Hotărârea nr. 340/2019

Hotărârea nr. 340 - pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2 ro - Strada Chlrlsttglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.32


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „ Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 -restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București

Analizând:

 • - Referatul de aprobare întocmit de domnul Dan Cristian Popescu;

 • - Raportul de specialitate nr. 160743/30.10.2019 întocmit de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 160830/31.10.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 236/2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2019,

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. 2 lit. i), l), ș) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă metodologia de emitere a “Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 93 2-Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă modelul “Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN", conform anexei nr. 2 și al formularelor, potrivit anexelor nr. 3-7.

(3) Anexele nr. 1-7 conțin un număr de 13 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. încasarea taxelor provenite din eliberarea „ Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”, se face de către Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 144/2019 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București ” își încetează aplicabilitatea.

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIVPrezenta Hotărâre confine un număr de 16 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr, 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

CABINET SECRETAR

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

OBIECTIUNI

9


INTRARE .. ------------Nr.

IEȘIRE

Ziua.......Auna


........

........


Referitor: Hotărârea nr. 340 adoptată în ședința ordinară din data de 31.10.2019 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a “Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561- Restaurante, 563-Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932- Alte activități recreative si 9                                 9                                                               9                                               9                              9

distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București“

Din analiza Metodologiei aprobate prin HCLS2 nr. 340/2019, se constată că aceasta nu cuprinde avizele și acordurile menționate în actele normative specifice, pentru a permite primarului eliberarea autorizației, persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, astfel cum se precizează expres în art. 475 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - actualizată, contrar recomandărilor formulate de Instituția Prefectului prin adresele nr. G.M./6740,7115/P / 23.04.2019 și nr. G.M./10579/P/19.09.2019, având ca obiect reglementarea aceleiași metodologii.

 • 1. Astfel, Metodologia nou propusă, după încetarea aplicabilității HCLS2 nr. 144/2019 {conform art. 4 din hotărârea în referință, împotriva căreia s-a formulat plângere prealabilă de către Prefectul Municipiului București ) nu cuprinde obligativitatea depunerii autorizației prevăzute de Legea nr, 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum, în mod corect, a sesizat și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ care a întocmit Raport de specialitate nefavorabil.

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

la situația construcțiilor care se încadrează în prevederile

HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, respectiv:

Anexa 1

” II. Clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de:

 • a) comerț, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp;

 • b) alimentație publică, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp;

 • III. Clădiri civile subterane sau spații publice amenajate la subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperișul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfășurată mai mare sau egală 100 mp*)”,

în cuprinsul noii Metodologii nu se mai prevede nici efectuarea verificărilor A                                           _

de către Serviciul Prevenire și Control împotriva Incendiilor din cadrul Poliției Locale Sector 2 în limita competențelor prevăzute de lege care să informeze, de îndată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București -Ilfov, în vederea aplicării măsurilor legale stabilite exclusiv în competența acestei autorități (avize/autorizații ISU), aspect apreciat de inițiator ca fiind de natură a îngreuna eliberarea autorizațiilor.

A

In situația în care, pentru anumite tipuri de construcții/activități actele normative de nivel superior (Legea nr. 307/2006, HG nr. 571/2016) prevăd avizarea/autorizarea privind securitatea la incendiu, emiterea autorizației de desfășurare activități de alimentație publică de către Primar, în lipsa actelor privind securitatea la incendiu, contravine legii, întrucât potrivit art. 475 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - actualizată, acesta emite autorizațiile persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

 • 2. Reglementarea emiterii Autorizației privind deșfașurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561- Restaurante, 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor, în lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor emis de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în conformitate cu

www.ps2.ro - Strada Chlristigillor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

prevederile Ordinului ANSVSA Nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea

Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală — cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor ART. 18 din Anexa 1 la Ordinul nr. II1/2008 - actualizat:

 • (1) Activitățile din unitățile cu vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1 la Norme (mai jos enumerate n.a.) se desfășoară în baza certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea și în baza documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor emis de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București”

Extras din anexa 1 la Norme:

"ANEXA 1 la norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor

CAP. 2

Unități de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor si controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor

1. Unități de alimentație publică și unități de comercializare a alimentelor;

 • a) Restaurant, indiferent de specific - local de alimentație publică care include spații și dotări corespunzătoare în care se desfășoară activități specifice pentru recepția produselor de origine animală provenite din unități autorizate și/sau înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și a produselor de origine nonanimală, depozitarea, prepararea și servirea în incinta localului a preparatelor și semipreparatelor culinare sau livrarea la comandă a preparatelor și semipreparatelor culinare, a produselor de patiserie/cofetărie și a altor produse similare. Această categorie include și restaurante cu autoservire, vagoane-restaurant, rulote, fast-fooduri, baruri, precum și alte unități în care se prepară și se servesc alimente.

