Hotărârea nr. 330/2019

Hotărârea nr. 330 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Nicolae Cânea nr.55B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


wwwpsj ra • Strada Chlrialiglllor nr. 11-12, Tel: *(<11121) 209.60.00 Fax: *(4021) 2«.62.BÎ


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Nicolae Cănea nr. 55B, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Nicolae Cănea nr.55B} Sectorul 2 al Municipiului București:

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 148969/10.10.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 148970/10.10.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Nicolae Cânea nr.55B, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 64 CA 4/14 / 01.08.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltări i Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. tj“ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările șl completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Nicolae Cânea Nr. 55B, Sector 2, București - Locuință - P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3,

Art, 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al

Municipiului București in ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: *-<4021) 209.60 00 Fax: +(402i) 209.62 82


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU Șl GESTlpNÂKE^’j^^lXJ--


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * 1)


spre neschimîj..

SECRETAR.


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECFțEȚAR^ intrare „, —"cvf— Nr.cu domiciliuVsediul*2) municipiul București, cod poștal......

telefon/fax........ e-mail ......... înregistrată la nr.

completată cu nr.                    în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 64 CA 4/14 din 01.08.2019


Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuință - P+1E, generat de imobilul din STR. NICOLAE CÂNEA NR. 55B. SECTOR 2. BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Nicolae Cânca, în suprafa|ă dc totală de 354,00 mp, identificat cu număr cadastral 234435 (conform extras de carte funciară) este proprietate privata persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. *‘*)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Terenul se încadrează în U.T.R, „Lle” - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără relele edilitare, in care POT maxim =60%, CUT admis=max 1,2 pentru FM-1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condi|iu cu aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; in cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.201 R și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 1832/191”C” din 28.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale;

- H. max. - P+1E;


 • - POT max = 60%;

 • - CUT. max = 1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament - clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente culcune ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

■ retrageri minime față dc limitele laterale clădirile scmi-cuplatc se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanța de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății uvund fuțude cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dur nu mui puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față dc limitele laterale stânga: retras cu min. 3,Om față de limita stângă, min. 8,37m față de limita dreaptă, retras cu min. 4,Om față dc stradă, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 3,0rn față de limita posterioară, conform planului anexat; Construcția se va înscrie in edificabilul maxim admis prin PUD.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din str. Nicolae Cânca conform aviz Comisia Tehnică dc Circulație a PMB nr. 1727263/09.05.2019.


- echipare telinico-cdilitarft: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare: se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare prezentată.

I’.O.T. propus=27,12%, CUT propus=0,54; H. în planul fațndei=7,0m pentru P+1E;

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 01.08.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic


de Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu arL 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DIAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului ^lgjyjjagjjg]jgJ_£2£j2£g]-^£rJi£<^rtghu-j£jirbanișm_]jrta>l832/19r'C' din 28.12.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și sc taxează cu 13,0 Ici conform


chitanță seria DF nr. 32/17.05.201

flnexa nr.           >

la H.C.L.S2 nr.Comica Tehnica <1 e AmenMi ea Teritoriului si Urbanism a Sectorului 2: prpjFflr.arh. Flori

Xlircea Silviu CHIRA, conf.cfr.fth. Gcorgică MITRACHE, canf.dr.aili. Călăii ‘ întocmit: ing. Alexandra luîzi

Ediția 1'Revizia
ing, Apjha DARABAN


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


* £.00 1.00

14.00

1.00 2.0(1

f 12

20.00

J ' . I.


spre neschimbarb, SECRETAR,


Suprafața la sol

96

Suprafața desfasurata pe parcela

192


L-

POT

27.12

CUT

0.54

RMH

P+lE(7m)


S.C.Di

jal Art Design S.R.L.

Beneficiar:

Proiect nr.

NT 2AD_NC754 7C1=

SPECIFICAȚIE

NUME        pElOlNATURA Scara:

Titlu proiect: Locuința individuala P+1etai.

Adresa: Sti N colae Canea . Nr. 55B, Sector 2. București

Faza; P.U.D.

SEF PROIECT

1:500

PROIECTAT

Data:

Aprilie 2019

Titlu planșa: REGLEMENTARI FUNCȚIONALE

Planșa nr.

4

Obiectiv de investiție: Locuința individuala P+1E

VERIFICATROMÂNTA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chirlstiglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

VIZAT ~~


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A, D?Ug^®C^^are>


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA MCOLAE CĂNEA NR. 55B, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform ari. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Nicolac Cănea nr. 55B, Sector 2, București avizat sub nr. 64 CA 4/14 din 01.08.2019, privind edificare locuință P+l E, a fost afișată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Nicolae Canea nr. 55B, Sector 2, București avizat sub nr. 64 CA 4/14 din 01.08.2019, privind edificare locuință P+1E, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren).

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


Anexa nr.


I3H.C.LS2 nr.j