexei 1 la prezentul Regulament), taxa de salubrizare va fi calculată luându-se în considerare o cantitate de 25 kg deșeuri/pers./lună,-în-funcție de numărul de membrii sau angajați care desfășoară profesia respectivă;

VIZAT

spre neschimbare . secretar,


 • 4.2. în cazul utilizatorilor non casnici - entități de drept public și privat care au între 0 și 5 angajați, cu excepția restaurantelor, barurilor, hotelurilor, pensiunilor, cantinelor, cofetăriilor q                      VIZAT- |

spre neschimbare) SECRETAR, I

și altor unități de alimentație publică asemănătoare sau a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 -Alte activități recreative și distractive, taxa de salubrizare va fi calculată luându-se în considerare o cantitate de 100 kg deșeuri/lună;

 • 4.3. Pentru utilizatorii non casnici menționați la pct. 4.1. și 4.2., în funcție de situația concretă (locația locului de generare) și de solicitarea specifică a beneficiarului, fie se va asigura câte un recipient de colectare individualizat de 60-120 litri pentru fracția umedă și respectiv un recipient de 120-240 litri pentru fracția uscată (reciclabile), fie fracțiile respective vor fi depuse la punctele de colectare comune.

 • 4.4. în cazul utilizatorilor non casnici - entități de drept public și privat care au între 6 și 10 angajați, cu excepția restaurantelor, barurilor, hotelurilor, pensiunilor, cantinelor, cofetăriilor și altor unități de alimentație publică asemănătoare sau a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 -Alte activități recreative și distractive, taxa de habitat cu destinație specială de salubrizare va fi calculată luându-se în considerare o cantitate de 150 kg deșeuri/lună. Se va asigura câte un recipient dc colectare individualizat de 120-240 litri pentru fracția umedă și respectiv un recipient de 120-240 litri pentru fracția uscată (reciclabile);

 • 4.5.    In cazul utilizatorilor non casnici - entități de drept public și privat care au peste 11 angajați, a restaurantelor, barurilor, hotelurilor, pensiunilor, cantinelor, cofetăriilor și altor unități de alimentație publică asemănătoare sau a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, indiferent de numărul de angajați, taxa de salubrizare va fi calculată în funcție de activitatea desfășurată, pe baza indicatorilor prezentați în Anexa 4, dar nu mai puțin de 300 kg deșeuri/lună.

 • 4.6.   în cazul entităților de drept public și privat prevăzute la punctele 4.2. și 4.4., care utilizează mai mult de un recipient de 120 litri pentru fracția umedă, respectiv mai mult de un recipient de 240 litri pentru fracția uscată (deșeuri reciclabile), taxa de habitat cu destinație specială de salubrizare va fi calculată în funcție de activitatea desfășurată, pe baza indicatorilor prezentați în Anexa 4, dar nu mai puțin de 300 kg deșeuri/lună.

VIZAT spre neschimbare, secretar,

CAPITOLUL III Declarații de impunere

r.......t


ART. 5

 • (1) în vederea calculării taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare, utilizatorii non casnici au obligația depunerii Declarației de impunere, dată pe proprie răspundere, conform Anexei 2, în termen de 45 de zile de la instituirea acesteia.

 • (2) Utilizatorii non-casnici au obligația depunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru sediul și toate punctele de lucru în care desfășoară activități (economice sau de altă natură) pe teritoriul administrativ al sectorului 2 al Municipiului București.

 • (3) Obligația depunerii Declarației de impunere pentru stabilirea cuantumului taxei și achitării acesteia revine fiecărui utilizator non casnic/reprezentantului/reprezentantului legal al acestuia.

 • (4) Declarațiile pentru stabilirea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare se depun la Direcția Venituri Buget Local Sector 2 în 2 (două) exemplare însoțite de copie după actul de înființare/autorizare/înregistrare și actul de identitate al semnatarului/depunătorului, Declarației de către persoanele delegate/împutemicite în acest scop.

Documentele se pot depune și on-line, pe site-ul Direcției Venituri Buget Local Sector 2.