 • b) Pizzerie - unitate cu spații și dotări adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția și depozitarea materiilor prime de origine animală din unități autorizate și/sau înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și a produselor de origine nonanimală, prepararea, ambalarea, după caz, și vânzarea, inclusiv la comandă, a diferitelor sortimente de pizza și a altor alimente preparate.

In concluzie, Metodologia propusă permite, în mod nelegal, emiterea Autorizației de desfășurare a activităților de alimentație publică, în lipsa documentului mai sus precizat, deși acesta este obligatoriu pentru desfășurarea acestor activități, după cum rezultă din cuprinsul art. 18 din Anexa 1 Ia Ordinul ANSVSA nr. 111/2008 - actualizat.www.ps2.ro - Strada Chiristigillor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

 • 3. Eliminarea oricărei reglementări privitoare la certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică, conform prevederilor Ordinului nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației.

Actul normativ indicat prevede metodologia de emitere a notificării de certificare de sănătate publică a conformității, care reprezintă actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competentă prin care sunt stabilite cerințele prevederilor legale în vigoare privind conformitatea unui obiectiv/unei activități cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă și sănătate publică specifice domeniului.

Scopul procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate îl constituie prevenirea situațiilor care ar putea determina îmbolnăvirea populației.

4. Deși în preambulul proiectului de hotărâre se invocă HG nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agreement, niciuna dintre cerințele, reglementările sau documentele prevăzute în acest sens nu se regăsesc la documentația necesară emiterii Autorizației pentru desfășurarea activităților - CAEN 932- Alte activități recreative și distractive, respectiv certificate de conformitate, analiză de risc, instrucțiuni de utilizare și întreținere etc.

Extras din HG nr. 435/2010:

”ART. 6

(1) Administratorul parcului de distracții, indiferent dacă parcul de distracții se află pe un amplasament temporar sau definitiv, trebuie:

a) să obțină, să dețină și să pună la dispoziție organelor de supraveghere și control, la cerere, autorizația de funcționare a parcului de distracții, emisă de autoritățile publice locale;

(3) Autoritățile publice locale au responsabilitatea asigurării funcționării echipamentelor pentru agrement din spațiile de joacă amplasate pe domeniul public local, astfel încât să nu fie afectată securitatea utilizatorilor. ”

ROMÂNIA


" 1'        Municipiul București


Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

Față de cele prezentate, ținând cont de observațiile cuprinse în prezenta, mă aflu în imposibilitatea contrasemnării Hotărârii nr. 340 adoptate de Consiliul Local Sector 2 în ședința ordinară din data de 31.10.2019, cu excepția Art. 4 și Art.5 care preved încetarea aplicabilității HCLS2 nr. 144/2019 și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, hotărâre criticată de Instituția Prefectului prin adresa nr. G.M./10579/P/19.09.2019.

In concluzie, Hotărârea nr. 340/31.10.2019 este parțial nelegală, în ceea ce privește Art.l, Art.2 și Art.3 prin care se aprobă o nouă Metodologie, precum și aducerea ei la îndeplinire, singurele articole care întrunesc condițiile de legalitate, fiind Art. 4 și Art.5 care preved încetarea aplicabilității

HCL Sector 2 nr. 144/2019 și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al

Municipiului București.Anexa nr. 1 laHCLS2 nr.\AO./....2O19

METODOLOGIA

de emitere a. Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București

 • I.      Dispoziții generale

Art. 1 (1) Activitatea de desfășurare a activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive poate fi desfășurată de comercianții autorizați în condițiile Legii nr. 359/2004, pentru persoanele juridice, respectiv societăți comerciale, regii autonome, organizații cooperatiste și ale Ordonanței de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și de către alte persoane juridice ce pot desfășura activități conexe prevăzute de grupele CAEN mai sus menționate, care nu necesită, conform legii, înregistrarea la Registrul Comerțului.

