Hotărârea nr. 320/2019

Hotărârea nr. 320 - privind  înființarea Consiliului Local al Elevilor din Sectorul 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlristlglllor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind înființarea Consiliului Local al Elevilor din Sectorul 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind înființarea Consiliului Local al elevilor din Sectorul 2;

Analizând:

  • -  Raportul nr. 156370/23.10.2019 întocmit de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate comun nr. 155972/23.10.2019 prezentat de Direcția Relații Comunitare și Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • -  Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar;

  • -  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016

privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

/

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă înființarea Consiliului Local al Elevilor din Sectorul 2 al Municipiului București.

Art.2. Consiliul Local al Elevilor din Sectorul 2 prevăzut la art. 1 va funcționa în baza unui Regulament care va fi elaborat de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în maxim 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.3. Fondurile necesare înființării și funcționării Consiliului Local al Elevilor din Sectorul 2 vor fi asigurate de la bugetul local.

Art.4. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.