Hotărârea nr. 339/2019

Hotărârea nr. 339 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru lucrări de intervenţie ce urmează a fi efectuate la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chirlstiglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru lucrări de intervenție ce urmează a fi efectuate la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru lucrări de intervenție ce urmează a fi efectuate la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 5099/24.10.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 158519/28.10.2019 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

  • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către

'"7>x     \

fetii (Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției ^^Jurtwce, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe foada 28.10.2019-01.11.2019;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;

  • - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;

  • -  Hotărârea Guvernului României nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

  • - Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul ort. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici și devizele generale pentru lucrări de intervenție ce urmează a fi efectuate la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, conform anexei ce conține un număr de 18 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a obiectivelor de investiții este de 27.328.355,10 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 5.751.521,64 Euro, inclusiv TVA, din care C+M:


.332.617,98 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 4.910.579,39 Euro, inclusiv TVA.

Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este de 1 Euro = 4,7515 lei.

Art.2. (1) Lucrările de intervenție ce urmează a fi efectuate la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 în vederea obținerii autorizației

de securitate la incendiu vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați,

desemnați pe baza licitațiilor publice.

(2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a fiecărui obiectiv de

investiție în parte.

(3) Se deleagă Directorului Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 competența încheierii contractelor de

achiziție publică de lucrări.

Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Prezenta Hotărâre conține un număr de 21 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă IaH.C.L. Sector 2 nr. 339/2019

INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI ȘI DEVIZE GENERALE PENTR U LUCRĂRI DE INTERVENȚIE CE URMEAZĂ A FI EFECTUATE LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎN VEDEREA OBȚINERII A UTORIZA ȚIEI DE SECURITA TE LA INCENDIU

VIZAT spre neschimbare ȘgCRETAR,

Anexa 1 la HCL Sector 2 nr.__


J.


Tabel cu unitățile de învățământ preunîversîtar de stat și indicatorii tehnico - economici pentru lucrări de intervenție în scopul obținerii Autorizației de securitate la incendiu


Nr.

Crt

DENUMIRE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NUMĂRUL AVIZULUI DE SECURITATE LA INCENDIU

ADRESA

Indicatori valorici - Lei

Indicatori valorici - EURO

Curs leu/Euro -Inforeuro oct. 2019

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA LEI

DIN CARE C+M (FĂRĂ TVA)

TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA LEI

VALOARE INCLUSIV TVA LEI DIN CARE C+M

TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA EURO

DIN CARE C+M INCLUSIV TVA

EURO

1

Grădinița nr. 23

nr. 1506/18-SU-BIF-A din

12.06.2018

Str. Soldat Răduță

Gheorghe nr. 1

3.090.252,72

2 591 167,74

3.671.985,20

3.083 489,61

772.805,47

648.950.78

4,7515

2

Grădinița nr. 138

nr. 3026/18-SU-BIF-A din

26.10.2018

Str. Tunari nr 52-54

2.373.955,58

1.996.295,76

2.820.834,89

2.375.591,96

593672,50

499.966,74

3

Grădiniț

i nr. 233

nr. 1823/18-SU-BIF-A din 09,07.2018

Str. Petre Antonescu nr. I

20

3.936.642,22

3.396.313,21

4.677.505,94

4.041.612,71

984.427,22

850.597,22

4

Grădinița nr. 236

nr. 1508/18-SU-BIF-A din

12.06.2018

Aleea llia nr. 1

2 238.548,11

1.864.569,24

2.659.975,29

2.218.837,39

559.818,01

466.976,19

5

Grădinița nr. 280

nr. 1994/18-SU-BIF-A din

20.07.2018

Str. Delfinului nr 4 (fostă Str Cocostârcului nr 2)

3.267.823,99

2.761.237,56

3.882.939,57

3.285.872,70

817.202,90

691.544,29

6

Grădinița Albinuța

nr. 1820/18-SU-BIF-A din 05.07.2018

Str. Dinu Lipatti nr 1

3.148.596,60

2.723.516,87

3.741 137,80

3.240.985,07

787 359,32

682,097,25

7

Grădinița Steluța

nr 1822/18-SU-BIF-A din

11.07.2018

Șos Vergului nr. 14

2.832.866,80

2.391 719,48

3.366.112,79

2.846.146,18

708.431.61

598.999,51

8

Colegiu Hașdeu

Național lulia

nr. 1031207 din

20.12.2010

Bd Ferdinand I nr. 91

2.110.754,52

1.882.422,15

2.507 863,62

2.240,082,36

527.804,61

471 447,41

TOTAL

22.999.440,54

19.607.242,01

27.328.355,10

23.332.617,98

5.751.521,64

4.910.579,39

întocmit.DEVIZ GENERAL

Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Colegiul National lulia Hasdeu Ad=9483 în lei/euro la cursul BNR     4.7515

cota T,V, A. 19%


Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0 00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenuri

985 60

187.20

1,172.86

1.3

Amenajarea pentru protecța mediului p aducerea la starea inițial

4,435,19

842.69

5,277.88

1.4

Cholteielt pontnj relocarea/protecția utilităților

0 00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

5,420.79

1.029.95

6,450.74

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utillltâțllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

o.w

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistenți tehnici

3.1

Studii

3,1.1

Studii de teren

0 00

0,00

0.00

3,1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0 00

0,00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0 00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0 00

0.00

0 00

3.3

Expertizare tehnică

0 00

0.00

0 00

34

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clădirilor

0 00

0.00

0 00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0 00

3.5.2

Studiu de pretozabikta'.o

0 00

0 00

0 00

3,5.3

Studiu de lezab<bîalo.'documontaț)o de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0 00

0.00

0.00

3,5 4

Documentațiile tohnke necesare in vederea obținem avizetorfacorduntor/autorizaților

0.00

0.00

0 00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a prorectori tehnic $ a detaliilor de execuție

0 00

0 00

0,00

356

Proiect tehnic și detalii de execuție

1,842 00

349 98

2,191.98

16

Organizarea procedunkx de achizițje

0.00

0 00

0,00

3.7

Consultanță

3.71

Managementul de proiect pentru obiectivul de investii

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Audrtul financiar

0.00

0.00

0 00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărikx

82 50

1568

98.18

38.1.2

pontnj pcwtoparea proiectantului la lazeto induse in programul do control al lucrănloc do oxocuțe. avizat do către Inspectoratul de Stal în Cocstrvcți

0 00

0.00

0 00

3.8.2

Dirigenție de șantier

401.80

7Î341

478.14

TOTAL CAPITOL 3

2,326.30

442.00

2,768.30

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bazi

4.1

Construcții și instalași

1,852,222.00

351,922 18

1204,144 18

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

15,518 25

2,948.47

18,466 72

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

103,455 00

19,656.45

123,111.45

44

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0.00

0.00

4,5

Dotări

0 00

0 00

0 00

4.6

Active necorporale

0 00

0,00

0 00

TOTAL CAPITOL 4

1,971,19525

374.527.10

2,345,722.35

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

10.187.22

1.935.57

12,122 79

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

9,261.11

1,759 61

11,020 72

51.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

926.11

175 96

1.102 07

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

22,677.84

374.53

23,052 37

521

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0 00

0.00

522

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

9,41211

0.00

9,41211

5.2.3

Certa aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea luaănkx do construcții

1,882 42

0 00

1,882 42

5,2.4

Cota aferentă Casei Socialo a Constructorilor - CSC

9.412.11

0.00

9.412.11

5 2.5

Taxe pontnj acorduri, avize conforme și autorizația de consbutra'deafnnțaro

1,971.20

374.53

2,345.73

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

98.947 12

18.799 95

117.747 07

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0 00

0 00

0 00

TOTAL CAPITOL 5

131,812.18

21,110.05

152,922.23

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologica și feste șl predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0 00