 • (5) Ca urmare a depunerii declarației, beneficiarii serviciului vor primi decizia de impunere în care se va specifica valoarea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare datorată pentru anul în curs. Cuantumul taxei se va publica la sediul Primăriei Sectorului 2, pe site-ul acesteia, pe site-ul Direcției Venituri Buget Local Sector 2 și/sau în mass-media locală;

 • (6) în cazul neprimirii deciziei de impunere până la finele primului trimestru, obligația de plată subzistă, utilizatorii non-casnici având obligația de a consulta site-ul/avizierul Primăriei Sectorului 2 sau site-ul Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

 • (7) Declarațiile pentru stabilirea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pot fi modificate, la cerere, pe parcursul anului prin depunerea unor declarații rectificative, întocmite conform Anexei 3.

 • (8) Declarațiile rectificative se depun în termen de 30 zile de la apariția oricărei modificări a datelor declarației inițiale, urmând ca modificarea taxei să se efectueze în maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii declarației rectificative.

 • (9) Declarațiile de impunere/declarațiile rectificative depuse după expirarea termenelor stabilite și declarațiile incomplete se sancționează conform legii.

 • (10) în cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei de habitat cu destinație ................sp.ecialăde salubrizare.de. către.utilizatorii non casnici, obligația.de.plata se va stabili dim oficiu, pe baza estimării unei cantități de deșeuri generate de 1 tona/an pentru utilizatorii menționați la Art. 4 - pct. 4.1, 2,5 tone/an pentru cei menționați la Art. 4 - pct. 4.2, 4 tone/an pentru cei menționați la Art. 4 - pct. 4.4, respectiv 12 tone/an pentru cei menționați la Art. 4 - pct. 4.5.

 • 10. Stabilirea din oficiu a taxei speciale de salubrizare se face prin decizii de impunere emise în condițiile Codului de procedură fiscală.

 • 11. Stabilirea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare în baza declarațiilor utilizatorilor non casnici se va face sub rezerva verificării ulterioare. în cazul declarării unor date eronate sau false privind informațiile necesare calculării taxei, obligația de plată se va stabili retroactiv începând cu data instituirii taxei, pe baza datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, ANAF, Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor etc., cât și a informațiilor/rapoartelor prezentate Primăriei Sectorului 2 de către operatorul de salubrizare autorizat privind colectartea separată și transportul separat al deșeurilor provenind de la utilizatorii non casnici din Sectorul 2.

 • 12. Declararea neconfonnă cu realitatea atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.

  CAPITOLUL IV Termene și modalități de plată a taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare


  ART. 6


î. VIZAT ppre neschimbare, i___secretar,

 • (1) Taxa de habitat cu destinație specială de salubrizare se datorează anual, cu termen de

plată trimestrial, până în data de 15 a primei luni a fiecărui trimestru (15 ianuarie, 15 aprilie, 15 iulie, 15 octombrie).

 • (2) Cu titlu de excepție, utilizatorii non-casnici care au început activitatea în cursul anului, au obligația depunerii declarației în termen de 30 zile de la data înregistrării/autorizării și datorează taxa de habitat cu destinație specială de salubrizare începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au înregistrat/autorizat;

 • (3) Taxa se calculează/datorează proporțional cu numărul lunilor rămase din anul în curs.

 • (4) Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată, atrage după sine calculul și plata majorărilor de întârzire, precum și aplicarea măsurilor de executare silită prevăzute de legislația specială în vigoare.

 • (5) Taxa de habitat cu destinație specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în condițiile Codului de procedură fiscală

 • (6) Pentru recuperarea sumelor datorate cu îitlu de taxă de habitat cu destinație specială <ie• -salubrizare se aplică măsurile de urmărire și executare silită prevăzute de legislația fiscală în vigoare - Codul de procedură fiscală.

 • (7) Taxa specială de salubrizare se încasează prin toate mijloacele puse la dispoziție de către Direcția Venituri Buget Local Sector 2, în contul Sectorului 2 al Municipiului București deschis la Trezoreria Sectorului 2.

CAPITOLUL V - Gestiunea veniturilor și cheltuielilor aferente serviciului de salubrizare

ART. 7

 • (1) Direcția Venituri Buget Local Sector 2 are următoarele atribuții:

 • a.  Urmărește depunerea declarațiilor de către utilizatorii non casnici și asigură înregistrarea acestora;

 • b.  încasează trimestrial de la utilizatorii non casnici taxa de habitat cu destinație specială de salubrizare stabilită în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2;

 • c.  Ține evidența sumelor datorate/încasate.

 • (2) Direcția Economică efectuează plățile către operatorul autorizat și tine evidența pe bază de documente justificative a sumelor plătite.

 • (3) Sumele obținute din taxa de habitat cu destinație specială de salubrizare vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a serviciului public de salubritate.

 • (4) Soldul la sfârșitul anului bugetar rămas neutilizat urmează a fi folosit în anul următor, cu aceiași destinație.

  Dispoziții finale

  ART. 8


I VIZATZV (spre neschimbare

SECRETAR,

 • (1) Taxa de habitat cu destinație specială de salubrizare va fi actualizată anual prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2, conform prevederilor legale.

 • (2) Prin derogare de la prevederile art. 6 din prezentul Regulament, pentru primul an de aplicare a Regulamentului (2019) primul termen de plata este 30 noiembrie 2019.


Anexa 1

Termeni, definiții, explicații

 • 1. Beneficiarii serviciului de salubrizare/gestiune în sistem de management integrat al deșeurilor municipale sunt persoanele fizice, persoanele juridice și orice altă entitate care generează deșeuri de acest tip și beneficiază de prestarea activităților specifice asociate acestui serviciu, după cum urmează:

a) utilizatori casnici

al) persoanele fizice pentru deșeurile generate la imobilul de domiciliu deținut în proprietate sau la alt imobil aflat în proprietatea acestora, chiar și în cazurile în care acesta din urmă este diferit de cel la care proprietarii au înregistrată adresa de domiciliu;

a2) persoanele fizice care au în administrare, folosință, concesiune sau închiriere imobile aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale sau care au calitatea de locatar (chiriaș/utilizator) sau comodatar în imobile proprietate privată pentru deșeurile pe care le produc în aceste imobile (locații) .

b) utilizatorii non casnici

bl) persoanele fizice care exercită orice profesii liberale, cum sunt cele: medicale, de avocatură, notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultanță fiscală, de contabil autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectură, de executare judecătorească, cele autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei sau alte profesii asemănătoare, desfășurate în mod autonom, în condițiile legii, precum și persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice, potrivit prevederilor legale privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale;

b2) entități de drept privat și public cum sunt: regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile bancare și orice alte societăți comerciale române sau subsidiare a societăților străine, cooperativele meșteșugărești, cooperativele de consum, cooperativele de credit, organizațiile politice, sindicale, profesionale, patronale și cooperatiste, reprezentanțe/oficii diplomatice, instituțiile publice, unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, unitățile sanitare, asociațiile, fundațiile, federațiile, cultele religioase sau orice alte entități,

Pentru deșeurile generate în imobilul în care se află înregistrat sediul social sau punctul de lucru al acestor entități, în cazul în care imobilul respectiv este proprietatea acestora;

b3) persoanele/entitățile enumerate la lit. bl) si b2), care au în administrare, folosință, concesiune sau închiriere imobile aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ -teritoriale sau care au calitatea de locatar (chiriaș/utilizator) sau comodatar în imobile proprietate privată, pentru deșeurile municipale pe care le produc în aceste imobile (locații) .

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

 • 2. Operatorul de salubrizare autorizat este operatorul licențiat A.N.R.S.C care are exclusivitate pentru prestarea acestui serviciu în aria administrativ-teritorială a Sectorului 2, având în responsabilitate prestarea/rcalizarea activități lor/dpefățiilbf de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale provenite de la utilizatorii casnici și non casnici, în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare din Sectorul 2 și legislației naționale aplicabile.

