Hotărârea nr. 308/2019

Hotărârea nr. 308 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere – 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2 ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 24271/21.10.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 157039/24.10.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;


  • - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către tarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției ice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe

^4SE<^5erioada 28.10.2019-01.11.2019;


Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.

345/2018;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București” potrivit anexelor nr. 1-3 ce cuprind un număr de 19 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală, pe obiective, a lucrărilor de "Reabilitare sisteme rutiere - 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București” este de 8.115.766,97 lei inclusiv TVA din care C+M 6.305.178,73 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă realizarea proiectelor "Reabilitare sisteme rutiere - 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București ”, obiective de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.


Art.3. (1) Lucrările de construcție ale obiectivelor de investiții de interes local Reabilitare sisteme rutiere - 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București ” vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

  • (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a fiecărui obiectiv de investiție în parte.

  • (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

>Hotărârea nr. 308

București, 31.10.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 22 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 IaH.C.L. Sector 2 nr. 308/2019

CENTRALIZATOR PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE

SISTEME R UTIERE - 3 STRĂZI ȘI 2 PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ DIN

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

VIZAT spre neschimbare SECRETAR.

Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr.__/2019

APROBARE " Reabilitare sistem rutier pe srăzile: Tony Bulandra, Aura Buzescu, Lăicerului (tronsonul cuprins între străzile Balotului și Gellu Naum), Pâncota (parcare). Maior Vasile Băndlă (parcare) - SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr.

Crt

Denumirea străzii

MP

Valoare investiție (fără TVA)

LEI

C+M (fără TVA)

LEI

Valoare investiție (inel. TVA) LEI

C+M (ind. TVA)

LEI

Valoare investiție (inel. TVA) EUR

C+M (ind. TVA)

EUR

1

Tony Bulandra

6,168

1,539,904.62

1.120.883.32

1,832.486.50

1.333,851.15

385,332.35

280,480.10

2

Aura Buzescu

3,141

1,450,770.53

1,054,520.86

1,726,416.93

1,254,879.82

363,028.20

263,874.13

3

Lăicerului

255

198.169.68

107,765.18

235.821.92

128,240.56

49,588.26

26,966.22

4

Pâncota

6,346

2,266,659.96

1,900,299.34

2,697,325.36

2,261,356.22

567,189.28

475,514.39

5

Maior Vasile Băndlă

3,539

1,364,467.45

1.115.000.82

1.623.716.26

1,326,850.98

341,432.47

279,008.11

6

TOTAL

19,449

6,819,972.24

5,298,469.52

8,115,766.97

6305,178.73

1,706,570.56

1,325,842.95

Curs Euro BNR = 4.7556 (18.10.2019)

Director General Alin Vasilica DROGAU


SECRE


VIZAT

pre neschinioarej SECRETAR^


Director Tehnic


aleriu MICUDirectornomic
.Marius țțÂTRUȚÂAnexa nr. 2 IaH.C.L. Sector 2 nr. 308/2019

DEVIZE GENERALE PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL ”REABILITARE

SISTEME RUTIERE - 3 STRĂZI ȘI 2 PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ DIN

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

VIZAT spre neschimbare  SECRETAR.

VIZAT

Pre neschimbare

etar

Proiectant,

SCI UNA ENGINIiERING GROUP SRI

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI l’Ulil IC

SECI OR 2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform IIG 907/2016

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TONY BULANDltA, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr. cri.

Denttinirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21 (fdrii TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,0(1

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

AnienajSrl pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,0(1

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/pmle.ețta utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare, obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,0(1

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de Imn

4.000,00

760,00

4.760,00

.1.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

1 1.3. Alte studii dpcc.ifîce

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expcrtizare tehnică

2.500,00

47.5,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectate

112.694,82

21.412,01

■J 34.106,83

3,5.1. Tema de proiecțiile

0,00

0,00

0,00

3.S.2. Studiu depiwfrziMIiliih:

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu dcfcMl'ililnle/di’euini'iitiitie de rtviunv ii luirăiilvr de înlemniți fi deviz xeiierid

53.500,00

10.165,00

63.665,00

3.5.4. Dac a mc» ta (iile tehnice necesare in mfivrn abjinerit anizeloii'iuwditrih’ii iiiitiirixiițiiloi

22.337,67

4.244,16

26.581,83

î.5 5. Vei ifienren leliuicil de calitate n învieri ului tehnic și a detaliilor rfc e.vecnfic

3.350,65

636,62

3 987,27

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21 (fără TVA)

T.V.A.

