Hotărârea nr. 316/2019

Hotărârea nr. 316 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.185/2017 privind transmiterea unui imobil din administrarea Direcției Generale de Asistențǎ Socialǎ si Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.185/2017privind transmiterea unui imobil din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția

Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.185/2017 privind transmiterea unui imobil din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 145165/03.10.2019 întocmită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 146037/10.10.2019 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

  • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare;

    - H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții egulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai


jl B^w^nescu”’ astfel cum ast modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 73/2018 și LC.L. Sector 2 nr. 343/2018;

în temeiul art. 139 alin.(l) coroborat cu art.166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se modifică și se completează anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 185/2017 privind transmiterea unui imobil din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, potrivit anexelor nr. 1 și 2 ce conțin un număr de 2 pagini și fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 185/2017privind transmiterea unui imobil din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu rămân aplicabile.

Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV. Prezenta hotărâre se publică integral in Monitorul Oficial al Municipiului București.


DIN O.U.G. NR.57/2019 PJINISTRATIVPrezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2


al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 IaH.C.L. Sector 2 nr. 316/2019

DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI DIN STRADA JEANLOUIS

CALDERONNR. 39, SECTOR 2, AFLAT IN ADMINISTRAREA

CENTRULUI CULTURAL MIHAIEMINESCU

Nr. crt.

Adresa imobil

Denumire

Suprafața din măsurători actuale

1.

București, strada Jean

Louis Calderon, nr.39, Sector 2

Teren

910 mp

2.

Construcție CI

(D+P+1E+M)

401 mp

3.

Construcție

C2(parter)

27 mp

I    VIZAT----1

Ispre neschimbare

L secretar, ’

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 : 200


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului ( mp )

Adresa imobilului

910

Str. Jean Louis Calderon, nr. 39

Nr. carte funcia

ra |             | Unitatea Administrativ

Teritoriala ( UAT) | Sector 2, București2) 5 \

1 \

p383 \

“i

Io       1

\


“3                                        A. Date refcritoa

_______________JQL_____________________________ re la teren

J 1 Nr. ■ parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

/ 1

Cc

910

împrejmuit cu gard fier (1,2,3), calcan (3,4,5,6,7,8,9 si 14,15,16,17) si beton (9,10,11,12,13,14 si 17,1).

Total

910

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafala construita la sol (mpl

Mențiuni

C 1

CEE

401

Suprafala construita desfășurată = 1604 mp (conslructie industriala si edilitara, D + P +1 E + M)

C2

CA

27

Suprafața construita desfășurată=27 mp (construcție anexa, parter)

Total

428

-

Suparaiata totala masurata a imobilului = 910 mp Suprafața din act = 1066 mp

Executant, Petre Marian

Confirm executarea musuratorijpf^țwoâ^cprcțtitudinca întocmirii documentației cadastrale si cef&jiondenta acesV^cu realitatea din teren Semnătura si stampila

-fi]

Data :   03-2019   \>> '= C' ‘«H/an

Inspector

Confirm introducerea imobilului in bara de dale integrala si atribuirea numărului, cadastral

Semnătura si parafa

Data:

Stampila BCPI