Hotărârea nr. 312/2019

Hotărârea nr. 312 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada CMrtsllgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60 00 Fax: +(4021) 209 62.02


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

Analizând:

 • - Raportul nr. 157014/24.10.2019, întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019;

I - Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe îâtol 2019;

>7                                .          .                                             .                                     .

- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2088/2019 pentru aprobarea Programului național multianual privind creșterea performaței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2019 - 2021;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu ari. 166 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, se rectifică și se stabilește conform anexei nr. 1, astfel:

 • -  venituri -  1.088.450 mii lei

 • -   cheltuieli -   1.407.853 mii lei;

 • -   deficit -    319.403 mii lei.

Art.2. Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, se rectifică și se stabilește conform anexei nr. 2, astfel:

- venituri la suma de 1.019.765 mii lei, din care:

venituri ale secțiunii de funcționare - 889.660 mii lei;

venituri ale secțiunii de dezvoltare

- cheltuieli la suma de 1.339.168 mii lei, din care:

- 130.105 mii lei.

 • cheltuieli secțiunea de funcționare

 • cheltuieli secțiunea de dezvoltare

 • - 889.660 mii lei;

 • - 449.508 mii lei;

- deficitul secțiunii de dezvoltare - 319.403 mii lei, finanțat din excedentul anului 2018, în valoare de 319.403 mii lei.

Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 București, rectificate la suma de 1.339.168 mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfășurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe și categorii de cheltuieli (titluri, articole și alineate) conform anexelor nr. 2.2. - 2.27 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau ^^^yparțial din venituri proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii 3 Pe anul 2019, conform anexelor nr. 3; 3.1 - 3.10, astfel:

 • -  Total venituri în sumă de 260.472 mii lei, din care:

 • venituri ale secțiunii de funcționare - 180.157 mii lei

 • venituri ale secțiunii de dezvoltare - 80.315 mii lei

 • -  Total cheltuieli la suma de 260.472 mii lei, din care:

 • cheltuieli secțiunea de funcționare - 180.157 mii lei

 • cheltuieli secțiunea de dezvoltare - 80.315 mii lei

Art.5. Se aprobă rectificarea listei proiectelor culturale finanțate din fonduri bugetare în anul 2019, conform anexei nr. 4.

Art.6. Se aprobă rectificarea programului de investiții al Sectorului 2 București finanțat din fonduri bugetare în anul 2019, conform anexelor nr. 5, 5.1 - 5.12.

Art.7. Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre, pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

Art.8. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate pe site-ul Primăriei Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral.
Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din dala de 37.70.2019 cu respectarea prevederilor ari. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular:               11


Anexa nr. 1

la HCLS2 nr. 3    ! Sl.lO^Dfi


BUGETUL GENERAL AL UAT - SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local


Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii


6=1+2+3+4+5


3.921.584

966.006

450.336

977.886

1.527.356

 • 3.752.817

911.853

413.472

938.675

 • 1.488.817


2.131.589


531.589 8.000 525.000 1.067.000 2/31.589

531.589 8.000

525.000

1 067.000


143,343

33,764

35.793

36,513

37.273


4.064.927

999.770

486.129 1.014.399 1.564.629

* -->2.817

911.853

413.472

938.675

1.488.817- 064.92' 999.770 486.12^

1.014.39S

1 564.629

 • 3.752.817

911.853

>13.472

938.675

 • 1.488.817


VIZAT

sprla neschimb

SECRETAR,


531.589 8.000

525.000 1.067.000

2 131 589

531.589 8.000

525.000 1.067.0002.131.589

531.589 8.000

525.000 1.067.000 2.131.589

531.589 8.000

525.000

1.067.000Cod

rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

S

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

[

0

0

0

II

0

0

0

III

0

0

0

IV

0

0

0

Impozite și taxe pe proprietate

10

1,030 896

0

1 030 896

1.030.896

I

220 647

220 647

220 647

II

264 053

264 053

264.053

III

270 126

270 126

270.126

IV

276.070

276.070

276.070

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.1J

11

545196

0

0

0

0

545 196

545.196

I

148 748

148 748

148.748

II

130 278

130.278

130 278

III

132129

132.129

132.129

IV

134 041

134.041

134.041

Sume defalcate din TVA

12

257126

0

0

0

0

257 126

257.126

l

100.876

100.876

100.876

II

52.000

52 000

52.000

III

52 050

52.050

52.050

IV

52 200

52.200

52 200

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

853

0

0

0

0

853

853

I

22

22

22

li

271

271

271

III

277

277

277

IV

283

283

283

Taxe pe servicii specifice

14

1 642

0

0

0

0

1 642

1.642

I

1 000

1 000

1.000

II

209

209

209

III

214

214

214

IV

219

219

219

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

285 575

0

0

0

0

285 575

285.575

i

46 850

46.850

46.850

II

77 798

77.798

77.798

III

79.588

3

IIT AT

79.588

79.588

IV

81 339

v IZ.A I

81.339

81.339

spren

SE

■esntnrntran CRETAR,

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul fondurilor externe ne ram bursa bile

Total

Transferuri între bugete*') (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

Alte impozite si taxe fiscale

16

45 136

0

0

0

0

45.136

45 136

I

10.869

10.869

10 869

I]

11.141

11 141

11.141

III

11 420

11.420

11 420

IV

11.706

11 706

11 706

Venituri nefiscale

17

168.767

143.343

0

0

0

312110

312.110

I

54.153

33 764

87 917

87.917

II

36.864

35 793

72.657

72.657

III

39.211

36.513

75.724

75.724

IV

38 539

37 273

75.812

75812

Venituri din capital

18

1.453

0

0

0

0

1.453

1.453

I

1 453

0

1 453

1.453

II

0

0

0

0

III

0

0

0

0

IV

0

0

0

0

Operațiuni financiare

19

0

29 903

0

14 220

0

44.123

44.123

I

0

10 796

14 220

25.016

25.016

II

0

6.214

0

6.214

6.214

III

0

6.366

0

6.366

6.366

IV

0

6 527

0

6.527

6.527

Subvenții (rd.21+22)

20

42 451

980 810

0

0

0

1 023 261

1.023.261

I

32 417

215 912

0

0

0

248 329

248.329

II

4 717

274 896

0

0

0

279.613

279 613

III

4.717

240 760

0

0

0

245.477

245 477

IV

600

249 242

0

0

0

249 842

249 842

Subvenții de la bugetul de stat

21

42 451

0

0

0

0

42.451

42.451

I

32.417

0

0

32.417

32 417

II

4.717

0

0

4.717

4.717

III

4717

0

0

4.717

4 717

IV

600

0

0

600

600

Subvenții de la alte administrații

22

0

980 810

0

0

0

980.810

960.705

20 105

l

0

215.912

215.912

206.007

9.905

II

0

274.896

274.896

271.696

3 200

III

0

240 760

240 760

237.260

3 500

IV

0

249 242

249.242

245.742

3.500

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

23

19 889

0

0

V

19 889

19 889

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete’*) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

1

19.889

0

0

19.889

19 889

II

0

0

0

0

0

III

0

0

0

0

0

IV

0

0

0

0

0

CHELTUIELI - TOTAL (kL28»36*37}

34

4^386^31

1.154.056

0

«

«.1M407

1

1332.-168

1AS2S

”3

11

fâțSaHț

3165G3

0

fi

T, SjW. ....    1 -Î54.T23

Bl .

1.156463

o

fi

V

flTfSU

283.042

I'-              ■

o

fi

1.470.02a

132*5284

Cheltuieli curente (rd 26 la rd.35)

25

3.794,63

841.452

0

0

0

4.636.090

4.636.090

1

944.299

180.157

1.124.456

1.124.456

II

953.668

215.451

1.169.119

1.169.119

III

935.213

220.437

1.155.650

1.155.650

IV

961.4581

225.407

1.186.865

1.186.865

Cheltuieli de personal

26

946 339

170.956

0

0

0

1.117.295

1.117.295

1

222.355

39.528

261.883

261.883

II

238.417

42 932

281.349

281.349

III

241.919

43.808

285 727

285.727

IV

243 648

44.688

288.336

288 336

Bunuri si servicii

27

1 249 793

667.754

0

0

0

1 917.547

1.917.547

1

351.807

140.084

491 891

491.891

II

289.894

171.803

461.697

461.697

III

298.984

175.896

474.880

474 880

IV

309.108

179.971

489.079

489 079

Dobânzi

28

63.400

0

0

0

0

63.400

63.400

1

16.000

16.000

16.000

II

16.000

16.000

16.000

III

15 800

15.800

15.800

IV

15.600

15.600

15.600

Subvenții

29

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

II

0

0

0

III

0

0

0

IV

0

0

0

Fonduri de rezerva

- 30

1.000

0

0

0

0

1 000

1 000

VixlA I

1

1.000

1.000

1.000

spre rieschlmbare

1

SECRETAR,

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul fondurilor externe ne ram bursa bile

Total

Transferuri intre bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

II

0

0

0

III

0

0

0

IV

0

0

0

Transferuri intre unitati ale administrației publice

31

989 280

0

0

0

0

989 280

960 705

28 575

I

215.912

215.912

206 007

9 905

II

277 715

277 715

271.696

6 019

III

243 583

243 583

237.260

6 323

IV

252.070

252 070

245.742

6 328

Alte transferuri

32

2.367

0

0

0

0

2 367

0

2.367

I

2.367

2 367

2 367

II

0

0

0

III

0

0

0

IV

0

0

0

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33 .

44 428

0

0

0

0

44.428

44 428

f

20 559

0

0

20.559

20 559

II

6 083

0

0

6.083

6 083

III

6318

0

0

6.318

6318

IV

11.468

0

0

11.468

11.468

Asistenta sociala

34

225.378

0

0

0

0

225 378

225 378

I

65.689

65 689

65 689

li

53.142

53.142

53 142

III

53 233

53.233

53 233

IV

53 314

53 314

53.314

Alte cheltuieli

35

272 653

2 742

0

0

0

275 395

275 395

I

48 610

545

49155

49 155

II

72 417

716

73.133

73133

III

75 376

733

76 109

76.109

IV

76 250

748

76.998

76 998

Cheltuieli de capital

36

1.028 307

312 604

0

14 220

0

1 355.131

0

1.355.131

I

351 646

80 315

14.220

446 181

446.181

II

318 627

101 452

0

420.079

420.079

III

181 729

63 202

0

244.931

244 931

IV

176.305

67 635

0

243.940

243 940

Operațiuni financiare (rd.37+38

37

162 886

0

0

0

0

162.886

162 886

VIZA'

r i

43 223

0

0

0

0

43.223

43 223

spre neschir SECRET/

nbare.

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

T ransferuri între

Total buget general

bugete**)

scad)

(se

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

II

41.221

0

0

0

0

41 221

41.221

III

39 221

0

0

0

0

39 221

39 221

IV

38.221

0

0

0

0

39.221

39 221

Rambursări de credite externe si interne

39

162.886

0

0

0

0

162.886

162 886

1

43 223

43.223

43.223

II

41.221

41.221

41 221

III

39.221

38.221

39 221

IV

39 221

39.221

39.221

EXCEDENT(+)/DEFICJT(-) * (rd.01-rd.24)

42

-1.000.454

0

0

0

0

-1.000.454

0

-1.000.454

1

-319.403

0

0

0

0

-319.403

0

-319.403

II

-858.463

0

0

0

0

-858.463

0

-858.463

III

-173.560

0

0

0

0

-173.560

0

-173.560

IV

350.972

0

0

0

0

350.972

0

350.972

* deficitul anului curent al bugetului local, in suma de 319.403 mii lei, este finanțat din execedentul anului 201B in suma de 319.403 mii lei

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa nr. 2

la HCLS2 nr. MX / 31.10.2019


Consiliul Local al Sectorului 2 București

Formular: I 11/01 l

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019

Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)

00.01

1.019.765

455.053

982.603

1.527.956

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

866.582

398.336

925.836

1475.156

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

966.006

450.336

977.886

1.527.356

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

911.853

413.472

938.675

1.488.817

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

531.589

8.000

525.000

1.067.000

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

531.589

8.000

525.000

1.067.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

531.589

8.000

525.000

1.067.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

65 180

0

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

466 409

8.000

525 000

1 067 000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

220.647

264.053

270.126

276.070

Impozite si taxe pe proprietate (cod

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

220.647

264.053

270.126

276.070

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07 02 01 01+07.02 01 02)

07.02.01

164 282

224 099

229 253

234.297

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02 01 01

34.282

70 075

72 033

76.050

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07 02.01 02

130 000

1 54 024

157.220

158.247

Impozit si taxa pe teren (cod

07 02 02 01+07 02 02.02+07.02 02 03)

07 02.02

15 865

17.042

17.434

17.818

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02 02 01

8.215

10.358

10 457

10.517

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice ')

07.02 02 02

7.650

6 684

6.977

7.301

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07 02 03

40.500

22 912

23 439

23 955

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

148.748

130.278

132.129

134.041

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+ 11.02.05 +11.02.06+11.02.09)

11.02

100.876

52.000

52.050

52.200

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

11 02.02

44.482

50 000

50 000

50 000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11 02.06

53.072

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11 02.09

3 322

2 000

2.050

2.200

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

22

271

277

283

Taxe hoteliere

12 02.07

22

271

277

283

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1.000

209

214

219

Impozit pe spectacole

15 02 01

1 000

209

214

219

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor

16.02

46.850

77.798

79.588

81.339

VIZAT

spre neschimbare

SECRETAR,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Impozit pe mijloacele de transport (cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02 02

45.250

76.465

70.224

79 945

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

1602.02.01

23.650

51.130

52 012

53.129

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

21.600

25 335

26.212

26.816

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

1.600

1.333

1.364

1.394

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00 11

10.869

11.141

11.420

11 706

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18 02

10.869

11.141

11.420

11.706

Alte impozite si taxe

18.02.50

10 869

11.141

11.420

11.706

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

54.153

36.864

39.211

38.539

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.226

20

20

20

Venituri din proprietate (cod

30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1.219

L     0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30 02.05

1.219

0

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

1.219

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

7

20

20

20

Alte venituri din dobânzi

31 02.03

7

20

20

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

52.927

36.844

39.191

38.519

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08

33.02

3.359

3.443

3.522

3.599

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinere.