 • 3.  Activități ocazionale de gestiune a deșeurilor-colectare, transport, sortare, eliminare/depozitare reziduuri de deșeuri voluminoase (neasimilabile celor menajere) precum și a deșeurilor provenite de la utilizatori casnici și non casnici generate de activități de reamenajare/reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor, din construcții și demolări, care se desfășoară/prestează ocazional exclusiv de către Operatorul de salubrizare autorizat, la solicitarea deținătorilor de deșeuri, în baza comenzilor/contractelor individuale încheiate între operator și beneficiarii în cauză și a tarifelor aferente acestor prestații aprobate de C.L.S.2.

 • 4. Fracția uscată din deșeurile municipale (menajere/similare) este constituită din deșeuri reciclabile (pungi de hârtie, cutii de carton, cărți/reviste/ziare, ambalaje de sucuri și lactate, recipiente din plastic pentru băuturi -PET și produse alimentare, recipiente ale produselor cosmetice si detergenților, caserole din plastic și polistiren, farfurii de plastic și pungi de plastic spălate în prealabil, dopuri metalice, conserve din metal, doze de aluminiu, ambalaje de sticlă pentru uz alimentar, etc.)

 • 5. Fracția umedă din deșeurile municipale (menajere/similare) este constituită în principal din resturi de legume și fructe, resturi alimentare - gătite sau proaspete, resturi de pâine și cereale, coji de ouă, resturi vegetale, frunze, iarbă, buruieni, alimente expirate, hârtie/carton umede, materiale textile, etc.

Vizat

§pre neschimbare, SECRETAR,

ANEXA 2.- Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de habitat cu destinație speciala de salubrizare datorată de utilizatorii non casnici din Sectorul 2

DECLARAȚIE DE IMPUNERE

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (entitati de drept public si privat, persoane fizice care desfasoara profesii liberale)

Subsemnatul_____________________________________, CNP_________________________, BI/CI seria________,

nr._________, in calitate de reprezentant al [entitatii de drept public/privat] ........./ PFA, I.I.,I.F., persoana

fizica care desfasoara profesie liberala___________________________________________________________, cu sediul

in______________________________________________, str.____________________________________________________, nr._______, bl._________, sc._________,

ap._______, CUI___înregistrata la Registrul Comerțului sub nr.___________________

inregistrat / autorizat in baza actului_________emis de la data de____________, declar pe proprie răspundere

următoarele:

(se completează în fiinc/ie de specificul activităjii)

Sediul / Punctul de lucru__locația____________________________________________

Selectați specificul activității și completați datele aferente (date anuale):

 • - Persoane fizice care desfasoara profesii liberale     |

 • • Număr persoane (la data completării)___________I        I______________________________________

 • • Domeniul de activitate I

 • - Entități de drept public și privat ce au între 0 și 5 angajați |

 • • Număr persoane (la data completării)___________I        I______________________________________

 • • Domeniul de activitate |

 • - Entități de drept public și privat ce au între 6 și 10 angajați |

 • • Număr persoane (la data completării)____________I.........1______________________________________

 • • Domeniul de activitate |

 • - Entități de drept privat ce desfășoară orice alte activități cu excepția comerțului |

 • •  număr de angajați (la data completării)           I

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri reziduale ! capacitate recipient (litri)*

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de hârtie / carton / capacitate recipient (litri)


 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de plastic / metal / capacitate recipient (litri)

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de sticlă / capacitate recipient (litri)*

 • - Entități de drept public

 • •  număr de angajați (la data completării)            I

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri reziduale ! capacitate recipient (litri)*

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de hârtie / carton / capacitate recipient (litri) *  |

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de plastic / metal / capacitate recipient (litri) *   |

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de sticlă / capacitate recipient (litri)*            i

VIZAT " spre neschimbare.

