Hotărârea nr. 328/2019

Hotărârea nr. 328 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Semnalului nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


wiww psî.ro - Strada ChMatlgHIornr. 11-13, Ț»!: +(4621) 2015 (10.00 Fax: WSJIj 209,62,62


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Semnalului nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Semnalului nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 148941/10.10.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 148940/10.10.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Semnalului nr. 6, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 63 CA 4/12 din 01.08.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de umanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a Vpsl modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. ,j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Semnalului Nr. 6, Sector 2. București - Imobil De Locuințe Colective - S+P+2E+M/F.3r (etajul 3 retras va reprezenta echivalentul unei mansarde și se va înscrie în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită), în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, «lin.l, LIT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019


PRIVIND COD


ATIV

ELENA NI TA


Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 eu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 5 7/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

Ca urmare a cererii adresate de *1) telefon/fax........e-mail..........înregistrată la nr.

ou dornici li u!/sediul*2) municipiul București, cod poștal........sector 2,

completată cu nr.                     în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chlristlgillor nr. 11-13, Tal: +(4021ț 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARETER îfĂUl nCSChlmbaT©,

SECRETAR,


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR ........#<22.....


AVIZ

Nr. 63 CA 4/12 din (ll.0S.2019

l'entru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M t E3r ( etajul 3 retras va reprezenta echivalentul unei mansarde și se va înscrie în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită) general de imobilul din STRADA SEMNALULUI NR. 6, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Semnalului și Str. Fântânica: suprafața teren ului=224.0mp (235,Omp din măsurători) este movneiaic privată persoana fizică, extras CF nr. 236328/2019 pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr, 228/18''S” din 01.03.2013, prelungit.

Prevederi F.U.G. - R.L.IJ. ii*)aprobate anterior: Terenul se încadrează in U.T.R. „Lla” - suhzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim 1’12 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P O T =max 45%; C,U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.(J.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

Funcțiuni preduminante; locuințe;

 • - H. max = P+2E

 • - P.O.T. max = 45%;

 • - C.U.T. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras, înscris in volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament - clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pc strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucnr este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale - clădirile scmi-cuplatc se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și sc vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3 0 metri; in cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va ti egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pc latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pc această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarca respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unur anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

• retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 3,Om în proiecție pe verticală față de limita dreaptă, pe limita stângă, cu □ curte de lumină pc această limită, conform planului anexat. Etajul 3 se va retrage din planul fațadelor astfel încât H. maxim în planul fațadei=max. 10,Om;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară, conform planului anexul. Construcția se va conforma astfel încât se va încadra în edificabilul maxim aprohat prin PUD Se va respecta avizul Companiei Naționale Căi Ferate nr. 6/5/1104/06.06.2019 și avizul Companiei Naționale Căi Ferate Române nr. R.. 2/9/180 din 19.04.2019 - Sucursala Regională București privind retragerea de 20.0m din uxul căii ferate, linia 801 B, Bucuresti-Obor-P antei imon.

 • - circulații și accese: din strada Semnalului conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMfî nr. 1660594/11.10.2018 și planului anexat și aviz SPIJ nr. 596N/04.09.2018; Construcția sc va retrage cu min. 20,Om din axul căii ferate, linia 801 0. Bucuresti-Obor-Pantclimon conform aviz prezentat Nu se va construi în zona dc siguranță a CFR; La faza DTAC, retragerea impusă prin avizele prezentate sc va determina prin ridicare topografică

 • - echipare tehnieo-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități și plan rețele edilitare prezentul;

 • - P.0.1,=45%; CUT =13’6; II- maxim în planul fațadei- 10,0rn; RH. aprobat = S+P+2EI-M/3Er. Et. 3 retras va reprezenta echivalentul unei mansarde și se vn înscrie în volumul acoperișului, în suprafață <le maxim 60% din aria construită;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 01.08.2019 se avizează favorahil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbunislice anexată și vizată spre neschimharc. Elaboratorii și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.IJ.D care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin (2) lit. g) din Legeunr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

Prezentul aviz este un aviz tehnic și puale fi folosit numai în șcțjp robirii P.IJ.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului ii Igejăr^țț         ruire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu

111


n':-limnrll‘ț1'1 n-hnii-a patrii .airtnrizarea execut a obligativitatea respectării întocniaila j /țM Q XS isTil ^#228/181S2 jtakb l ■ 11974/23.01.2019             j

I &H.C.L.S2 nr.


țivitatca respectării întocniaila prevederilor acestuia.

I istl fr*ar ^228/181 bZ.dm 101.03.2018, prelungit, de Primăria ni ram       _ x"


Cliniijia Tehnică de Amenaiiuea Teritoriului și Drlmnism a .Sectorului 2; prof.dr

Miicea Silviu CHIRA, conf.dr.arb Georgică^HTRACHE. conf dr arh. Cătălin SÂ întocmit ing. Alexandra l.AZĂR Atț/.x*'

Edffia 1/Revizia !         y\\i'—il.jle la data țfniterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria FF nr.in, RABAN țOCHECl, prof.dr.arli


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


Str.3»mntfulul, nr.fl

Nt. Pol.

Coorfonto pcld» oortur

Lungimi taluri

Y[m]     X[m]

1

581503.101 329065.658

14.221

2

581516.827 328068,886

3.253

3

691517.808 328065.855

9.115

4

591521.963 328057.742

3.222

6

591623.762 328055.059

13.650

6

591611.539 328048.555

3.145

7

691609.974 328061283

15.934


BILANȚ GENERAL

SUPRAFAȚA TEREN = 235,15 mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA = 105 mp____________

SUPRAFAȚA DESFASURATA P+2E = 305 mp______

S. MANSARDA(ETAJ 3 RETRAS) = 63 mp( 60% x Sc)

SUPRAFAȚA ȚOALA P+2E+M = 368 mp___________

POT. = 45%_______C.U.T. =1,56__________________

Rh= P+2E+M , H max= 13m/^        FMTftteL

SUPRAFAȚA SPATII VERZI=71 mp(30%)/1

K-

V/DRESA I

STR. SEMNALULUI NR 6, SECTOR 2, BUCUREȘTI


J 40/1238/25.01.2005


sef proiect

Urb-Arh PomciJifPproiectat intocmit


REGLEMENTARI URBANISTICE

BENEFICIAR

DTfiiJMIRE PLANȘA :

SCARA

1 : 500

NR. PLANȘA

FAZA

P.U.D.

FORMAT: A3


U05ROMANIA Municipiu] București Primăria Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chlrlstlglllor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021 > 209.62.82

ViZA'i pro naschimbare,

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.lp. SECRETAR,

Nr. 148940/10.10.2019                                                                           J

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA SEMNALULUI NR. 6, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documenta|ii de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea’’ Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. — Strada Semnalului nr. 6, Sector 2, București avizat sub nr. 63 CA 4/12 din 01.08.2019, privind edificare imobil de locuințe colective — S+P+2E+M/3Er a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 — www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Semnalului nr. 6, Sector 2, București avizat sub nr. 63 CA 4/12 din 01.08.2019, privind edificare imobil de locuințe colective S+P+2E+M/3Er, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren) și s-a prezentat un studiu de însorire.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.