33.02.10

231

237

242

247

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02 50

3 128

3.206

3.280

3.352

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02,02+34.02.50)

34.02

843

864

884

903

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

843

864

884

903

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

22.263

31.390

32,112

32.818

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

22.143

31.390

32.112

32.818

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

22.143

31.390

32.112

32.818

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

120

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+

36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

26.461

1.147

2.673

1.199

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

1.515

0

1.500

0

Taxe speciale

36.02.06

23.597

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de

36.02.31

230

0

0

0

Alte venituri

36.02 50

1.119

1.147

1.173

1 199

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02.01+37.02.50)

37.02

1

0

0

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

1

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

37.02.03

-77.617

-4.000

-4.000

-4.000

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02 04

77.617

4.000

4.000

4.000

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1.453

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

39.02

1.453

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

27

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

1.426

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

32.417

4.717

4.717

600

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019            Estimări

PREVEDERI

ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

32.417

4.717

4.717      600

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

32.417     4.717

4.717      600

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+ 42.02.12 la

42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.

02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)

00.19

30.916     4.117     4.117         0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

2 952     4.117     4 117         0

“Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preumversitar

42.02.14

27.845

0 0 0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

42 02.69

119         0         0         0

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+ 42.02.35+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+42.02.45+ 42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)

00.20

1.501       600      600

600

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1.501       600      600

600

Sume primite de la UE/alti donatori In contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 20142020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11 + 48.02.12+48.02.15+48.02.19+ 48.02.32+48.02.33)

48.02

19.889

0 0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

5.944         0         0         0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

2.742         0         0         0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48 02.01 02

3.202         0         0         0

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

13.945         0         0         0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02 02 01

1 891          0          0          0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48 02 02 02

12.054         0         0         0

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

1.339.168

1.313.516

1.156.163

1.176.984

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

889.660

986.606

964.616

985.711

10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

846.437  944.385

925.395  946.490

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

222.355  238.417  241.919  243.648

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

351.807  289.894  298.984  309.108

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

16.000    16.000    15.800    15.600

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30 01

7.000     7 000     6.800     6.600

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

9.000     9.000     9000    9.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

1.000 0 0 0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților

50.04

1.000 0 0 0

IIILUL VI. IRANSI-EKUKI INI Kt UNI IAII ALt

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

138.609  274.515  240.083  248.570

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+

51.01

138.609

274.515  240.083 248.570

274T5T5  240 083 248 570

transferuri către instituții publice

51 01.01

138.609

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

2.367         0         0         0

Transferuri interne

55.01

2 367         0         0         0

Finanțarea invatamantului particular sau confesional

55 01 63

2.367         0         0         0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

65.689    53.142    53.233    53.314

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

65.689    53.142    53.233    53.314

Ajutoare sociale in numerar

57 02 01

53 690    41 210    41 252    41 290

Ajutoare sociale in natura

57 02 02

11621    11932   11981    12.024

Ti chete de cresa

57 02 03

10 0 0 0

Suport alimentar

57 02 05

368         0         0         0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+

59.11+59.12+ 59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

48.610    72.417    75.376    76.250


Burse

Susținerea cultelor


59.01


Despăgubiri civile


59.12

59.17


Acțiuni cu caracter științific si social-cultural


59.22


Buget 201935.000    56.224

10.000


59.172


60.034


10.000


10.000


10 000


1.046


2.068


2.068


2 069


500


2.000


2.000


Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate


59.40

79


2.136


2.000

2.147


2.064     2.125

43.223    41.221    39.221    39.221


OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81.01+81.02)

81

43.223

41.221

39.221

39.221

Rambursări de credite externe (cod

81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01 06)

81.01

25.538

23.536

21.536

21.536

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe

81.01.05

25 538

23 536

21 536

21.536

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

17.685

17.685

17.685

17.685

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

17.685

17.685

17.685

17.685

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

□Z

449.508

327.910

191.547

191.273

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

77.303

3.200

3.500

3.500

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

77.303

3.200

3.500

3.500

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

9.905

3.200

3.500

3.500

Alte transferuri de capital către instituțiile publice

51.02.29

67.398

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe ne rambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

20.559

6.083

6.318

11.468

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

6.262

4.567

4.126

4.500

Finanțarea națională

58.01 01

2.742

3.962

4.002

4.500

Finanțare externă nerambursabilă

58 01.02

3.202

454

100

0

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

318

151

24

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

14.297

1.516

2.192

6.968

Finanțarea națională

58.02.01

1.961

238

341

1.084

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

12.336

1.278

1.851

5.884

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

351.646

318.627

181.729

176.305

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

351.646

318.627

181.729

176.305

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

213.262

36.027

10 029

9 505

Construcții

71 01.01

21.848

31.464

6.000

6.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3.673

1.558

1.019

490

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

21.671

1.750

1.750

1.750

Alte active tixe

71,01.30

166.070

1.255

1.260

1.2'65

Reoaratii caoitale aferente activelor fixe

71.03

138 384

282.600

171.700

166.800

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+ 55.02+56.02)

50.02

130.554

133.881

132.952

134.165

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

101.484

105.769

105.591

107.137

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

76.916

88.152

90.902

91.832

CHELTUIELI CURENTE (cod

01

75.584

86.820

89.570

90.500

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

54.589

62.649

64.963

65.499

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19.972

21.596

22.030

22.422

TITLULX ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+

59

1.023

2.575

2.577

2.579


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Despăgubiri civile

59.17

508

2.008

2 008

2 008

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

515

567

569

571

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.332

1.332

1.332

1.332

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.332

1.332

1.332

1.332

Rambursări de credite externe (cod

81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.332

1.332

1.332

1.332

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1.332

1.332

1,332

1.332

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+84)

24.568

17.617

14.689

15.305

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+ 58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

3.474

3.916

4 000

4.500

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

2.171

3 883

4.000

4.500

Finanțarea națională

58.01.01

2.171

3.883

4 noo

4.500

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la

58.02

1.3'03

33

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

245

7

0

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

1.058

26

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

21.094

13.701

10.689

10.805

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

21.094

13.701

10.689

10.805

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

20.616

12.301

9.189

9.205

Construcții

71.01.01

18.029

9.128

6 000

6.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

505

468

479

490

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71,01.03

1.076

1.500

1.500

1.500

Alte active fixe

71.01.30

1.006

1.205

1.210

1.215

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

478

1.400

1 500

1 600

Din total capitol:

Autoritari executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

101 484

105.769

105.591

107.137

Autorități executive

51.02.01.03

101.484

105.769

105 591

107.137■IWMIHUIIUIWI   i.. -j. I         ---

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod(01+79+84)

9.748

9.752

9.762

9.772

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

9.748

9.752

9.762

9.772

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.500

8.252

8.262

8.272

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.148

1.400

1.400

1.400

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

1.000

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

1.000

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+ 59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30*

59

100

100

100

100

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

100

100

100

100

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

822

852

350

350

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

711

502

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională

(FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

711

502

0

0

Finanțarea națională

58 01.01

112

75

0

0

Finanțare externă nerambursabilâ

58.01.02

448

300

0

0

Cheltuieli neeligibile

58.0'1.03

151

127

0

0


VIZAT

spre neschimbare

SECRETAR,


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

111

350

350

350

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

111

350

350

350

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

89

150

150

150

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

100

100

100

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.01.30

71.03


Din total capitol:


Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
54.02.05


CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

18.500

17.508    17.249    16.906

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.500

1.508     1.449     1.306

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.01

1.500

1.000

980      880

20.24.02

1.000

508

469      426

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

16.000    16.000    15.800    15.600

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

7.000     7.000     6.800     6.600

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

9.000     9.000     9.000     9.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

50.340

62.059   49.332

49.852

Aparare (cod 60.02.02)

60.92

624

iswt \ m

695

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

574

545      545

545

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

574      545      545      545

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

574      545      545      545

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

50

150

150

150

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

50      150

150      150

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

50      150      150      150

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

50      150      150      150

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

.       50       150       150       150

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

624      695      695      695

Ordina public* sl siguranța naționala leod 61.02.03+81.02,0

6102

49.716   61,364   48.637

49,157

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

45.847    47.0241   48.097

49.157

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

45.847    47.024    48.097    49.157

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

39.060    40.038    40.956    41.858

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6.402     6.592     6.738     6.886

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+

59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

385      394      403      413

Despăgubiri civile

59.17

10 10 10 11

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

375      384      393      402

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

3.869

14.340

540

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

3.869    14.340      540         0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3.869    14.340      540         0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3.869    14.340      540         0
VIZAT fipre neschimbare


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019            Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Construcții

71.01.01

1.000    13.250

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

550

1.090

540

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

16

0

0 0

Alte active fixe

71 01 30

2.303

0

o            o’

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61 02.03.04)

61.02.03

49.179    60.979    48.244    48.755

Politia Locala

61.02.03 04

49 179   60.979   48.244   48 755

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

537      385      393      402

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

768.433  646.385  616.722

633.736

.    _____ »------------- -                      -         -----1|                i

------------------------:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

‘ 182.19F”

193.574

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+60+51+55+57+59)

01

172.018

173.983

180.632

185.364

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

123 284

108.935,

112.584

116.411

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

2.367

0!

0

0

Transferuri interne

55.01

2.367

0'

0

0

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.367

0

o:

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

11.365

8.824

8.876

8.919

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

11.365

8.824

8.876

8.919

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

4 525,

2.340

2.378

2.411

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6462

6.484

6498

6.508

Tichete de cresa

57.02.03

10

0

0

0

Suport alimentar

57.02.05

368

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02+

59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

35.002

56.224

59.172

60.034

Burse

59.01

35.000

56.224

59.172

60.034

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

8.210

8.210

8.210

8.210

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

8.210

8.210

8.210

8.210

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

831

831

831

831

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

831

831

831

831

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

7.379

7,379

7.379

7.379

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

7.379

7.379

7 379

7.379

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

186.894

182

126

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+ 58.15+58.16+58.30)

58

5.678

182

126

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

3.380

182

126

0

Finanțarea națională

58.01.01

459

4

2

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

2.754

154

100

0

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

167

24

24

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

2.298

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

52

0

0

0


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

' Finanțare externă nerambursabilă

58.02 02

2.246

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

181.216

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

181.216

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

181.216

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

20.462

0

0

0

Alte active fixe

71.01 30

160.754

0

0

0

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

39.673

37.350

38 341

38.728

învățământ preșcolar

65.02.03.01

29 779

23.749

24.347

24.767

învățământ primar

65 02.03.02

■9.894

13.601

13.994

13.961

învățământ secundar (cod 65 02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

114.051

102.754

107.304

110 454

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

65.707

55.509

56.686

60.193

învățământ secundar superior

65.02 04.02

48 307

47.195

50.568

50.211

, Invatamant profesional

65.02.04.03

37

50

50

50

învățământ postliceal

65.02.05

741

1 125

1.135

1.144

, învățământ nedefinibilprin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

13.710

11.748

11.908

12.059

învățământ special

65.02.07.04

13.710

11.748

11.908

12.059

Servicii auxiliare pentru educație (cod

65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

368

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

368

O

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

198.579

29 398

30.280

31 189

BAMtatA (o«i                       50)

VB*

r.

