Hotărârea nr. 323/2019

Hotărârea nr. 323 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sectorului 2 nr. 39/21.02.2019 pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu „Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea staţiei de metrou Pipera


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.pB2.fo ■ Sirnda Chirlstigillor nr. 11.13. Tul: +(4021) 209.60 80 Fax:+(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sectorului 2 nr. 39/21.02.2019 pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu „Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sectorului 2 nr. 39/21.02.2019 pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu „Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera;

Analizând:

  • - Adresa nr. G.M/3997/P/25.07.2019 emisă de Instituția Prefectului Municipiului București;

  • - Adresa nr.4284/16.10.2019 emisă de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 153321/18.10.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind itarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

- Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2

București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 482/1999 privind înființarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „ Metrorex” S.A.;

  • - Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.39/2019 pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu „ Metrorex ” S.A , în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera;

  • -  Hotărârea Consiliului Municipiului București nr. 263/2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București și Societatea de Transport cu Metroul București „METROREX” SA în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se aprobă revocarea art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 39/21.02.2019 pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu „Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera.


Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 39/21.02.2019 tru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului București cu „Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera, rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Hotărârea nr. 323

București, 31.10.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..