Hotărârea nr. 338/2019

Hotărârea nr. 338 - privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chirlstiglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, București;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr.144620/21.10.2019 și Raportul de specialitate nr, 144617/21.10.2019 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 , serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. 158910/28.10.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către

^^O^mna ^cac^oc '^Jia Mafia a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 ' București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea 116/2002, privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului României nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare social;

 • - Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 nr. 15/23.10.2019 pentru avizarea propunerii proiectului de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, București.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență pentru prevenirea riscurilor


^S^enerate de probleme grave de sănătate, în cuantum de 10.000 lei, persoanelor menționate în anexa ce conține o filă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ajutorul se acordă pentru acoperirea cheltuielilor privind transportul și cazarea însoțitorului persoanei care urmează să beneficieze de servicii medicale în afara țării, menționat în anexă la poziția 1.

(3) Ajutorul se acordă și pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu transportul, cazarea și serviciile medicale de care urmează să beneficieze minorul menționat în anexă la poziția 2.

Art. 2. Finanțarea se face din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, prin sume alocate cu această destinație.

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Hotărârea nr. 338

București, 31.10.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..