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

1718

4 396

4,990

3.718     4.396     4.683     4 990
2.600     3.250     3.510     3.791

1.118'    1.146'     1.173     1.199


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

J1 1 ■■—-----

9.921

3.200

3.509T

W

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

9.905

3.200

3.500

3.500

51.02.28)

51.02

9.905

3.200

3.500

3.500

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

9.905

3.200

3.500

3.500

70

16

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)


Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Alte active fixe

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.0'

Spitale generale

Alte cheltuieli In domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)


71

71.01

71.01.30


16


16

16


Alte instituții si acțiuni sanitare


66.02.06

66.02.06.01

66.02.50

66.02.50.50


9.905     3.200     3 500

9.905     3 200     3.500

3.734     4.396     4.683

3.734     4.396     4.683


cStMfcMmWl

fiT.oi.ys+iffSMDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

124.369

224.313

195.915

202.328

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+ 51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

124.369

224.313

195.915

202.328

Transferuri către instituții publice

51 01 01

124 369

224 313

195.915

202 328

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11 +

59.12+59.15+ 59.17+59.22+59.25+59.30)

59

10.500

12.000

12.000

12.000

Susținerea cultelor

59 12

10.000

10 000

10 000

10 000

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59 22

500

2.000

2 000

2.000

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.690

1.690

1.690

1.690

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

1.690

1.690

1.690

1.690

Rambursări de credite externe (cod

81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.690

1.690

1.690

1.690

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01 05

1.690

1 690

1.690

1.690

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

29.421

o'

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

29.421

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

29.421

0

0

0

Alte transferuri de capital către instituțiile publice

51.02 29

29 421

0

0

0

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67 02.03.02 la 67.02.03 03+

67.02.03.12+67.02.03 30)

67.02.03

9.657

12.023

12.023

12.023

Case de cultura

67.02.03.06

9 657

12.023

12.023

12.023

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67 02.05.03)

67.02.05

1.690

1 690

1 690

1.690

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

1.690

1.690

1.690

1.690

Servicii religioase

67.02.06

10.000

10 000

10.000

10.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

144.906

214.760

186.362

192.775

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.02.04+

68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+

68.02

222.419

216.941

209.496]

215.184

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

203.766

206.372

207.304

208.216

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

203.766

206.372

207.304

208.216

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

118 606

124.228

124 228

124 228

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

29 236

36.702

37 595

38.469

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

54.324

44.318

44.357

44.395

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

54.324

44.318

44.357

44.395

Ajutoare sociale in numerar

57.02 01

49 165

38 870

38 874

38 879

Ajutoare sociale in natura

57.02 02

5 159

5 448

5.483

5 516

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+

59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

1.600

1.124

1.124

1.124

Despăgubiri civile

59 17

526

50

50

50

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59 40

1 074

1 074

1 074

1 074

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

18.653

10.569

2.192

6.968

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+ 58.12+58.15+58.16+58.30)

58

10.696

1.483

2.192

6.968

spre neschimbare, !__SECRETAR,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la

58.02

10.696

1.483

2.192

6 968

Finanțarea națională

58.02.01

1.664

231

341

1.084

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

9.032

1.252

1.851

5.884

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

7.957

9.086

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

7.957

9.086

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

7.253

9.086

0

0

Construcții

71.01.01

2.666

9.086

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2.618

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

67

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

1.902

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

704

0

0

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

8.678

13.936

11.196

11.333

Asistenta sociafa in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

100.473

92.842

90.636

90.850

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68 02 05 02

100.473

92.842

90.636

90.850

Asistenta sociala pentru familie si copii

68 02.06

50.504

47.458

46.026

51.169

Creșe

68.02.11

8.245

9.269

8.354

8.410

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2.335

2.835

2.835

2.835

Ajutor social

68.02.15.01

2.335

2.835

2.835

2.835

Alte cheltuieli in domeniu! asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

52.184

50.601

50.449

50.587

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

52.184

50.601

50.449

50.587

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69

319.317

404.682

295.682

295.682

9.193

9.193SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84) OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81) TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30) TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81.01+81.02)

81

13.195

11.193

9.193

9.193

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

12.566

10.564

8.564

8.564

Rambursau de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

12.566

10.564

8.564

8.564

Rambursam de credite interne (cod

81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

629

629

629

629

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

629

629

629

629

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

137.216

281.000,

170.000

165.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

137.216

281.000

170.000

165.000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

137.216

281.000

170.000

165.000

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

36

0

0

0

Construcții

71.01.01

36

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

137.180

281.000

170.000

165.000

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02 03 01+70.02.03.30)

70.02.03

149.615

291.435

178.435

173.435

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

149.615

291.435

178.435

173.435

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

412

376

376

376

Alimentare cu apa

70.02.05.01

412

376

376

376


I

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2020

2021

2022

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

384      382

382      382

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

168.906

112.489

116.489

121.489

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

168.789

112.489

116.489

121.489

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

167.300   111.000   115.000

120.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

167 300

111 000  115000

120.000

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.489

1.489     1.489

1.489

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81.01+81.02)

81

1.489     1.489     1.489     1.489

Rambursări de credite externe (cod

81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.129     1.129

1.129

1.129

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01 05

1 129

1.129

1 129

1 129

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

360

360

360

360

Rambursau de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02 05

360

360

360

360

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

117

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

117         0         0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

117         0         0         0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

117         0         0         0

Construcții

71 01.01

117         0         0         0

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05 02)

74.02.05

167.300   111 000   115.000  120.000

Salubritate

74.02.05.01

167.300   111.000   115 000  120.000

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74 02 05.02

0 0 0 0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.606     1 489     1 489     1 489

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+ 84.02+87.02)

79.02

69.524

67.509    61.475

63.549

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

69:624

67.609I   61.476

63.649

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

31.547

67.509

61.475

63.549

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

14.240

50.202    44.168   46.242

TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

rransreruri curente (coa bi.un.ui +5T.UT.(J3+51 .ui.14+ 51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+ 51.01.49)

51

14.240    50.202    44.168    46.242

51.01

14.240    50.202    44.168    46.242

Transferuri către instituții publice

51 01 01

14 240    50 202    44 168    46 242

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

17.307    17.307    17.307    17.307

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

17.307    17.307    17.307    17.307

Rambursări de credite externe (cod

81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

7.990     7.990     7.990     7.990

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01 05

7 990     7 990     7.990     7 990

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01+81.02.02+81.02.05)    t---—.

81.02

9.317     9.317     9.317     9.317

pre neschimbare -SECRETAR,


Buget 2019TOTAL

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne

locale

81.02.05

9.317

9.317

9 317

9.317

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+65+56+70+84)

37.977

oL

o

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

37.977

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02,12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

37.977

0

0

0

Alte transferuri de capital către instituțiile publice

51 02.29

37.977

0

0

0

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02 03

17.307

17.307

17.307

17.307

Străzi

84 02.03.03

17.307

17.307

17.307

17.307

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

52.217

50.202

44.168

46.242

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

319.403

858.463

173.560

-350.972

REZERVE

97.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 2) (cod 49.02-00 01)

99.02

319.403

858.463

173.560

-350.972

2) finanțat din excedentul anilor precedenti

BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA VENITURI PE

CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA

CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+ 00.17+00.30) - TOTAL

00.01 SF

889.660

446.936

974.486

1.523.956

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+(2*37.02.03))

49.90

756.515

468.134

997.424

1.548.495

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

888.159

446.336

973.886

1.523.356

A. VENITURI FISCALE (cod

00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

00.03

911.853

413.472

938.675

1.488.817

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

531.589

8.000

525.000

1.067.000

A1.2, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

531.589

8.000

525.000

1.067.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

531.589

8.000

525.000

1.067.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

04 02.01

65.180

0

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04 02.04

466.409

8 000

525 000

1 067.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

220.647

264.053

270.126

276.070

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

220.647

264.053

270.126

276.070

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07 02 01 01+07 02 01 02)

07.02.01

164.282

224.099

229.253

234.297

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01 01

34.282

70 075

72 033

76.050

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02 01.02

130.000

154 024

157 220

158.247

Impozit si taxa pe teren (cod

07 02 02.01+07.02 02.02+07 02 02 03)

07.02.02

15.865

17.042

17.434

17.818

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07 02.02.01

8 215

10 358

10 457

10 517

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07 02.02.02

7 650

6 684

6 977

7 301

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

40.500

22.912

23.439

23.955

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

148.748

130.278

132.129

134.041


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

100.876

52.000

52.050

52.200

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02 02

44.482

50.000

50.000

50.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

53.072

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

3.322

2.000

2.050

2.200

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

22

271

277

283

Taxe hoteliere

12.02 07

22

271

277

283

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15 02

1.000

209

214

219

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.000

209

214

219

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor

16.02

46.850

77.798

79.588

81 339

Impozit pe mijloacele de transport (cod

16.02.02.01+16.02.02 02)

16.02.02

45.250

76.465

78.224

79.945

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

23.650

51 130

52.012

53.129

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02 02

21.600

25.335

26.212

26.816

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de l funcționare

16.02.03

1.600

1.333

1.364

1.394

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

10.869

11.141

11.420

11.706

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

10.869

11.141

11.420

11.706

Alte impozite si taxe

18.02.50

10.869

11.141

11 420

11.706

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-23.694

32 864

35.211

34.539

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.226

20

20

20

Venituri din proprietate (cod

30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1.219

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

1.219

0

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile

30 02.05 30

1.219

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

7

20

20

20

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

7

20

20

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-24.920

32.844

35.191

34.519

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+ 33.02.10+33.02.12+33.02.24+

33.02

3.359

3.443

3.522

3.599

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinere<

33.02.10

231

237

242

247

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

3.128

3.206

3.280

3.352

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

843

864

884

903

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

843

864

884

903

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

22.263

31.390

32.112

32.818

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

22.143

31.390

32.112

32.818

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

22.143

31.390

32.112

32.818

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

120

0

0

0

Diverse venituri (cod

36 02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

26.231

1.147

2.673

1.199

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

1.515

0

1.500

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Taxe speciale

36.02.06

23.597

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

1.119

1.147

1.173

1.199

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

-77.616

-4.000

-4.000

-4.000

Donații si sponsorizări

37.02.01

1

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

37.02.03

-77.617

-4.000

-4.000

-4.000

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

1.501

600

600

600

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

1.501

600

600

600

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.20)

42.02

1.501

600

600

600

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+ 42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+ 42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

00.20

1.501

600

600

600

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1.501

600

600

600

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

50.02+59.02+ 63.02+69.02+79.02)

49.02

889.680

985.606

964.616

985.711

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

889.660

985.606

964.616

985.711

.. .

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

848.437

944.385

925.395

946.490

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

222.355

238.417

241.919

243.648

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

20

351.807

289.894

298.984

309.108

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

16.000

16.000

15.800

15.600

Dobânzi aferente datoriei publice Interne

30.01

7.000

7 000

6.800

6.600

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

9 000

9.000

9.000

9.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

1.000

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

1.000

0

0

0

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

138.609

274.515

240.083

248.570

- —

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+

51.01.31 +51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

138.609

274.515

240.083

248.570

Transferuri către instituții publice

51.01.01

138 609

274.515

240.083

248.570

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

2.367

o

o

0

Transferuri interne

55.01

2.367

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

65.689

53.142

53.233

53.314

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

65.689

53.142

53.233

53.314

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

53.690

41.210

41.252

41.290

Ajutoare sociale in natura

57.02 02

11.621

11.932

11.981

12.024

Tichete de cresa

57.02.03

10

0

0

0

Suport alimentar

57.02.05

368

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+

59.11+59.12+59.15+59.17+59,22+59.25+59.30)

59

48.610

72.417

75.376

76.250

Burse

59.01

35.000

56.224

59172

60.034

Susținerea cultelor

59.12

10.000

10 000

10000

10.000

Despăgubiri civile

59.17

1.046

2.068

2.068

2.069

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

500

2.000

2.000

2.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

2.064

2.125

2.136

2.147

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

43.223

41.221

39.221

39.221

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) -------, ,----------

81

43.223

41.221

39.221

39.221

spre neschimbare,


SECRETAR,


SBL-CFP-BVC


Ediția 1/Revizia O

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Rambursări de credite externe (cod

81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

25.538

23.536

21.536

21.536

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

25.538

23.536

21.536

21.536

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

17.685

17.685

.....*

17.685

17.685

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

17.685

17.685

17.685

17685

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

105.164

115.412

117.913

118.510

torrtad nubile* al «buni externe (cod M.02 01)

51.02

76.916

38151

I

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

76.916

88.152

90.902

91.832

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

75.584

86.820

89.570

90.500

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

54.589

62.649

64.963

65.499

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19.972

21.596

22.030

22.422

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.3

0)

59

1.023

2.575

2.577

2.579

Despăgubiri civile

59.17

508

2.008

2.008

2.008

Sume aferente persoanelor cu handicap reîncadrate

59.40

515

567

569

571

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.332

1.332

1.332

1.332

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.332

1.332

1.332

1.332

Rambursări de credite externe (cod

81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.332

1.332

1.332

1.332

Rambursau de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1.332

1.332

1.332

1.332

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

76.916

88.152

90.902

91.832

Autorități executive

51.02.01.03

76.916

88.152

90.902

91 832

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

9.748

9.762

9.762

9.772

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

9.748

9.752

9.762

9.772

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

9.748

9.752

9.762

9.772

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.500

8.252

8.262

8.272

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.148

1.400

1.400

1.400

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

1.000

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

1.000

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+

59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

100

100

100

100

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

100

100

100

100

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

1.000

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

8.748

9.752

9.762

9.772

Tranzacții privind datoria publică fi împrumuturi

55.02

18.500

17.508

17.2491

16.906

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

18.500

17.508

17.249

16.906

CHELTUIELI CURENTE (cod

01

18.500

17.508

17.249

16.906

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.500

1.508

1.449

1.306

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

1.500

1.000

980

880

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

1.000

508

469

426

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)                30                 16.000    16.000    15.800    15.600

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

7.000

7.000

6.800

6.600

.Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

9.000

9.000

9.000

9.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

46.421

47.569

48.642

49.702

Apărare (cod 60.02.02)

160.02

574

545

545

546

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

574

545

545

545

CHELTUIELI CURENTE (cod

110+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

574

545

545

545

: !TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

574

545

545

545

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

574

545

545

545

Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

45.847

47.024

48.097

49.157

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

45.847

47.024

48.097

49.157

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

45.847

47.024

48.097

49.157

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

39.060

40.038

40.956

41.858

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6.402

6.592

6.738

6.886

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+

59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

385

394

403

413

Despăgubiri civile

59.17

10

10

10

11

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59 40

375

384

393

402

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03 04)

61.02.03

45.497

46.639

47.704

48.755

Politia Locala

61.02.03.04

45.497

46.639

47.704

48.755

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

350

385

393

402

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

524.544

631.434

610.904

623.268

Invatamant (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+66.02.50)

66.02

180.228

182.193

188.842

193.574

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

r

180.228

182.193

188.842

193.574

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

172.018

173.983

180.632

185.364

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

123 284

108.935

112.584

116.411

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

2.367

0

0

0

Transferuri interne

5501

2.367

0

0

0

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acredita 55.01.63

2.367

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

11.365

8.824

8.876

8.919

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

11.365

8.824

8.876

8.919

Ajutoare sociale in numerar

57 02.01

4.525

2.340

2.378

2 411

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6.462

6.484

6.498

6 508

Tichete de cresa

57.02.03

10

0

0

0

Suport alimentar

57.02 05

368

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+

59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

35.002

56.224

59.172

60.034

Burse

59.01

35.000

56.224

59.172

60.034

Despăgubiri civile

59.17

2

0

0

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

8.210

8.210

8.210

8.210

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

8.210

8.210

8.210

8.210

VIZAT spre neschimbare -—SECRETAR.

SBL-CFP-BVC

Ediția 1/Revizia 0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01 05+81.01.06)

81.01

831

831

831

831

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

831

831

831

831

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01 +81.02.02+81.02.05)

81.02

7.379

7.379

7.379

7.379

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

7.379

7.379

7 379

7.379

-L


Din total capitol: _________________

învățământ preșcolar si primar (cod 6502J)3.01+65.02.03.02) _învățământ preșcolar

învățământ primar         _____


65.02.03


,65.02.03.01


22.756


învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)^ _învățământ secundar inferior                 __

Învățământ secundar superior__

Invatamant profesional          _________

învățământ posiliceal         __________________

învățământ nedefinibilprin nivel (cod 65.02.07.04)

învățământ special          _______ ____


65.02.03.02


65.02.04


65.02.04.01 :


65.02.04.02


65.02.04.03


65.02.05


65.02.07


65.02.07.04


50

1.135     1.144

11.748    11.908    12.059

11.701    11.748    11.908    12.059


680


11.701,


50


50


1.125


Servicii auxiliare pentru educație (cod

65.02.11.03+65.02.11.30)


65.02.11


368Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66 02 50.50) Alte instituții si acțiuni sanitare


66.02.50


3.718


4.396

4.396


4.683

4.683


4.990

4.990
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

138.832

238.473?

210.07SI

216488

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

135.142

236.783

208.385

214.798

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

273

470

470

470

TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

124.369

224.313

195.915

202.328

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+ 51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

124.369

224.313

195.915

202.328

Transferuri către instituții publice

51.01.01

124.369

224.313

195.915

202.328

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+

59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

10.500

12.000

12.000

12.000

Susținerea cultelor

59.12

10.000

10.000

10.000

10.000

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

500

2.000

2.000

2.000

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.690

1.690

1.690

1.690

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

n

1.690

1.690

1.690

1.690DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019            Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2020

2021

2022

Rambursări de credite externe (cod

61.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)                   81.01

1.690     1.690

1.690

1.690

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1.690     1.690:     1.690

1.690

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 ia                      67.02.03            S.563    12.023    12.023    12.023

Case de cultura                                           67.02.03.06

3.563    12.023    12.023

12.023

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 ia

67 02.05.03)

67.02.05

1.690     1.690     1.690

1.690

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03         1.690

1.690

1.690

1.690

Servicii religioase                                                 67.02.06             10.000

10.000

10.000

10.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei               67.02.50

115.579

214.760

166.362

192.775

Asigurări si asistenta sociala (cod 68,02.04+68.02.05+ 68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+66.02.15+68.02.60)

68.02

203.766

206.372

208.216

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

203.766

206.372

207.304

208.216

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

203.766

206.372

207.304

208.216

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

118.606

124.228

124.228

124.228

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                         20                29.236    36.702:   37.595   38 469

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)           57                54.324   44.318!   44.357   44.395

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)              57.02              54.324    44.318    44.357    44.395


Ajutoare sociale in numerar                              57.02 01           49.165    38.870    38.874    38.879

Ajutoare sociale in natura                                 57.02.02             5.159     5.448     5.483     5 516

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+

59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)            59                  1.600     1.124     1.124     1.124

Despăgubiri civile

59 17

526

50

50

50

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.074

1.074

1.074

1.074

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

8.234

11.066

11.196

11.333

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02 05.02)

68 02.05

99.581

90.427

90.636

90.850

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

99.581

90.427

90.636

90.850

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

38.252

43.477

43.834

44.201

Creșe

68.02.11

7.096

6.296

8.354

8.410

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15.01+66.02.15.02)

68.02.15

2.335

2.835

2.835

2.835

Ajutor social

68.02.15.01

2.335

2.835

2.835

2.835

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

66.02.50

48.266

50.269

50.449

50.587

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

48.266

50.269

50.449

50.587

Partea a iv-a SERVICII $1 DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69

181.984

123.682

125.682

130.682

Locuințe, servicii ei dezvoltare publica (cod

70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

.-----------------------------------------.

70.02

13.195

11.193

9.193

9.193

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

13.195

11.193

9.193

9.193

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

13.195

11.193

9.193

9.193

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

13.195

11.193

9.193

9.193

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

12.566

10.564

8.564

8.564

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

12.566

10.564

8.564

8.564


VIZAT

spre neschimbare,


SECRETAR,


SBL-CFP-BVC


Ediția 1/Revizia 0


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

629

629

629

629

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

629

629

629

629

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

72 435

10 435

8.435

8.435

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

12.435

10.435

8.435

8.435

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05 01 +70 02 05.02)

70.02.05

376

376

376

376

Alimentare cu apa

70 02.05.01

376

376

376

376

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

384

382

382

382

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74,02.06)

74.02

168.789

112.489  116489

121.489

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

168.789  112.489

116.489

121.489

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

167.300

111.000

115.000

120.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

167 300

111 000

115 000

120.000

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.489

1.489

1.489

1.489

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.489

1.489

1.489

1.489

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.129

1.129

1.129

1.129

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1.129

1.129

1 129

1.129

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

360

360

360

360

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02 05

360

360

360

360

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02 05 01+74 02 05.02)

74.02.05

167.300

111.000

115.000

120 000

Salubritate

74.02.05.01

167.300

111.000

115.000

120 000

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1 489

1 489

1.489

1.489

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

31.547

67.509

61.475

63.549

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

31.547

67.509

61.475

63.549

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

31.547

67.509

61.475

63.549

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

14.240

50.202

44.168

46.242

TITLUL VI . TRANSFERURI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

INTRE UNITATl ALE

(cod 51.01)

51

14.240

50.202

44.168

46.242

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+ 51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

14.240

50.202

44.168

46.242

Transferuri către instituții publice

51 01 01

14 240

50.202

44.168

46 242

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

17.307

17.307

17.307

17.307

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

17.307

17.307

17.307

17.307

Rambursări de credite externe (cod

81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

7.990

7.990

7.990

7.990

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

7.990.

7.990

7.990

7 990

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01+81.02.02+81.02.05)     VIZAT

81.02

9.317

9.317

9.317

9.317

sfjre neschimbare, secretar,

SBL-CFP-BVC

Ediția 1/Revizia OTOTAL

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02 05

9.317

9.317

9 317

9.317

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 ia 84.02.03.03)

84.02.03

17.307

17 307

17.307

17.307

Străzi

84.02.03.03

17.307

17.307

17.307

17.307

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

14.240

50.202

44.168

46.242

REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

-538.670

9.870

538.245

REZERVE

97.02

EXCEDENT SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 00.01 SF-49.02SF)

98.02

0

-538.670

9.870

538.245

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

00.31+00.10+ 00.14+00.15+00.17+45.02+48.02)

00.01 SD

130.105

8.117

8.117

4.000

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

48.02

230

0

0

0

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

77.847

4.000

4.000

4.000

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

77.847

4.000

4.000

4.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

77.847

4.000

4.000

4.000

Diverse venituri (cod 36.02.31)

36.02

230

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02 31

230

0

0

0

Transferuri voluntare , altele decât subvențiile

37.02

77.617

4.000

4.000

4.000

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

77 617

4.000

4 000

4.000

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1.453

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

39.02

1.453

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39 02.01

27

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02 07

1 426

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

30.916

4.117

4.117

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

30.916

4.117

4.117

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)

42.02

30.916

4.117

4.117

0

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

30.916

4.117

4.117

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42 02 12

2 952

4 117

4.117

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02 14

27.045

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020*"*)

42.02.69

119

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 20142020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+ 48.02.33)

48.02

19.889

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

5.944

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

48.02.01.01

2 742

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48 02 01.02

3 202

0

0

0

1


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

F

4

ondul Social European (FSE) (cod

8.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

13.945

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1.891

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48 02.02.02

12.054

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 *59.02-»- 63.02+69.02*79.02)

49.02

449.508

327.910

191.547

191.273

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70*84)

449.508

327.910

191.547

191.273

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

77.303

3.200

3.500

3.500

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

77.303

3.200

3.500

3.500

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51 02 28

9 905

3 200

3 500

3.500

Alte transferuri de capital către instituțiile publice

51.02.29

67.39B

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+ 58.12+58.15+58.16+58.30)

58

20.559

6.083

6.318

11.468

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

6.262

4.567

4.126

4.500

Finanțarea națională

58.01.01

2.742

3 962

4.002

4 500

Finanțare externă nerambursabilă

58.01 02

3 202

454

100

0

Cheltuieli neeligibile

58 01 03

318

151

24

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

14.297

1.516

2.192

6.968

Finanțarea națională

58 02 01

1.961

238

341

1.084

Finanțare externă nerambursabilă

58 02 02

12.336

1.278

1.851

5.884

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

351.646

318.627

181.729

176.305

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

351.646

318.627

181.729

176.305

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

213.262

36.027

10.029

9.505

Construcții

71.01.01

21,848

31.464

6.000

6 000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01 02

3.673

1 558

1 019

490

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01 03

21.671

1 750

1.750

1.750

Alte active fixe

71 01 30

166 070

1 255

1 260

1.265

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

138.384

282.600

171.700

166.800

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02 + 54.02+ 55.02 + 56.02)

50.02

25.390

18.469

15.039

15.655

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

24.568

17.617

14.689

15.305

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+84)

24.568

17.617

14.689

15.305

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)

58

3.474

3.916

4.000

4.500

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională

(FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

2.171

3.883

4.000

4.500

Finanțarea națională

58.01.01

2.171

3 883

4 000

4 500

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

1.303

33

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

245

7

0

0

Finanțare externă nerambursabilă

58 02.02

1.058

26

0

0


VIZAT

pre neschimbare

secretar,


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

21.094

13.701

10.689

10.805

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

21.094

13.701

10.689

10.805

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

20.616

12.301

9.189

9.205

Construcții

71.01 01

18.029

9.128

6.000

6.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01 02

505

468

479

490

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01 03

1.076

1.500

1 500

1 500

Alte active fixe

71.01 30

1 006

1 205

1.210

1.215

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

478

1.400

1.500

1.600

Din total capitol:

Autoritari executive si legislative (cod 51 02 01.03)

51.02 01

24 568

17.617

14.689

15.305

Autorități executive

51 .02 01.03

24.568

17.617

14.689

15.305

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.10+ 54.02.50)

54.02

822

852

350

350

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

822

852

350

350

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+ 58.15+58.16+58.30)

58

711

502

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

711

502

0

0

Finanțarea națională

58 01 01

112

75

0

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.01 02

448

300

0

0

Cheltuieli neeligibile

58 01 03

151

127

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

111

350

350

350

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

111

350

350

350

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

89

150

150

150

Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale

71.01.03

0

100"

100

100

Alte active fixe

71.01.30

89

50

50

50

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

22

200

200

200

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

822

852

350

350

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

3.919

14.490

690

150

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

50

160

150

150

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

50

150      150      150

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

50

150

150

150

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

50

150

150

150

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

50

150

150

150

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01 03

50

150

150

150

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

50

150

150

150

Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

3.869

14.340

540

o

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

3.869

14.340

540

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

3.869

14.340

540

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

_ ________ 71VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,Buget 2019TOTAL

i Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3.869

14.340

540

0

Construcții

71.01.01

1.000

13.250

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

550

1.090

540

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

16

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

2.303

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

3.682

14.340

540

0

! Politie locala

61.02.03.04

3.682

14.340

540

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

187

0

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.0 2)

63.02

244.889

13.951

5.818

10.468

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

186.894

182

126

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+66+68+70+84)

186.894

182

126

o

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+ 58.15+58.16+58.30)

58

5.678

182

126

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

3.380

182

126

0

Finanțarea națională

58.01.01

459

4

2

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

2.754

154

100

0

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

167

24

24

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

2.298

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

52

0

0

0

; Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

2.246

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

181.216

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

181.216

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

181.216

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

20.462

0

0

0

Alte active fixe

71.01 30

160.754

0

0

0

Din total capitol:

învatamănt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02,65.02.03

7.180

0

0

0

învatamănt preșcolar

65.02.03.01

7.023

0

0

0

învatamănt primar

65.02.03.02

157

0

0

0

învatamănt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

32.350

182

126

0

învatamănt secundar inferior

65.02.04.01

21.636

0

0

0

învatamănt secundar superior

65.02.04.02

10.714

182

126

0

învatamănt postliceal

65.02.05

61

0

0

0

învatamănt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

2.009

0

0

0

învatamănt special

65.02.07.04

2.009

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamăntului

65.02.50

145.294

0

0

0Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

9.921

3.200

3.500

3.500

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

9.921

3.200

3.500

3.500

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

9.905

3.200

3.500

3.500

Transferuri de capital (cod

51.02.28)

51.02.12+51.02.22 la

51.02

9.905

3.200

3.500

3.500

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

SBL-CFP-BVC

Ediția 1/Revizia 0DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

9.905

3.200

3.500

3.500

iCHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

16

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

16

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

16

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

16

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

9.905

3.200

3.500

3 500

■ Spitale generale

66.02.06.01

9 905

3.200

3.500

3.500

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02 50 50)

66.02.50

16

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

16

0

0

0

UnKimi, rcoivFw         (taqd

87.02 03*tr UlOf'C? flZOBtfitOZAQ)

Ln

i--nn

I         v

L *

n

t șa»

I TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

29.421

0

0

0

transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod

58.01 la 58 05+68 11+58 12+ 58.15+58.18+58-301

58

10.696

1.483

2.192

6.968

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

10.696

1.483

2.192

6.968

. Finanțarea națională

58.02.01

1.6641

231

34’1

1.084

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

9.032

1 252

1.851

5.884

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

7.957

9 086

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

7.957

9.086

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

7.253

9.086

0

0

Construcții

71.01.01

2.666

9.086

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2.618

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

67

0

o

0

Alte active fixe

71.01.30

1.902

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

704

0

0

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

444

2.870

0

0

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

892

2.415

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

892

2.415

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68 02.06

12.252

3.981

2.192

6.968

Creșe

68 02.11

1.147

971

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

3.918

332

0

0


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2020

2021

2022

\Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

3.918

332

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02*74.02)

69.02

137.333

281.000

170.000

165.000

■                               -        -                                                      -i

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod

70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

137.216

281.000

170.000

165.000

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

137.216

281.000

170.000

165.000

, CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

137.216

281.000

170.000

165.000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

137.216

281.000

170.000

165.000

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

36

0

0

0

Construcții

71.01.01

36

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

137.180

281.000

170.000

165.000

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

137.180

281.000

170.000

165.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

137.180

281.000

170.000

165.000

'Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod

170.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

36

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

36

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

117

o

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

117

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

117

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

117

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

117

0

0

0

Construcții

71 01 01

117

0

0

0

Din total capitol

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

117

0

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

37.977

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

37.977

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

37.977

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

37.977

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la

51.02.28)                                                 51.02              37.977         0         0         0

Alte transferuri de capital către instituțiile publice              51.02.29             37.977'          0           0          0

Din total capitol:__ _______________

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor          ________ 84.02.50            37.977          0          0          0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

319.403

319.793

183.430

187.273

REZERVE

97.02

EXCEDENT (cod 00.01SD-49.02SD)

98.02

DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 49.02SD-

00.01 SD)

99-02

319.403

319.793

183.430

187.273

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București Formular:            11/06

Anexa nr. 2.1

la HCLS2 nr. 3IX /31.10.2019


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAPITOL: 49.02

SUBCAPITOL:

PARAGRAF:

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

1.339.168

1.313.516

1.156.163

1.176.984

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

889.660

985.606

964.616

985.711

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

846.437

944.385

925.395

946.490

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

222.355

238.417

241.919

243.648

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

208.646

224.066

227.298

228.758

Salarii de baza

10.01.01

161.156

174.262

175.464

176.691

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

33.489

37.194

37.376

37.557

Alte sporuri

10.01.06

13

15

15

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

1.382

1.770

1.771

1.773

Indemnizații de delegare

10.01.13

39

53

53

54

Indemnizații de hrana

10.01.17

8.802

6.859

8.693

8.728

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3.765

3.913

3.926

3.940

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

8.953

9.161

9.349

9.537

i Norme de hrana

10 02.02

4.710

4.828

4.939

5 047

Tichete de vacanta

10 02.06

4.243

4.333

4.410

4.490

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4.756

5.190

5.272

5.353

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03 07

4.756

5.190

5.272

5 353

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

351.807

289.894

298.984

309.108

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

287.690

236.128

244.294

251.810

Furnituri de birou

20.01.01

2.616

3.452

3.539

3.584

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.684

3.125

3.209

3 302

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

21.313

24.711

25.481

26.001

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3.405

4.832

5.076

5.120

Carburanți si lubrifianti

20.01 05

883

1.067

1.090

1.112

Piese de schimb

20.01.06

968

796

828

850

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.243

3.312

3.400

3.486

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

175.857

120.160

124.748

129.534

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

76.721

74.673

76.923

78.821

Reparații curente

20.02

12.659

5.264

5.362

5.460

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

7.217

9.087

9.261

9.435

Hrana pentru oameni

20.03.01

7.001

8.865

9.033

9.202

Hrana pentru animale

20 03.02

216

222

228

233

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la

20.04.04)

20.04

1.203

1.377

1.410

1.445

Medicamente

VIZAT

20 04.01

692

876

897

918

Materiale sanitare

spre neschimbare,

»

20.04.02

151

132;

135

140

Dezinfectanti

20.04.04

360

369

378

387

SECRETAR,

T

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20,05.30)

20.05

26.660

22.342

22.370

24.801

Uniforme si echipament

20.05.01

2 222

2.612

2.669

2.739

Lenjerie si accesorii de pat

20.05 03

1.186

1.176

1.214

1.219

Alte obiecte de inventar

20.05.30

23.252

18.554

18.487

20.843

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.033

1.546

1.564

1.581

Deplasări interne, detașări, transferări

20 06.01

1.508

1.277

1.293

1.308

Deplasări în străinătate

20.06 02,

525

269

271

273

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

368

585

601

615

Consultanta si expertiza

20.12

1.254

399

403

408

Pregătire profesionala

20.13

2.190

2.156

2.208

2.369

Protecția muncii

20.14

2.665

4.062

4.506

4.205

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod

20.24

2.500

1.508

1.449

1.306

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20 24.01

1.500

1.000

980

880

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20 24.02

1.000

508

469

426'

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

131

83

85

87

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

5.237

5.357

5.471

5.586

Reclama si publicitate

20.30.01

39

10

10

10

Protocol si reprezentare

20 30.02

33

50

50

50

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

227

254

259

264

Chirii

20.30.04

620

646

661

676

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.318

4.397

4.491

4.586

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

16.000

16.000

15.800

15.600

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod

130.01.01+30.01.02)

30.01

7.000

7.000

6.800

6.600

.Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

7.000

7.000

6.800

6.600

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

9.000

9.000

9.000

9.000

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

9 000

9 000

9.000

9.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

1.000

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

1.000

0

0

0

TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

138.609

274.515

240.083

248.570

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+

51.01

138.609

274.515

240.083

248.570

Transferuri către instituții publice

51.01.01

138.609

274 515

240.083

248.570

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

2.367

0

0

0

Transferuri interne (cod 55.01.54)

55.01

2.367

0

0

0

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.367

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

65.689

53.142

53.233

53.314

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

65.689

53.142

53.233

53.314

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

53.690

41.210

41 252

41.290

Ajutoare sociale in natura

57.02 02

11.621

11 932

11 981

12.024

Tichete de cresa

57.02 03

10

0

0

0

Suport alimentar

57.02.05

368

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

VIZAT

59

48.610

72.417

75.376

76.250

Burse                țnrf noschimbarr.

59.01

35.000

56.224

59 172

60.034

Susținerea cultelor            rffrrrfjC'

59 12

10 000

10.000

10.000

10.000

Despăgubiri civile             bteLKtl Ah.

59 17

1.046

2.068

2.068

2.069

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

500

2.000

2 000

2.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

2 064

2.125

2 136

2.147

Estimări

Buget 2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

43.223

41.221

39.221

39.221

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81.01+81.02)

81

43.223

41.221

39.221

39.221

Rambursări de credite externe (cod

81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

25.538

23.536

21.536

21.536

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

61 01.05

25 538

23.536

21 536

21.536

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

17.685

17.685

17.685

17.685

Rambursau de credite aferente datoriei publice interne locale

01 02 05

17.685

17.685

17.685

17.685

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

449.508

327.910

191.547

191.273

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

77.303

3.200

3.500

3.500

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

77.303

3.200

3.500

3.500

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

9 905

3 200

3 500

3.500

Alte transferuri de capital către instituțiile publice

51.02.29

67.398

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+ 58.15+58.16+58.30)

58

20.559

6.083

6.318

11.468

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională

(FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

6.262

4.567

4.126

4.500

Finanțarea națională

58 01.01

2 742

3 962

4.002

4 500

Finanțare externă nerambursabilă

58 01.02

3 202

454

100

0

Cheltuieli neeligibile

58 01.03

318

151

24

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

14.297

1.516

2.192

6.968

Finanțarea națională

58 02.01

1.961

238

341

1.084

Finanțare externă nerambursabilă

58 02 02

12 336

1.278

1 851

5 884

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

351.646

318.627

181.729

176.305

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

351.646

318.627

181.729

176.305

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

213.262

36.027

10.029

9.505

Construcții

71 01.01

21.848

31.464

6 000

6 000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71 01 02

3 673

1.558

1 019

490

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01 03

21 671

1 750

1.750

1 750

Alte active fixe

71.01 30

166.070

1.255

1 260

1 265

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

138.384

282.600

171.700

166.800


VIZAT spre neschimbare -.secretar,

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București

Anexa nr. 2.2

la HCLS2 nr.          / 31.10.2019


Formular -----------------

11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 CAPITOL:59,02

SUBCAPITOL: PARAGRAF:

