Hotărârea nr. 326/2019

Hotărârea nr. 326 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Lanternei nr. 136, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA

Municipiul București
Consiliul Local Sector 2

www p82.,o . strada CMrlsîlelllor nr. Tel: *(4021) M9.60.00 Fax; +(4021) 200.02.02

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Lanternei nr. 136, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Lanternei nr. 136, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 148937/10.10.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 148935/10.10.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Lanternei nr. 136, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 61 CA 4/10 din 01.08.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • - Nota nr. 158302/25.10,2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

.A

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Lanternei Nr. 136. Sector 2, București - Consolidare, Recompartimentare, Supraetajare a Locuinței Parter - Corp CI, Schimbarea Funcțiunii Corp C2 în Garaj, rezultând regim de înălțime P-P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art 5 Anexele nr. 1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


rANhfiîhKGALiTA're

TJ, ut. „a’ittAl/J. NR.S7/2019 ilJLAnjMINISTTfeXlUV

Hotărâm nr. 326

București, 31.10.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, .ți a fast adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANȚA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chlristigiilor r»r. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4O? 1| 209.62..02


DIRECȚIA U.BAN’ISM, CADASTRU ȘI GESTIONA


r vizat ^TmWUnbare,

SECRETAR,


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREST CABINEI SECRETAR ''


L.ROMÂNIA

.Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *l)                           cu domici1iid/scdiul*2) municipiul București, cod poștal

......... Sector 2,                           telefon/fax......., e-mail ........., înregistrată la nr.                                în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 61 CA 4/10 din 01.08.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Consolidare, rccom part intentare, supraetajarea locuinței parter —corp CI, schimbarea funcțiunii corp C2 în garaj, rezultând regim de înălțime P-P+1E, generat de imobilul din STR. LANTERNEI NR. 136, SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat dc următoarele repere urbane: Str. Lanternei, în suprafață de totală 124,00 mp conform actelor (125,Omp conform măsurătorilor cadastrale) - identificat cu număr cadastral 237172 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - ll.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lle" - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT inaxim -60%, CUT admis inax. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite munsardarca construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu tic o falsa mansardarc ci să se înscrie in volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate FUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12,12.2018, conform certificatului dc urbanism nr. 314/9"L” din 05.03.2019.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale;

 • - H. max. =P+1E;

 • - POT max = 60%;

-CUT. max-1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament - clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi dc calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul ccl mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea țață dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea Ia cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânaa: retras cu niin. l,60m față de limita stângă(după desființarea corpului C3), retras cu min. 0,50m față de limita dreaptă (se va păstra retragerea existentă), conform plan anexat, cu respectarea Codului Civil și acordurilor notariale prezentate.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară, cuplat cil imobilul existent pe această limită, conform planului anexat și acordului notarial prezentat; Construcția se va înscrie în edificabilul maxim aprobat prin PUD.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din str. Lanternei.

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare.

-        I'.O.T. existent =73,6%, P.O.T.propus=67,2 C.lJ.T.propus=l,2; II. în planul fațadei=7,0m;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 01.08.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiaml P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia, < c urbanism nr. 314/9’ L” din (Ji'fi'i.2019,,emis de Primăria Sectoijilui 2 și se taxejzActr+i

Anexa nr.


ui aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului ei conform chitanță seria DPnr. 5660/15.07.2019.


Comisia Tehnică de AnteXai


Mircea Silviu CHIRA, conf. întocmii: mg. Alcsiimlra La; Ediția // Revizia ia Teritoriului si Urbanism a Sectoi ului 2: prof dr.arli gică MITRACHE» conf.dr.arh. Cătălin SÂRBU.


CodSADU-AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

P.U.D.

STR.LANTERNEI, NR.136, SECTOR 2, BUCUREȘTI


PROIECT: Consolidare, recompartimentare, supraetajare a locuinței parter - corp C1, schimbarea funcțiunii coro C2 în garaj și reabilitare cmreSȚpcoip^ prezentat - solicitare a beneficiarului, cu încadrarea b

aferent P.U.G. București.                                          T Mt<fhi«ț,M)f


PROPUNERI Șl REGLEMENTĂRI URBANISTICE

PLANȘA A06

LEGENDĂ:


BILANȚ TERITORIAL - TEREN CE A GENERAT P.U.D.

i----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ (C1+C2+C3)

92,00

73,60%

84,00

67,2%

SUPRAFAȚĂ CONSTR. DESFĂȘURATĂ

92,00

73,60%

150,00

120.00%]

CIRCULAȚII PIETONALE -

0

0%

3,50

4,37% ]

SPAȚII VERZI AMENAJATE

0

0%

37,50

30,00% |

100%

T


Retragere existentă menținută


IE 205156


LIMITE


Consolidare, recompartimentare și supraetajare locuință parter


Schimbarea funcțiunii

I corp C2 din anexă în garaj auto


235600


IE 237172

Str. Lanternei, Nr. 136


IE 2106»


7 " ’ ", LIMITĂ ZONĂ STUDIATĂ r----’ LIMITĂ TEREN CE A

1----- GENERAT P.U.D.

[.....] DOCUMENTAȚII

CADASTRALE AVIZATE

|      | CONSTRUCȚII ÎNREGISTRATE

'      ' ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE

CADASTRU Șl CARTE

FUNCIARĂ

— ALINIAMENT

---- ALINIERE

RETRAGERI

Q RETRAGERE FAȚĂ DE LIMITELE

LATERALE

CIRCULAȚII

r

| S 1

I .                               . I


Demolare corp C3 - anexă


£


Retragere rezultată după demolare corp C3___


■i * îL EXTRAS DE PLAN CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului situat în Str. Lanternei, Nr.136, Sector 2, București

 • • POT maxim = 60%

 • • CUT maxim = 0,6 pentru regim de înălțime P

 • • CUT maxim = 1,2 pentru regim de înălțime P+1E

 • • Hmax admis nu va depăși P+1E, respectiv 7m


 • • POT existent = 73,6 %

 • •  CUT existent = 0,67 ,t/adc

 • • H existent = 4 m (P)


 • • POT propus = 67,2%

 • •  CUT propus = 1 j 2 im p/A D C

 • • H propus = 7 m (P+1)


CIRCULAȚII CAROSABILE

r

CIRCULAȚII PIETONALE

r

ACCES CAROSABIL / PIETONAL PE PARCELĂ


\ IE 215641       ' \V

a. ■

O Pi.

1.113 SC '

Xjnta nr..........   ..............


XR7

V.234483


Î>

SPATII PLANTATE

r-^—1 SPATII VERZI AMENAJATE-/GRILE PREFABRICASE A 8 _________înierbate sprs ncschimbare,


STAMPILA R.U.R.

—---------■---1 n      t .5-i-a i ~ ■


SECRETAR,


SEMNĂTURĂ


OCPI București, Bd. Expoziției, Nr. 1A, Sector 1, ROMÂNIA

Data: 02.04.2019

întocmit: Adrian Păun ____


PROIECTANT


NR.PROIECT


BENEFICIAR ADRESA


ARC 126Conform HG 66/2006, Cap. II, articolul 5.2., se vor asigura două Locuri de parcare, unul în garajul auto C3 și unul în incintă, pe suprafața dotată cu grile prefabricate înierbate.


3,5m  :   3,5m im


1m

/-----

Profil stradal- str.Lanternei


SPECIFICAȚIE NUME SEF DE PROIECT PROIECTAT

DESENAT


SEMNĂTURĂROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chlrisligiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.50.00 Fax: +(4021)209.62.82


VIZAT spre rieschimbarc SECRETAR,


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D

Nr. 148935/10.10.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA LANTERNEI NR. 136, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Lanternei nr. 136, Sector 2, București avizat sub nr. 61 CA 4/10 din 01.08.2019

 • - Consolidare, rccompartimcntarc, supraetajare a locuinței parter - corp CI, schimbarea funcțiunii corp C2 în garaj, rezultând regim de înălțime P-P+1E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din — Strada Lanternei nr. 136, Sector 2, București avizat sub nr. 61 CA 4/10 din 01.08.2019 - Consolidare, recompartimentare, supraetajare a locuinței parter

 • - corp CI, schimbarea funcțiunii corp C2 în garaj, rezultând regim de înălțime P-P+1E, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-a prezentat acordul vecinilor cu privire la amplasarea pe limita de proprietate. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren).

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.