SECRETAR,

- Unitate de vânzare cu amănuntul / angro

• număr de angajați (la data completării)


VIZAT~]

spre n.eschimbare,

șecretar£j

CZZ1 ] ] ]


 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri reziduale / capacitate recipient (litri)*'

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de hârtie / carton / capacitate recipient (litri) * [

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de plastic / metal / capacitate recipient (litri) * [

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de sticlă / capacitate recipient (litri)*


- Unitate de învățământ (creșă, grădiniță, școală, liceu, universitate) [


număr de angajați (la data completării)

număr de copii / elevi / studenti (la data completării)număr de recipiente de colectare deșeuri reziduale ! capacitate recipient (litri)*

număr de recipiente dc colectare deșeuri de hârtie / carton / capacitate recipient (litri) *


număr de recipiente de colectare deșeuri de plastic / metal / capacitate recipient (litri) * număr de recipiente de colectare deșeuri de sticlă / capacitate recipient (litri)*- Unitate sanitară tară paturi |

 • •  număr de angajați (la data completării)

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri reziduale ! capacitate recipient (litri)*

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de hârtie / carton / capacitate recipient (litri) *

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de plastic / metal / capacitate recipient (litri) *

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de sticlă / capacitate recipient (litri)*- Unitate sanitară cu paturi |

 • •  număr de angajați (la data completării)                |

 • •  număr total de zile de spitalizare din anul anterior    |

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri reziduale ! capacitate recipient (litri)*

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de hârtie / carton / capacitate recipient (litri)

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de plastic / metal / capacitate recipient (litri)

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de sticlă / capacitate recipient (litri)*


- Restaurant, bar, hotel, pensiune, cantină, cofetărie sau altă unitate de alimentație publică sau a căror activitate este înregistrată in grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive |

 • •  număr de angajați (la data completării)                 |

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri reziduale ! capacitate recipient (litri)*

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de hârtie/carton/capacitate recipient (litri) *

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de plastic / metal / capacitate recipient (litri) *

 • •  număr de recipiente dc colectare deșeuri de sticlă / capacitate recipient (litri)*

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri biodegradabile / capacitate recipient (litri)*          EZ


* se vor înscrie numărul x capacitatea recipienților necesari - 60 litri, 120 litri, 240 litri sau 1100 litri

Datele se vor raporta pentru anul in curs sau anul anterior raportării, în funcție de specificul activității.


Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declarații, că toate datele furnizate în această declarație precum și documentele atașate sunt conforme cu realitatea.


Data:__


Semnătură:___________________________


Telefon / fax:ANEXA 3.- Declarația rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de habitat cu destinație speciala de salubrizare datorată de utilizatorii non casnici din Sectorul 2

DECLARAȚIE DE IMPUNERE

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (entitati de drept public si privat, persoane fizice care desfasoara profesii liberale)

Subsemnatul_____________________________________, CNP_________________________, BI/CI seria

nr._________, in calitate de reprezentant al [entitatii de drept public/privat] ........./ PFA, I.L.I.F., persoana

fizica care desfasoara profesie liberala___________________________________________________________, cu sediul

in______________________________________________, str.____________________________________________________, nr._______, bl._________, sc.

ap.______CUI__________________________înregistrata la Registrul Comerțului sub nr.

înregistrat / autorizat in baza actului_________emis de la data de____________, declar pe proprie răspundere

următoarele:

(se completează în funcție de specificul activității)

Sediul / Punctul de lucru_________________locația____________________________________________

Selectați specificul activității și completați datele aferente (date anuale):

 • - Persoane fizice care desfasoara profesii liberale |

 • • Număr persoane (la data completării)_________________________________________________

 • • Domeniul de activitate I

 • - Entități de drept public și privat ce au între 0 și 5 angajați |

 • • Număr persoane (la data completării)___________I        I______________________________________

 • • Domeniul de activitate |

 • - Entități de drept public și privat ce au între 6 și 10 angajați |

 • • Număr persoane (la data completării)____________I        I______________________________________

 • • Domeniul de activitate |

- Entități de drept privat ce desfășoară orice alte activități cu excepția comerțului |

 • •  număr de angajați (la data completării)           I

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri reziduale ! capacitate recipient (litri)*


 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de hârtie / carton / capacitate recipient (litri)

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de plastic / metal / capacitate recipient (litri)

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de sticlă / capacitate recipient (litri)* - Entități de drept public

 • •  număr de angajați (la data completării)            I

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri reziduale / capacitate recipient (litri)*           |

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de hârtie / carton / capacitate recipient (litri) *  |

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de plastic / metal / capacitate recipient (litri) *   |