TOTAL CAP 60.02; 61.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

50.340

62.069

49.332

49.852

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+7^*84)

46.421

47.569

48.642

49.702

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

46.421

47.569

48.642

49.702

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

39.060

40.038

40.956

41.858

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

33.060

33.867

34.665

35.428

Salarii de baza

10 01 01

27 343

28 032

28.676

29 307

Sporuri pentru condiții de munca

10 01.05

5 206

5 336

5 459

5 579

Indemnizații de delegare

1001 13

30

• 31

31

32

Alte drepturi salariale in bani

10 01 30

481

488

499

510

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

5.250

5.382

5.505

5.626

Norme de hrana

10 02 02

4.710

4 828

4.939

5 047

Tichete de vacanta

10 02 06

540

554

566

579

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

750

769

786

804

Contribuția asiguratorie pentru munca

10 03 07

750

769

786

804

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

6.976

7.137

7.283

7.431

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

5.058

5.056

5.159

5.262

Furnituri de birou

20 01 01

185

174

177

181

Materiale pentru curățenie

20 01.02

68

92

93

94

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01 03

810

818

834

850

Apa, canal si salubritate

20 01 04

85

82

83

85

Carburanți si lubrifianti

20 01.05

516

642

653

664

Piese de schimb

20 01.06

232

338

345

351

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

321

327

333

339

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01 09

2 221

2 150

2.196

2 242

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01 30

620

433

445

456

Reparații curente

20.02

127

221

221

221

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

14

15

16

17

Materiale sanitare

20 04 02

14

15

16

17

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+2

20.05

980

1.004

1.026

1.048

Uniforme si echipament

20 05 01

700

718

734

750

Alte obiecte de inventar

20 05 30

280

286

292

298

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10

61

62

65

Deplasări interne detașări, transferări

20 06 01

10

10

10

11

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

6

6

6

6

Consultanta si expertiza

20.12

84

51

52

54

Pregătire profesionala

20.13

305

313

320

327

Protecția muncii

20.14

216

219

225

230

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30,06+20.30.07+20.30.C

20.30

175

190

195

200

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4

6

6

6

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ 59.25+59.30)

59

385

394

403

413

Despăgubiri civile

59 17

10

10

10

11

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59 40

375

384

393

402

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+7(

tt84)—••.-ry-----         3919 14-490    690

150

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

cnro      himbare 70      X919  14'490     690    150

spre nescniniuai<=> SECRETAR. _

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator ;

Buget 2019

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

2020

Estimări

2021

2022

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3.919

14.490

690

150

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3.919   14.490

690

150

Construcții

71.01.01

1.000   13.250

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02          550:   1.090

540'

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03i

66

150

150     150

Alte active fixe

71.01.30        2.303

0

0 0

n vizat— pre neschimbare secretaRi

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                              Anexa nr. 2.3

Consiliul Local al Sectorului 2 București                                la HCLS2 nr. 3 li / 31.10.2019

Formular:     | h/qs

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019

CAPlTOL:60.02

SUBCAPITOL:02

PARAGRAF:

APĂRARE NAȚIONALĂ - CENTRUL MILITAR SECTOR 2

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019 PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

Estimări

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

'           I

624

695

695

696

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

- - |

574

545

645I

546

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

574

545

545

545

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

574

545

545

545

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

517

405

405

405

Furnituri de birou

20.01.01

5

15

15

15

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8

30

30

30

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

110

100

1001

100

Apa, canal si salubritate

20.01 04

15

10

101

10

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

12

50

50

50

Piese de schimb

20.01.06

17

15

15

15

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

30

50

50

50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

50

45

45

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30'

270

90

90

90

Reparații curente

20.02

32

100

100

100

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.0;

20.05

11

20

20

20

Alte obiecte de inventar

20.05.30

11

20

20

20

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

5

5

5

Protecția muncii

20.14

3

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.:

20.30

6

15

15

15

Prime de asigurare non-viata

20.30.03i

3

10

10

10

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3

5

5

5

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

---- |

50

150

1501

150

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

50

150

150

150

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

50

150

150

150

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

50

150

150

150

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

50

150

150

150

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, LĂZĂROIU IOANA GELA


VIZAT I pre neschimbare __ȘE£rețar ]

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București

Anexa nr. 2.4

la HCLS2 nr. 3 IX / 31.10.2019


Formular;


11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


CAPITOL.-63.02

SUBCAPITOL:

PARAGRAF:

TOTAL CAP 65.02; 66.02; 67.02; 68.02

- mii lei -

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

769.434

645.385

618.722

633.736

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79*84)

524.544

631.434

610.904

623.268

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

514.644

621.534

601.004

613.368

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

121.206

127,478

127.738

128.019

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

115.720

121.920

122.169

122.438

Salarii de baza

10.01.01

85.029

89.853

90.069

90.302

Sporuri pentru condiții de munca

10.01 05

21 915

23 835

23 853

23 873

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10 01 12

220

250

250

250

Indemnizații de hrana

10 01.17

6.191

5 802

5817

5 833

Alte drepturi salariale in bani

10.01 30

2.365

2.Î80

2 100

2.180

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+10.02.30)

10.02

2.778

2.806

2.811

2.817

Tichete de vacanta

10.02.06

2 778

2 806

2.811

2.817

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2.708

2.752

2.758

2.764

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03 07

2 708

2 752

2 758

2.764

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

153.911

147.253

151.822

156.549

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

103.029

107.058

110.824

112.981

Furnituri de birou

20.01 01

1 997

2.579

2 657

2 693

Materiale pentru curățenie

20 01.02

2.409

2.783

2 865

2 957

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01 03

19.014

22.358

23.057

23.505

Apa, canal si salubritate

20.01 04

3.219

4 649

4 092

4 933

Carburanți si lubrifiant:

20 01.05

228

299

305

310

Piese de schimb

20 01.06

93

66

67

68

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01 08

2.341

2 552

2 630

2 707

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20 01.09

3 144

3 571

4 073

3 774

Alte bunuri si serviciipentru întreținere si funcționare

20 01 30

70 504

68.201

70.278

72.034

Reparații curente

20.02

11.713

3.502

3.589

3.676

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

7.217

9.087

9.261

9.435

Hrana pentru oameni

20 03 01

7.001

8 865

9 033

9.202

Hrana pentru animale

20 03 02

216

222

228

233

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.189

1.362

1.394

1.428

Medicamente

20.04 01

692

876

897

918

Materiale sanitare

20.04 02

137

117

119

123

Dezinfectanti

20.04 04

360

369

378

387

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

24.918

20.529

20.527

22.928

Uniforme si echipament

20 05 01

1 522

1.894

1 935

1.989

Lenjerie si accesorii de pat

20 05 03

1.186

1.176

1 214

1 219

Alte obiecte de inventar

20 05 30

22.210

17.459

17 370

19 720

Cleplasari, detașari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)              20.06        1.785       772       788      801

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.260

554

569

582

Deplasări în străinătate

20.06.02

525

218

219

219

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

338

545

561

574

Pregătire profesionala

20.13

1.203

1.235

1.274

1.423

Protecția muncii

20.14

1.872

2.488

2.923

2.615

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30,

647

675

681

688

Protocol si reprezentare

20.30.02

33

50

50

50

i Chirii

20.30.04

29

29

30

31

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

585

596

601

607

TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

124.369

224.313

195.915

202.328

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01. 31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

124.369

224.313

195.915

202.328

Transferuri către instituții publice

51.01 01

124 369

224 31 3

195 915

202.328'

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

2 367

0

0

0

A Transferuri interne(cod 55.01.54)

55.01

2 367

0

0

0

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01 63

2.367

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

65.689

53.142

53.233

53.314

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

65.689

53.142

53.233

53.314

Ajutoare sociale in numerar

57.02 01

53 690

41 210

41.252

41.290

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

11 621

11.932

11 981

12.024

Tichete de cresa

57 02.03

10

0

0

0

Suport alimentar

57.02.05

368

0

0

0

TITLULX ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

47.102

69.348

72.296

73.158

Burse

59.01

35.000

56.224

59 172

60 034

Susținerea cultelor

59.12

10.000

10 000

10.000

10 000

Despăgubiri civile

59.17

528

50

50

50

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59 22

500

2.000

2 000

2.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59 40

1.074

1.074

1 074

1.074

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

9.900

9.900

9.900

9.900

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

9.900

9.900

9.900

9.900

Rambursări de credite externe (cod

81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

2.521

2.521

2.521

2.521

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81 01.05

2.521

2.521

2.521

2.521

Rambursări de credite interne (cod

81 02 01+81.02.02+81.02.05)

81.02

7.379

7.379

7.379

7.379

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02 05

7.379

7.379

7.379

7.379

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+84)

244.890

13.951

5.818

10.468

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 02)

51

39.326

3.200

3.500

3.500

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

39 326

3 200

3 500

3 500

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51 02.28

9 905

3 200

3 500

3 500

Alte transferuri de capital către instituțiile publice

51 02 29

29.421

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+ 58.15+58.16+58.30)

58

16.375

1.665

2.318

6.968

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională

(FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

3.380

182

126

0

Finanțarea națională

58 01 01

459

4

2

0

Finanțare externă nerambursabilă

58 01 02

2.754

154

100

0

Cheltuieli neeligibile

58 01 03

167

24

24

0

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

- mii lei -

Buget 2019 I          Estimări

PREVEDERlI

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

12.995

1.483

2.192

6.968

Finanțarea națională

58.02.01

1.716

231

341

1.084

l Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

11.279

1.252

1.851

5.884

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

189.189

9.086

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

711

189.189

9.086

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

188.485

9.086

0

0

Construcții

71.01.01

2.666

9 086

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2.618

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

20.529

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

162.672

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

704

0

0

0

Anexa nr. 2.5

la HCLS2 nr. ȘU / 31.10.2019

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

VIZAT spre neschimbare __SECRETAR,


CAPITOL:66.02 SUBCAPITOL: PARAGRAF: Sanatate - TOTAL

- mii lei -__

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

13.639

7.696

8.183

8.490

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

I

3.718

4.396

4.683

4,990

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

3.718

4.396

4.683

4.990

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

2.600

3.250

3.510

3.791

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.490

3.114

3.363

3.632

Salarii de baza

10.01.01

2.199

2 695

2 911

3 144

Sporuri pentru condiții de munca

10.01 05

141

230

248

268

Indemnizații hrana

10.01.17

150

189

204

220

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

53

66

71

77

Tichete de vacanta

10.02.06

53

66

71

77

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

57

70

76

82

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

57

70

76

82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1.118

1.146

1.173

1.199

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

745

786

804

822

Furnituri de birou

20 01 01

10

10

10

10

Materiale pentru curățenie

20 01 02

9

12

12

12

încălzit, Iluminat si forța motrica

20 01 03

46

47

48

49

Apa, canal si salubritate

20.01.04

42

43

44

45

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

51

55

56

57

Piese de schimb

20 01.06

15

17

17

17

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20 01 08

7

7

7

7

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01 09

63

78

80

82

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01 30

502

517

530

543

Reparații curente

20.02

35

21

22

23

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

220

228

234

239

Hrana pentru oameni

20 03 01

4

6

6

6

Hrana pentru animale

20 03 02

216

222

228

233

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

40

41

42

43

Medicamente

20 04 01

31

30

31

32

Materiale sanitare

20.04.02

7

9

9

9

Dezinfectanti

20 04.04

2

2

2

2

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03h

20.05

32

17

17

17

Uniforme si echipament

20.05.01

6

6

6

6

Alte obiecte de inventar

20.05 30

26

11

11

11

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06 01

1

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

30

36

37

38

Chirii

20.30 04

29

29

30

31

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 30 30

1

7

7

7

DENUMIREA INDICATORILOR

Cnd   PREVEDERI!

