Hotărârea nr. 336/2019

Hotărârea nr. 336 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând “ Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chlrlstlglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând “ Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2 ” astfel cum a fost modificată și completată prin H. C.L. Sector 2 nr. 190/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând”Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2 ” astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017;

Analizând:

- Nota de fundamentare nr. 156749/23.10.2019 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Raportul de specialitate nr. 157879/25.10.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București ;

  • -  Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

j - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, /T^Ublicată, cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțare din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului

României nr. 79/2017;

- Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și proorogarea unor termene;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor terhico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând “Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2”;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 190/2017 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr 91/2012 privind aprobarea indicatorilor terhico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând “Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2”;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Artl. (1) Se modifică și se completează pozițiile nr. 5, 8 și 12 din anexa nr. 1 la H.C..L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând “Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017, conform anexei ce conține 8 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se înlocuiesc paginile 35-40, 55-60 și 81-87 din anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective deinvestiții reprezentând “Lucrări de intervenție pentru 17


unităț\ de învățământ de pe raza Sectorului 2” așa cum a fost modificată și completată .C.L. Sector 2 nr. 190/2017, conform anexei ce conține 8 pagini și face parte ntă din prezenta hotărâre.


«?£eC^ Art' " Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective deinvestiții reprezentând “Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza

Sectorului 2” astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017, rămân aplicabile.

Art.III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

5Hotărârea nr. 336

București, 31.10.2019

Prezenta Hotărâre confine un număr de 11 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 336/31.10.2019

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DEVIZELOR GENERALE PENTR U OBIECTIVE DE INVESTIȚII REPREZENTÂND “ L UCRĂRI DE INTER VENȚIE PENTRU 17 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE PE RAZA SECTORULUI 2” ASTFEL CUM A FOST MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRINH.C.L. SECTOR 2NR. 190/2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                  9                9     7

Anexa la HCL Sector 2 nr.

Lucrări de Intervenție Ia unități de învățământ preuntvers'rtar de stat de pe raza Sector 2

Nr. Crt

DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII

ADRESA

Indicatori valorici - Lei

Indicatori valorici - EURO

Curs leu/Eurc - Infueuro oct. 2019

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA LEI

DIN CARE C+M (FĂRĂ TVA)

TOTALVALOARE INCLUSIV TVA LE)

VALOARE INCLUSIV TVA LEI DIN CARE C+M

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA EURO

DIN CARE C+M

TOTALVALOARE INCLUSIV TVA EURO

DIN CARE C+M INCLUSIV TVA EURO

(FĂRĂ TVA) EURO

1

Grădinița nr. 138

Str. Tunari nr. 52 - 54

5.452.221,81

4.763.617,75

6.478.187,99

5 668 705,12

1.145.713,03

1.002.550,30

1.363.398,50

1.193.034,86

2

Grădinița Albinuța (fosta Grădiniță nr. 253)

Str. Rahmaninov nr. 25

5.386.129,72

4.740.595,27

6.340 085,33

5.641.308.37

1.121.289,61

997.704,99

1.334 333,44

1.187.268,94

4,7515

3

Școala Gimnazială nr. 25 posta Grădinița nr. 13^

Str. Calimachi nr.B

2 143.106,29

1 852696.37

2.546.423,92

2.204.946.68

450.352,95

389.960,30

535.920,01

464 052,76

TOTAL

1X981.456,82

11.357.109,39

15.364j697.24

1X514^960,17

2.717.354,59

2.390.215,59

X233.651.9S

Z844.356.56

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

DEVIZ GENERAL

Lucrări de consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță nr.136 Ad=86B în lei /euro la cursul BNR     4.7515

cotaT.V.A.     19%

mp            L

curs inforeuro al lunii octombrie 2019


VIZAT ~

se^Chimba'-e


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuielipentru obținerea ți amenajarea terenului

I 1-1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0.00

I 12

Amenajarea terenului

2,475 00

470.25

2,945 25

1     13

Amenajarea pentru protecția mediului șt «ducerea la starea tntyală

7.425.00

1,410.75

8,835.75

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0,00.

0 00

TOTAL CAPITOL 1

9,900.00

1,881.00

11,781.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilillățllor nKtun obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00| 0,00

ăoo]

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2,200.00

418,00

2,618 00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

5,385 00

1.023,15

6,408 15

3.2

Oocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

1,850.00

351.50

2,201.50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0 00

0.00

0 00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu do prefezabiHate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

23,56100

4,476.59

28,037.59

3.5,4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

23,875.50

4,536.35

28.411.86

355

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0 00

0.00

0 00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

53,307 48

10,128,42

63,435.90

36

Organizarea procedurilor de achiziție

0 00

0.00

0.00

3.7

Consultanți

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de invesfițp

0,00

0.00

0,00

37.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

A^slență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.81.1

pe penoada do execute a lucrănior

2,387.55

453.63

2,841 18

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia lazele mciuse in programul de control ai iucrănior de execuție, avizai de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0 00

0 00

0.00

3.8.2

Dirigențje de șantier

28,003.60

5,320,68

33,324.28

TOTAL CAPITOL 3

140,570.13

26.708.32

167,278.45

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiție de bară

4.1

Construcții și instalați

4.695,342.75

892,115.12

5,587,457 87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

34,898 29

6,630.68

41,528.97

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

232,655 24

44,204.50

276,85974

44

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0 00

0.00

0.00

45

Dotări

0 00

0 00

0 00

4.6

Active necorporale

0.00

0 00

0 00

TOTAL CAPITOL 4

4,962.896.28

942,950.30

5,905,846.58

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

25.824.38

4,906.63

30,731.01

5.1 1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

23.476.71

4 460,57

27.937 28

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.347.67

446,06

2.793 73

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

57,362 70

942,95

58.305 65

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0 00

0 00

0 00

5.2 2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

23.818 09

0,00

23,818.09

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,763 62

0.00

4,763 62

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

23,818 09

0.00

23,818 09

5 2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/de știința re

4,962 90

942.95

5,905 85

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

255,668 32

48,576.98

304,24 5 30

54

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0 00

TOTAL CAPITOL 5

338,855.40

54,426.56

393.281.96

Capitolul 6 ChettuMi pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

000

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0 00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

5,452,22181

1,025,966.18

6,478,187.991

|0inaroC*M

4,763,617.75

905.08747

5,668,705.12|


Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Lucrări de consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță nr.138

Str. Tunari nr.52-54, Sector 2

VIZAT pre neschimbare „SECRETAR,


D.T.A.C.

Lucrări de consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță nr.138

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4.75150 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2019

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

6,478,187.99

1,363,398.50

1,570.37

1,321.67

CONSTRUCȚII MONTAJ

5,668,705.12

1,193,034.86

1,374.15

1,154.75

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

8

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

868.20

6,529.26 lei/m2

Data:

2019


întocmit,

SRL

Adm. RobertlGRIGORE

DEVIZ GENERAL

Lucrări de consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță Albinuta Ad=096 în lei / euro la cursul BNR     4,7515

cota T.VA 19%


mp

curs inforeuro al lunii octombrie 2019Spr® nesch/fnbNr. crt.

1

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor do cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEJ

4

Valoaro (inclusiv TVA) LEI 5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținem* țl amenajare* terenului

1*1

Otynerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

2,475.00

470,25

2.945 25

1,3

Amenajarea pentru proiecta mediului și aducerea la starea inițjală

7,425.00

1.410.75

0,835.75

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0,00

0 00

TOTAL CAPITOL 1

9,900.00

1,881.00

11,701.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru aalgurare* uWtifitof neceure obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

ăool

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare* țl aalafenți tehnici

3.1

Studii

3.1 1

Studii de teren

2,200,00

410 00]

2,618 00

3.1 2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0,00

0.00

3.1 3

Alte studii specifice

5,170,00

982 30

6,152.30

3,2

Documenta ti-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0 00

3.3

Expertizare tehnică

1,850 00

351 50

2,201 50

3.4

Certificarea performanțe» onerg&tice și auditul energetic ol clâdinloc

0.00

0,00

0 00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

000

0.00

3.5.2

Studiu de pretezabiii tale

0.00

0 00

0.00

3,5.3

Studiu de fezabiiitate/documentape de avizare a iucrănlor de intervenții și deviz general

22,165.00

4.211 35

26,37635

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/aulorizațiilor

24,640 00

4.601 60

29,321.60

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0 00

0 00

0.00

3.5,6

Proiect tehnic și detalii de execuție

55,014.00

10.452 66

65,466.66

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

000

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

w

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0,00

0.00

3.6

Asistență tehnică

30,1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.81,1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2.464.00

460 16

2,932.16

3.8.1,2

pentru participarea proiectantului la tazele incluse in programul ae coribol ăl iucrănlor de execuție, aviza! de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0 00

0 00

0 00

382

Dirigenție de șantier

28,003,60

5,320.68

33,324.28

TOTAL CAPITOL 3

141,506.60

26.006.25

168.392.85

Capitolul 4 Cheltuieli pentru inveatfția do beri

4,1

Construcții și instalații

4.685,580 47

890,261 81

5.575,850 28

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

21,670.86

4,118.90

25,797 84

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

144.525,73

27.459,89

171.985.62

44

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0 00

0 00

0.00

45

Dolari

0 00

0.00

0 00

46

Active necorporale

0 00

0 00

0 00

TOTAL CAPITOL 4

4,851,793.06

921,840.68

5,773,633.74

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

25,770.73

4,896.44

30.667.17

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

23,427.94

4,451.31

27,879.25

5.1 2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.342 79

445,13

2.707.92

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

56,998 35

921.84

57.920 19

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0 00

0.00

0 00

5.2 2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

23,702 90

0.00

23.702.98

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,740.60

0.00

4,740 60

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

23,702 98

0.00

23,702 98

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

4,85179

921.84

5,773.63

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

250,159 98

47,530.40

297,690 38

54

Chettuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0 00

TOTAL CAPITOL 5

332.929.06

53.348.68

386.277.74

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice țl toate țl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

000

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

5,336,128.72

1,003,956.61

6,340,085.33 1

[Xnca/oC*M

4,740,59517

900,713,10

5X1.30«37|
Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


Directa Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Lucrări de consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță Albinuta


pr^eschimb


Str. Rahmaninov nr.25, Sector 2 D.T.A.C.

Lucrări de consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță Albinuta PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4.75150 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2019

cotaT.V.A. 0.1900


Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

6,340,085.33

1,334,333.44

1,489.21

1,253.39

CONSTRUCȚII MONTAJ

5,641,308.37

1,187,268.94

1,325.08

1,113.51

2. DURAT A DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

8

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

896.00

6,296.10 lei/m2

Data:

2019

DEVIZ GENERAL

Lucrări de consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță nr.134 Ad=273         mp

în lei/euro la cursul BNR 4,7515 curs inforeuro al lunii octombrie 2019 cota T, V,A. 19%Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA)

LEI

3

TVA

LEI

4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

EURO

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obt/narea arnefla/arw terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

000

0.00

0 00

1.2

Amonajarea lorenului

2,475 00

47025

2,945 25

0.00

1.3

Amonajarea pentru protecția mediului ți aducerea la starea inițială

7,425.00

1,410 75

8.835 75

7,500,00

1.4

Cheituiei pentru lebcarea/protecția utilităților

000

0.00

0 00

000

TOTAL CAPITOL 1

9,900,00

1,881.00

11.781.00

7,500.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necetare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.001 0.00 1 0.001 0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl a tl» ten fi tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii do teren

2,200 00

418 00

2,618.00

0 00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0 00

0 00

3.1.3

Alte studii specifice

2,857 00

542.83

3,399 83

000

3.2

Docurrwitații-suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizați

0.00

0 00

0.00

0 00

3.3

Expert)zaro tehnică

1,850 00

351.50

2,201.50

4,607.30

3,4

Codificarea performanței enorgetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

499 21

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0 00

0 00

3.52

Studiu de prefezabilrtato

0 00

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Stutftu do fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

7,134 00

1.355.48

8,489 46

7,56616

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

7,521.25

1.429.04

8,950.29

2.511,65

3 5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic șl a detaliilor de execuție

0 00

0.00

000

0 00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

16,792 90

3,190.65

19.983 55

11,403.84

36

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.0(1

3,7

Consultanță

3,7.1

Managementul de proroct pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0 00

0 00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3811

pe perioada de execuție a lucrărilor

752 13

142 90

895.03

1,237.63

3.8.1.2

pentru patbciparoa proiectantului la lazote incluse In programul oe control al lucrărilor de execuție, avizo! de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8 2

Dmgențje de șan fior

28,003.60

5,320 68

33,324,28

7,013 42

TOTAL CAPITOL 3

67,110.88

12,751.06

79.861.94

34.839.2?

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.828,975.24

347,505.30

2.176,480.54

458.061 78

42

Monte] utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4.967.70

943.86

5,911 56

1.244.15

4.3

Ublajo. echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

99,354 00

18.877.26

118,231 26

24,882 93

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0 0(1

0.00

0 00

0 00

4.5

Dotări

0.00

0 00

0 00

0.00

4,6

Active nccorporate

0 00

0 00

0 00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,933,296.94

367,326.42

2,300,623.36

484.188.86

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

9,967 92

1,893.90

11,861 82

2,496 44

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

9,053,43

1,720.15

10,773.58

2,267,41

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

914 49

173.75

1,088 24

229.03

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

22.315.16

367.33

22,682 49

4,773.75

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bănci finanțatoare

0 00

0 00

0 00

0.00

5.2.2

Cote aferentă ISC pentru controlul caidăți lucrărilor do construcții

9.264 48

0 00

9,264 48

1,949.80

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,852.90

0 00

1,852 90

389.96

5.24

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9,264 48

0 00

9,264 48

1 949.80

5.2 5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

1,933.30

367.33

2,300 63

484.19

5-3

Cheltuioi diverse și noprevăzute

100,515 39

19,097 92

119.61331

25,173.80

54

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0 00

0.00

0 00

0 00

TOTAL CAPITOL 5

132,798.47

21.359.15

154.157.62

32,443.99

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl leite și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0 00

0.00

0.00

62

Probe tehnologice și teste

0.00

0 00

0.00

0 00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2,143,10629

403,317.63

2,546,423.92

535,920.01 1

Din caro C

1,852,896.37|

352,030.31

2,204,946.68!

464,052.76]

Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:        Lucrări de consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță nr.134

Adresa:          Str. Calimachi nr.8, Sector 2

n VIZAT---

Pr!p®®chimbare cretar,


Faza:             D.T.A.C.

Lucrări de consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță nr.134

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4.75150 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2019

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

2,546,423.92

535,920.01

1,959.49

1,649.13

CONSTRUCȚII MONTAJ

2,204,946.68

464,052.76

1,696.72

1,425.81

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

8

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

273.50

8,061.96 lei/m2

Data:


2019