Hotărârea nr. 334/2019

Hotărârea nr. 334 - privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de intervenţie la Grădiniţa nr. 256” aşa cum au fost aprobaţi prin H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010 şi actualizaţi prin H.C.L. Sector 2 nr. 189/2017


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021)209 62.82


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256” așa cum au fost aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010 și actualizați prin

H.C.L. Sector 2 nr. 189/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256” așa cum au fost aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010 și actualizați prin H.C.L. Sector 2 nr. 189/2017\

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 5008 /23.10.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 157872 /25.10.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

tȘv - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind J&ercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • -  Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 129/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256”;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 189/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți pentru obiectivul de investiții “Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256” aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,


HOTĂRĂȘTE

Art. I (1) Indicatorii tehnico - economici și devizul general pentru obiectivul de investiții “Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256” așa cum au fost aprobați prin H.C.L. Sector nr. 129/2010 și actualizați prin H.C.L. Sector 2 nr. 189/2017, se actualizează conform anexei ce conține un număr de 3 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre .

 • (2) Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiții “Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256” este de 5.148.708,37 Lei, inclusiv TVA, echivalentul a 1.083.596,42 Euro, inclusiv TVA, din care C+M: 4.368.508,38 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 919.395,64 Euro, inclusiv TVA.

- Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este de 1 Euro = 4,7515 lei.

 • (3) Anexa la HCL Sector 2 nr. 129/2010 actualizată prin HCL Sector 2 nr. 189/2017 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

 • (4) Celelalte prevederi ale HCL Sector 2 nr. 129/2010 actualizată prin HCL Sector 2 nr. 189/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256” rămân aplicabile.

Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inslusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

Anexa la H. C.L. Sector 2 nr.

53^/2019


VIZAT spre neschimbare, secretar,

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIȘI DEVIZUL GENERAL PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„ LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA GRĂDINIȚA NR.256 ”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

LĂZĂROIU IOANA- GELA


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Denumire: Lucrări de consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță nr.256 Adresa:     Str. Atanasie lonescu nr.25, Sector 2

Faza:       D.TA.C.


DEVIZ GENERAL


VIZAT spre neschimbare, . SECRETAR.


Lucrări de consolidare, reabilitare sl modernizare Grădiniță nr.256 Ad=794         mp

în lei / euro la cursul BNR 4.7515 curs inforeuro al lunii octombrie 2019 cotaT.V.A 19%


Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

EURO

1

2

3

4

5

7


Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amonajarea terenului

2,475.00

470.25

2,945 25

0 00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

7.425,00

1.410.75

8.835,75

7,500.00

1,4

Cheltuieli pentru rolocarea/prolocța utlitâțlor

0.00

0 00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

9.900.00

1,881.00

11,781.00

7,500.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea uOlilUțlIor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistenți tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2,200.00

418.00

2,618 00

000

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0 00

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

4,910 00

932 90

5,842,90

0,00

3.2

Documentați-suport și choltuiob pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0 00

0.00

ooo

3,3

Expertizare tehnică

1,850 00

351 50

2.201.50

4.607.30

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0,00

0.00

499.21

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0 00

0.00

0.00

0 00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0 00

0 00

3.5.3

Studiu do fwabtlitata'documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

20.478 00

3.890,82

24.368.82

7.566 16

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare In vederea obținem avizelor/acordurilor/autorizațiilor

21,840.50

4.14970

25,990.20

2,511 65

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0,00

0.00

000

356

Proiect tehnic și detalii de execuție

48.763 88

9,265.14

58.029 02

11 403 84

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0 00

3.7

Consufianță

3 7,1

Managementul de proiect pontru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0 00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0 00

0 00

)      3.8

Asistență tehnică

381

Asistență tehnică din partea proiectantului

3,8,1 1

pe perioada do execuți a lucrărilor

2,184.05

414 97

2,599 02

1,237 63

3,81.2

pentru participarea proiectantului ia fazele incluse in programul do control al mcrânior de oxecuțo, avizat do către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0,00

0 00

3.8.2

Dirigenție de șantier

28.003.60

5,320 68

33,324.28

7,013.42

TOTAL CAPITOL 3

130,230.03

24,743.71

154,973.74

34,839.21

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bazi

4,1

Construcții șiinstolață

3.600.743 39

684,141.24

4,284,884,63

901.79620

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologico și funcționale

42,368 34

8.049 98

50.418,32

10,611.03

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

282,455 63

53,66657

336,122 20

70.740.23

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0,00

0 00

4,5

Dotări

0 00

0 00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0 00

0 00

0 00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3,925.567.36

745,857.79

4,671,425.15

983,147.46

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

19.804.09

3,762.78

23,566 87

4,959 88

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

18,003 72

3.420.71

21,424 43

4.508 98

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.800.37

342.07

2,142 44

450.90

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

44.306 75

745.86

45.052 61

9 481 77

521

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0 00

0 00

0.00

522

Cota aferentă ISC pentru controlul calități lucrărilor de constrocți

18,355.08

0 00

18,355.08

3,863.01

5.2.3

Cote aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,671.02

0,00

3,671.02

772 60

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

18,355 08

0.00

18,355 08

3,863 01

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

3,925 57

745 86

4,671 43

983 15

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

203,284 87

38.624.13

241.909 00

50,91213

54

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0 00

0.00

0 00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

267,395.71

43,132.77

310,528.48

65,353.78

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

61

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0 00

0.00

0 00

62

Probe tehnologice ți teste

0 00

0 00

0 00

0 00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

4,333,093.10

815,61527

5,148,708.37

1,083,59642 |


Data:

2019
Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Lucrări de consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță nr.256

Str. Atanasie lonescu nr.25, Sector 2

D.T.A.C.

Lucrări de consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță nr.256

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

VIZAT spre neschimbare SECRETAR,


în lei / euro la cursul BNR          4.75150 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2019

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

5,148,708.37

1,083,596.42

1,364.39

1,148.25

CONSTRUCȚII MONTAJ

4,368,508.38

919,395.64

1,157.64

972.80

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITEI

luni

8

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

794.20

5,500.51 lei/m2

Data:

2019