2022

indicator

ANUALE

TOTAL

2020

2021

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

I 1--------11

9.921Î   1200

Mooi

,. 3W

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

9.905

3.200

3.500

3.500

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

9.905

3.200

3.500

3.500

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

9.905

3.200

3.500

3.500

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

16

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

16

0

0

Ol

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

16

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

16

0

0

0

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Anexa nr. 2.6

la HCLS2 nr.        / 31.10.2019

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAPITOL:66.02

SUBCAPITOL 66.02.50

PARAGRAF: 66.02.50.50

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


ALTE INSTITUȚII Șl ACȚIUNI SANITARE

CENTRUL TERITORIAL VETERINAR SECTOR 2

- mii lei -

Buget 2019

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

3.734

.4.396

4.683

4.990

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

3.718

4.396

4.683

4.990

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

3.718

4.396

4.683

4.990

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

2.600

3.250

3.510

3.791

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.490

3.114

3.363

3.632

Salarii de baza

10.01.01

2.199

2.695

2.911

3.144

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

141

230

248

268

'Indemnizații hrana

10.01.17

150

189

204

220

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

53

66

71

77

Vouchere de vacanta

10,02,06

53

66

71

77

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

57

70

76

82

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

57

70

76

82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1.118

1.146

1.173

1.199

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

745

786

804

822

Furnituri de birou

20 01,01

10

10

10

10

Materiale pentru curățenie

20,01,02

9

12

12

12

încălzit, Iluminat si forța metrica

20,01.03

46

47

48

49

Apa, canal sî salubritate

20.01.04

42

43

44

45

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

51

55

56

57

Piese de schimb

20.01.06

15

17

17

17

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

7

7

7

7

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01,09

63

78

80

82

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01,30

502

517

530

543

Reparații curente

20.02

35

21

22

23

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

220

228

234

239

Hrana pentru oameni

20,03,01

4

6

6

6

Hrana pentru animale

20,03,02

216

222

228

233

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

40

41

42

43

Medicamente

20.04.01

31

30

31

32

Materiale sanitare

20,04.02

7

9

9

9

Dezinfectanti

20.04.04

2

2

2

2

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

32

17

17

17

Uniforme si echipament

| 20.05.01

6

6

6

6

Alte obiecte de inventar

20.05.30

26

11

11

11

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1

0

0

0

Pregătire profesionala

20.13

7

9

9

9

Protecția muncii

20.14

8

8

8

8

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

30

36

37

38

Chirii

20.30.04

29

29

30

31

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1

7

7

7

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

16

o

0

o

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

16

0

0

-

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

16

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

16

0

0

0

16

O

O

Alte active fixe

71.01.30

O

I

-X-

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019

Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

VIZAT

spre neschimbare SECRETAR,


CAPITOL:67.02

SUBCAPITOL:

PARAGRAF:

Cultura, recreere si religie - TOTAL

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

CZZ I

29.421

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.02)

51

29 421

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

29.421

0

;Alte transferuri de capital către instituțiile pubhce/'S^'A

51.02.29

29 421-,

0- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări           i

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

-- - -

106.253

238.473

210.075

216.488

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

136.832

236.473

210.075

216.488

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

135.142

236.783

208.385

214.798

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

273

470

470

470

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

B0

200

200

200

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01 30

B0

200

200

200

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

80

100

100

100

Alte obiecte de inventar

20.05 30

80

100

100

100

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

20

20

20

20

Deplasări în străinătate

20 06.02

20

20

20

20

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

93

150

150

150

Protocol si reprezentare

20.30.02

33

50

50

50

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30 30

60

100

100

100

TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

124.369

224.313

195.915

202.328

Transferuri curente (cod                 __________ 51.01     124 369 224 313 195 915 202.328

Transferuri către instituții publice                                     51 01.01      124.369 224.313 195 915 202 328

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)              59      10.500   12.000   12.000   12.000

Susținerea cultelor

59.12

10.000

10.000

10 000

10.000

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

500

2.000

2 000

2.000

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.690

1.690

1.690

1.690

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.690

1.690

1.690

1.690

Rambursări de credite externe (cod

81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.690

1.690

1.690

1.690

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81 01 05

1 690

1 690

1 690

1.690

Anexa nr. 2.8

la HCLS2 nr.        / 31.10.2019

Formular:     -------------------

11/06

VIZAT pre neschimbate „.SECRETAR,


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAPITOL: 67.0 2

SUBCAPITGL:67.02.50

PARAGRAF:

ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL CULTURII, RECREERII Șl RELIGIEI - TOTAL

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)


Alte transferuri de capital către instituțiile publice


51.02

51 02 29


29.327

29 327- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

144.906,

214.760

186.362

192.775

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

115.579   214.760

186.362

192.775

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

115.579

214.760

186.362

192.775

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

273

470

470

470

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

80

200

200

200

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01 30

80

200

200

200

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

80

100

100

100

Alte obiecte de inventar

20.05 30

80

100

100

100

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

20

20

20

20

Deplasări în străinătate

20 06 02

20

20

20

20

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

93

150

150

150

Protocol si reprezentare

20 30 02

33

50

50

50

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

60

100

100

100

TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

114.806

212.290

183.892

190.305

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.0

1.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

114.806

212.290

183.892

190.305

Transferuri către instituții publice

51.01 01

114 806

212 290

1B3 892

190 305

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

500

2.000

2.000

2.000

Acțiuni cu caracter științific si sociakcultural

59 22

500

2 000

2 000

2.000

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

29.327 i

0

0

0

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 02)

51          29.327

Anexa nr. 2.9

la HCLS2 nr. 2,11 / 31.10.2019

Formular, -------------------

11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


CAPITOL:67.02

SUBCAPITOL:67.02.50

PARAGRAF:

ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL CULTURII, RECREERII Șl RELIGIEI

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

144.133

212.290

183.892

190.305

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

114.806

212.290

183.892

190.305

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

114.806

212.290

183.892

190.305

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

114.806

212.290

183.892

190.305

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.

31 +51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

114.806

212.290

183.892

190.305

Transferuri către instituții publice                                      51.01.01      114.806 212.290 183.892 190.305

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

29.3271        Oi        0

I _ o

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

29.327        0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)              51.02       29.327         0        0        0

Alte transferuri de capital către instituțiile publice                        51 02 29       29.327          0         0         0

Formular

11/06 BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019

Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAPITOL167.02

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


SUBCAPITOL:67.02

PARAGRAF:

Cultura, recreere si religie - TOTAL

AUTORITATEA EXECUTIVA - PRIMĂRIA SECTOR 2

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

166.253

236.473

210.075

216.488

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

136.832

238.473

210.075

216.488

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

135.142

236.783

208.385

214.798

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

273

470

470

470

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

80

200

200

200

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01 30

80

200

200

200

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

80

100

100

100

Alte obiecte de inventar

20.05 30

80

100

100

100

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

20

20

20

20

Deplasări în străinătate

20 06 02

20

20

20

20

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

93

150

150

150

Protocol si reprezentare

20 30 02

33

50

50

50

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 30 30

60

100

100

100

TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

124.369

224.313

195.915

202.328

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.

31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)_____________ 51.01      124.369  224.313  195.915  202.328

Transferuri către instituții publice                                     51.01.01       124.369  224.313  195.915  202.328

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+5ÎȚ30)_____59       10.500   12.000   12.000   12.000

Susținerea cultelor                                                    59.12        10 000   10 000   10.000    10.000

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural                               59 22            500     2 000     2 000

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)                           79        1.690    1.690    1.690

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)           81        1.690    1.690    1.690

Rambursări de credite externe (cod

81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)                               81.01         1.690    1.690    1.690

Rambursau de credite aferente datoriei publice externe locale       81.01.05         1.690    1.690     1 690


Formular -----------------

11/06

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL

2019


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAPITOL:68.02

SUBCAPITOL:

PARAGRAF:

Asigurări si asistenta sociala - TOTAL

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

222.419

CM

209.496

215.184

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

203.766

206.372

207.304

208.216

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

203.766

206.372

207.304

208.216

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la

10.03)

10

118.606

124.228

124.228

124.228

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

113.230

118.806

118.806

118.806

Salarii de baza

10 01 01

82.830

87.158

87.158

87.158

Sporuri pentru condiții de munca

10.01 05

21 774

23.605

23.605

23.605

indemnizații plătite unor persoane din afara umtatii

10.01.12

220

250

250

250

Indemnizații de hrana                                          i

10.01.17

6.041

5.613

5.613

5.613

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2.365

2 180

2.180

2.180

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

2.725

2.740

2.740

2.740

Vouchere de vacanta

10.02 06

2.725

2.740

2.740

2.740

iContributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2.651

2.682

2.682

2.682

1 Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

2 651

2.682

2 682

2.682.

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

29.236

36.702

37.595

3B.469

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

18.966

21.811

22.349

22.860,

Furnituri de birou

20.01.01

685

1 034

1.059

1.046

Materiale pentru curățenie

20.01 02

413

534

547

561

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

2.412

1.903

1.950

1.995

Apa, canal si salubritate

20.01 04

416

356

363

373

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

130

133

137

140

Piese de schimb

20.01.06

66

26

27

28

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

533

547

561

574

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

643

934

955

981

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

13.668

16.344

16.750

17 162

Reparații curente

20.02

678

3.481

3.567

3.653

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

4.297

5.096

5.222

5.348

Hrana pentru oameni

20.03.01

4.297

5.096

5.222

5.348

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.029

1.181

1.210

1.241

Medicamente

20.04.01

591

751

770

790

Materiale sanitare

20.04.02

80

63

64

66

Dezinfectanti

20.04.04

358

367

376

385

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2.775

3.875

3.967

4.063

Uniforme si echipament

20.05.01

1.011

1.552

1.589

1.626

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

346

355

362

372

Alte obiecte de inventar

20 05.30

1.418

1.968

2.016

2 065

VIZAT
spre neschimbarej secretar. I

- mii lei -

Buget 2019 Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

I

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30

30

31

32

Deplasări interne, detașări, transferări

20 06.01

25

25

26

27

Deplasări în străinătate

20.06.02

5

5

5

5

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

88

90

91

95

Pregătire profesionala

20.13

527

307

315

320

Protecția muncii

20.14

333

342

349

357

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

513

489

494

500

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 30.30

513

489

494

500

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

54.324

44.318

44.357

44.395

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

54.324

44.318

44.357

44.395

Ajutoare sociale in numerar

57.02 01

49 165

38 870

38.874

38 879

, Ajutoare sociale in natura

57.02 02

5 159

5448

5.483

5 516

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

1.600

1.124

1.124

1.124

Despăgubiri civile

59.17

526

50

50

50

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1 074

1.074

1 074

1 074

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+84)

i

18.653

10.569

2.192

6.968

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

10.696

1.483

2.192

6.968

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

10.696

1.483

2.192

6.968

Finanțarea națională

58.02 01

1 664

231

341

1 084

Finanțare externă nerambursabilă

58 02 02

9.032

1.252

1.851

5 884

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

7.957

9.086

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

7.957

9.086

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

7.253

9.086

0

0

Construcții

71 01 01

2 666

9.086

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71 01 02

2 618

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71 01 03

67

0

0

0

Alte active fixe

71 01 30

1.902

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

704

0

0

0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

VIZAȚ spre neschimbate, secretar.


CAPITOL: 68.02

SUBCAPITOL:68.02.04

PARAGRAF:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

8.678

1X938

11406

11.363

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

8.234

11.066

11.196

11.333

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

8.234

11.066

11.196

11.333

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

4.536

5.666

5.666

5.666,

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4.327

5.425

5.425

5.425

'Salarii de baza

10.01.01

3.291

4.218

4.218

4.218

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

690

764

764

764

l Indemnizații de hrana

10.01 17

179

180

180

180

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

167

263

263

263

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

102

117

117

117

Vouchere de vacanta

10.02.06

102

117

117

117

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

107

124

124

124

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

107

124

124

124

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

3.604

5.294

5.421

5.555

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3.226

4.482

4,592

4.705

Furnituri de birou

20.01 01

31

48

50

51

Materiale pentru curățenie

20.01.02

36

39

41

42

: încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

586

479

490

501

Apa, canal si salubritate

20.01.04

81

63

64

66

Piese de schimb

20.01.06

6

2

2

2

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01 09

39

68

69

71

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01.30

2.447

3.783

3.876

3.972

Reparații curente

20.02

61

490

501

514

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

109

74

75

78

Medicamente

20 04.01

82

48

49

51

Materiale sanitare

20.04.02

7

6

6

6

Dezinfectanti

20.04.04

20

20

20

21

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

186

213

217

222

Uniforme si echipament

20.05.01

62

64

65

66

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

32

33

33

34

Alte obiecte de inventar

20.05.30

92

116

119

122

: Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2

2

2

2

1 Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2

2

2

2

Pregătire profesionala

20.13

7

20

21

21

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Protecția muncii

20.14

4

4

4

4

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

9

9

9

9

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

9

9

9

9

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

94

106

109

112

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

94

106

109

112

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

94

106

109

112

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

444

2.870

0| 0]

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

444

2.870

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71 03)

71

444

2.870

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

444

2.670

0

0

Construcții

71.01.01

272

2.870

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

4

0

0

0

iMobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

5

o

0

0

Alte active fixe

71.01.30

163

0

0

0

PREȘEDINTE

LĂZÂROlJ/i

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAPITOL:68.02

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


SUBCAPITOL:68.02.05

PARAGRAF:68.02.05.02

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALA Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

