Hotărârea nr. 342/2019

Hotărârea nr. 342 - privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 21 îi


www.ps2.ro - Strada ChiriatiglIlOf tir. 11-13, Toi; +(4021) 2Q9.G0.00 Fax: *(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

Raportul de specialitate nr. 128038/04.09.2019 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 transmis prin adresa înregistrată la infopublice@ps2.ro sub nr. 147194/08.10.2019.

 • -  Raportul de specialitate nr. 137074/19.09.2019 Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Anunțul public nr. 137635/20.09.2019 privind aducerea la cunoștința publică în temeiul prevederilor art. 7 alin (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București,

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

i          - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

>4^-^lterioare;

~ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

In temeiul art. 136 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă anularea majorărilor de întârziere datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, de persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, aferente obligațiilor fiscale restante la 31 decembrie 2018, conform procedurii prevăzute în anexa ce cuprinde 11 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 13 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgenfă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.LSector 2 nr. 342/28.11.2019

PROCEDURĂ

PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR O.G. NR. 6/31.07.2019 PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITĂȚI FISCALE LA NIVELUL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

( VIZAT spre neschimbate,

SECRETAR,

Anexa nr. 1.

PROCEDURĂ

pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/31.07.2019 privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

Ai’t. 1 Dispoziții generale

-----(4->Fr42^nt&-ptd(^dUTa::^pli6ă'-p6ntru d6bltoTll - persoane Juridice sau entltăți-fară personalitate juridică - care la data de 31 decembrie 2018 au obligații fiscale principale restante către bugetul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • (2) Prezenta procedură nu se aplică pentru majorările de întârziere achitate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Ai't. 2 Sfera de aplicare

 • (1) Facilitățile fiscale acordate de către organul fiscal constau în anularea obligațiilor de plată reprezentând majorări de întârziere.

 • (2) Obligațiile de plată reprezentând majorări de întârziere, care, potrivit legii, pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute la alin. (1), sunt aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului local al Sectorului 2 al municipiului București, restante la 31 decembrie 2018 inclusiv.

 • (3) în sensul prezentei proceduri, prin obligații fiscale principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, se înțelege:

 • a. Obligații de plată pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;

 • b. Diferențele de obligații de plată principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privbind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • c. Alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

 • (4) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și obligațiile de plată care, la această data, sunt stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

 • (5) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (4), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrative fiscal pentru a beneficia de anularea majorărilor de întârziere. în acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrative fiscal până la data de 15 decembrie 2019.

Art. 3 Anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, restante la 31 decembrie 2018 inclusiv

Se anulează majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată principale, datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și administrate de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

ă)~Toâte 6blî^nl^fiscăle3^nncij5are~Testănte~la 31 de^embn^2~qI8~inclusiv7 administrate de organulTiscâl local, se sting priîTorice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembie 2019 inclusiv;

 • b) Sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile fiscale principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

 • c) Debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor, după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) - b), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Art. 4 Anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă

Se anulează majorările de întârziere aferente diferențelor de obligații fiscal principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile fiscale principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții;

 • a) Declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

 • b) Toate obligațiile fiscale principale individualizate în declarația recitficativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

 • c) Sunt îndeplinite în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. 3 lit. b) - c)

Art. 5 Anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată

Se anulează majorările de întârziere neachitate la momentul adoptării prezentei hotărâri, în măsura în care sunt aferente obligațiilor fiscale principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv, iar obligațiile principale au fost stinse până la această data, dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. 3 Ht. b) - c).

Art. 6 Anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată principale, restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale

 • (1) Se anulează majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată principale, datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecfirfîFcăle~în~def ualre, dacă sunt îndeplinite cumulativ-

“urmăfoăfelecdndiții?

 • a) toate diferențele de obligații fiscale principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) cererea de anulare a majorărilor se depune până la 15 decembrie 2019 inclusiv.

 • (2) în situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în scopul acordării anulării majorărilor de întârziere, DVBL ia în considerare doar declarațiile ce duc la modificarea obligațiilor fiscale restante ale contribuabililor, depuse de către aceștia în termen de maxim 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7 Procedura de acordare a amânării la plată a majorărilor de întîrziere restante la 31 decembrie 2018

 • (1) Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor fiscale accesorii potrivit prezentei proceduri pot notifica DCVBL cu privire la intenția lor, până cel mai tîrziu la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întîrziere prevăzută la art. 3 lit. c).

 • (2) Notificarea va cuprinde cel putțin următoarele elemente:

 • a. Datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, cod numeric personal/codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal potrivit legii

 • b. Obiectul notificării, respectiv intenția de a beneficia de anularea majorărilor de întîrziere prevăzute la art,. 2 alin. (2);

 • c.  Data și semnătura contribuabilului/reprezentatului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului.

