Hotărârea nr. 33/2019

Hotărârea nr. 033 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Rahmaninov nr. 2E Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr, 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209,62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Rahmaninov nr. 2E Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Str. Rahmaninov nr,2E, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.20082/14.02.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr.20062/14.02.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Rahmaninov nr. 2E, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 58 CA 5/15 din 02.08.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fosț rjiodilîcată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


otârârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea .^jReșulam^ntului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Te        și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice


are a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul ari. 45 alin. (2) lit.,,e" și ari. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Rahmaninov nr. 2E, Sector 2, București - imobil de locuințe colective - S+P+2E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre confine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinja ordinară din data de 21.02.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.piîră • Sti.idiiChktstigiilcrnf. 114$, Ini: *(4CU1J ÎOS.CO.OT Faț: ♦(1021) 2Kl.G2tl2


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 20062/14.02.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. RAHMANINOV NR. 2E, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Loeal al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

- Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018; - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Rahmaninov nr. 2E, Sector 2, București avizat sub nr. 58 CA 5/15 din 02.08.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective- S+P+2E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că. în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Rahmaninov nr. 2E, Sector 2, București avizat sub nr. 58 CA 5/15 din 02.08.2018, a fost afișat panoul la teren în urma căruia au fost transmise mai multe observații din partea asociațiilor de proprietari din zonă. Referitor la observațiile vecinilor s-au solicitat puncte de vedere de la instituțiile implicate cu privire la aspectele semnalate de vecini. Au fost înștiințați vecinii referitor la introducerea documentației pe ordinea de zi în vederea aprobării, cu respectarea avizelor prezentate la dosar, a Regulamentului de Urbanism aferent PUG București și a punctelor de vedere primite în urma solicitării ca urmare a aspectelor semnalate de asociațiile de proprietari. Conform declarației prezentată la dosar, proprietarul terenului își asumă răspunderea cu privire la consultarea publicului și nu implică Primăria Sectorului 2 în cazul ivirii unor litigii cu privire la investiția ce urmează a se realiza. Conform adresei nr. 5345/15.01.2019, având la bază Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București se reintroduce pe ordinea de zi documentația de urbanism PUD - Str. Rahmaninov nr. 2E, Sector 2, București în vederea aprobării prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 2,

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


ROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2
o

A’t

6


SlraJ, Chil!*! alllo. Ir. 11 -‘3. fol: *(z02l 1           Far *-(1031) 20060.91


DIRECȚIA U.BAN1SM, CADASfRT^nrESTTON’ART TERITORIU---

, Ainexa nr. 7

ROMÂNIA            I            “      ^~7  ---

S°tXr‘d|’"" Bcrt!*i! la H.O.L82 nr.            teâ


pnlM/iRIA SECTOR 2 BUC- REȘTI

CABINET SECREThî^Ca urmare a cererii adresate de *1)                             cu domieiliul/sediul*2)

Sector 4,

și , în conformitate cu prevederile


București, cod poștal......... telefon/fax........e-mail........., înregistrată la nr.             completată cu nr

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 58 CA 5/15 din 02.08.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - S+P+2E, generat de imobilul din Str. Rabmaninov nr. 2E, Sector 2, București.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat, format din teren liber de construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane; strada Rahmaninov în suprafață totală de 750,00inp este proprietate particulară conform acte prezentate la dosar.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „L3a” - subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+5 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.30%; C.U.T.=1. în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei L2 și se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă; pentru P+2E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

 • - H max = P+2E;

 • - POT max = 45%;

-CUTmax = 1,3;

 • - retragerea minimă fată de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime fată de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cei puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri.;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 6,Om față de limita dreaptă și limita stângă de proprietate, cu respectarea Codului Civil, a regulamentului de urbanism aferent PUG București referitor la retragerile față de limitele de proprietate precum și planului de reglementări anexat. Prin PUD s-a reglementat un maxim de edificabil. La faza DTAC construcția se va retrage față de limitele laterale de proprietate astfel încât se va încadra în indicatorii maximi admiși conform Legii 350/2001 cu respectarea condițiilor impuse prin avizele prezentate. Se va păstra o retragere față de conducta de termoficare existentă pe teren către limita stângă.

 • - retrageri minime Țață de limitele posterioare = retras față de limita posterioară cu min. 5,0 m în proiecție pe verticală conform planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul se va realiza din Str. Rahmaninov conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB și planului de reglementări anexat;

echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate și studiul de rețele cu plan anexă semnat de specialist atestat RUR - ing. Alina Maria Anca MAREȘ - RUR - F4, G1;

POT=45%, CUT=1,3, H.maxim în planul fațadei =10,Om;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 02.08.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 97/6"L” din 19.01.2018 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AJ nr. 100694/01,03.2018.

VIZAT ~ ■pro neschimbare, SECRETAR,


Comisia Tehnică de Amenajarea 1 crițari'Jui și prof.dr.arh. Mireea Silviu CftlRA, conf.dr.arh. Gjj întocmit: ing. Alexandra Lază\A

Edifia l/Revkia 1           ‘ Avîv 4ing. Marț


Urbanism a,.S££tftryluiKorin MACHEDON, prof. dr, arh. Angelica STAN, prof.dr. ^căTvnTRACHETcdfif.dr.a. CătWȘÂRBU. ,iâRABAN


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.                                   .

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


Coordunote ț

ct.de con Uji

! urci mi ’ atur'

■ t p

- . • 2

Pct

X

Y [m

201

32984 -.7/5

587926.270

25.001

202

329844.933

53730'. 4 75

29.999

200

329374.684

587903.325

25.000

204

3/98/1.4//

98/9.50.118

30.000

0(1 ;-700mp  P-109.S

>ggîri


%

&&■! J ;

%

10976 1 1

'    ÎE2324S2

£


m2

%

Arie construita

335

45

Arie desfasurata

975

-

Arie teren

750

100

Arie spatii verzi

225

30

Arie circulații

190

25


LĂ(L

. .......6.50.

L5Q

_____________iiu        _ --
Titlu proiect:

IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E

Sos. Serghei V. Rahmaninov nr. 2E, Sector 2, București

Proiect nr.

03/2018

Faza

P.U.D.

Data:

02.2018

Beneficiar: s.c. ALE ROANE s.r.l.

Planșa

reglementari URBANISTICE

Proiectat:

Scara

Nr. planșa

Desenat:

1/500

A06

Verificat: