Hotărârea nr. 341/2019

Hotărârea nr. 341 - pentru modificarea si completarea  HCL Sector 2 nr. 70/2017 prin încheierea unui act adițional la contractul de comodat pentru spațiul  situat în incinta Veranda Mall în vederea măririi suprafeței de la 105,88 mp la 312,81mp pentru desfășurarea activității Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


,.paZr„ . Strada Chirlstigiitaf «r 11-14,    +(«21) M.1S0 SW Fax: +(4821) 209 62.32


HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea HCL Sector 2 nr. 70/2017 prin încheierea unui act adițional la contractul de comodat pentru spațiul situat în incinta Veranda Mall în vederea măririi suprafeței de la 105,88 mp la 312,81mppentru desfășurarea activității

Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL Sector 2 nr. 70/2017 prin încheierea unui act adițional la contractul de comodat pentru spațiul situat în incinta Veranda Mall în vederea măririi suprafeței de la 105,88 mp la 312,81mp pentru desfășurarea activității Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;

Analizând:

 • - Adresa nr. 160313/30.10.219 transmisa de către SC VERANDA MALL S.A prin care se propune punerea la dispoziția Sectorului 2 a unui spațiu de 312,81 mp;

 • - Adresa nr. 158781/22.10.2019 înaintată de Direcția Publica de Evidenta Persoane si Stare Civila din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raport de specialitate nr. 160158/ 30.10.2019 înaintat de Direcția Publica de Evidenta Persoane si Stare Civila din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate comun nr. 160314/30.10.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice si Direcția Juridica, Legislație, Contencios-Admînistrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr, 160322/30,10.2019 prezentat de Direcția Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • -  Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocrației in activitatea de relații cu publicul, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr, 70/19.05.2017 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat in Incinta Mall Veranda, București, Str. Ziduri Moși nr. 23, Sector 2, in suprafața de 105.88 mp, pentru desfasurarea activitatii Direcției Publice de Evidenta Persoane si Stare Civila Sector 2.

/k temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se aprobă încheierea unui Act adițional la contractul de comodat pentru spațiul situat în incinta Veranda Mall în vederea măririi suprafeței de la 105,88 mp la 312,81 mp pentru desfășurarea activității Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 conform anexei, ce cuprinde 4 pagini si face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 70/2017 isi pastreaza aplicabilitatea.

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
Hotărârea nr. 341

București, 31.10.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexa șl a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare...

Anexa la H.C.L, Sector 2 nr. 341/31.10./2019

ACT ADIȚIONAL NR.2

LA CONTRACTUL DE COMODAT

NR.114 / UG 31-32 DIN DATA DE 12.07.2017

ACT ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL DE COMODAT NR. 114/UO 31-32 DIN DATA DE 12.07.2017

Prezentul act adițional („Actul Adițional 2”) a fost încheiat la data de 30.10.2019 de către și între:

 • (1)  VERANDA OBOR S.A., o societate pe acțiuni din România, având sediul social în București,

strada Ziduri Moși nr. 23, Veranda Mall, biroul 1, Sector 2, România, înregistrată la Registrul Comerțului din București sub nr. J40/10838/2014, având codul unic de înregistrare (CUI) nr. 33599063, fax nr. 0040 2521077, reprezentată legal de                in calitate de director

general Veranda Mall si împuternicit al Veranda Obor S.A si                 , in calitate de

împuternicit al Veranda Obor S.A. (“ Proprietarul ' sau „Comodantul”)) și

 • (2)  UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA SECTOR 2, având sediul social în București, str. Chiristigiflor nr. 11-13, sector 2, având cod fiscal 4204038, fox nr. 021.252.80.39, reprezentată legal de Toader Mugur Mihai, în calitate de Primar al Sectorului 2, (Com odaia rulj.

numiți în continuare împreună "Părțile” și individual "Partea”,

AVAND IN VEDERE CA:

 • (A)  Părțile au încheiat contractul de comodat nr. 114/UG 31-32 din data de 12.07.2017, avand obiect preluarea cu titlu gratuit de către Comodatar a spatiuui UG 31-32 situat in centrul comercial Veranda Mall din București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2 („Contractul”);

