Hotărârea nr. 329/2019

Hotărârea nr. 329 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Munții Buzăului nr. 2A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


«.►M XMJfl 'X’KfXȚT î •! C


www.ps2.rci * Strada Chl riști țjill cir nr. 1143, Tel:                  Fax: +(4021J 200 S2.S2


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Munții Buzăului nr. 2A, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Munții Buzăului nr. 2A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 127625/ 03.09.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 127618/ 03.09.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Munții Buzăului nr. 2A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 65 CA 4/15 din 01.08.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Nîță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

™ art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de / urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11,2018;

~ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare șî funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

Zw temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e", coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Munții Buzăului Nr, 2a, Sector 2, București ™ extindere locuință existentă cu un corp P+1E+M, refacere împrejmuire, în conformitate cu anexele nr, 1 șî 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București șî direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art? Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectarului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor ari. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ fi a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ra ■ Strada CtlirisHrjIilor nr. 11-13, Tel *(4021) 209 60.00 Fax: *(4021) 209.62 32


DIRECȚIA URBANISM. CADASTRU Șl GESTIONARE ^gyjfțUU spre neschimbare SECRETAR,


PRIMĂRIA SECTOR 2 RUCUREStFI

CARImpt SECRETiUt

w.........


CABINET SECRETAR intrare IEȘIR&i Nr

?iua ...u¥? Luna


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef                                                                                                        __

Ca urinare a cererii adresate de *1)                           cu dorniciiiul/sediul*2) municipiul București, cod poștal........, scctoFT?

, telefon/fax......., c-rnail.......... înregistrată la nr.                     completată cu nr.                    în

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emile următorul;


AVIZ Nr. 65 CA 4/15 din 01.08.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Extindere locuință existentă cu un corp P+1E+1VI, refacere împrejmuire, generat de imobilul din SI R. MUNȚII BUZĂULUI NR. 2A, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: str. Munții Buzăului, str. Moroeni și proprietăți particulare cure aparțin persoanelor fizice/ juridice, având un teren în suprafață dc loială 166,00 mp conform actelor (182,00mp conform măsurătorilor cadastrale) și construcție existentă CI - locuință, având suprafața construită la sol de 73,00mp - identificat cu număr cadastral 214011 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. *°)apinbate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lle’~ - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / Tură rețele edilitare. în care POT maxim =60%, CUT admis=tnax. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansaidare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade, în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ABC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.R. nr. 224/15.12 2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 1785/165”M” din 27.12.2018.

funcțiuni predominante: locuințe individuale;

 • - H max F'-IE;

-POT max = 60%;

-CUT max = 1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul în care sunt retrase dc la ulituamenl acest luciu este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată șt se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de ccl puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestie, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras cu min. cca.0,70-l,00ni, cu păstrarea limitei existente; dreapta: retras cu min. 2,Om, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil,

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare cuplat cu construcția existentă, conform planului anexat.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din str. Munții Buzăului.

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate ia rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare semnată dc specialist ulestat RUR - ing. Zenobia C. NICOLESCU - RUR F4, Gl.

  - P.O. l'.proptis=60%, CUTpropus=l,2 H. c. în planul fațadei=7,0m pentru P+1E; (Se admite mansardarea construcțiilor existente cn condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC)

  în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 01.08.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic


  de Detaliu.


  Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări uibanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin (2) lit g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

  Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a . Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu


  "•țttțSTivitaiea re-.peciarll irilOUITlill irprCVClTcrllnT UCCSllItâT

  ^jg|ț^mnjț|^n85/165”M’' din 27JĂ.2018, emis de Prim ri;

  ta H.CU1 nr. 3<-9 ___1      1                              ‘15

  le valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului  b. Aii  Comisia Tehnicii dc Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Sectortilui 2; i?ro

  Mircea Silviu CHIRA, conf.dr.arh. Ccorgicâ MITRACHE, conf.dr.arț. Cătăii întocmit: urb. Ana-Eniamiela MARIN ESCL1 / 4ejx.

  l/M. I


  mg. Ma

  EDOhl, prof. dr. arh. Angelica STAN, prcEdr.arh.'MihaytbCHECL praf dr,arh.PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

Funcțiune: Locuință individuală

Suprafața studiată = 1380 m2

Regim de înălțime - P+1E+M

Spațiu verde necesar - 20% (36.40 m2)

 • - spațiu verde la sol = 36,00 mp

 • - dale înierbate = 20% x 23,50 m2= 4,70 m2

Total prevăzut = 40,70 m2

Locuri de parcare în incintă = 2

IE232683


IE212-


IEȘ11555

1E236820


P. U. D.

Extindere locuință existentă cu un corp P+1E+M- destinație locuință individuală, refacere împrejmuire


IE215807

2C


IE2223Q2


IE220237


ÎE221681!


;f2C6555

i.' •. ‘jy '*


OC^I Efudiiresti, B<fExpoziției,nr.TA, sector/.

Data 01 10.2018------ / J ■»


întocmit: irig Mihaela CHIRAN


Situație existentă:

Steren=182 m2

Sc = 73 m2

Sd = 146 m2

P.O.T. = 4Q^

C.U.T. = o>*


Șef proiect:

Proiectat:

Desenat:


Str. Munții Buzăului, nr. 2A

Sector 2, București


EEGENDĂ:


mita zonei studiate arcelă ce a

generat P.U.D.-ul Aliniament stradal propus

I ț] Locuințe individuale existente

I I Construcții existente identificate pe teren

I I Edificabil propus

i

O
O

P+1E+M

Spațiu verde

Parcare în incintă ■ dale înierbate


[_J Circulații carosabile


■i Circulații pietonale__

— Accesțnk^^ -rG

------VSEC..


Situație propusă: Stereri = 182 mSc = 109 m2

Sd = 218 m2 + Smansardă - 0,60 x Sc - 21 m2 = 239 m2 P.O.T. = 60%

C.U.T. = 1,2 (1,32-depășire a C.U.T. proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.)


BIA-AFM

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

Beneficiar:

Pr. nr.

246/19

Titlu proiect: Ext ndere locuință existentă cu un ccrp P+1E+M-

Faza:

destinație locuință individuală, refacere Imprejmuire

Adresa:      Str. Munții Buzăului, nr. 2A,

P.U.D.

DATA

SCARA

Sector 2, București

SALVAT                                                                /

TlPÂfirr 20X^2010. ’2:d<                                                       /

Propunere reglementări 7^

PI. nr.

Mar.'19

1:500

A03ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-19, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax:+(4021) 209.62.62

VIZAI


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D?llîrG neSChtmbare,

SECRETAR,


Nr. 127618/03.09.2019                                                SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA MUNȚII BUZĂULUI NR. 2A, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate;

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Munții Buzăului nr. 2A, Sector 2, București avizat sub nr. 65 CA 4/15 din 01,0S.2019, propunerea de Extindere locuință existentă cu un corp P+1E+M, refacere împrejmuire, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Munții Buzăului nr, 2A, Sector 2, București avizat sub nr. 65 CA 4/15 din 01.08.2019, propunerea de Extindere locuință existentă cu un corp P+l E+M, refacere împrejmuire, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a general PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția dc elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). Nu au fost depuse observații din partea vecinilor până la data prezentei.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.