Hotărârea nr. 311/2019

Hotărârea nr. 311 - privind reprezentarea Consiliului Local Sector 2 în fața instanțelor de judecată, în litigiile având ca obiect activitatea si actele emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2, precum și a  Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2Clasa 3008

catcgon.'e 2. 4 6


www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60 00 Fax: +(4021) 209 62.02

HOTĂRÂRE

privind reprezentarea Consiliului Local Sector 2 în fața instanțelor de judecată, în litigiile având ca obiect activitatea si actele emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2, precum și a Comisiei pentru Protecția

Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reprezentarea Consiliului Local Sector 2 în fața instanțelor de judecată, în litigiile având ca obiect activitatea si actele emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2, precum și a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 146569/24.10.2019 și Nota de Fundamentare nr. 146570/24.10.2019 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 158171/25.10.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat sub numărul /’   ^90/30.10.2019, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a


;RE^^Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 31.10.2019;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2, București nr. 805/28.03.2016 privind

exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2, București;

- Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și


întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu c «M/nodificările și completările ulterioare;

- H.C.L. Sector 2 nr. 201/18.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Ștatului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 2;

- H.C.L. Sector 2 nr. 66/30.06.2014 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înființarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 28/2007;

 • - H.C.L. Sector 2 nr. 128/04.09.2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.152/26.06.2019;

 • - Hotărârea Colegiului Director nr. 14/23.10.2019 pentru avizarea propunerii proiectului de hotărâre privind mandatarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 pentru a reprezenta interesele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2, respectiv ale Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2 în fața instanțelor de judecată;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se mandatează consilierii juridici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu sediul în str. Olari nr. 15, serviciu public de specialitate aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 pentru a reprezenta în fața instanțelor de judecată, interesele Consiliului Local Sector 2 în litigiile având ca obiect activitatea si actele emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2, precum și a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2.

Art.2. Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Glodului Sector 2, la nivelul căreia se desfășoară activitatea Comisiilor prevăzute la art. sunt gestionate documentele rezultate din activitatea acestora, răspunde, în condițiile legii, în legătură cu activitatea de reprezentarea Consiliului Local Sector 2, respectiv pentru îndeplinirea în termen legal a măsurilor dispuse de instanțele de judecată.

Art.3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2 și Comisia pentru Protecția Copilului Sector 2, vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Hotărârea nr. 311

București, 31.10.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.