Hotărârea nr. 324/2019

Hotărârea nr. 324 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Gherghiței nr. 7, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA


Municipiul București

Consiliul Local Sector 2

- Strada Chiritti$itor ar. 11-13, Tal: +(4021} 2d£«&66 Fax: +(4021J 265 62.82


ROLUÎXlîf

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gherghiței nr. 7, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gherghiței nr. 7, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 148893/10.10.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 148888/10.10.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Gherghiței nr. 7, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 55 CA 4/3 din 01.08.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

 • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Marin a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;


Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a j-^^Mdificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea -<5 SECȘ^egulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul ari 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Gherghiței Nr. 7, Sector 2, București - Extindere, supraînălțare corp de clădire C2, rezultând locuință -S+P+1E+M și amenajare teren de sport în conformitate cu anexele nr, 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 3 LI 0.2(119 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiitor nr. 11-13, Tel: +(4021} 203.60.00 FflK: +(4021) 209.62.32


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GF.STIO
RE TERITORIU pf'o noschîmbare


PRIMĂRIA SECTOR ? BUCUREȘTI

CABINEI SECffiETAR

“L M,..............


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)                         cu domiciliul/scdiul*2) municipiul București, cod poștal

Sector 2,                      telefon/fax......., e-ntail.......... înregistrată la nr. 57844/2019, completată cu nr.

și nr.                       în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


amenajarea


AVIZ

Nr. 55 CA 4/3 din 01.08.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Extindere, supraînălțare eorp de clădire C2, rezultând locuință -S+P+1E+M și amenajare teren de sport generat de imobilul din STR. GHERGHIȚF.I NR. 7, SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona st ud ia Iii în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren ți construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Gherghițci și Intrarea Ghergluței este proprietate privară, format din teren in suprafață de totală 1.384,00 mp, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 696/34"G" din 05.07.2017 și CU nr. 1329/46”G” din 29.08.2019.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. *t+)aprobate anterior; Terenul se încadrează în zona ” ,,ț,4a'’ - subzona locuințelor colective înalte cuP+5-Pl 10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate: si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.20%; C.U.T.-l,4. în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei L2 ți se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzona; pentru Pr2E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1.3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr 269/2(100, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B.nr. 224/15.12.2015 până ta 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

Funcțiuni predominante; locuințe individuale, dotări conexe locuirii;

 • - H max P+2E;

 • - POT max =45%;

 • - CUT max = 1,3;

 • - retragerea minimă fată de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau eu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează, in cazul în care sunt lelrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate în stare bună sau cu valoare arhitectural urbanistică;

■ retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplatc sc vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime fată dc limitele posterioare = retragerea față de limita poslerioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.IJ.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: confurrn plan anexat, sc va păstra o retragere de min. 2,Om față de corpul existent pe teren; dreapta: retras cu min. 2,40m față de limita dreaptă, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = cu respectarea retragerii existente, conform planului anexul; Construcția sc va înscrie în edificabilul maxim admis prin PUD; Sc va rezerva teren în vederea realizării străzii în partea dc nord a terenului conform PUZ strada Gherghiței nr. 5-7 (Lidl), care va avea un profil de 12,Om.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr. 1714832/07.03.2019.

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa dc rețele edilitare prezentată.

P.O.T. propns=20%; C.U.T. =0,5; H.=7,0ni în planul fațadei;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului ți urbanism din data de 01.08.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre ncschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.L'.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.IJ.D. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.L'.D. eu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea l’.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1822/83”G” din 28.12.2018 ți CU nr. 1329/46”G” di           19, emis dc Primăria Sectorului 2 ți se taxează eu 13,0 lei conform

erpRS tRlHJRf bâllUlif 274?4WJS/'2J,.04l.!B19!

Anexa nr.


la H.C.L.S2 nr.
Comisia Tehnică de Arrienainfea Teritoriului șt Urbanism a Sectorului 2; profdr.arh/F 1 orin

Mircca Silviu CI URA, conf.dr.Jr                      Es conf.dr.arh, Cătîlin S

întocmit: ing. Alexandra LARABAN


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


K ..

1

-----?—

li

Conturul clădirii propuse


111

I Ml

1  23.0

SneSS

Ii

1

l

’o

1 ■ O»

' -tj


wt

A


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

DATA

Buc., Sect.2, str. Gherghlței, nr. 7

02.2019

Reglementări urbanistice

PLANȘA

sc. 1/500

NR. 3.1ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2wwwps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-1Î.Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU SI GESTIONARE TERITORIU - S.A. Nr. 148888/10.10.2019


V ZAT Isțko i .• •cchimbare SECRETAR)


V,


RAPORT DE INFORMARE Șl CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA GIIERGIIIȚEI NR. 7, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Ghcrghițci nr. 7, Sector 2, București avizat sub nr. 55 CA 4/3 din 01.08.2019, propunerea de extindere, supraînălțarc corp de clădire C2, rezultând locuință - S+P+1E+M și amenajare teren de sport, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Gherghiței nr. 7, Sector 2, București avizat sub nr. 55 CA 4/3 din 01.08.2019, propunerea de extindere, supraînălțarc corp dc clădire C2, rezultând locuință - S+P+1E+M și amenajare teren dc sport, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren).

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații dc interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.