Hotărârea nr. 333/2019

Hotărârea nr. 333 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Teofil nr. 60, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA


Municipiul București

Consiliu! Local Sector 2

www.p42.ro - Strada ChirlsUgiitor nr. 11-13, Tel: *(4021) 2W.ML0O Fac ,ț^)21) ÎOWJ»

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Teofil nr. 60, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Teofil nr, 60, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 148976/10.10.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 148973/10.10.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Teofil nr. 60, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr.78 CA 5/14 / 05.09.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a SECT^tiritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „e”, coroborat cu ari. 166 alin. (2) Ut. ,,j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Teofîl Nr. 60, Sector 2, București - Consolidare, remodelare, refacere fațadă, recompartimentârî interioare, supraetajare parțială, transformare demisol în subsol Ia locuința D+P existentă, rezultând -S+P+lEp, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: *(4021) 209.30.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhiteet-șef


h i m ba re,

SECRETAR,


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

CABINET SECRETAR INTRARE ...


Ziua ..Nr.


Luna ..AnulCa urmare a cererii adresate de *!(                                                 :u domi ci li ul/scdiul* 2) municipiul București, cod poștal........, sector 2,

tclcfon/fax........c-niail ...... înregistrată la nr,              . completată cu nr.                      în conformitate cu prevederile

Legii nr. 350/200! privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ți completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 78 CA 5/14 din 05.09.2019


Pentru Planul Urbanistic de Detaliu ‘3) CONSOLIDARE, REMODELARE, REFACERE FAȚADĂ RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE, SUPRAETAJARE PARȚIALĂ, TRANSFORMARE DEMISOL ÎN SUBSOL LA LOCUINȚA D+P EXISTENTĂ, REZULTÂND - S+P+1EP generat de imobilul din STRADA TEOFIL NR. 60, SECTOR 2, BUCUREȘTI;


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane; Str. Teofil și Strada Gherase - suprafața terenului TSO.Omp (142,(Jmp din măsurători) pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 14 88/8 B”T" din 27.09.2019.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. *’**)aprobatc anterior: Terenul se încadrează în U.T R, „LIa" ■ subzona locuințelor individuale ți colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări IradiționalcApontane, in care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1F., POT=max.45%, C.U.T.= 1,3 pentru Pi2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUUcu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12 12.2018

Funcțiuni predominante: locuințe;

■ II. max = P+2F.


-P.O.T. max-45%,

 • - C.U.T. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel manstirdal/etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

■ retragerea minimă fnță de aliniament ~ clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este pasibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime fnță de limitele laterale = clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită Iu o distanță dc cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita poslerioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea Iu corniță, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura poslerioară a parcelei numai in cazul în care pc această limită există deja calcanul unei clădiri principale dc locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe ți garaje.

Prevederi P.U.D, prun usc;

 • - retrageri minime față de limitele laterale pe limita dreaptă a terenului, retras cu min, 2,10 față de limita stângă, reprezentând retragerea existentă, conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita pusterioară, conform planului anexat. Construcția se va conforma astfel încât sc va încadra in edificabihil maxim aprobat prin PUD.

 • - circulații și accese: din strada Teofi] conform planului anexat,

 • - echipare tehnico-edilifară toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare: sc vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități și plan rețele edilitare prezentat,

 • - P.O.T. existent și menținut=62%; CUT =0,9; H. maxim în planul fa[adci= 7,Om.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din dala de <15.09.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Deta li u.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizală spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor ți veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poale întocmi numai după aprobarea P.IJD. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a cerii ficatului de ti'rtittriisnriii.11            din 27.09.2019, emis tWiiniăi ia Retorului 2 și se taxează cu 1

Anexa nr.         /


la H.C.L.S2 nr.Comisia Tehnică de Amenaiar Mircea Silviu CHIR A, cunf.dr.arlf Întocmit’ ing, Alexandja LAZÂR b'difm V Reviz/g /
iii, ABAN


Cod SADU- AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

n I m PLAN URBANISTIC DE DETALIU ■

■ W REMODELARE, CONSOLIDARE, SUPRAETAJARE LOCUINȚA Ds+P > S+P+1 Ep


BUCUREȘTI, STR. TEOFIL, NR. 60, SECTORUL 2 I PL. 3 ■ REGLEMENTARI | ILIMITE


L sPi0neschimbs (eren iSțit sogret


ZONIFICARE FUNCȚIONALA


DOMENIU PUBLIC


S teren |ma surata) = 142 m2

RH existent = Ds+P

S construita existenta = 88 rn2

S desfasurata existenta = 140 m2

(din care demisol 52 m2)

RH propus = S+P+1Ep

S construita propusa supraterana = 88 m2

S desfasurata propusa supraterana = 128 in2

S construita subterana (subsol) = 52 m2


Circulații câro^T^jC f? ÎL B              30 m2 (20%*


PROFIL STRADAL EXISTENT - Str. Teofil (secțiunea A-A)


Număr cadastral 235648 Coordonatele punctelor de contur


Nr. pet,

X

Y

1

329900,091

590604,268

4

330663,914

591062.581

5

329961.149

591965.177

6

329675,930

592408.753

7

328966.772

591966.305

Suprafața =  142.00 mp


Plecai pRIMtoA SECJ^gJ?^

Spatii verde de aliniament / incinta r u 1 exiEenl" /o

Acces


auto + pietonal L ..


7' CȚPr. existent = 1

' țKO.Ț. propus | = fe2%


Arhitect
ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlrlstlglilor nr. 11-13. Tel: +(40211 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

VIZAT


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.Dd^re neschimbare, Nr. 148973/10.10.2019

SECRETAR,


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA TEOFIL NR. 60, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condi|iile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de infonnare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

- Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

.Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței noiniiale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.IJ.D. - Strada Teofil nr. 60, Sector 2, București avizat sub nr. 78 CA 5/14 din 05.09.2019, privind - Consolidare, remodelare, refacere fațadă, recompartimentări interioare, supraetajare parțială, transformare demisol în subsol la locuința D+P existentă, rezultând - S+P+lEp a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -wwv.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Teofil nr. 60, Sector 2, București avizat sub nr. 78 CA 5/14 din 05.09.2019, privind - Consolidare, remodelare, refacere fațadă, recompartimentări interioare, supraetajare parțială, transformare demisol în subsol la locuința D+P existentă, rezultând - S+P+lEp, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de eliberarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren și s-a dat anunț la ziar.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regimalc și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de infonnare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigim introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării pu ticului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și pusela dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.