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de sticlă / capacitate recipient (litri)*            i

VIZAT I

spre neschimbat1

SECRETAR, i

- Unitate de vânzare cu amănuntul / angro


VIZAT spre nescliimbare, SECRETAR,


 • •  număr de angajați (la data completării)          I

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri reziduale ! capacitate recipient (litri)*         |

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de hârtie / carton / capacitate recipient (litri) * |

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de plastic / metal / capacitate recipient (litri) *

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de sticlă / capacitate recipient (litri)*- Unitate de învățământ (creșă, grădiniță, școală, liceu, universitate) |                              |


număr de angajați (la data completării)

număr de copii / elevi / studenti (la data completării)
număr de recipiente de colectare deșeuri reziduale ! capacitate recipient (litri)*

număr de recipiente de colectare deșeuri de hârtie / carton / capacitate recipient (litri) * număr de recipiente de colectare deșeuri de plastic / metal / capacitate recipient (litri) * număr de recipiente de colectare deșeuri de sticlă / capacitate recipient (litri)*- Unitate sanitară fără paturi |                                                            |

 • •  număr de angajați (la data completării)

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri reziduale / capacitate recipient (litri)*


număr de recipiente de colectare deșeuri de hârtie / carton / capacitate recipient (litri) *      |        |

număr de recipiente de colectare deșeuri de plastic / metal / capacitate recipient (litri) *      |        |


• număr de recipiente de colectare deșeuri de sticlă / capacitate recipient (litri)*


 • -  Unitate sanitară cu paturi |

 • •  număr de angajați (la data completării)

 • •  număr total de zile de spitalizare din anul anterior

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri reziduale / capacitate recipient (litri)*               I

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de hârtie/carton/capacitate recipient (litri) *      |

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de plastic / metal / capacitate recipient (litri) *       |

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de sticlă / capacitate recipient (litri)*                |

 • - Restaurant, bar, hotel, pensiune, cantină, cofetărie sau altă unitate de alimentație publică sau a căror activitate este înregistrată in grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive |~

 • •  număr de angajați (la data completării)                 |

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri reziduale / capacitate recipient (litri)*

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de hârtie / carton / capacitate recipient (litri)

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de plastic / metal / capacitate recipient (litri)

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri de sticlă / capacitate recipient (litri)*

 • •  număr de recipiente de colectare deșeuri biodegradabile / capacitate recipient (litri)** se vor înscrie numărul x capacitatea recipienților necesari - 60 litri, 120 litri, 240 litri sau 1100 litri

Datele se vor raporta pentru anul in curs sau anul anterior raportării, în funcție de specificul activității.


Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declarații, că toate datele furnizate în această declarație precum și documentele atașate sunt conforme cu realitatea.


Data:______________


Semnătură:___________________________


Telefon / fax:________________________

Adresa e-mail:__________________________ANEXA 4 - Modalitatea/indicatorii de calcul a taxei de habitat cu

salubrizare datorată de utilizatorii nou casnici din Sectorul 2

 • 1.  în cazul utilizatorilor non casnici - persoane fizice care desfășoară profesii liberale (conform Anexei 1), taxa de salubrizare va fi calculată luându-se în considerare o cantitate de 25 kg deșeuri/pers/lună, în funcție de numărul de membrii sau angajați ce desfășoară profesia respectivă;

 • 2.  în cazul utilizatorilor non casnici - entitati de drept public și privat (inclusiv P.F.A., I.I, I.F., etc.) care au între 0 și 5 angajați, cu excepția restaurantelor, barurilor, hotelurilor, pensiunilor, cantinelor, cofetăriilor și altor unități de alimentație publică asemănătoare sau a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, taxa de salubrizare va fi calculată luându-se în considerare o cantitate de 100 kg deșeuri / lună;

 • 3.  în cazul utilizatorilor non casnici - entități de drept public și privat care au între 6 și 10 angajați, cu excepția restaurantelor, barurilor, hotelurilor, pensiunilor, cantinelor, cofetăriilor și altor unități de alimentație publică asemănătoare sau a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, taxa de salubrizare va fi calculată lunându-se în considerare o cantitate de 150 kg deșeuri / lună;

