Hotărârea nr. 319/2019

Hotărârea nr. 319 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru atribuirea denumirii de ”Parcul Ion Pârcălab” unui spațiu verde reamenajat pe raza Sectorului 2 al Municipiului București


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru atribuirea denumirii de "Parcul Ion Pârcălab " unui spațiu verde reamenajat pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru atribuirea denumirii de "Parcul Ion Pârcălab " unui spațiu verde reamenajat pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare prezentat de domnul Dan Cristian Popescu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 150250/16.10.2019 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 150239/17.10.2019 al Direcției Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

- Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

)   - Ordonanța Guvernului României nr, 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de

dejp4hiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările :uUșfcroare;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 31/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în Municipiul București;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București atribuirea denumirii de ”Parcul Ion Pârcălab” unui spațiu verde reamenajat pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.2. Spațiul verde pentru care se solicită atribuirea denumirii de Parcul Ion Pârcălab este situat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2, având numărul cadastral 234240, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.
RECREERES7R


LOC DE

amiral murgescui              ■

J---Wrr—-

□ -<