Hotărârea nr. 313/2019

Hotărârea nr. 313 - privind desfăşurarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi similare din aria administrativ teritorială a Sectorului 2, pentru îndeplinirea indicatorilor de reciclare şi valorificare a deşeurilor precum şi pentru realizarea ţintelor de deviere de la depozitare, reglementate prin lege


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristiglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209,60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind desfășurarea activității de sortare a deșeurilor municipale și similare din aria administrativ teritorială a Sectorului 2, pentru îndeplinirea indicatorilor de reciclare și valorificare a deșeurilor precum și pentru realizarea țintelor de deviere de la depozitare, reglementate prin lege

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desfășurarea activității de sortare a deșeurilor municipale și similare din aria administrativ teritorială a Sectorului 2, pentru îndeplinirea indicatorilor de reciclare și valorificare a deșeurilor precum și pentru realizarea țintelor de deviere de la depozitare, reglementate prin lege;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate comun nr. 156279/23.10.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice și direcția Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 157906/25.10.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr.1576651/25.10.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București; -

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar

al Sectorului 2 București;

 • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Scacioc Ana Maria a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 249 / 2016 privind deseurile de ambalaje, cu modificările ulterioare,

-Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

-Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019;

 • - prevederile Planului National de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942 / 2017, referitoare la obligațiile/responsabilitățile autoritatilor administrației publice locale privind realizarea/implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor la nivelul comunităților locale in scopul atingerii si îndeplinirii țintelor specifice,

 • - H.C.G.M.B nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deșeurilor municipale din Municipiul București, prin care responsabilitatea îndeplinirii obiectivului de reducere la depozitare a deșeurilor municipale revine Primăriilor 1-6, operatorilor de salubrizare și administratorilor depozitelor de deșeuri;

 • -  HCGMB nr. 353/2009 privind aprobarea Planului de Gestionare a Deșeurilor în Municipiul București;

 • - H.C.G.M.B nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare in Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.G.M.B nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;


 • - H.C.G.M.B nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe ermen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.G.M.B nr. 455/2019 privind aprobarea Mașter planului pentru managementul integrat al deșeurilor la nivelul Municipiului București;

 • - H.C.L. Sector 2 nr. 325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectomlui 2 al Municipiului București;

 • - H.C.L. Sector 2 nr. 68/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București în forma revizuită, a modalității de gestiune și a documentației - cadru de delegare a serviciului de salubrizare.

 • - H.C.L. Sector 2 nr. 394/2018 privind implementarea unor măsuri în domeniul asigurării finanțării pentru realizarea activităților de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 62/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind prestarea serviciilor de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. f)și alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Pentru îndeplinirea indicatorilor de reciclare și valorificare a deșeurilor, precum și pentru realizarea țintelor de deviere de la depozitare, deșeurile municipale și similare, atât fracția umedă (amestecate) cât și fracția uscată (colectate selectiv), produse în aria administrativ teritorială a Sectorului 2, vor fi supuse operației de sortare în stații de sortare autorizate, în condițiile prevederilor legale în vigoare.

Art. 2 Se aprobă tariful (tarifele) pentru operațiile de sortare de până la 230,50 lei/tonă fără TVA, valoare stabilită prin Studiul de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București în forma revizuită, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 68/29.03.2019.

f Art. 3 Pentru tarifele precizate la art. 2 nu au fost luate în considerare veniturile rezultate din valorificarea deșeurilor sortate (așa cum se precizează în Studiul de oportunitate) și sunt valabile până la intrarea în vigoare a noului contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Sectorul 2 și măturatul, spălatul, stropirea, întreținerea și deszăpezirea căilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București.

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Hotărârea nr. 313

București, 31.10.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..