Hotărârea nr. 314/2019

Hotărârea nr. 314 - privind  aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu” a imobilului ,,Teatrul de Vară” situat în Str. Arh. Hârjeu nr. 61, Sector 2, Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Str.id<i CMristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209 62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu ” a imobilului „Teatrul de Vară ” situat în Str. Arh. Hârjeu nr. 61, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” a imobilului „Teatrul de Vară” situat în Str. Arh. Hârjeu nr. 61, Sector 2, București;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate comun nr. 156034/23.10.2019 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-Referatul de aprobare nr. 152044/16.10.2019 prezentat de Centrul Cultural „Mihai Eminescu” instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-H.C.G.M.B nr. 617/26.09.2018 privind preluarea din administrarea Consiliul Local Sector 2, în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București, a imobilului "Teatrul de Vară" situat în strada Arh. Hârjeu nr. 61, Sector 2, în vederea amenajării unor spații de Vizbui?.:..- și fan- zone pentru EUFA EURO 2020;

nr. 492/17.09.2019 privind darea în administrare Consiliului Local Sector 2, a Imobilului „Teatrul de Vară”, situat în strada Arh. Hârjeu nr. 61, Sector 2;

-H.C.L Sector 2 nr. 2/15.02.2010 privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului București a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 - Etapa a Vil-a;

-H.C.L Sector 2 nr. 144/17.05.2019 privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 339/2018.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l).și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă transmiterea imobilului „Teatrul de Vară” situat în Str. Arh. Hârjeu nr.

61, Sector 2, București din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, în aplicarea prevederilor H.C.G.M.B nr. 492/17.09.2019.

Art. 2 Predarea-primirea imobiliului menționat la art. 1 se va face pe baza procesului verbal de predare-primire între părțile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3 Autoritatea executivă și Managerul Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


otărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

trft243,alin.l.Kfo\’

JL ADMINISTRATIV

IA,


Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..