0.00

0 00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2.110,754.52

397,109.10

2,507,863.62

|DincareC

1,«62,422.15|      357,6602l|     2.240,032.361


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2


Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Colegiul National lulia Hasdeu B-dul Ferdinand nr.91, Sector 2

Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Colegiul National lulia Hasd PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4.75150 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2019

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

2,507,663.62

527,804.61

55.66

46.84

CONSTRUCȚII MONTAJ

2,240,082.36

471,447.41

49.72

41.78

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

8

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

9483.00

0,236.22 lei/m2

Data:

2019


întocmit,

SC YARDMAN SRL

x Robert GRIGORE

DEVIZ GENERAL

Lucrări de Implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță nr.23 Ad=2062 în lei/euro la cursul BNR     4.7515

cota T. V.A.      19%


L VIZAT~~~ |spre neschimbare


Nr.crt

1

Den urni rea capitolelor *1 subcapitolelor do choltuloli

2

Valoare (fir* TVA) LEI 3

TVA LEI

4

Valoare (Inclusiv TVA)

IEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

000

000

1.2

Amenajarea terenului

1.337.81

254.18

1,591.99

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea intyalA

6,020.15

1,143.83

7,163 98

1.4

Cheltuieli pentru re loca rea/pro lecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

7,357.96

1,398.01

8,755.97

Capitolul 2 Cheltuieli pentru atlguraraa utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.M

0.00

o.ooj

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl aelatenți tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0 00

0.00

000

312

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0,00

3.1.3

Alte studii specifica

0 00

0 00

0 00

3.2

Documentari-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0 00

0 00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0 00

0.00

3.5

Proioctaro

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0 00

0 00

3.5.2

Studiu de profezabihtato

0.00

0.00

0.00

353

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/aulorizaȘilor

56,721 50

10,777 09

67.498 59

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0 00

0,00

0 00

3.56

Proiect tehnic și detalii de execuție

126,643 64

24,062 29

150,705 93

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0 00

0 00

0 00

3.7

Consu hanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0 00

0 00

0 00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0 00

3.8

Asistență tehnică

3,81

Asistență tehnică din partea proiectantului

3,8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5.672 15

1.077,71

6,749 86

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia lazeie incîuse in programul de con (roi ai iucrănior de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.82

Diriaenfiede șantier

28,003.60

5,320.68

33.32428

TOTAL CAPITOL 3

217,040.89

41.237.77

258,278.66

Capitolul 4 ChtttuMI ptnlm InvtiHtlt da h«4

4.1

Construcții și instalații

2.555.345 00

485,515.55

3.040.860.55

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

15.688.05

2,980.73

18,668.78

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

104.587.00

19,871.53

124,458 53

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0,00

0.00

0,00

4.6

Active necorporale

0 00

000

0 00

TOTAL CAPITOL 4

2,675,620.05

506,367.61

3,183,967.86

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

14.054.40

2.670.34

16.724.74

5,1.1

Lucrări de conoVucȘt și instalații aferente organizării de șantier

12,776.73

2.427.58

15.20431

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.277.67

242.76

1.520.43

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

31,178 47

508 37

31,686 84

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0 00

0.00

0.00

5.2 2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

12,955 84

0 00

12,955 84

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,591.17

0 00

2,591.17

524

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

12.955,84

0.00

12,955.84

5.2.5

Taxo pentru acorduri, avize conforme șl autorizația do construitG'desfimțaro

2.675 62

508.37

3.183.99

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

145.000.95

27.550.18

172,551.13

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00,

0 00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

190,233.82

30,728.89

220,962.71

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl feste șl predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de oipioetaro

0 00

000

0 00

6.2

probe tehnologice și teste

0 00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3,090,252.72

581,732.48

3.671,98520

|DincaroC *M

■ I IUIllllI— 111 ll'll

■KSSSS)!
Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISLI la Grădiniță nr.23

Str. Raduta Gheorghe nr.1, Sector 2 D.T.A.C.

Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță nr.23 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4.75150 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2019

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

3,671,985.20

772,805.47

374.68

315.32

CONSTRUCȚII MONTAJ

3,083,489.61

648,950.78

314.63

264.39

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

8

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

2062.60

1,494.95 lei/m2

Data: 2019


DEVIZ GENERAL


VIZAT

Preschimbare


Lucrări de Implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță nr.138 Ad=1222 în lei / eura la cursul BNR 4,7515

cota T.V.A. 19%


mpNr. crt

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA

LEI

4

Valoare (Inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținere* șl amenijeree terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0 00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

1,041 00

197 79

1,238 79

1,3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

4,684 48

890 05

5,574 53

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0 00

TOTAL CAPITOL 1

5,725.48

1,087.84

6.813.32

Capitolul 2 Cheltuieli pentru atlguiart* utillltițllor neceure obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.W

0,00

CLOO]

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectant șl aalatențâ tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0,00

000

0 00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

000

0.00

3,1.3

Alte studii specifice

0,00

0.00

0.00

32

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0 00

0.00

3.3

Expertiza re tehnică

0,00

0 00

0.00

34

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0,00

35

Proiectare

3,5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu do prefezobditale

0 00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabihiate/documentație de avizare a lucrânlorde intervenții și deviz general

0.00

0.00

0 00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

33,605.00

6,384.95

39,989.95

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuțje

0.00

0,00

0.00

3,5,6

Proiect tehnic și detalii de execuție

75.03080

14.255.85

89,286 65

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7,1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0 00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3,8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.81.1

pe penoada do execuție a lucrânlor

3,360.50

630.50

3,999.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ai lucrânlor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

28.003.60

5,320.68

33,324.28

TOTAL CAPITOL 3

139,999.90

26,599.98

166,599.88

Capitolul 4 ChtltiMI ptntru Iambii dt but

4.1

Construcții și instalații

1,965.555,00

373,455 45

2,339,010 45

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

15,187 50

2,885 63

18,073 13

4.3

Utilaje. echipamente tehnologico și funcționale care necesită montaj

101,250.00

19,237 50

120,487.50

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0 00

0 00

000

46

Active necorporale

0,00

0.00

0 00

TOTAL CAPITOL 4

2,081.992.50

395,578.58

2,477.571.08

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

10.810.56

2,054.01

12,864.57

5.1.1

Lucrări de construcții și instalați aferente organizării de șantier

9,027 70

1,867.28

11.695.06

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

982.78

186.73

1.169 51

52

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

24,041 25

395.58

24,436.83

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

ooo

0.00

0 00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

9,981 46

0.00

9.981 48

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,996 30

0 00

1,996 30

5.24

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9,981,46

0 00

9,981 48

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de consbuire/desființare

2,081.99

395.58

2.477.57

53

Cheltuieli diverse și neprevăzute

111,385.89

21,163.32

132,54 9 21

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0 00

0.00

0 00

TOTAL CAPITOL 5

146,237.70

23,612.91

169,850.61

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teete șl predare la beneflcler

6.1

Pregătirea poreonalutei de exploatare

0 00

0 00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0 00

0 00

0 00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

I0.00

0.001

TOTAL GENERAL

2,373,955.58

448,879.31

2.820,834.89

|Din caro C ♦

M

1,99«,295.76|379,296.20| ^2,375,591.96|

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță nr.138

Str. Tunari nr.52-54, Sector 2

D.T.A.C.

Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță nr.13 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4.75150 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2019

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

2,820,834.89

593,672.50

485.82

408.86

CONSTRUCȚII MONTAJ

2,375,591.96

499,966.74

409.14

343.81

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITEI

luni

8

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

1222.00

1,944.02 lei/m2

Data:

2019


DEVIZ GENERAL


„ VIZAT----

P ® n®?ch™bare

—^^cretar,


Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță nr.233

mp


Ad-2036

în lei / euro la cursul BNR     4.7515

cotaT.V.A. 19%

Nr. crL

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuielipentru obținerea șl emenatan» terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0 00

0.00

1.2

Amonajarea terenului

1,734.28

329.51

2.063.79

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și oducerea la starea inițială

7.804.26

1,482.81

9,287.07

14

Choltu;oli pentru rofocaruA'pfotocța ubfctAțjkx

0.00

0.00

000

TOTAL CAPITOL 1

9.538.54

1,812.32

11,350.86

Capitolul 1 Chtltulill pwtru Mfgunrw ubHIUfUor tufuri Mxtoulul

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00| 0.00]

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectant șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de Leren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documenta ții-suport și cheltuieli oentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0.00

0.00

3.5.2

Stud<u de prefozabtlilafo

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrânlor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentații ie tehnice necesare în vederea obținem avizelor/acordurilor/autonzațiilor

55,996.05

10,639.25

66,635.30

3.5.5

Verificarea tehnică de cablate a proiectului tehnic și a doteWoc de execuție

0 00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

125,023.91

23,754.54

148,778.45

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0 00

0,00

0 00

3.7

Consultanță

3.71

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0 00

0,00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3,8.1

Asisîonță tehnică din partea proiectantului

3.8.11

pe perioada de execuția a lua firilor

5,599 61

1,063.93

6.663.54

3.8.12

pentru participarea proiectantului ia tazete incluse m programul de control al lucrankx de execupe, de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0 00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigențiede șantier

28,003.60

5,320.68

33,324.28

TOTAL CAPITOL 3

214.623.17

40,778.40

255,401.57

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de beri

41

Construcții și instalații

3,355,214 00

637,490.66

3.992,704.66

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14.784 60

2,809.07

17,593.67

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

98,564.00

18,727.16

117,291 16

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0,00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3,468.562.60

659,026.89

4,127,589.49

Capitolul 5 Alta cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

18,453.68

3.506.20

21,959.88

51,1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

16,776 07

3,187.45

19,963 52

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.677.61

318.75

1.996.36

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

40,828 01

659.03

41,487 04

5.2,1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0 00

0 00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

16,981.57

0.00

16,98157

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,396 31

0 00

3,396.31

5,24

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

16,981.57

0.00

16 981 57

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

3.468 56

659,03

4,127.59

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

184,636.22

35 080.88

219.717 10

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0 00

TOTAL CAPITOL 5

243,917.91

39,246.11

283,164.02

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl tasta șl predtn ta beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

000

0 00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

000

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3,936,64222

740,863.72

4,677,505.94

[D-ncamC +M

3,396,313211645,299.50

4.041,612.711


Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță nr.23; PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4.75150 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2019

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/mfara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

4,677,505.94

984,427.22

483.46

406.88

CONSTRUCȚII MONTAJ

4,041,612.71

850,597.22

417.73

351.04

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

8

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

2036.22

1,984.86 lei/m2

Data:

2019


DEVIZ GENERAL

Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță nr.236 Ad=1329        mp

în lei / euro la cursul BNR 4,7515 curs inforeuro al lunii octombrie 2019

cota T. V.A. 19%pr® neschimb


Nr. crt

1

Denumirea capitolelor ți aubcapltolelor do choltuloll

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI

4

Valoare (inclusiv TVA) LEJ 5

CeplioIul 1 Cheltuieli pentru obținerea țl amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

0 00

0,00

0 00

1.2

Amenajarea terenului

972.06

184 84

1,157.70

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

4,377 89

831.80

5,209 69

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utietăților

0 00

0 00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

5,350.75

1,016.64

6,367.39

Capitolul 2 ChtltMI pwitru lilgunrw utWWIor ntttun obtKlfvulul

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00]

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistenți tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

000

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0 00

0 00

0 00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0 00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0 00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0 00

0,00

0 00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0 0(1

0 00

3.5.2

Studiu de prefezab iii late

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0 00

0.00

0,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avize lor/acordurilor/autoriza ții lor