 • 4. în cazul utilizatorilor non casnici - entități de drept public și privat care au peste 11 angajați, a restaurantelor, barurilor, hotelurilor, pensiunilor, cantinelor, cofetăriilor și altor unități de alimentație publică asemănătoare sau a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, taxa de salubrizare va fi calculată în funcție de indicatorii de calcul a taxei, după cum unnează:

 • a.  Frecvența de colectare a deșeurilor stabilită în contractul de delegare a operatorului care prestează activitatea de colectare și transport a deșeurilor;

 • b.  Categoriile de containere care vor fi folosite utilizatorii respectivi, care depind de specificul activității, după cum unnează:

 • i. Restaurantele, hotelurile, pensiunile, cantinele, cofetăriile și alte unități de alimentație publică sau a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive - 4 categorii de recipiente

VIZAT I spre neschimbare j SECRETAR. pentru colectare separată- pe 4 fracții - deșeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale.

 • ii. Unități de vânzare cu amănuntul (cash and carry)/angro - 4 categorii de recipienți pentru colectarea separată pe 4 fracții - deșeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale; deșeurile de ambalaje colectate separat vor fi valorificate fie prin grija operatorului. economic generator fie prin încredințarea acestora operatorului de salubrizare.

 • iii. Entități de drept privat care desfășoară orice alte activități, mai puțin comerț - 4 categorii de recipienți pentru colectarea separată pe 2 fracții -uscată și umedă.

 • iv.  Orice entitate de drept public - 4 categorii de recipienți pentru colectarea separată pe 4 fracții - deșeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale.

 • v.  Unități de învățământ 4 categorii de recipienți pentru colectarea separată pe 4 fracții - deșeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale.

 • vi.  Unități sanitare fără paturi 4 categorii de recipienți pentru colectarea separată pe 4 fracții - deșeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale, deșeurile rezultate din activitatea medicală sunt coelctate separat și eliminate prin operatori autorizați pentru această activitate, nefiind deșeuri similare.

 • vii.  Unități sanitare cu paturi 4 categorii de recipienți pentru colectarea separată pe 4 fracții - deșeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale, deșeurile rezultate din activitatea medicală sunt colectate separat și eliminate prin operatori autorizați pentru această activitate, nefiind deșeuri similare.

 • c.  Capacitatea totală a recipientelor de colectare care trebuie asigurată, pe categorii de deșeuri colectate separat, utilizându-se următoarele densități:

Pentru deșeuri de hârtie/carton - 34 kg/mc;

Pentru deșeuri plastic/metal - 14,5 kg/mc; Pentru deșeuri de sticlă - 266 kg/mc;

Pentru deșeuri biodegradabile -200 kg/mc; Pentru deșeuri reziduale - 260 kg/mc.

 • d.  Recipientele de colectare vor avea următoarele capacități:

Recipient economic - 60 litri;

- Recipient mic - 120 litri; Recipient mediu - 240 litri; Recipient mare 1100 litri.

 • e.  în cazul în care, din calculul rezultat prin aplicarea literelor a) - d) rezultă o cantitate mai mică de 300 kg deșeuri/lună, pentru stabilirea taxei se va lua în considerare cantitatea minimă de 300 kg deșeuri/lună.

VIZAT spre neschimbaro. ,

2            'secret?^.
 • f. Refuzul utilizatorilor non casnici de a asigura recipiente pentru fracția uscată . sau .una din fracțiile reciclabile (deșeuri de ambalaje de hârlic/carton, plastic/metal, sticlă) și/sau de a preda aceste fracții operatorului de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2 va fi notificat de acesta Primăriei Sector 2, în scris, Primăria Sectorului 2 urmând să verifice justificarea refuzului de către utilizatorul în cauză prin prezentarea de către acesta de contracte încheiate conform legii, cu operatori autorizați pentru colectarea deșeurilor de ambalaje, documente justificative privind predarea respectivelor deșeuri sau alte documente, în funcție de specificul activității desfășurate.

r^vTZAT t spre neschiiȚibare-i