ț

100.473

92.842

90.636

90.850

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

99.581

90.427

90.636

90.850

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

99.581

90.427

90.636

90.850

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

41.887

41.691

41.691

41.691

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

39.750

39.580

39.580

39.580

Salarii de baza

1001.01

27 850

27.925

27.925

27.925

Sporuri pentru condiții de munca

1001.05

8 634

8.969

8.969

8 969

Indemnizații de hrana

10 01.17

2 945

2.386

2.386

2 386

Alte drepturi salariale in bani

10.01 30

321

300

300

300

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+10.02.30)

10.02

1.210

1.210

1.210

1.210

Vouchere de vacanta

10 02.06

1.210

1 210

1.210

1.210

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

927

901

901

901

Contribuția asiguratone pentru munca

10 03 07

927

901

901

901

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

6.565

8.407

8.606

8.811

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3.156

3.877

3.971

4.070

Furnituri de birou

20 01.01

38

46

46

49

Materiale pentru curățenie

20 01.02

115

128

131

134

încălzit, Iluminat si torta motrica

20 01.03

648

480

492

504

Apa, canal si salubritate

20 01 04

133

117

120

123

Piese de schimb

20 01.06

17

5

5

5

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20 01 09

169

245

250

258

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01.30

2 036

2 856

2 927

2 997

Reparații curente

20.02

160

470

482

494

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

1.606

1.925

1.972

2.019

Hrana pentru oameni

20 03 01

1 606

1.925

1 972

2 019

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

427

556

571

585

Medicamente

20 04.01

272

398

408

419

Materiale sanitare

20 04.02

23

23

24

24

Dezinfectanti

20 04.04

132

135

139

142

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

807

1.187

1.215

1.245

Uniforme si echipament

20.05 01

433

701

718

735

Lenjerie si accesorii de pat

20.05 03

131

134

137

141

Alte obiecte de inventar

20.05.30

243

352

360

369

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2

2

2

. 2

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2

2

2

2

DENUMIREA INDICATORILOR

- mii lei -_________________________________________

Buget 2019            Estimări^

Cod PREVEDERI

indicator 1 ANUALE 2020     2021    2022

TOTAL

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

13

13

13

14

Pregătire profesionala

20.13

81

63

64

65

Protecția muncii

20.14

32

33

33

34

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

281

2811

283

283

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

281

281 i

283

283

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

51.129

40.329

40.339

40.348

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

51.129

40.329

40.339

40.348

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

47.440

36.640

36.640

36.640

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

3.689

3.689

3.699

3.708

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+7O+B4)                          892;    2.415      0      0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

892

2.415

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

892

2.415

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

i        71.01

714

2.415

0

0

Construcții

71.01.01

392

2415

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

230

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

18

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

74

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

178

0

0

0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 CAPlTOL:68.02

VIZAT spre neschimbare, ȘECRETAR,


SUBCAPITOL:68.02.06

PARAGRAF:

Asistenta sociala pentru familie si copii

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

:                                     I

50.504

47.458

46.026

51.169

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

38.252

43.477

43.834

44.201

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

38.252

43.477

43.834

44.201

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la

10.03)

10

27.767

29.019

29.019

29.019

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

26.583

27.835

27.835

27.835

Salarii de baza

10 01 01

17 798

18.416

18.416

18.416

Sporuri pentru condiții de munca

10 01 05

6 980

7.802

7 802

7 802

Indemnizații de hrana

10.01.17

1.244

1 246

1 246

1.246

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

561

371

371

371

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+10.02.30)

10.02

558

558

558

558

Vouchere de vacanta

10 02.06

558

558

558

558

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

626

626

626

626

Contribuția asiguratorie pentru munca

10 03 07

626

626

626

626

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

9.771

13.463

13.796

14.138

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

5.846

6.847

7.018

7.194

Furnituri de birou

20 01 01

110

164

169

172

Materiale pentru curățenie

20.01 02

162

238

244

250

încălzit, Iluminat si forța motnca

20 01 03

673

566

581

594

Apa, canal si salubritate

20 01 04

106

102

104

107

Piese de schimb

20 01 06

8

8

8

9

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

232

320

328

336

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01.30

4 555

5 449

5 585

5 726

Reparații curente

20.02

349

2.048

2.099

2.149

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

1.970

2.329

2.387

2.445

Hrana pentru oameni

20 03 01

1.970

2 329

2 387

2 445

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

312

387

396

407

Medicamente

20.04.01

185

262

268

275

Materiale sanitare

20.04.02

13

8

8

9

Dezinfectanti

20 04 04

114

117

120

123

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1.086

1.700

1.741

1.784

Uniforme si echipament

20 05 01

444

733

751

769

Lenjerie si accesorii de pat

20 05 03

102

105

107

110

Alte obiecte de inventar

20 05 30

540

862

893

905

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5

5

5

6

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5

5

5

6

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2

2

2

2

Pregătire profesionala

20.13

131

73

75

76

Protecția muncii

20.14

42

43

44

45

- mii lei -

Buget 2019 Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

28

29

29

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

28

29

29

30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

714

995

1.019

1.044'

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

714

995

1.019

1.044

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

180

185

189

194

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

534

810

830

850

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+55+58+70+84)

I

12.252 j

3.981

2.192

6.96$

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

10.696:

1.483

2.192

6.968

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

10.696

1.483

2.192

6.968

Finanțarea națională

58 02 01

1.664

231

341

1.084

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

9.032

1 252

1 851

5 884

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1.556

2.498

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1.556

2.498

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.030

2.498

0

0

Construcții

71.01.01

423

2.498

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71 01 02

204

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

4

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

399

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

526

0

0

0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019

Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


CAPITOL:68.02

SUBCAPITOL:68.02.11

PARAGRAF:

CREȘE

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2019

Estimări

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

8.245

9.269

8.354

8.410

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

7.098

8.298

8.354   8.410

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

7.098

8.298

8.354

8.410

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

5.077

5.996

5.996

5.996

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4.780

5.679

5.679

5.679

Salarii de baza

10 01 01

3 879

4 619

4.619

4 619

Sporuri pentru condiții de munca

10 01 05

507

607

607

607

Indemnizații de hrana

10.01.17

334

363

363

363

Alte drepturi salariale in bani

10 01 30

60

90

90

90

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la

10.02.06+10.02.30)

10.02

189

189

189

189

X/ouchere de vacanta

10 02.06

189

189

189

189

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

108

128

128

128

Contribuția asiguratorie pentru munca

10 03 07

108

128

128

128

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1.971

2.251

2.305

2.360

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

814

842

860

882

Furnituri de birou

20 01 01

38

39

40

41

Materiale pentru curățenie

20 01 02

66

68

69

71

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01 03

186

145

148

152

Apa, canal si salubritate

20.01.04

29

30

30

31

Piese de schimb

20 01.06

5

1

1

1

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20 01 09

43

65

66

68

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01 30

447

494

506

518

Reparații curente

20.02

14

160

164

168

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

634

753

772

790

Hrana pentru oameni

20 03.01

634

753

772

790

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

89

79

82

83

Medicamente

20 04 01

21

11

12

12

Materiale sanitare

20 04 02

4

2

2

2

Dezinfectanti

20 04.04

64

66

68

69

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

311

371

380

388

Uniforme si echipament

20 05.01

42

44

44

45

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

54

55

57

58

Alte obiecte de inventar

20.05.30

215

272

279

285

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1

1

1

1

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06 01

1

1

1

1

Cârti, publicații si materiale documentare         __________________20.11_______________8;        8         8       9

- mii lei

Buget 2019           Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Pregătire profesionala

20.13

75

11

12

12

Protecția muncii

20.14

2

2

2

2

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

23

24

24

25

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

23

24

24

25

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

50

51

53

54

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

50

51

53

54

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

50

51

53

54

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1.147

971

OL

o|

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1.147

971

(

0

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1.147

971

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.147

971

0

0

Construcții

71.01.01

718

971

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

95

0

0

0

I Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

29

0

0

0

I Alte active fixe

71.01.30

305

0

0

0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 CAPITOL;68.02

VIZAT spre fitschimbare, SECRETAR.


SUBCAPITOL;68.02.15

PARAGRAF:

Prevenirea excluderii sociale - TOTAL

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

2.335

2.835

2.835

2.835

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

2.335

2.835

2.835

2.835

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

2.335

2.835

2.835

2.835

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

2.335

2.835

2.835

2.835

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

2.335

2.835

2.835

2.835

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1.545

2.045

2.045

2.045

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

790

790

790

790

n                   ........................

.................

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 CAPITOL; 68.02

VIZAT spre n esc h im ba re, . secretar,


SUBCAPITOL:68.02.15

PARAGRAF:68.02.15.01

Ajutor social

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

I                                                                                                      ..L

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

2020 2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

I

2.335

2.835    2.835   2.835

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

2.335

2.835    2.835

2.835

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

2.335

2.835    2.835

2.835

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

2.335    2.835    2.835

2.835

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

2.335    2.835    2.835

2.835

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01        1.545     2.045     2.045

2.045

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

790      790      790

790

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București

Formular:

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


CAPITOL:68.02

SUBCAPITOL:68.02.50

PARAGRAF:

Alte cheltuieli In domeniul asigurărilor si asistentei sociale - TOTAL

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

52.184

50.601

50.449

50.587

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

i

48.266

50.269

50.449

50.587

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

48.266

50.269

50.449

50.587

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03L

10

39.339

41.856

41.856

41.856

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

37.790

40.287

40.287

40.287

Salarii de baza

10.01.01

30.012

31.980

31.980

31 980

Sporuri pentru condiții de munca

10 01.05

4.963

5 463

5.463

5 463

Indemnizații plătite unor persoane din afara umtatii

10 01.12

220

250

250

250

Indeminzatii de hrana

10.01.17

1 339

1.438

1 438

1 438

Alte drepturi salariale in bani

10 01.30

1.256

1.156

1 156

1 156

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

666

666

666

666

Vouchere de vacantă

10 02.06

666

666

666

666

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

883

903

903

903

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03 07

883

903

903

903

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

7.325

7.287

7.467

7.605

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

5.924

5.763

5.908

6.009

Furnituri de birou

20.01.01

468

737

755

733

Materiale pentru curățenie

20 01 02

34

61

62

64

încălzit, Iluminat si forța motrica

20 01 03

319

233

239

244

Apa, canal si salubritate

20 01 04

67

44

45

46

Carburanți si lubrifianti

20 01 05

130

133

137

140

Piese de schimb

20 01 06

30

10

11

11

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01 08

533

547

561

574

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20 01 09

160

236

242

248

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20 01.30

4.183

3 762

3 856

3.949

Reparații curente

20.02

94

313

321

328

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

87

89

91

94

Hrana pentru oameni

20.03.01

87

89

91

94

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

92

85

86

88

Medicamente

20 04 01

31

32

33

33

Materiale sanitare

20 04 02

33

24

24

25

Dezinfectanti

20 04 04

28

29

29

30

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

385

404

414

424

Uniforme si echipament

20.05.01

30

10

11

11

Lenjerie si accesorii de pat

20.05 03

27

28

28

29

Alte obiecte de inventar

20 05.30

328

366

375

384

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

20

20

21

21

Estimări

Buget 2019

1 PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator   ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

15

15

16

16

Deplasări în străinătate

20.06.02

5

5

5

5

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

65I

67

68

70

Pregătire profesionala

20.13

233!

140

143

146

Protecția muncii

20.14

253

260 i

266

272

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.09+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30 ;

172

146

149

153

'Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 30.30

172

146

149

153

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

2

2

2

2

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

2

2

2

2

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

2

2

2

2

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod                    ,

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30

)

59

1.600

1.124.

1.124

1.124

i Despăgubiri civile

59.171

526

50

50

50

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

1.074

1.074

1.074

1.074

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1 " .

3.918

332

0|

o]

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

3.918

332

0

o

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3.918

332

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3.918

332

0

0

Construcții

71.01.01

861

332

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2.085

0

0

0

.Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

11

0

0

0

Alte active fixe

71 01.30

961,

0

0

0

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București

Formular:     ___________________

11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019

Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

VIZAT

CAPITOL:68.02

SUBCAPlTOL:68.02.50

PARAGRAF:

spre neschimbare, SECRETAR,

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

52.184

50.601

50.449

50.587

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

48.266

50.269

50.449

50.587

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

48.266

50.269

50.449

50.587

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

39.339

41.656

41.856

41.856

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

37.790

40.267

40.287

40.287

Salarii de baza

10.01.01

30.012

31.980

31.980

31.980

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4.963

5.463

5.463

5.463

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

220

250

250

250

Indemnizații de hrana