36,566.75

6,947 68

43,514,43

3.5 5

Verificarea tohnică do caitato a proiectului tohmc și a dotaliilor do execuți

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

81,643 58

15,512.28

97.155 86

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0 00

0 00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

000

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3 8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3,8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3,656 68

69477

4,351.45

3.8,12

pentru parbciparoâ proiectantului la lazeie inclusa in programul de control ăl lucrărilor do oxecuțo, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0 00

0 00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

28,003,60

5,320,68

33,324 28

TOTAL CAPITOL 3

149,870.61

26,475.41

176,346.02

Capitolul 4 Cheltuielipentru Investiția de bați

4.1

Construcții și instalații

1,835.687 00

348.780,53

2,184.467.53

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologico și funcționale

14,353,05

2,727 08

17,080.13

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

95.687.00

18.180 53

113,867 53

44

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită monlaj și echipamente de transport

0,00

0.00

0.00

4 5

Dolari

0 00

0 00

0 00

I 46

Active necorporale

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1,945.727.05

369,688.14

2,315,415.19

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizam de șantier

10.096 28

1.918 29

12,01457

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

9.178,44

1.743.90

10.922.34

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

917.84

174.39

1,092.23

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

22.456 00

369,69

22.825 69

5,2,1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0 00

0 00

5.2.2

Cota aferenlă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

9,32285

0,00

9.322 85

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,864 57

0 00

1,864 57

5.2.4

Cola aferenlă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9.322.85

0.00

9,322,85

5.2.5

Taxo ponfru acorduri, avize conforma și autorizata de construiro/desftnțaro

1,945.73

369.69

2,315,42

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

105.047 42

19,959 01

125.006.43

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0 00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

137,599.70

22,246.99

159,846.69

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de expkxrtive

0 00

0 00

0 00

6 2

Probe tehnologice și teste

0,00

0 00

OOJf

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

oio

TOTAL GENERAL

2,238,548.11

421,427.18

2,659,975.29

|Dm cam C ♦ M

1,864,56924

3M.268.15j     2,21«,837ț»|
Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță nr.236 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4.75150 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2019

cota T.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m faraTVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

2,659,975.29

559,818.01

421.01

354.31

CONSTRUCȚII MONTAJ

2,218,837.39

466,976.19

351.19

295.12

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

8

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

1329.70

1,668.68 lei/m2

DEVIZ GENERAL


VIZAT---

spre neschimbare

. secretar,


Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță nr.280 Ad=2133 în lei / euro la cursul BNR     4.7515

mp


colaT.VA     19%

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru ob tinerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

1,417,47

269.32

1.686 79

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului p aducerea la starea îndată

6,378.61

1.211.94

7.590.55

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

7,796.08

1,481.26

9,277.34

Capitolul 2 Cheltuieli pentru aelgurarea utHi/tiplor neceaare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00|             0.001               o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl as/afrnM tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0 00

0.00

0 00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documenta ții-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0 00

0,00

0 00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

34

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

ooo

0,00

0 00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0 00

3.5.2

Studiu de prefezabililate

0.00

0.00

0,00

3,5,3

Studiu de fezabilitate/documenlație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5,4

Documenlațile tehnice necesare în vederea obținem avizelor/acordunlor/autonzapilor

58,681.98

11,149.58

69,831.56

3,5,5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execute

0,00

0,00

0 00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

131.020 85

24,093,96

155.914 81

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8,1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3J.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5,868.20

1,114.96

6,98316

3.8,1,2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul do control ai lucrantor do execuție, avizai de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3,8.2

