Hotărârea nr. 318/2019

Hotărârea nr. 318 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mânăstirea Plumbuita (situaţia de lucrări nr.3)


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www ps2 ro


Strada Chiristigiilor nr. 1143, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209 62.B2


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita

(situația de lucrări nr.3)

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația de lucrări nr.3);

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 151485/15.10.2019 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 153673/21.10.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Protocolul - cadru nr. 70446/2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 și reprezentanții Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureștilor și Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Cererea nr. 83614/12.06.2019 prin care Mănăstirea Plumbuita a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019 pentru lucrările de reparații și amenajări chilii, stăreție, anexe gospodărești;

 • - Adresa nr. 137182/19.09.2019 prin care Mănăstirea Plumbuita a transmis situația de lucrări nr. 3 în valoare de 682.000 lei pentru lucrările de reparații și amenajări chilii, stăreție și anexe gospodărești;

 • -  Amendamentul executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 4690/30.10.2019;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă,precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

j^fvând în vedere reglementările cuprinse în:

$Z- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu dificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 pentru aprobarea Protocolului -cadru privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și alte instituții de cult.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. t) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Mănăstirii Plumbuita (situația de lucrări nr.3) în valoare de 682.000 lei, pentru lucrările de reparații și amenajări chilii, stăreție și anexe gospodărești..

(2) Suma menționată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susținerea cultelor”.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică și Direcția Servicii Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PREȘț


STRATIV