 • (2) Prin prezenta metodologie sunt reglementate condițiile de emitere a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, denumită în cele ce urmează „Autorizația privind desfășurarea activităților” precum și perioada de valabilitate a acesteia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind stabilirea unor reguli generale de exercitare a acestor activități.

 • (3) Definiția: Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive reprezintă actul administrativ eliberat de autoritatea locală care atestă ca sunt îndeplinite cerințele prevăzute la Ordonanța de Urgență nr. 50/2015 *actualizată* - pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal (art. 475, pct. 3) și a Legii nr. 207/2015 -privind Codul de procedură fiscală, și a H.C.G.M.B. nr. 236/2018 - privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2019.

 • II.    Autorizația privind desfășurarea activităților

Metodologia de emitere

Art. 2. Autorizația privind desfășurarea activităților se emite cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

 • a.  dovada deținerii legale a spațiului în care își desfășoară activitatea;

 • b.  respectarea planului general de dezvoltare urbană referitor la funcțiunile admise;

 • c.  desfășurarea unor activități comerciale care se încadrează în normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică.

Art. 3 Modelul autorizației privind desfășurarea activităților este prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărâre.

Art. 4 (a) „Autorizația privind desfășurarea activităților"' se emite la cerere, agenților economici care desfășoară activități de alimentație publică sau alte activități recreative sau distractive-formularele cererilor regăsindu-se în Anexele nr. 3 și 4, la prezenta hotărâre.

(b) Nu se vor emite autorizații de desfășurare a activităților pentru construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcțiilor existente cu excepția modificărilor intervenite prin lege.

Art.5. a) Cererea pentru emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor”(A.nexa 3) se va depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, Sector 2 sau on-line și va fi însoțită de următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz;

 • - Declarație pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) - conform H.G.R. nr. 843/1999 - Anexa nr. 5;

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc);

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”;

 • - Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2;

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa)

b) Cererea pentru emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive” (Anexa 4) se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 sau on-line și va fi însoțită de următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz;

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”;

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa)

 • c) Nu vor fi înregistrate decât cererile însoțite de documentația completă.

 • d) Pentru soluționarea cererilor depuse conform reglementărilor prevăzute la lit. (a) și (b), Poliția Locală Sector 2 București, prin personalul de specialitate desemnat, va întocmi un referat privind legalitatea solicitării, bazat pe analizarea documentației depuse la dosar.

Art. 6

 • 1)Documentația necesară pentru obținerea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șoseaua Pantelimon nr.27, Sector 2, București, într-un singur exemplar sau on -line și va fi repartizată Compartimentului Autorizare Agenți Economici din cadrul Direcției Control, Serviciul Control Comercial și Autorizare.

 • 2) Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici va întocmi Referatul prin care se propune emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive”.

 • 3) Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici completeză formularul de autorizare privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive și îl înaintează spre aprobare Directorului General al Poliției Locale Sector 2, însoțit de Referatul prin care se propune emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților împreună cu documentația aferentă.

 • 4) Formularul autorizației (Anexa 2) va fi tipărit strict pentru obiectivul și activitatea pentru care a fost solicitată, asigurându-se elemente de securizare necesare și va cuprinde :

 • - date de identificare a solicitantului;

 • - datele de identificare a obiectivului autorizat;

 • - activitatea autorizată;

 • - semnătura p. Primarul Sectorului 2.

 • 5) Autorizația se întocmește în 2 exemplare - exemplarul 1 cartonat, care va fi eliberat solicitantului și exemplarul 2 necartonat, care va rămâne în evidența Serviciului Control Comercial și Autorizare -Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • 6) „Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 -Baruri si alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive'’, se înregistrează în baza de date a Serviciului Control Comercial și Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • 7) Documentația de autorizare se arhivează și se păstrează în cadrul Serviciului Control Comercial și Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • 8) Rezolvarea solicitării se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Eliberarea către reprezentantul societății comerciale/I.I./P.F.A. a “Autorizației privind desfășurarea activităților" se realizează la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șoseaua Pantelimon nr. 27, sector 2, autorizația fiind însoțită de un exemplar al Declarației pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) pe care se va aplica ștampila Poliției Locale Sector 2, pe baza de semnătură, pe copia autorizației.

 • 9) ,Autorizația privind desfășurarea activităților" se păstrează de către solicitant la sediul/punctul de lucru pentru care a fost eliberată și se afișează la loc vizibil, în original.

Art.7

 • 1) Valoarea taxei privind emiterea autorizației de desfășurare a activităților este cea prevăzută de Codul Fiscal și de H.C.G.M.B, după caz.

 • 2) Taxa pentru emiterea/vizarea anuală a autorizației se încasează de către Direcția Venituri Buget Local, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, și a H.C.G.M.B. nr. 236/2018, respectiv 3.039 lei, pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusiv, și 4.052 lei pentru o suprafață mai mare de 500 mp.

 • 3) Taxa pentru emiterea/vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților se face venit la bugetul local.

 • III. Perioada de valabilitate

Art.8 - 1) „Autorizația privind desfășurarea activităților'" este valabilă pe toată durata în care agentul economic îndeplinește cumulativ condițiile care au stat la baza emiterii ei, cu obligativitatea achitării taxei anuale și obținerii vizei în perioada 01-31.12 a fiecărui an de funcționare.

 • 2) La modificarea condițiilor inițiale de desfășurare a activităților/obiect activitate, punct de lucru -agentul economic va solicita emiterea unei noi „Autorizații privind desfășurarea activităților", în conformitate cu situația nou creată.

 • 3) în cazul modificării caracteristicilor funcționale, privind unitatea de alimentație publică pentru care s-a emis autorizația, precum și la modificarea sediului social sau a punctului de lucru, agentul economic are obligația notificării Poliției Locale Sector 2 prin depunerea unei declarații tip -anexa nr.5- cu noile caracteristici funcționale - precum și dovada legală care stă la baza modificării caracteristicilor inițiale.

IV. Vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților

Art.9 - (1) Titularul autorizației privind desfășurarea activităților, este obligat să solicite viza anual, în perioada 01-31.12, conform Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, și a H.C.G.M.B. nr. 236/2018.

 • 2) Cererea pentru vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor" (Anexa 6) se va depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 sau on-line și va fi însoțită de următoarele documente prezentate de agentul economic:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz;

 • - Declarația pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică - conform HG nr. 843/1999 - anexa nr. 5 (înregistrată la Poliția Locală Sector 2);

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (actul proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.);

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea Autorizației de desfășurare a activităților"-,

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

 • 3) Cererea pentru vizarea anuală a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive" ( Anexa 7) se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 sau on-line și va fi însoțită de următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (actul de proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.);

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților"-,

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

 • 4) Documentația necesară pentru vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive”, se depune la Sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, Sector 2, București, într-un singur exemplar sau on-line și va fi repartizată Compartimentului Autorizare Agenți Economici din cadrul Direcției Control, Serviciul Control Comercial și Autorizare.

 • 5) După primirea dosarului înregistrat, personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici va întocmi Referatul prin care se propune vizarea .Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive”.

 • 6) Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici completează formularul de vizare a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561

 • - restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive” și îl înaintează spre aprobare Directorului General al Poliției Locale Sector 2 însoțit de Referatul prin care se propune vizarea autorizației împreună cu documentația aferentă.

 • 7) Documentația de autorizare privind desfășurarea activităților se arhivează și se păstrează în cadrul Serviciului Control Comercial și Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • 8) Rezolvarea solicitării se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

 • 9)  Respingerea cererii va fi motivată și comunicată solicitantului de către reprezentanții Compartimentului Autorizare Agenți Economici.

 • V. Retragerea/suspendarea „Autorizației privind desfășurarea activităților din grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 -Alte activități recreative și distractive”.

Art.10

 • 1) Retragerea „Autorizației privind desfășurarea activităților” se realizează la propunerea organului constatator, respectiv al Poliției Locale Sector 2, în următoarele situații:

a) lipsa dovezii deținerii legale a spațiului în care își desfășoară activitatea.

 • 2) Retragerea ,Autorizației privind desfășurarea activităților” se face prin decizie emisă de Directorul General al Poliției Locale Sectorului 2, la propunerea Compartimentului Autorizare Agenți Economici, ca urmare a înștiințării făcute de către organele constatatoare din cadrul serviciilor de specialitate ale Poliției Locale Sector 2.

 • 3) Un exemplar al deciziei se transmite agentului economic, prin poștă, de către Compartimentul Autorizare Agenți Economici odată cu solicitarea scrisă către acesta de predare a exemplarului orignal al autorizației.

