Hotărârea nr. 315/2019

Hotărârea nr. 315 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sectorului 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spaţiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu modificatăşi completată prin H.C.L. nr. 214 /2019


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www ps2.ro - Strada ChfrtstIQIIIor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sectorului 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu modificată și completată prin H.C.L. nr. 214 /2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sectorului 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu modificată și completată prin H.C.L. nr. 214 /2019;

Analizând:

- Adresa nr. G.M./17586/P/16.09.2019 emisă de Instituția Prefectului Municipiului București și înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr.138697/23.09.2019;

  • -  Sentința Civilă nr. 2854/17.04.2019, pronunțată de Tribunalul București Secția a -II- a Contencios Administrativ și Fiscal, în Dosarul nr. 40646/3/2018;

  • - Raportul de specialitate nr. 155037/22.10.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

  • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 - privind înființarea, organizarea si desfășurarea activității așezămintelor cultural;

  • - Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 2883/2013 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor culturale;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 407/2018 - privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 214/2019 - pentru modificarea anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I (1) Se aprobă revocarea pct.3, respectiv „ Spațiul de închiriat: Cabinete medicale; Profilul activității premise: Servicii medicale” , din Secțiunea A -„ Listă prețuri minimale închirieri prin procedura de licitație”, cuprinsă în Anexa nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu.

(2) Se aprobă revocarea pct.3, respectiv „ Spațiul de închiriat: Cabinete medicale; Profilul activității premise: Servicii medicale” , din Secțiunea B -,, Listă prețuri minimale închirieri prin procedura de licitație”, cuprinsă în Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 214/2019 pentru modificarea anexei nr.8 la H.C.L. nr.407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu și ale H.C.L. Sector 2 nr. 214/2019 pentru modificarea anexei nr. 8 la H.C.L.

Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Hotărârea nr. 315

București, 31.10.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..