Hotărârea nr. 327/2019

Hotărârea nr. 327 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Ceptura nr. 26B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.pa2.ro • S!r»d+ ChlrtsUaffloror. 11-13, Toi: +(4021) 209.609 Fax: +(4021) 209.82.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Ceptura nr. 26B, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Ceptura nr. 26B, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

~ Raportul de specialitate nr. 126366/ 02.09.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 126364/ 02.09.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Ceptura nr. 26B, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 47 CA 3/13 din 06.06.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a ȘKist modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Ceptura Nr. 26B, Sector 2, București - Consolidare și supraetajare locuință parter existentă, rezultând P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1 -3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor ari 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ șt a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro • Strada Chir»stigiilor nr. 11*13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax:


.*(4O2n-me2.«2--------_.

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRE7AR      1


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE T^R&^țlU


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitecf-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)


spre noschimbare, rCRETAR., cu domiciliul.<sediul*21 str. București, cod poștal .........telefon/fax........ e-mail.......... înregistrată la nr.

completată cu nr.                                                                                                  în conformitate cu prevederile legii tir.

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ


Nr. 47 CA 3/13 din 06.06.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Consolidare și supraetajare locuință parter existentă, rezultând P+1E generat de irnubilul din STR. CEPTURA NR. 26B, SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții, este situat în intravilanul municipiului București delimitat dc următoarele repere urbane: Str. Ceptura și proprietăți private care aparțin persoanelor fizice/ juridice, având un teren în suprafață de totală 161mp conform actelor (16Smp conform măsurătorilor cadastrale) și construcțiile existente CI cu destinație locuință, suprafața construită la sol 92inp și C2 - magazie, cu suprafață construită la sol 27mp - identificat cu număr cadastral 202861(conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. *“*)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona ” „Lla” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara pcrimctrclor dc protecție si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 855/111”C” din 07.08.2017 și a certificatului de urbanism nr. 1269/168”C” din 08.08.2019.


Funcțiuni predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii;

 • - H max = P+2E;

 • - POT max = 45%;

-CUTmax= 1,3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12,0 metri pe străzi de categoria I, a ll-u și de 5,0 metri pe străzi de categoria a 111-a; retras față dc aliniament cu minim 3,0 metri in cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condițiile de construibilitate și echipare edilitare, iar străzile au profite minime de 6,0 metri carosabil cu trotuare de 1,5 metri;

 • - retrageri minime fată dc limitele laterale; clădirile scnii-cuplatc se vor alipi dc calcanul clădirii dc pc parcela alăturată și sc vor retrage față de cealaltă limită la n distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe arabele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul ccl mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. promise:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: cu păstrarea retragerii construcției existente, parțial retrasă ca 0,90m și parțial pc limita de proprietate, conform planului anexat, dreapta: cu păstrarea retragerii existente, respectiv retras cu min 1,5111 conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = rcconfigurarc prin desființarea parțială a construcției existente, rezultând o retragere min. 2,Om, astfel încât se vor respecta indicatorii maximi admiși POT=45%, CUTmax =. 0,9 (pentru P i IE);

Notă: Se va respecta Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 272/ZP/19.03.2019 și a planului anexat vizat spre neschiinbare.

 • - circulații și accese: accesul auto seva realiza din str. Ceptura conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație aPMB nr. 1587292' 18.01.2018 și a planului anexat vizat spre neschimhare se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006 ;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate Iu rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare întocmită de specialist atestat RUR- D, D3, DZ0, E - mașter urb. Laura Elena G. TUCAN;


P.O.T.= 45%, CUT=0.9, Ilcomișă et.l = 7m, II. maxim = Pl IE.

In urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urhanism din data de 06.06.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, eu următoarele condiții: construcția sc va încadra în cdificabilul maxim aprobat prin PLD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimhare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P U D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin, (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările șicojnpfotărilc ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.IJ ri/cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a  Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrăriloi de construire (QZAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu ■ahiigativiiat^a rp.pornirii întrv.mai a preverierilpr acesmia. Prezentul aviz este valabil dc la taemiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului le urbanism nr. 855/1 ll”C”din 07108.2017, împreună cu c rtificatul         ism nr. 1269/ 168”C”din 08.08.2019 emis de Primăria Sectorului 2 și seComisia Tehnici dc Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2; prof

Mircea Silviu CHIR/X, conf.di arh. Geprgică MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălin SÂRpC ”    ‘ * arinescu' 4ex.Syi Serviciu, ing. Marja/DARABAN


EDON, prof. dr. arh. Angelica STAN. prof.dr.arh, Mihji


’OCUECI, profdr.arh.


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

Ny    c

/ 1VĂ

v V >/

W

77     1 1

SV

~    âE

s


P.U.D . PLAN URBANISTIC DE DETALIU


PLANȘA 02. - REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ, CĂI DE COMUNICAȚIE, RESTRICȚII TEHNICE


LEGENDĂ

LIMITE

I


LIMITĂ ZONĂ ANALIZATĂ


LIMITA PLAN URBANISTIC DE DETALIUNr. pe t

X

Y

1

328742 m

591814705

2

328729.857

591819.149

3

328727.693

591819759

4

328724.883

591811 273

5

328725.104

591810.975

«

328727476

591809.531

7

328739.231

591802.957

8

328740.557

591807 853


ZONE FUNCȚIONALE

ZONĂ LOCUIRE INDIVIDUALĂ - REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME(P-P-2) ZONĂ SERVICII, COMERȚ— ZONĂ LOCUINȚE COLEpfV*?

ZONĂ SPAȚII VERZI f H.C.L.S2 O

ZONĂ CIRCULAȚIE RUTIEKr“

ZONĂ CIRCULAȚIE P1ETONALĂ / STAȚIE DE TRANSPORT PUBLIC EXISTENTĂ

REGLEMENTARI URBANISTICE

—ALINIERE PROPUSĂ
EDIFICABIL PROPUS


ACCES CAROSABIL/PIET


)NAb-


INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

 • I TR Lla- Subzona locuințelor individuale

maxim P+2 niveluri situate în afara ueritn PUT mas = 45%    -----------

CL’T max pentru înălțimi P+l =0,9 mp. AlDC/mp. teren

 • II max = 7,00 m (P+l)BILANȚ TERITORIAL PRODUS

SUPRAFAȚĂ

PROCENT z

Fond construit

75,60 mp

45,00 % /

Circulații piei ouăle

34,20 mp

20,36%/

Platformă parcare

24,20 mp

14,40%

Spații verzi

34,00 mp

20,24%

TOTALTEREN

168 mp

100,00 %

semnătură//


PROIECTANT:DENUMIRE PROIECT:AROSABIL

6.00

9.00

TaBJ

LL COI

ORDONATE EDIFICABIL

Xr. pet

X

V

Nr. pet

X

Y

1

339785 533

560597.894

5

339772.116

560595.269

2

339777.941

560600,631

6

339778 249

560593.058

s

339778.2®

560631.518

7

339779.022

560595.203

4

3.19774.621

560501813

8

. 339783926

560593 435


spre


Plan Urbanistic de Detaliu -

Consolidare și supraetajare a locuinței parter existente


DENUMIRE PLANȘĂ:


NUMĂR PLANȘĂ:SEC»


REGLEMENTĂPJ URBANISTICE -

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ, CĂI DE

COMUNICAȚIE, RESTR1C | II TEHNICE

PLANȘA 02


SCARĂ: 1500

DATĂ ELABORARE:


PROIECT NR.: 9/10.10.2017

OCTOMBRIE 2017


BENEFICIAR:ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chirlsligiilor r»r. 11-13, Tel: *(4021) 209.60.00 Fax ♦(4021) 209 62.32


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.

Nr. 126364/ 02.09.2019

VIZAT spre noschimbare, SECRETAR,


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA CEPTURA NR. 26B, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Ccptura nr. 26B, Sector 2, București avizat sub nr. 47 CA 3/13 din 06.06.2019, propunerea de Consolidare și supraetajare locuință parter existentă, rezultând P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul eă în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Ceptura nr. 26B, Sector 2, București avizat sub nr. 47 CA 3/13 din 06.06.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). Nu au fost depuse observații din partea vecinilor până la data prezentei. Conform concluziilor studiului de însorire, lucrările pentru clădirea propusă respectă Normativul NP 057/ 2002, a Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 și a Ordinului nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul dc viață al populației.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PIJD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.