 • 4) După comunicarea deciziei agentului economic, agentul constatator din cadrul Poliției Locale Sector 2 va lua măsuri, conform O.G. nr. 99/2000 *republicată*, de suspendare a activității.

Art.ll

1) Suspendarea Autorizației privind desfășurarea activităților” se realizează la propunerea organului

constatator în următoarele situații:

a) încălcarea repetată a Legii nr. 61/1991 *republicată*, constatată prin proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

Suspendarea intervine pe o perioadă de la 10 la 30 zile de la data săvârșirii contravenției.

2) Suspendarea „Autorizatei privind desfășurarea activităților" se face prin decizie emisă de Directorul General al Poliției Locale Sectorului 2, la propunerea Compartimentului Autorizare Agenți Economici ca urmare a înștiințării făcute de către organele constatatoare din cadrul serviciilor de specialitate ale Poliției Locale Sector 2.

 • 3) Un exemplar al deciziei se transmite agentului economic, prin poștă, de către Compartimentul Autorizare Agenți Economici odată cu solicitarea scrisă către acesta de predare a exemplarului original al autorizației privind desfășurarea activității.

 • 4) După comunicarea deciziei agentului economic, agentul constatator din cadrul Poliției Locale Sector 2, va lua măsuri conform O.G. nr. 99/2000 *republicată*, de suspendare a activității.

 • VI. Dispoziții finale

Art. 12 Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta hotărâre se sancționează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art.13 Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor agenților economici ce desfășoară activități în clasa CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive. Compartimentul de specialitate din cadrul Poliției Locale Sector 2 va coopera cu instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniu, privind funcționarea acestor agenți economici,

Art, 14 Polițiștii locali din cadrul Direcției Control vor efectua anual verificări la agenții economici ce au obținut/vizat Autoriza/ia privind desfășurarea activităților, conform Planului anual de aefiune aprobat.

sCbtM

_ A


L'A R.O ti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 2 POLIȚIA LOCALĂA UTORIZA TIE

privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN

Click here to enter text.

Nr. Click here to enter text,/Click here to cuier text.

în baza H.C.L.S. 2 nr....../........2019, se autorizează S.C. / I.I. / P.F.A.

Click here to enter text.,

cu sediul în Click here to enter text,, Str. Click here to enter text., Nr. Click here (o enter text.,

Bl. Click here to enter text., Sc. Click here to enter text., Apt. Click here to enter text., Sector Click here to enter text., Tel. Click here to enter teX.t.1 '■ . j                     j- •’

înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. Click h'isfC to enter text, să desfășoare activitatea (clasa CAEN, denumire) Click here to enter text, la punctul de lucru situat în Click here to enter text., Str. Click here to enter text., Nr. Click here to enter text., Bl. Click here to enter text., Sc. Click here to enter text., Apt. Click here to enter text., Sector Click here to enter text., Tel. Click h,ere to enter text.

, ; î -41' t ‘ «■      ;■ "t                              'Jț 1^, i

Durata valabilității autorizației 01.01,20Click here io entertext.- 31.12.20CIick here to enter text., cu posibilitatea de prelungire prin viză anuală.

■ « ’l Ă l       & ’ “1 J 1J1;

Alte mențiuni: Valabilitatea autorizației este condiționată de deținerea tuturor documentelor care au stat la baza emiterii acesteia.

Autorizația se emite strict pentru obiectivul și activitatea pentru care a fost solicitată.

Observații; Click here to enter text.

/ PRIMAR

Mugur Mihai TOADER

Eliberată la data de: Click here to enter text.

Nu se admit ștersături.

Nu este transmisibilă.

Anul....................................

Anul.......................................

Anul.......................................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

Suma.....................................

Suma.....................................

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

Anul....................

Anul.......................................

Anul.......................................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

Suma.....................................

Suma.....................................

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

Anul.......................................

Anul.......................................

Anul.......................................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

Suma.....................................

Suma.....................................

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

Anul.......................................

Anul .......................f...............

Anul.......................................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr.............................

Suma.....................................

Suma.....................................

Suma.....................................

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

CERERE pentru emiterea “AUTORIZAȚIEI PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.

DOMNULE PRIMAR,

S.C./I.I./P.F.A...........................................................................................................................................