Dirigențe de șantier

28,003.60

5,320,68

33.324,28

TOTAL CAPITOL 3

223,574.63

42.479.18

266,053.81

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bați

i 4.1

Construcții și instalații

2.725.545.00

517,853 55

3,243.398 55

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,260 75

2,711.06

16,979 01

43

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

95,125 00

18,073.75

113,198.75

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0 00

0.00

0.00

45

Dotări

0.00

0.00

0.00

4,6

Active necorporale

0.00

0 00

000

TOTAL CAPITOL 4

2.834,938.75

538,638.36

3,373,577.11

Capitolul 5 Mc cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

14,990.50

2,848 20

17,838.70

5.1.1

Lucrări de construcții și instalați aferenta organizăm do șantier

13,627.73

2,509.27

16,217 00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,362 77

258.93

1,621.70

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

33,200,56

530,64

33,747.20

5,2.1

Comisioanele și dobAnzilo aferente creditului bAncn finanțatoare

0.00

0,00

0 00

5,2,2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

13.806 19

0.00

13,806.19

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,761,24

0.00

2,761.24

5,2,4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

13,806 19

0,00

13,806 19

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2.034.94

538.64

3.373.58

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

153,315.47

29,129.94

182,445.41

54

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0,00

0 00

TOTAL CAPITOL 5

201,514.53

32,516.78

234,031,31

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

61

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0 00

62

Probe tehnologice și teste

0 00

0.00

Z&pO

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

/

TOTAL GENERAL

3.267,823.99

615,115.58

3,882 939.57

[DincareC+M

2.761,237.56 |      524,635.14

3,285|B?2.70|


VIZAT--

Preschimbare „SECRETAR.


Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță nr.280 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4.75150 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2019

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

3,882,939.57

817,202.90

382.96

322.30

CONSTRUCȚII MONTAJ

3,285,872.70

691,544.29

324.08

272.33

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

8

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

2133.89

1,539.85 lei/m2

Data: 2019VIZAT —

Pro^îchimba'-e


DEVIZ GENERAL

Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță Albinuta Ad=1264 în lei/euro la cursul BNR     4.7515

mp


cotaT,V.A. 19%


Nr. crt

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA

LEI

4

Valoare (inclusiv TVA}

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

1,400 92

266.17

1,667 09

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițjalâ

6,304 12

1,197,79

7.501 91

14

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

7,705.04

1,463.96

9,169.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru as/guraroa utillIUților necesare obiectivului

WWL CAPITOL 2

0.00

0.00

a

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistenți tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0.00

0,00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0 00

0 00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0,00

0 00

32

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0 00

000

0 00

3.3

Expertizare tehnică

0 00

0,00

0 00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0 00

0 00

3.5

Proioctare

3 5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3,5.2

Studiu de prefezabilitste

0,00

0.00

0.00

3,5.3

Studiu do fezabiStatoMocumenteț» de avizare a kicrăritor de interveni ți deviz general

0 00

0 00

0,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/aulorizațiilor

34.760.00

6,604.40

41,364 40

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0 00

0.00

356

Proiect tehnic și detalii de execuție

77.609 60

14.745 82

92.35542

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0 00

0,00

0.00

3.7

Consultanță

3.71

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

000

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0 00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3,8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3.476.00

660,44

4,136.44

3.8,12

pentru participarea proiectantului ia tazeie incluse in programul de comroi ai lucramor ae execuție, avizai de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0 00

0.00

0 00

382

Dirigențje de șantier

28,003 60

5,320,68

33.324 28

TOTAL CAPITOL 3

143,849.20

27,331.34

171,180.54

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiție de băii

4,1

Construcpișr instalați

2,687.456.00

510,616.64

3,198.072.64

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14.918 55

2,834.52

17,753.07

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care necesită montaj

99,457.00

18,896.83

118,353.83

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0 00

0 00

0.00

4.5

Dotări

0 00

0.00

0 00

4.6

Active necorporale

0 00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2,801.831.55

532,347.99

3,334,179.54

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

14.781.01

2.808.39

17,589.40

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

13,437.28

2,553.00

15.990 38

5.1 2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,34 3 73

255,31

1,599.04

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

32,760 51

532.35

33,292.86

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2 2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcfli

13,617 58

0,00

13.617 50

5.23

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,723 52

0 00

2,723 52

5.2 4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

13,617 58

0.00

13,617.58

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2,801.83

532,35

3,334 16

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

147,669 29

28,057.17

175,726 46

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0,00

0 00

TOTAL CAPITOL 5

195,210.81

31,397.91

226,608.72

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0 00

0,00

0 00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3,143,596.60

592,541 J0

3,741,137.80 1

Din care C ♦ M

2,723,518.87

517,448.20

3j240,985.07]

Dala:

2019

Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță Albinuta

Str. Dinu Lipati nr.1, Sector 2

D.T.A.C.

Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță Albinuta PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4.75150 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2019

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

3,741,137.80

787,359.32

622.91

524.25

CONSTRUCȚII MONTAJ

3,240,985.07

682,097.25

539.63

453.47

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

8

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

1264.00

2,564.07 lei/m2


DEVIZ GENERAL

Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță Steluta Ad=1452 în lei / euro la cursul BNR     4,7515

mp


cotaT.VA 19%

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amonaiarea terenului

1,245,11

236.57

1,48168

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

5.602.99

1,064.57

6,667.56

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

6,848.10

1.301.14

8,149.24

Capitolul 2 Cheltuieli pentru aalgurarea utiUltăților necoeate obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

o.oo|               o.ooj

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl aihtență tehnică

3.1

Studii

3.1,1

Studii de teren

0.00

0.00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0 00

0,00

0 00

3.3

Expertiza re tehnică

0.00

0.00

0.00

34

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0 00

0,00

0 00

3.5

Pnxoctaro

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0.00

3.5.2

Studiu do pretezaMitato

0 00

0.00

0 00

3.5.3

Studiu de feza b Uita te/documen tați e de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținem avizelor/aconiurilor/autonzațiilor

39,946.78

7.589.89

47,536.67

3,5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0 00

0,00

0.00

3,5,6

Proiect tehnic și detalii de execuție

89,190 25

16,946,15

106,136,40

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0 00

0,00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0 00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0,00

0,00

38

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3,8,1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3,994.60

758.99

4,753 67

3.8.1.2

pentru partrciparoa proiectantului ta lazete incmso in programul do contrei a< lucrănlor do execuți©, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0 00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

28,003,60

5.320,68

33,324,28

TOTAL CAPITOL 3

161,135.31

30.615.71

191,751.02

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Inveatifia de bază

4.1

Construcții și instalații

2,355,525.00

447.549.75

2.803.07475

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

17,568 75

3,338 06

20,906 81

|      4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

117,125 00

22,253.75

139,378.75

44

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0 00

0 00

0.00

!      4.6

Active necorporale

0 00

0 00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2.490,218.75

473.141.56

2,963.360.31

Capitolul 5 Alto cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

12.955,39

2.461,52

15,416.91

5.1,1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

11,777.63

2,237,75

14,015 38

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,177 76

223,77

1,401.53

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

28,799,14

473,14

29,272.28

5.2,1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0 00

0,00

0.00

5,2,2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

11,958.60

0.00

11,958 60

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,391 72

0.00

2,391 72

5.2,4

Cota aferenlă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

11,958 60

0,00

11,958 60

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2,490.22

473.14

2.963.36

I 5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

132,910.11

25,252.92

158,163 03

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0 00

0.00

0 00

TOTAL CAPITOL 5

174,664.64

28,187.58

202,852.22

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl toate șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

62

Probe tehnologice și teste

0 00

0.00

0,00

7OTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2,832,86640

533.245.99

3.366,112.79

|DmcareC

2,391,719.48

4H426.70 |     2,846,146.18|


Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță Steluta Str. Vergului nr.14, Sector 2

D.T.A.C.

Lucrări de implementare masuri PSI conform aviz ISU la Grădiniță Steluta

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4.75150 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2019

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

3,366,112.79

708,431.61

487.70

410.44

CONSTRUCȚII MONTAJ

2,846,146.18

598,999.51

412.36

346.52

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

8

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

1452.61

1,959.33 lei/m2

Data:

2019