Hotărârea nr. 337/2019

Hotărârea nr. 337 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției   Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși   completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 122/17.05.2019


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlrlstiglllor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 122/17.05.2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 122/17.05.2019;

Analizând:

Nota de fundamentare nr. 146568/24.10.2019 și Raportul de specialitate nr. 146567 întocmite de Directorul Executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. 157888/25.10.2019 întocmit de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

j.' \ j - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 14 din anexa nr.l la Hotărârea Guvernului României nr. 797/08.11.2017,

JL.      x'VZ

SECTOR cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orienative de personal;

  • -  Hotărârea Guvernului României nr. 417/2018, cu modificăeile și completările ulterioare, privind modificarea H.G. nr. 797/08.11.2017 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orienative de personal;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 252/30.08.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 nr. 9/23.10.2019 pentru avizarea propunerii proiectului de. hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 122/17.05.2019;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I. Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 122/17.05.2019, conform anexei ce conține o filă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

krt.II. (1) Pe data prezentei Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. >132/17.05.2019 își încetează aplicabilitatea.

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, rămân aplicabile.

Art.IIL Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Hotărârea nr. 337

București, 31.10.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr.337/31.10.2019

COMPONENȚA NOMINALĂ A COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2


Nr. crt.

Nume și prenume

Instituția/organismul privat pe care-1 reprezintă

Funcția în colegiu

1.

Elena Niță

Secretarul Sectorului 2

Președinte

2.

Florin-Ștefan Vasile

Director General al

Direcției Generale de Asistenta Sociala si

Protecția Copilului Sector 2

Membru

3.

Adrian Andor

Director Executiv Asistenta Socială

DGASPC Sector 2

Membru

4.

Claudia Uzun

Director Executiv Protecția Copilului

DGASPC Sector 2

Membru

5,

Carmen Ciobanu

Director General Adjunct Economic DGASPC SECTOR 2

Membru

6.

Cornelia Pârvanu

Director Executiv Juridic

DGASPC SECTOR 2

Membru

7.

Antonela Rădulescu

Director Executiv Resurse Umane

DGASPC SECTOR 2

Membru

8.

Ionuț Ciomohac

Director Direcția Administrativă

DGASPC SECTOR 2

Membru

9.

Robert Daniel Nițu

Director executiv Achiziții Publice, Licitații, Urmărire Contracte

DGASPC SECTOR 2

Membru

10.

Sebastian Stan

Director executiv Strategii, Programe și Managementul Calității DGASPC SECTOR 2

Membru

11.

Aurel Dobrilă

Director General- Poliția Locală Sector 2

Membru

12.

Alexandru Bogdan

Gârbu

Director General- Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Membru

13.

Nicoleta Paninopol

Manager-Centrul Cultural „Mihai Eminescu”

Membru

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,