Hotărârea nr. 331/2019

Hotărârea nr. 331 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Inișor nr. 12, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.f»! re • strada Chitislielllor nr. 11-13. Tel: ->(4021)    63 00 F»; +(4021) 200 82.SÎ


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Inișor nr. 12, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinara, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Inișor nr. 12, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 149201/11.10.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 149196/11.10.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Inișor nr. 12, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 79 CA 5/17 din 05.09.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Mar ia a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - ari. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01,2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr, 27/25,04.2016 privind aprobarea ^Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin, (3) Ut. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

A

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Inișor Nr. 12, Sector 2, București - Locuință Unifamilială - S+PT2E în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local ai Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art, 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro ■ Strada Chlristlgiilor nr. 11-13, Tel: *(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


GESTIONARE


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhilcct-șcf


J’ERITOlâtllZA I spre ne schimba re,

O crr1 T A P vis...m b-u\,


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI


CABINET SECRETAR.

Nr........44Ca urmare a cererii adresate de * 1)


cu domiciltu)/sediul*2) municipiul București, cod poștal..... ,

telefon/fax........e-mail.........înregistrată la nr. 136034/2018 în conformitate cu prevederile Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 79 CA 5/17 din 05.09.2019

Pentru Planul Urbanistic tle Detaliu *3) LOCUINȚĂ UN1FAMIL1ALĂ -S+P+2E generat de imobilul din STRADA INIȘOR NR, 12, SECTOR 2. BUCUREȘTI:

rmipiasare, ueiimimre, supraiaja zona stuuiata in l'.u.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat dc următoarele repere urbane; Str. Inișor și Strada Duzilor: suprafața terenului=382,0mp (342,Omp) din măsurători pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 143/6’T” din 30.01.2018, prelungit.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. *"f)aprobatc anterior: Terenul se încadrează in U.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situare in afara pcrimctrelor de protecție, pe parcelări trudiționalc/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max 45%; C.U 1.= 0,9 pentru P+1F., P.O.T.=max 45%; C.U.T.- 1,3 pentru PI2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobai cu HCGMB nr. 269/2(100, prelungit valabilitate PUG cu H C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.U.G.M.B. nr. 877/12 12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

 • - H. max = P+2E

 • - P O.T, max = 45%;

 • - C.U.T. max 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

■ retragerea minimă față de aliniament - clădirile se dispun pc aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrager i minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pc parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limita la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea Iu cornișă în punctul cel mai Înalt față de teren, dar nu cu mai pu(in dc 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu terestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare ~ retragerea față dc limita posterioare a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri, în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Preveder i P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita dreaptă a terenului, cu o curte dc lumină pe această limită, retras intre 2 și 4,5m fa[S dc limita stângă, conform planului anexat.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retras de la min 2,0m până la 5,Om fa|ă de limita posterioară, conform planului anexat. Construcția sc va conforma astfel încât se va încadra în edificabilu! maxim aprobat prin PUD.

 • - circulații și accese: din strada Burbu Văcărcscu conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr, 1622239/24.05.2018 și planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate Iu re|elelc tehnico edilitare; sc vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități și plan rețele edilitare prezentat;

 • - P.O.T. =45%; CU I =1,3; II. maxim în planul fațadei= 10,(Im.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 05.09.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimhare Elaboratorul și beneficiarul

P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) li t g) din Legea nr. 350/2U01 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cit

UUItgmDIlUUm luspLctaiii Itifocmai ayrowdwilwowetniarPieaenuiI aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului SO-0120^' prelungit., emis de Pri năria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria FF nr. 11149/11.12.2018.


la H.C.L.S2 nr. 33/ l3b/oM^

———.................------------Arh. ur■*>


Comisia 'I clinicii de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Sectorului 2: nropdr.Aj Mircea Silviu CHIRA, oonfdbmli. Oeorgică MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălin SARDLȚ întocmit: irig. Alexandra LAaAfl/ 4ex ,.< ■                           (   ,

Eiii/ia lț Revizia I           \ing, Maijia


5Wecț

>iin ■C’Ât'/iF.DOl'l,<>ri)'t dr. arh. Angelica STAN, profdr.arh. Mih


V|£IU,

RABAN


Ccd SADU - AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

P+4E+M


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


P+2E


IE235Î68Î 1


TRAMĂ STRADALĂ

Situație existentă și menținută Secțiune profil A - A Strada Inișor


Limită PUD

Trotuar

â

T rotuar

1.70

3.50

3.50

.1.50.


.1.70,.           7.00           ...1.50.

_____10.00 __


r\ P+1E+2R

38)\


S+P+2E


P+2E+M


\

\

\

IE203605


IE217437


I

IE222047


fi:-.

.  IE207418

k               .b.


\

\  IE217362


BILANȚ TERITORIAL: IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE


Suprafață teren (mp)


POT (%)


Suprafață construită la sol

(mp)


Suprafață desfășurată (mp)


CUT


RH (nr. Niveluri)


H(m)


Suprafață spatii verzi (%)


Suprafață alei carosabile și pietonale (mp)


Nr. mașini parcate in incinta


CF. P.U.G indicatori urbanistici Lla


EXISTENT


PROPUS PUD


342


maxim 45


maxim 1,3


P+2


minim 30


nespecificat


nespecificat


17,61


75,04


75,04


0,17


82,39%


153.9


444.6


P+2E


102 mp


90 mp


2 mașini


CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+2E SI REFACERE ÎMPREJMUIRE

I


Reglementări urbanistice:

Strada Inisok nr. 12, sector 3

— Vi?Ai


LEGENDĂ:


Limită de studiu


Limită teren NC 22)945

S leren = 382 mp (342 mp cf. măsurători cadastrale)


^ymWWHJL bucurești

SECTORULUI 2


r~“Ooni


Fu icțiu


(struțieînruisTte-exccuțic-j---

.. . , , PLAN ANEXA

n£;t /îratzz. c.t.va.t.


CițguLjIii caiosalH^publicc ’Ta 7^C^ZZlz7. (lin <6!

. i.nmalc'putJltcc'iȚ

‘ Arhitect

Locuințe individuale /


Circulați 1711011


tocuhifccot


Zonă nwftă - activități comerciale și se


istrticții ncinlabulatc


Funcțiuni propuse:


Circulații carosabile de incintă

Circulații piclonalcdc indjiră


Imobil locuințe


Spațiu verde amenajai


Accese:


ACCES PIE I ONAL


ACCES CAROSABIL


S.C. AX CONSULT DESIGN SR1

ilr.

Aleea Sitritlava, nr. 7, sector 2 . Ducaresti


SEPPROIECT


PROIECTAT


desemt


Nr. Pct.


122

 • 123

 • 124

65

 • 125

55

 • 52

 • 53

44

43

 • 126

40

24

127

23

78

77

111

16

29

34

33

63


Coordonate cct.de contur


K |m|


326906.208 326908.170 326908.327 326912.600 326922.062 326921.374 326920.982 326921.571 326922.794 326924.044 326924.991 326921.436 326923.21 1 326925.114 326925.396 326927.784 326927.456 326919.583 326919.501 326916.938 326913.112 326915.468 326908.C54


S~341. 50mp


5C4R.4

1:500


DATA

-Mar

2018


590106.948 590105.488 590106.706 590107.340 590108.712 590112.461 590114.596 590115.558 590121.476 590121.079 590123.71? 590124.785 590128.609 590132.27? 590132.819 590137.837 590137.996 590141.363 590141.240 590135.807 590127.858 590126.625 590110.870


7.45

1 .23

 • 4.32

 • 9.56

 • 3.61

2.17

 • 1.13

6.04

1.31

2.60

3.71

4.22

 • 4.13

0.61

 • 5.56

0.36

R. 56

0.15

6.CI

 • 8.62

2.66

17.41

 • 4.33la H.C.LS2 ni.


PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+2E Șl REFACERE ÎMPREJMUIRE


3U

mrr


ADHEXA


Slimlu Inilor, nr. 12. sector 2. BUCUREȘTI

BENEFICIAR


REGLEMENTARI

FAZA


PUI)


PUNSA


U07ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


WWW,ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

. VIZAT

pre neschinibarel

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.lf.SECREȚar

Nr. 149196/11.10.2019                                                                        ---J

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA INIȘOR NR, 12, SEC 1 OR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Inișor nr. 12, Sector 2, București avizat sub nr. 79 CA 5/17 din 05.09.2019, privind edificare locuință unifamilială — S+P+2E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Inișor nr. 12, Sector 2, București avizat sub nr. 79 CA 5/17 din 05.09.2019, privind edificare locuință unifamilială - S+P+2E, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. Dc asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren) și s-a prezentat un studiu de însorire. S-a prezentat dovada notificării și de către beneficiar, inclusiv corespondența cu vecinii. S-au primit observații din partea vecinului din stânga (față de această limită construcția se va retrage de la 4,5m până la min. 2,Om). Imobilul din strada Inișor nr. 12 este amplasat la nord față dc imobilul din strada Inișor nr. 14, astfel nu afectează acest imobil din punct de vedere al însoririi(conform studiu de însorire prezentat la dosar).

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispnyițip. în iînn.q^aliait.yilnr, cnnfaem Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.