Hotărârea nr. 322/2019

Hotărârea nr. 322 - privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate

în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare prezentat de consilierii locali ai Partidului Mișcarea Populară;

  • - Raportul de specialitate nr. 139027/24.09.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 157682/24.10.2019 întocmit de la Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, Avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

  • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Legea nr. 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 54/2012 - privind desfășurarea activității de picnic;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 - privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;


- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2014 modificată și completată prin H.C.L.S2 .68/2015.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. o) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se interzice amplasarea grătarelor și coșurilor de fum aparținând persoanelor fizice și juridice și comercializarea băuturilor acoolice, în parcuri sau la o distanță mai mică de 50 m de acestea sau de locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Publice Sector 2, cetățenii Sectorului 2 beneficiind de aceste spații pentru recreere, odihnă și agrement.

Art. 2. Desfășurarea activităților ce implică existența grătarelor și coșurilor de fum se va realiza cu respectarea legislației în vigoare numai în spațiile special amenajate în acest scop de către Administrație Domeniului Public Sector 2, fără a prejudicia ambientul, spațiile de odihnă, recreere, starea de sănătate și de confort a populației, cu obligativitatea avizării acestor activități de către Direcția de Sănătate Publică București.

Art.3. încălcarea prevederilor prezentei hotărâri va fi sancționată în conformitate cu prevederile Legii nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, precum și a celorlalte acte normative aplicabile în domeniul protecției mediului, după caz.

Art.4, Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..