Hotărârea nr. 332/2019

Hotărârea nr. 332 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Vasile Lascăr nr. 139, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.pB2.ro • Strada Chlrlxliglilor nr. 11-13.Tai: 4(4021) 209.60.00 Fax: 4(4021) 209.52.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Vasile Lascăr nr, 139, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Vasile Lascăr nr. 139, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 149193/ 11.10.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 149190/ 11.10.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Vasile Lascăr nr. 139, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 16 CA 1/19 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației șl Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04,2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. >,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. ,J” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Vasile I ascăr Nr. 139, Sector 2, București - Construire centru socio-educațional și administrativ Parohia Dichiu, cu regim de înălțime S+P+1E,. în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București,

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada CMrlatigiilor nr 11-13, Tel: + [4021 j 209.CO.Oii Fax: +{4021)209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GES


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)

Sector 2, București, cod poștal ........, telefon/fax........ e mail
pre neschimbare

secretar,


PRIMARD-

CÂEiiPîr:'!

INTRARE

Ziua ...f-TTuna ....;u dumici liul'sediul *2)

completată cu nr                    și nr.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emile următorul


înregistrată la nr.


AVIZ

Nr. 16 CA 1/19 din 13.02.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Construire centru socio-educafional și administrativ Parohia Dichiu, cu regim de înălțime S+P+IE generat de imobilul din STR. VASII.E LASCĂR NR. 139, SECTOR 2. BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul detaliat reprezentat prin suprafața de 1.279mp, compus din teren și construcție existentă C6 locuință, având suprafața construită la sol de 147,Omp, conform CF nr. 218805 din 01.11.2018 se află în proprietatea Parohiei Dichiu, conform certificatului de urbanism nr. 1198/ 31”L" din 20.08.2018, imobil delimitat de următoarele repere urbane: str. Comănița, str. Vușile Lascăr și proprietăți private care aparțin persoanelor fizice/juridice.

Prevederi P.U.G. - R.I„ll. ♦*+)aprolratc anterior; terenul sc încadrează în 1J.T.R. „M3” subzorru mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P 4 niveluri, in care POT maxim 60%, CUT admis=max. 2,5 conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu 1ICGMR nr. 269/2000. prelungit valabilitate P1^ H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, loruir*

 • - H. max. = P+4E;

 • - P.O.T. max = 60%;

 • - CUT. max = 2,5;

 • - retragerea minimă față de alinia1                 dispun pc aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada penare

se amplasează. In cazul in care sunt ■        . ,a aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in

stare buna sau cu valoare arhitecte urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale =elădirilc scmi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii depc parcela alăturată și sc vor retrage fațade cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu ntai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela sc Învecinează pe amhele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale ’ retras cu 3m față de proprietatea din strada Comănița nr. 6. pe limita de proprietate cu imobilul din str. Emiiiescu nr. 109A (cu relragerea parterului cu min. I,5in fa|ă de aceasta), cu respectarea Codului Civil, a planului anexat și avizelor prezentate.

 • - retrageri minime Țață de limitele posterioare = retras cu min. 3m fațade limita dc vest. Sc vapăstra o retragere de min. 4,Om față de casa parohială existentă.

Notă: Pentru continuarea frontului existent al străzii Comănița se va construi o parcare acoperită amplasată pe limita de proprietate (cu imobilul din str. Comănița nr. 6), având Ilmaxim 2,5ni conform înălțime maximă reglementată prin Regulament de Urbanism aferent PUG, conform planului anexat.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1712070/ 26.02.2019 și a planului anexat vizat spre neschimbare, sc vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.D nr 66/2006;

• echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare.