 • (B)  Părțile doresc modificarea anumitor prevederi ale Contractului,

Părțile au agreat încheierea prezentului act adițional, conform următorilor termeni si condiții:

 • 1.  Părțile au agreat relocarea Comodatarului in cadrul centrului comercial Veranda Mall, din actualul spațiu UG 31-32, in suprafața de 105,88 mp in spațiul 1F-08, in suprafața de 312,81 mp (denumit in continuare „Noul Spațiu"). In consecința, începând cu data semnării prezentului act adițional, toate prevederile Contractului care foc referire la Spațiu si suprafața Spațiului se vor considera ea fiind făcute la Noul Spațiu, conform acordului Pârtilor intervenit prin semnarea prezentului act adițional 2.

 • 2.  Părțile au agreat modificarea valorii Taxei de Servicii, la suma de 11 EURO/mp/luna +TVA, care include contribuția proprie la costurile serviciilor furnizate de Proprietar pentru spatiile comune constând in, printre altele, iluminare, ventilație, climatizare, întreținerea, salubrizarea, dezinsectia si deratizarea, paza, supravegherea, recepția, si contribuția la costurile legate de administrare, asigurare, proprietate si alte taxe si impozite aplicabile Centrului Comercial („Serviciile”). In consecința, începând cu Data Predării Noului Spațiu (astfel cum acest termen este definit la art. 5 din prezentul act adițional), prevederile Contractului privind, avand legătură cu sau care vizeaza Taxa de Servicii vor fi interpretate prin luarea in considerare a contravalorii Taxei de Servicii, astfel cum aceasta a fost agreata, prin prevederile prezentului act adițional 2.

 • 3.  Părțile au agreat in mod expres faptul ca Noul Spațiu va fi predat Comodatarului parțial amenajat, conform standardului de amenajare existent in spațiul actual. Data deschiderii Noului Spațiu nu poate fi mai târziu de cel mult 30 de zile de la Data Predării Noului Spațiu.

 • 4.  Proprietarul va informa Comodatarul cu privire la Data Predării Noului Spațiu, prin transmiterea unei notificări către Comodatar, cu cel puțin 15 zile înainte de Data Predării, insa nu mai devreme de 30 de zile de la data semnării prezentului act adițional. Toate prevederile Contractului cu privire la, care au legătură sau se refera la Data Predării se vor considera, incepand cu data prezentului act adițional 2, ca fac referire la Data Predării Noului Spațiu, conform prevederilor prezentului act adițional.

 • 5.  Părțile au agreat ca Comodatarul se obliga sa deschidă către public Noul Spațiu („Data Deschiderii Noului Spațiu”) pana cel mai târziu la data de 6.01.2020.

-VIZAT n

Pre neschimbare SeCRgȚAR
 • 6,  Părțile au agreat ca, avand in vedere prevederile art. 2 din actul adițional, pana la Data Predării Noului Spațiu, in baza unei notificări transmisa in acest sens de către Proprietar, Comodatarul va vira către Proprietar suma reprezentând diferența pana la valoarea Garanției, calculata prin luarea in considerare a prevederilor art. 2 din prezentul aet adițional.

 • 7,  Restul prevederilor Contractului care nu au fost in mod expres modificate prin prezentul act adițional ranian in continuare in vigoare si se vor aplica intre Parti.

Prezentul act adițional trebuie citit prin coroborare cu si prin raportare la prevederile Contractului, din care face parte integranta.

Prezentul act adițional a fost Încheiat in 2 (doua) exemplare originale, astazi, 30.10.2019.


PROPRIETAR


COMODATAR


VERANDA OBOR SA.


UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA SECTOR 2


Prin:


Prin : Toader Mugur Mihai


Director General Veranda Mall si împuternicit Veranda Obor SA


Primarul Sectorului 2


împuternicit Veranda Obor SA.


VIZAT

spre neschimbare.
SECRETAR.


Nivel 2 , cota: +6,00                          PROP.O8.10.2019 Faza 2:EXTINDERE


___J

veranda