 • (3) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

 • a. Majorările de întîrziere care pot face obictul anulării, se amână la plată în vederea anulării. în acest caz, DVBL emite decizie de amânare la plată a majorărilor de întârziere, prevăzută în Anexa nr. 1;

 • b. Procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile accesorii amînate la plată potrivit lit. a).

 • c.  Obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

 • (4) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întîrzierc și data emiterii deciziei de soluționare a cererii potrivit art. 9 alin. (1).

___(5) Pecizi.a_de_arnânare.la plată amajorărilor de întârzierejși_pierd_e_valabilitatea --- în OFieafe-dintre-următoarolG situația—----------                   —---

 • a. La data emiterii deciziei de anulare a majorărilor întîrziere sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere, după caz;

 • b. La data de 15 decembrie 2019, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a majorărilor de întârziere. în acest caz DVBL emite și comunică decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a majorărilor de întârziere, prevăzută în Anexa nr. 2.

 • (6) Pentru debitorii care nu au notificat DVBL potrivit alin. (1) majorările de întîrzierc care pot fi anulate potrivit prezentei proceduri și care a fost achitate, se restituie potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 Efecte cu privire la popririle instituite de DVBL

 • (1) Prin derogare de la prevederile art. 266 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 7 și au înființate popriri la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de către organul de executare fiscal, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate.

 • (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Art, 9 Procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere

 • (1) Un contribuabil poate beneficia de anularea majorărilor de întârziere potrivit prezentei proceduri în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 3-6 dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulăriii.

 • (2) Anularea majorărilor de întîrziere se solicită de către contribuabili, inclusiv de către cei care au notificat DVBL potrivit art. 7 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a majorărilor de întîrziere, depuse la DVBL prin oricare din modalitățile prevăzute de lege, fără anexarea de înscrisuri.

 • (3) Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare anulării, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 3-6.

 • (4) Cererea de anulare a majorărilor de întârziere cuprinde următoarele:

a. Datele de identificare a contribuabilului: denumirca/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului

f • VIZAT— ”

spre neschimbare, SECRETAR.

fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, cod numeric personal/codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal potrivit legii

 • b. Obiectul notificării, respective intenția de a beneficia de anularea majorărilor de întîrziere prevăzute la art,. 2 alin. (2);

 • c.  Data și semnătura contribuabilului/reprezentatului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului.

 • (5) în baza cererii de anulare a majorărilor de întârziere, DVBL analizează

______________________îndeplinir.ea_condițiilor_prevăzute^de^prezenta_pro.cedur.ă_și_emite_de.cizia_de__________

anulare a majorărilor da întârziere aau dceieift de respingere a cererii de      —

anulare a majorărilor de întârziere, după caz, prevăzute în Anexa nr, 3 și Anexa nr, 4.

 • (6) Contribuabilii care nu au notificat DVBL conform art. 7 alin. (1) pot benefcia de anularea la plată a majorărilor de întârziere prevăzute la art. 2 alin. (2), dacă îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 3-6.

 • (7) Pentru a beneficia de anularea majorărilor de întîrziere prevăzute la art. 2 alin. (2), contribuabilii care se află în procedura de executare silită trebuie să notifice DVBL potrivit art. 3

Art. 10 Dispoziți finale

 • (1) Deciziile prevăzute la art. 7 alin. (5) și alin. (7) lit. b), precum și la art. 9 alin.

 • (5) se emit de către DVBL în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

 • (2) La solicitarea contribuabililor DVBL are obligația să clarifice eventualele neconcordanțe existente între evidența acestora și evidența fiscală, întocmind în acest sens o decizie de modificare a deciziei de amânare, prevăzută în Anexa nr. 5

Art. 11 Anexe

Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

la procedură

__________Nr^Reg./Data______/________________________

------- ----------- ~       ~        ---DECIZIE---------'

de amânare la plată a majorărilor de întârziere

Denumire contribuabil....................................

CNP/CUI..........................................................

Domiciliul/Sediul: România/...............................județul...........................................

Municipiul/orașul/comuna...................................satul/sectorul...............................

Str........................................................nr.............bl.........sc...............et......ap.....

Tel..................................Fax.........................E-mail..................................................

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului...........................la nr........................

Cont IBAN....................................................deschis la...............................................

în temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr..,./.........privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul

Sectorului 2 al Municipiului București, având în vedere Notificarea nr.........................Din

data de.............................înregistrată la DVBL sub nr.......................... Din data de

.......................luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere aprobată prin HC.L. nr. „„/............ se emite

următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, în sumă totală de...............lei,

reprezentând:

Nr. Crt.