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr................................................................. având  sediul în

localitatea..........................str........................................................................................ nr......., bl.............,

sc...,ap................, tel........................................................................................................ reprezentată

prin...............................în calitate de......................... posesor al CI/BI/pașaport nr........................................

serie.............................eliberat de....................................................................................................................

Vă rog să aprobați emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr................... pentru sediul social/punctul de lucru situat

în......................................................................................................................

Anexez prezentei următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) - după caz

 • - Declarație pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) - conform H.G.R. nr. 843/1999 - anexa nr. 5;

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.).

 • - Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

Documentația va fi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27 sau on-line, într-un singur exemplar și se va întocmi opis.

Data:


Semnătura:

CERERE

pentru emiterea “AUTORIZAȚIEI PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative si distractive”

S.C./I.I./P.F.A............................................................................................................................................................

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.............................................................având sediul în

localitatea....................................str.......................................................................... nr...... bl......., sc.......        ,

ap........., telefon........................., reprezentată prin..................................................în calitate de...............

posesor al CI/BI/pașaport nr..........................., serie........................ eliberat de......................................

Vă rog să aprobați emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr........................................................... pentru          sediul

social/punctul de lucru situat în.....................................................................................

Anexez prezentei următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) - după caz

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.);

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”;

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

Documentația va fi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27 sau on-line, într-un singur exemplar și se va întocmi opis.

Data:


Semnătura:

Anexa nr. 5 la H.C.L. Sector 2 nr...../..........2019

DECLARAȚIE

Subsemnatul.................................................., cu domiciliul în...................................................................

str........................................................ nr..............., bl........sc........, ap.........., județul/sectorul.....................

în calitate de 1)................................... la Societatea Comercială........................................................................

înregistrată la registrul comerțului sub nr. de înmatriculare.................................... cu sediul social în...............

județul/sectorul.................... str.............................................

nr......................., bl.....................sc......................, ap.............................

declar pe propria răspundere că unitatea de alimentație publică situată în...........................................................

(sediul unității)

este de tipul........................................................având următoarele caracteristici funcționale:

1. Total suprafață (mp)........................................................ din care:

 • •  de servire ...............................................

 • •  de pregătire/predare...............................

 • •  de depozitare..........................................

 • •   anexe - utilități.......................................

(birouri, grupuri sanitare, vestiare etc)

2. Numărul locurilor pentru consumatori:

Total,

din care:

Saloane

Terasă

Gradină de vară

Data:

Semnătura agentului economic

1) Patron, director, administrator

Anexa nr. 6 la H.C.L. Sector 2 nr...../..........2019

CERERE

privind vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

DOMNULE PRIMAR,

S.C/I.I/P.F.A.............................................................................................................................

.......................................înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr........................................... având sediul în localitatea.................................. str.................................................... nr..............

bl................................... sc...........ap.................tel..................................................

reprezentată prin................................................... în calitate de.....................................................

CI/BI/pașaport nr........................... serie............................eliberat de .......................

Vă rog să aprobați vizarea Autorizație privind desfășurarea activităților nr..............

emisă în conformitate cu H.C.L.S2 nr............../...............pentru sediul social/punctul de lucru

situat în...........................................................................................................................................

pentru anul..............................................

Anexez prezentei următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) - după caz;

 • - Declarație pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) - conform H.G.R, nr. 843/1999 - anexa nr. 5;

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.).

 • - Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2;

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

Documentația va fi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27 sau on-line, intr-un singur exemplar și se va întocmi opis.

Data:


Semnătura:

CERERE

pentru vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive

DOMNULE PRIMAR,

S.C/I.I/P.F.A...................................................................................................................

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr................................................................................

având sediul în localitatea........................................................... str..........................................

.................................. nr.............................., bl.................. sc................... ap.................., tel. ........................................ reprezentată prin..........................................................................în calitate de................................posesor al CI/BI/pașaport nr........................................... serie

...................eliberat de....,....................................

Vă rog să aprobați vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților nr................. emisă

în conformitate cu H.C.L.S2 nr.............../ ................................ pentru sediul social/punctul de lucru

situat în...........................................................................................................................................

pentru anul.........................................................

Anexez prezentei următoarele documente:

 • - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • - Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) -după caz;

 • - Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.).

 • - Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • - Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa)

Notă:

Documentația va fi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27 sau on-line, într-un singur exemplar și se va întocmi opis.

Data:


Semnătura: