Hotărârea nr. 321/2019

Hotărârea nr. 321 - privind constituirea unei comisii mixte la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2


ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada ChirifttigHIor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60,00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii mixte la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare întocmit de domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate comun nr. 139704/24.09.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Direcția Management Proiecte, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

  • -  Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Art. 127 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 127 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Pe data prezentei, la nivelul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București, se constituie comisia mixtă pentru implementarea conceptului de conducere participativă a cetățenilor Sectorului 2, în vederea analizării proiectelor inițiate de cetățenii sectorului și/sau organizații neguvemamentale privind creșterea calității vieții și a nivelului de confort pentru locuitorii Sectorului 2.

Art.2 (1) Comisia mixtă este compusă din câte un reprezentant al fiecărei formațiuni politice din rândul consilierilor locali, conform anexei, din 1 -3 funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și din 1-3 specialiști.

  • (2) Funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum și specialiștii vor fi desemnați în comisia mixtă prin dispoziție a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, în funcție de domeniul proiectelor depuse spre analiză.

  • (3) Comisia mixtă își va desfășura activitatea până la terminarea mandatului consilierilor locali desemnați membri ai acesteia.

  • (4) Anexa conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și membrii comisiei mixte vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4

București.


Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului


Anexă la H.C.L.Sector 2 nr. 321 /31.10.2019

CONSILIERII LOCALI DESEMNAȚI ÎN COMISIA MIXTĂ

Nr. crt.

Nume și Prenume

Funcția în comisia

f

mixtă C.L.S. 2

Formațiune politică

1.

POPESCU LENUȚA

membru

PSD

2.

ALEXANDRU ADRIAN

membru

USR

3.

ȘERPESCU CĂTĂLIN CONSTANTIN

membru

PMP

4.

METEHĂU ANDREI GEORGE

membru

ALDE