Denumirea obligației de plată

Suma (lei)

Total general

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Elaborat

Anexa nr. 2 la procedură Nr. Reg.ZData-—------- .   ____________________________________________.. . .________

DECIZIE ~

de pierdere a valabilității amânării la plată a majorărilor de întârziere

Denumire contribuabil....................................

CNP/CUI..........................................................

Domiciliul/Sediul: România/...............................județul...........................................

Municipiul/orașul/comuna...................................satul/sectorul...............................

Str........................................................nr.............bl.........sc...............et......ap.....

Tel..................................Fax.........................E-mail..................................................

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului...........................la nr........................

Cont IBAN....................................................deschis la...............................................

în temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr..../.........privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul

Sectorului 2 al Municipiului București și procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere aprobată prin HCL nr......./.........vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată

prin Decizia de amânare lap lată a majorărilor de întârziere nr.......................Din data de

................... și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de....................................

Suma rămasă de plată este în cuantum de.................

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii:.........................................................................................

Temeiul de drept:

Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii

Mențiuni privind audierea contribuabilului

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul/reprezcntantul unității fiscale Numele și prenumele..........

Semnătura și ștampila unității........

VIZAT ~

spre neschimbare,

___SECRETAR,

Elaborat

Anexa nr. 3 la procedură ---------------N-r-.-Regv/-Data------ /__________ —----

“        • decizie

de anulare a majorărilor de întârziere

Denumire contribuabil....................................

CNP/CUI..........................................................

Domiciliul/Sediul; România/...............................județul...........................................

Municipiul/orașul/comuna...................................satul/sectorul...............................

Str........................................................nr.............bl.........sc...............et......ap.....

Tel..................................Fax.........................E-mail..................................................

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului...........................la nr........................

Cont IBAN....................................................deschis la...............................................

în temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr, 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr,,../.........privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul

Sectorului 2 al Municipiului București, luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere aprobată prin HC.L. nr...../..........., și având în vedere cererea dumneavoastră de anulare a majorărilor de

întârziere nr.....din data de..................... ănregistrată la DVBL sub nr..............Din data de

......................, se emite următoarea decizie:

Se acordă anularea majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor dc plată principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, în sumă totală de...............lei, reprezentând:

Nr. Crt.

Denumirea obligației de plată

Suma (lei)

Total general

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen dc 30 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Elaborat

Anexa nr. 4

la procedură

            Nr, Reg./Data       /

DECIZIE de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere

Denumire contribuabil....................................

CNP/CUI..........................................................

Domiciliul/Sediul: România/.............................„județul...........................................

Municipiul/orașul/comuna...................................satul/sectorul...............................

Str....................................................nr.............bl.........se...............et......ap.....

Tel..................................Fax.........................E-mail..................................................

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului...........................la nr........................

Cont IBAN....................................................deschis la...............................................

în temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr..../.........privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul

Sectorului 2 al Municipiului București, având în vedere cererea dumneavoastră de anulare a majorărilor de întârziere nr.....din data dc....................., înregistrată la DVBL sub nr,

.............Din data de....................... luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere aprobată prin FIC.L. nr...../...........se respinge cererea de anulare a majorărilor dc întârziere.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a majorărilor de întîrziere.........................................................................................

Temeiul de drept:

Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii

Mențiuni privind audierea contribuabilului

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul/reprezentantul unității fiscale Numele și prenumele..........

Semnătura și ștampila unității........

Elaborat

Anexa nr. 5 la procedură

Nr. Reg./Data______/__________

--------- decizie - ---------------

de modificare a deciziei de amânare la plată a majorărilor de întârziere

Denumire contribuabil....................................

CNP/CUI..........................................................

Domiciliul/Sediul: România/...............................județul...........................................

Municipiul/orașul/comuna...................................satul/scctorul...............................

Str........................................................nr.............bl.........sc...............ct......ap.....

Tel..................................Fax.........................E-mail..................................................

înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului...........................la nr........................

Cont IBAN....................................................deschis la...............................................

în temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale H.C.L. nr.,../.........privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul

Sectorului 2 al Municipiului București, având în vedere Notificarea nr.........................Din

data de............................, înregistrată la DVBL sub nr..........................Din data de

.......................luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere aprobată prin HC.L. nr...../ ..........., se emite

următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor de plată principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, în sumă totală de...............lei,

reprezentând:

Nr.

Crt.

Denumirea obligației de plată

Suma

Jei]

Total general

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

.Elaborat