Hotărârea nr. 325/2019

Hotărârea nr. 325 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Melodiei nr. 67, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


wvw.psSjo * Șto’da ChirisdtigMlot nr< lț-13, Tel: +(40S't)          Fax: +(4021) 209 .$2.^2


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Melodiei nr. 67, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Melodiei nr. 67, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.148901/10.10.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 148897/10.10.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Melodiei nr. 67, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 58 CA 4/7 din 01.08.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale șî Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22,11.2018;

y - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul ari. 139 alin. (3) Ut. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. ,J!1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str, Melodiei Nr. 67, Sector 2, București - Extinderea Corp CI (Locuință Parter) cu un corp de clădire P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 3110.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5 7/2019privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiri stigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.GO.00 Fax; +(4021) 209.62.B2


J VS'

DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIO^ARE^fJftlȚfi^^jj ^;.^^

românia                           L SECRETAR,

Sector 2 Municipiul București

Arhitcct-șcf


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR INTRĂRI.

ICCIOr
Ca urmare a cererii adresate de *1)                        cu domiciliul/scdiul*2) municipiul București, cod poștal

sector 2,                        telefon/fax......,, e-mail........., înregistrată la nr.               completată cu nr.

și nr.                     în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 58 CA 4/7 din 01.08.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Extinderea corp CI (locuință parter) cu un corp de clădire P+1E, generat de imobilul din STR. MELODIEI NR. 67, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Melodiei și Strada Sever Popescu în suprafață loială dc 361,00 mp conform actelor (354,0mp conform măsurătorilor cadastrale) - identificat cu număr cadastral 237118 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr, 1444 /I34”M” din 05.10.2018.

Prevederi P.U.G. - R.L.U, *+’)aprobatc anterior; Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. ..Lle" - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim “60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0.6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ABC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu I1.C.G.M.B. nr. 224/15 12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M B nr. 877/12.12.2018, conform certificatului dc urbanism nr. 1444 /134”M" din 05.10.2018

Funcțiuni predominante: locuințe individuale;

-11. max. - P+1F,;

 • - POT max = 60%;

-CUI, max = 1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament - clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care sc amplasează. In cazul in care sunt retrase dc la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile scmi-cuplatc sc vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor reLruge față dc cealaltă limită la □ distanță dc cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dur nu cu mai puțin dc 3,0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fală de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față de limita pnșterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri.

Prevederi l’.U.I). propuse;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras cu inin. 2,5m (strada Sever Popcscu); dreapta: pe limita dreaptă de proprietate, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare =pe limita posterioară, apoi retras cu min. 3,5nt față de această limită, conform planului anexat și acordurilor notariale prezentate: Construcția se va înscrie în edificabitiil maxim admis prin PUD.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din str. Melodiei, conform plan anexat.

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; sc vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare prezentată,

P.O.T. propus=45%, CUT propus=0,68; H. c. în planul fațadei=7,(lm pentru P+1E;

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 01.08.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D, răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari 63 alin (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUD. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea PU D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1444 /134"M” din 05,10.2018, prelungit, emis de Primăria Sectorului 2 și sc taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AF nr. 62031/09.10.2019.

Anexa nr.


la H.C.L.S2 nr.Comisia Teii iitcăde Ani eiiajBh'H Terituriuliy și Urbanism :-i Sectorului 2: Mircea Silviu CITIRĂ, confdnî întocmit: irig. Alexandra LazărZ/

Ediția 1/ Revizia 1         S/] I Șef Serviciu, in 2. Mafi^UVRABAN

. Angelica STAN» praf dr.arh. Mi hai COUHECI, prof. dr.arh.


Cod S ADU • AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

mȚiKU'IHIÎL BUCURE!-î'i pR (V? A R l A SEC TORULt H 2


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

strada Melodiei nr. 67

Planșa A.08 SITUAȚIE PROPUSĂ REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Legenda:

LIMITE

■              limita zonei da studiu

>mmi| Limita parcelei care a generat PUZ

I         ~n Lmila imobilelor cup-inse in tentcriul studiat
Aliniament preluat de Ia construcții o do pc parcela (tir strada Snvnr Poposcu nr 4


încadrare in zona

- conform Pl.'G al Municipiului București, aprobat, cu HCOMB nr. 269/2000, imobilul este amplasat in subzona "locuințelor individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fără rețele edilitare in care sunt admise numai locuințe individuale'' -Lle;

 • - imobilul nu se afla amplasat in zona protejata așa cum este definită prin PU7 ''Zone Constmite Protejate - Municipiul București", apropbat prin HCf.MB nr 279 / 2000, nu este situat in zona de protecție a unui monument istorie și nu este cuprins în Lista Monuincntclur Istorice 2015 -Municipiul București, ancva la Ordinul Ministerului Culturii nr. 2828/2015.

 • - ocuparea si utilizarea parcelei in zonei Lle conform PUG al Municipiului București:

a. procent de ocupare al terenului (POT} tttaxtm admis - 60%: /». coeficient de utilizare ttl terenului (C UT} maxim admis -1.2 (pentru înâlfimi P~ I);

c. 11 maz. admis nit va depâși P-1 £', respectiv V.OOm.FIINCȚ11;NI URBANISTICE

Lccu nțe

Garaje i < o^țK|arești |Q Spațiu liber da c Mir*"    •


V1W

C /■* S ’ 'a X •>   \

M V I I i 11  .

6uc”oEC^ETAR,


REGLEMENTĂRI URBANISTICE (număr de niveluri suprateranei


[0 Clădiri parter


|P+pod| g±i] |P+T+M]


Clădiri cu pa dor ș □□

Clădiri cu parier ș 1 <

Clădiri cu parter etaj

CIRCULAȚII '

Clxiilație carosabilă'


I             I Cixulație pielonală


INDICA I ORI URBANISTICI PROPUȘI

Regim rnax. inallime P+IE

(Hcomisa=7 OOin, Hcoama=l0.50ni)

l’O I = 45.0%

CUT = 0.68(P+l)


ACCESE

Acces pietonal pe lot

Acces pietonal secundar pfopus

Acces auto pe lot


VEGETAȚIE

Vegetație înaltă / Copă

Spații plantate


BILANȚ St PRAEETL

S teren = 354tnp

SITUAȚIE EXISTENTA

Sc = ScCl =62mp

Sd = 62 mp

POT- 17.5%

CUT = 0.175

SITUAȚIE PROPUSA

Se CI = 62tnp

Se C2 98mp

Sc Total = l60.0ntp

SdCI = 62mp

SdC2 178.0tnp

Sd Total = 62+178 = 240 Omps.c PRODID s r.l.


TITIU PROIECT EXTINDERE CONSTRUCȚIE EXISTNETA CORP CI CI' CORP C2 CU regim de înălțime P-IE, IMOBIL STIC MELODIEI NR 67


PR NUMĂRUL.

1077/


2019


ser PROIECT

PROIECTAT PROIECTAT

DESENAT


BENEFICIAR

DATA:

FAZA:

04.2019

P.U.D.

PLANȘA A.08

Situare propusă.

SCARA

NR PLANȘA:

Reglementări urbanistice

1:500

A.08ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: <-(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

VIZAT

Nr. 148897/1U.10.2019


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.ț^lG IlOSChimbare, SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE Șl CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA MELODIEI NR. 67, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. — Strada Melodiei nr. 67, Sector 2, București avizat sub nr. 58 CA 4/7 din 01.08.2019, Extinderea corp CI (locuință parter) cu un corp dc clădire P+1E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând ti consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Melodiei nr. 67, Sector 2, București avizat sub nr. 58 CA 4/7 din 01.08.2019, Extinderea corp CI (locuință parter) cu un corp dc clădire P+l E, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-au prezentat acordurile vecinilor cu privire la amplasarea pc limita dc proprietate. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic dc Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren).

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.