Notă: Seva respecta Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 1419/ZP/12.08.1019și a planșei anexă vizată spre neschimbare. Indicatorii urbanistici:

P.O.T.propus= 45%, C.U.T.propus=0,9, R.H.= S+P+IE, H.maxlm=8m în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 13.02.2019 se avizează favor abil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția sc va încadra în edilicabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P l.'.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu an. 63 alin. (2) Iii. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz, este valabil dc la data emiterii sale pe luată durata dc valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1198/3 l"L”din 20.08.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 iei conform chitanță seria (scutit de taxă).


la H.C.L.S2 nr.


ici.il,

ing. MJtria JJARABAN


Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului ii Urbanism a Seve

Mirvea Silviii CHTRA, eonf.dr.arh. Georgică MITRACHE, conf.dr. întocmit: urb. Ana-Emanuda Marinescu /4nx.

b'itilîâ 1/'Revizia I    I      li fi„

PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.INDICATORI

Existent

Conform reglementari PUG

Propus prin PUDA

Suprafața

Pondere

Suprafața

Pondere

Suprafața

Pondețe

Arie construita la sal

147,00 mp

11,5%

767,33 mp

60%

575,50 mp

4sV'X

Arie Desfășurată Construita

29-1,00 mp

CUT 0,23

3197,23 mp

CUI 2,5

1151,00 mp

CUT 0,9

Accese, platforme pietonale/ parcare

374,00 mp

29,255

127,89 mp

10%

319,72 mp

25%

Spațiu verde

757,89 mp

59,3%

383,67 mp

30%

383,67 mp

30%

S teren

1278,89 mp

100%

1278,89 mp

100%

1278,89 mp

100%

Parcare in incinta

I Total 2 locuri


ICATORHJ RBANISTIOPROPUȘI

teren = 1279 mp (1278,89 mp conform măsurători) POT =45%

CUT - 0,9 mp ADC/ S teren

RH =S+P+1E

H maxim la cornișă = 8,0 m

SUPRAFAȚĂ SPAȚIU VERDE = 384 mp (30%)

PARCARE = 9 locuri la sol

P.U.D.

Str. Vasile Lascăr nr.139, sector 2, București

Construire centru socio-educațional și administrativ Parohia Dichiu


REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA

■ ■ ■ ■ i Limita teren reglementat prin PUD

- Aliniament existent pastrat

| Limita construcție înscrisă în LMi, Biserica Dichiu-Tichirlesti, Cod LMI B-ll-m-B-18933, poziția 1209 în listă

Utilizarea funcționala a terenurilor

Trotuar

CarosabilCulte

Reglementari propuse prin PUD

|7' Arie edificabilă pentru construire centru socio-cultural ' si administrativ

Construcție propusa S+P+1H ma

:imă regierrientertSrprin PU&pentrti împrejmuire;


Limita Parter retrasa la 1,5 m de limita de proprietate P; re.

m iximă regi

limit^rHieș|e.S2 or

H maxim 2,5 rj^ conform înalțirr e


Acces pietonal 3.0 - ți 3.0'- (17,0 Retragere minima obligatorie fata de limitele de proprietate

ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2vjww.ps2.ro - Strada Chirisligii lor nr. 11-13, Tel;+{4021) 209.00.00 Fax: +{4021) 209.62.82

VIZAT


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.UȘPfe neSChimbare,

Nr. 149190/11.10.2019                                                    SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA VASILE LASCĂR NR. 139, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații dc urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea’’ Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. Strada Vasile Lascăr nr. 139, Sector 2, București avizat sub nr. 16 CA 1/19 din 13.02.2019, propunerea de Construire centru socio-educațional și administrativ Parohia Dichiu, cu regim de înălțime S+P+1E, a fost postată pe sitc-ul Primăriei Sectorului 2 www.-ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării,

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Vasile Lascăr nr. 139, Sector 2, București avizat sub nr. 16 CA 1/19 din 13.02.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). Nu au fost depuse observații din partea vecinilor până la data prezentei. Conform concluziilor studiului de însorire, amplasarea și volumetria propusă pentru obiectivul Construire centru socio-educațional .și administrativ Parohia Dichiu, cu regim de înălțime S+P+1E, nu afectează însorirea clădirilor situate în vecinătate și respectă alin. 1, art. 3 al Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr, 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


ȘEF SERVICIU, ing. Mana DARABAN

CodSADU-AI