Valonii’ (cu TVA)

Ici

lei

lei

1

2

3

33.506,50

4

i) 366,23

5

39, 872,73

3.5.6 Proiect tehnic fi debilii ele execuție

3.6

Organizarea procedurilor dc achiziție

0,00

0,00

0,00

3 7

Consultantă

(1,0(1

0.00

0,00

3 7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul rte investiții

o.do

0,00

0,00

3.7.2. Aiiditul fniaitcini

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

27.129,88

5. î 54,68

32.284,56

3.8.1. Asis<en|il Iclinică rlin partea piviectanlnliii

2.000,(10

380,00

2 380,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

19(1,00

1.190,00

3.3.1.2 penh'it participarea pioie.clanhdtii in fazele incluse in programul de control fii lucrărilor de execuție, avizat ile către Inspectoratul de Sini in Construcții

1.000,00

1.90.00

1.190,00

3.8.2 Dirigcnlie dc șantier

25.129.88

4.774,68

29.904,56

TOTAL CAPITOL 3

146.824,70

27.896,69

174.721,39

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

1.116.883,32

212.207,83

1.329.091,15

4.1 1 Reabilitare sisteiii rutier

I 116.8S3.32

212.207,83

1.329.091,15

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

0,00

0,00

0,00

4 3

Utilaje, echipamente tehnologire ți funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,1)0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologire ți funcționale care nu necesită montaj ți echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.116.883,32

212,207,83

1.329.091,15

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de. șantier

8.000,00

1.520,00

9.520,00

5.1.1. Lucrări de construcții

4.000,00

760,00

4.760,00

5 1.2 Cheltuieli conexe organizAi ii șantierului

4 imt,tto

760,00

4.760,00

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

16.855,00

3.202,45

20.057,45

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. ,

fina ntatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.625,00

1.068,75

6.6.93,75

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in

5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.725,00

213,75

1.338,75

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.605,00

1.064,95

6.669,95

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

8.55,00

5.355,00

5 3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2. 1,3. 1.4. 2. 3.5, 3.8, 4

251.341,60

47.754,90

299.(196,50

5.4

Cheltuieli pentiu informare și publicitate

0,00

0,00

0,0(1

TOTAL CAPITOL 5

276.196,60

52.477,35

328.673,95

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

’regătirea personalului de exploatate

0,000

0,00

0,00

0,00

6.1.

bobe tehnologice si teste

0,000

0,00

F VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,..,

Nr. crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor tic cheltuieli

Valoare (filr A TVA)

T.V.4.

Valoare (cu TVA)

Ici

Ici

lei

1

2

3

0,00

4

0,00

5

0,00

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

1,539.904,62

292.581,88

1.832.486,50

Pin care:

C + M (1.2 +■ 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1.120.883,32

212.967,83

1.333.851,15

"3| In pretori Ia data de 06.09.2019; 1 curo - 4,7332 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


Proiectant,

SC 1 UNA l:\GIN PI-RING GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI I’UBl IC

SECIOR2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/20J6

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA AURA BUZESCU, SECTOR 2. BUCUREȘTI"

ft/r.

crt.

Denumirea capi talelor și subcapitolelor de cheltuieli

Vnlof/rc ’JJ

(/ÎW TVA)

T.V.A.

Valoare (cit TVA)

Ici

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPII OLUL 1, Clici țuicii pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,0’0

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru prok'rjia mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/proteclia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

(1,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.7. Studiide teren

4 000,00

760,00

4.760,00

3.1.2 Raport privind iilipnclul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alic stridii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Docunientalii-suporl și chelltiieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

lixperlizare telurică

2.500,00

■175,00

2.975,00

  • 3.4

  • 3.5

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

Proiectare

107.204,7 2

20.368,78

127.572,90

3 5.7 Tenul de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2 Studiu de prefeznbililate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fi.zabililnlc/dociimeiitatie de avizarea lucrurilor de inlervenlii și deviz penentl

51.500,00

.9 785,00

61.285,00

3,5.4. Dociliiil’iiTaliile tehnice necesare in vederea obținerii itvizelor/acordurilmd autorizațiilor

21.020,42

3.993,88

2.5.014,30

3 5.5 Vcri/îi rtrm tr/minl de cnlilale a proiectului tehnic (i n detaliilor de execuție

3.153,07

599,08

3 752,75

Nr. cri.

Dciiitiuireii capi talelor și sitbcnpilulelar de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu 7 VA)

lei

Ici

Ici

1

2

3

4

5.990.87

5

37 521,45

3.5 6. Pnui'ct tclniic și detalii de execuție

31 530,63

3.6

Organizarea procedurilm de achiziție

(1,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Miiiiagemenliil dc proiect pentru obiectivul de investilii

0,00

0,00

0,00

3 7.2. Auditul ftnmcim

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

2.5.647,97

4.873,11

30.521,08

3.8.1. Asislei/ia lehtiieă din partea proiectantului

2.0011,00

380,00

2.380,00

3.8. LI. pe perioada de execuție. a lucrărilor

1.000.00

190,00

1.190.00

3.8.1.2 pentru pai licipnrea prtiieclanlidui la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de erectilir, avizat de lâlrc lnspcclmaiul de Stal iii Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.S 2. Dirigenlie de șantier

23.647,97

4 493,11

28.141,08

TOTAL CAPITOL 3

139.852,09

26.571,89

166.423,98

CAJ’J ȚOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

■1 1

Construcții si instalații

1.051.020,86

199.693,96

1.250.714,82.

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

1.051 020,S6

/ 9.9 693,96

1.250.714,82

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj și echipamente dc transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL4

1.051.020,86

199.693,96

1.250.714,82

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

7.000,00

1.330,00

8.330,00

Ii.1.1. Luci ari dc ronstriicjii

3.500,00

665,00

4.165,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizăriișanliendiii

3.5011,00

665,00

4.165,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

16 123,00

3.063,37

19.186,3/’

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1.           ,

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.291,00

1.005,29

6.296,29

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in

5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.059,00

201,21

1.260,21

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5 273,00

1.001,87

6.274,87

Taxe pentru acorduri, avize confonne și autorizația de

y,2

construire/ desființare

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2, 1.3, 1.4,2, 3.5. 3.8, 4

236.774,59

44.987,17

28J.761,76

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

269.897,59

49.380,54

309.278,13

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si Iesle si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

VIZAT" pre neschimbare ___secretar.

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ‘ll (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

0,00

4

0,00

5

0,00

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

1.450.770,53

275.646,40

1.726,416,93

Din care:

C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4,1 + 4.2 + 5.1.1)

1.054.520,86

200.358,96

1.254.879,82

In preturi la data de 06.09.2019; 1 euro - 4,7332 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


VIZAT spre neschimbare, secretar.

Proiectant,

SC LUNA ENG1NEERING GROUP SRL

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIERS STRADA LĂICERULUI - ÎNTRE STRĂZILE BALOTULUI Șl GELLU NAUM (ȘOS. FUNDENI 262F), SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr.

crt.

Detttnnirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21

(fitrit TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

11,00

0,00

0,00

1.2

A menajarea terenu 1 u i

0,00

0.00

0,00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.7.2. Riipo/7 pripind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

40.605,57

7.715,06

4S.320,63

3.5.1. Tcmil de proiectnre

0.00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prcfezabilitnle

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fczabilitalc/dociinientnlie de avizare a lucrurilor de intervenții și deviz general

35.000.00

6.650,(10

41.650.00

3.5.4. Dectinienlitfiile tehnice necesare in vederea ob(inerii tivizelor/ticordnnlor/ autorizațiilor

2 115.31

401,91

2.517.22

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și n deliii iilor de execuție

317.30

60.29

377,59

Nr.

cri.

Denunț tren capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare J (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

Ici

lei

1

2

3

3.172.96

4

602.86

5

3.775,&2

3 5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

(1,0(1

0.00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,0(1

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0.00

0,00

3.7.2. Aitdilul financiar

0.00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

4.855,66

922,58

5.778,24

3.8.7. Asistentă tehnică din partea proiectantului

2.000.00

380,00

2.380,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului In firele incluse în programul <le control al lucrărilor de execuție, avizul de către Inspectoratul de Stat iu Construcții

1.000.00

190,00

7.790,00

3.8.2. Dirigeii(ie de șantier

2.855,66

542.58

3.398.24

TOTAL CAPITOL 3

52.461,23

9.967,64

62.428,87

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

105.765,18

20.095,38

125.860,56

4.7.7 Reabilitare sistem ni tier

105.765,18

20.095.3S

125.860.56

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,0(1

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,0(1

TOTAL CAPITOL 4

105.765,18

20.095,38

125.860,56

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.7.1. Lucrări de construcții

2.000,00

380,00

2.380.00

5.7.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000.00

380,00

2.380.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.698,00

1.082,62

6.780,62

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.

finanțatoare

0.00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

549,00

104,31

653,37

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în

5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

110.00

20.90

730.90

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

539,00

102,41

6.47,47

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

4.500.00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0%), - Capitol/Subcapitol

1.2. 1.3, 1.4,2, 3.5, 3.8, 4

30.245,28

5.746,60

35.991,88

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

39.943,28

7.589,22

47.532,50

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,0(1

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor t1e cheltuieli

Valoare 11 (fiW TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

Ici

Ici

Ici

1

2

3

0,00

4

0,00

5

0,00

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

198.169,68

37.652,24

235.821,92

Din care:

C + M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1+4,2+ 5.1,1)

107.765,18

20.475,38

128.240,56

In preturi la data de (16.09.2019; 1 curo = 4,7332 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2Proiectant:

PROIECTECH CONSTRUCT SRL

Fd/a: ijali

BENEFICIAR: ADP Sector 2


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții, conform H.G. 907l 29.11.2016

Reabilitare sistem rutlfir-AmenaJnre parcaro de reședința

Str. Pancota nr. 9, bl. 11N, Str. Pancota nr. 1, bl. 16

Str. Pancota nr. 7, bl. 13, Str Pancota nr. 9, bl. 12

soluțjft 1 - recomandată

Nr.

Cri

Denumirea capitolelor »l eubcapltnlelor de cheltuieli

Valoare (lira TVA)

TVA

19-A

Valoare (Inclusiv

TVA)

Iw

‘8

tei

1

5

3

$

CAPITOLUL i

CficituielJ pentru obținerea *i amenajarea imm/ul

1.1

Ob'.nerea tererwu

OK

o o:

000

1.2

Arnera,iv«*A lerefl./o

OK

COi

003

1.3

Amena-ari pl p^ot med lXl* 11 aducerea la clare a nba<a

OUI

OM

0.00

1.4

Cftdhjeli r^nlru i e’ozprea/p’O'.ectfa utlWor

OM

O.W

000

total Capitol 1

ow

0.00

0 00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pCfilnj asigurarea ulilitaiilor necaiire obtacllvulul

2.1

CheHu/eN peniru asigurarea u&lltalitor neceoareubiedlvulul

000

oon

0.00

Total Capitol 2

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare el asistenta tehrica

3.1

Studl

4.6C000

456.03

5,355.00

31 !

Stupide le(M

4.000 00

750 00

4,76000

3111

Slud u geoiehrxr

2.00003

380 0 0

2..ie*joo

3 112

Slutfu topografic

2.000 CU

380 CO

2360 00

3 12

R»pon pcivfrxl unpocM aiup'J medt/j

500 «J

05 00

59500

3 1 3

AM 1M3» ipec/ice

0.00

ooa

OM

32

Docuntenlallt-suport ai cheltuieli pentru obținerea do avize, arordjrl si autorizații

2.000.00

380.00

2,300.00

3.3

Expertirare icnnrca

2,600 00

476.00

2,976.00

3.4

Certlhcaren performanloi energetice țl audftul energetic a| clădirilor

0.00

O.Ofl

D.M

3 S

Proiectare

124,009 ie

23,561.00

147,671.20

35 1

Tornade protedaro

0 50

0 10

000

3 52

Svriudc c retez atiwe

000

0 00

0X0

3 5 3

Studiu da 1e?ahi'ilale 1 rtof.JTienlaj e d» aw»*B a k>crârkior do rlervenți țl deviz genere l

05.000 00

12.350 00

77 350.00

354

Doconar.1 ațiiio lahnca hscajwa In vederea objnem avize'rx / BWKduior/ autonzajnirr

1.50000

285X0

1 785 M

355

Verificsrea lehn'xA de caUale a fco'ecti/ix tehne $■ e dcta'Msr ce execuție

500 «

05 00

595 00

353

^roteci tehnic de exccuvc

57,008 Of

1OB31 7)

67 MO6»

3.4

Drfianlzarca procedurilor de achizllfe

2,000.00

390.00

î. 380.0®

3,7

ConsuftdiHJ

0.00

0.00

0 00

3 7 1

.'•«agarMoM«1» f«oe<i («rlvrbKivir Cetmealf

oca

0 00

Ol»

372

AedtJ hnanc-sf

ooa

000

000

Nr.

Cri

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (larg TVA|

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

toi

lei

rci

1

2

i           4

5

«

3B

Aslstanla lehnlci

11.000.0

2,090.01

>         13.090.00

30 1

Asistenta tehrvca d.i padoa prowclartutu'

6.0» «

1 IdOCX

7 140 03

3 5.1 1

pa perioada de execuțo a lucrănur

swotx

950 (X

6 050 00

30 12

perfju parttC'parea ptOfclonhJu la fezoto induse In proyorru dc control a1 lucrărilor do oxecuțe, avuol do către inspretoraiu rin Sini In ConsinJcța

1.000 oc

toocc

t, 190 00

3.8 2

Dirlgonl'O do sâni ier

5.000.0C

«50 OC

6.063 00

,                               Total Cipl(o) 3

148,009.48

27.74184

.        173,751.20

CAPrTOLUL 4

Clietluleli pentru investiția de bam

41

CoAtlrucUIll hixfefetil

1,063,038.573

353.877.320

2,217,015 902

4 1 1

LuyA/HM drum

1 563.030 573

353,977 329

2 217 015 902

42

Montaj utilaje, echipamente tehnologice țl funcțloiula

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice jl funcționala care necesită montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

UlIUje, eehJpanltnto tehnologica țl IUnc|Ionale care nu pcmlll moniiij fl echlpiiiTUtnie tle iruMporli,

OODO

0.000

0,000

4.6

Dolari

OKU

0.000

CMMJD

4.S

Active necorporafc

0.000

0.000

0,000

Total Capitol 4

1„m.0'JB.V3

163,977.329

5^ 217^15.901

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

6.1

Orgjnlt-irc de wniIer

37,260.771

7,079.547

44,3 40.31 R

51 1

Lucrări de conslrucfi șl nsfelajn aferente organizării de șart ier

37 260'771

7.079 54/

44.340.316

5 1 2

Chtffcrufi conexe organizăm de șantier

0000

0.000

0000

6.2

Gomisloanc, colt, l*w, castul credit ului:

20,545 336

0.(100

2O.54B. 336

5.2 1

ComUroanele și dobănaie aferente crediMn băncii finanjaloare

0000

0 000

0 009

522

Corn aferenta inspectaratiiui de Stal in Constnjcji1 pentru controlul filialilor locrarOnf de conJlAJdil

9,501 5M

oooo

9 501 600

523

Cola aferentă Inspedoret-Jw de Stal In Conslruc^i pentru conl/du1 stabjui in amvrajasH (erilonuh^, urbanism si pentru autorizarea axărilor de ccnstructs

1,539243

0000

1,539 243

524

Stata aluertâ Casei Sonate n Consuuclonior -

9 501.500

0 000

9.501 500

52 5

iaxe pentru acordai, avize conforme și aiionz6|:a de consrrvre / dos Mare

4 093

oooo

4093

Cheilulall diverse si neprevăzute; 10% din

Cip,1.2,1.3,1.4,2, 3,6, 3.0,4)

199,804,505

37,062.913

237,787.718

I

RholiwfeM pentru Informare țl piuMfclWc

0.0M|

0.000

0,000

Tolit Capiloll

237.611.911]

W.OH.460

302.654.372

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pJntnj darea in exploatare

6.1

rw           do ccp’oalare

O.OM

0.000

0.000

6.2

3robe to Wojîo si ieste

0 000

0.000

0.000

Total Capitol 6

O.tt»

0.000

0.000

TOTAL

2,3«tJ.«S9.9E9

430.065.384

2,897,325.360

U n tlIÎM fi • M

t,Mu»jn

M1.05S MS

2,281.353.220

Data 010B201D

lntocrr.ilBcnefi^ar l

Investitor

ADPS2

V’ZĂT ' spre Pf. . ;imbare, SECRETAR,__

Proiectant:

Faza: DAU

BENEFICIAR: ADP Sector 2


PROIECTECH CONSÎRUCT SRL

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții, conform H.G. 907 / 20.11.2016

Reabilitare sistem rutler-Amenajaro parcare rla reședința

Slr. Maior Vaslle Baclla nr. 28-30, bl. 1, Șir. Maior Vasile Boclla nr. 32-34, bl. 2

soluția 1 • recomandată

Nr.

Cri

Denumirea capitolelor 51 subcapitolelor de ohctiulefl

Valoare (ft'i TVA)

TVA

19 V

Vefoare (Inclusiv TVA)

Iw

la

0>

i

3

5

4

CĂPTIOLUL 1

Cheltuieli pentru ebfherea «1 amen*|arra IrremJol

1 1

CXZ '<rtf0tcrt*xAa

COC

nor

o.co

1 2

Atc n.i ATa iwe'/u

OM

oa

0 00

1 J

Antero’' o< cruț rxJcV s erkcuoa'a sla'ea ruh

OOC

O CC

0 00

1.4

Ontic •'» lmH-j <«V>c vo'prrferfta ».v favor

0.00

0 c-

000

Tolal Capitol1

0.N

O.(X

0.00

CAPITOLUL 2

Cbollulell pentru asigurare» ut>htitllor n»cetire n|We<1tvuM

21

Cheltuieli pentru leigurarea utilităților necesara obiectivului

000

DOC

0 00

Total CapMol 2

d.w

0.0(1

0.00

CAPITOLUL .3

Cheltuieli pentru proiectare si asWenla tehnica

3.1

Studii

4,600,00'

655 OO

6,356.00

3.1.1

SluO'i de teren

4.000 GO

TMtW

<740 C0

3 111

Slodu peotehr e

2.000 G0

M3.W

2 3W0O

3 112

Skd uiopoyobc

2 000 0(1

3» 00

2 28000

3 1 2

Hapo 1 crra-wl iTfOCU •f.cwn ma ti..u

«Dl»

95 COi

595 00

3 1 a

Alic stu^ specir.ee

0.00

oco

0 00

31

Documentau l-suport sl cheltuieli pentru cbllnerss de «vtee, acorduri sl autoMxalh

2,000 PO

3BO-OD

2.38DQO

3 3

EiprrtUaiv tehnica

2.600 00

475.00

2.976.00

3A

Certificarea performantei energetico șl audltul energetic al dâdlrllor

0.00

0.00

0.00

3.6

Proiectare

95.450.12

10,135.80

113.5Bfl.12

35 1

Teme de proletaro

010

060

35 2

Studiu do pretezab,’i'eta

000

OK)

ooo

353

Siudlu do feiab'iiaie/riocumonUie toavizfl'C a lucră no roe nletvenț 1 șl deciz panerul

60 000 OG

11.400,00

71.400.00

3 5 4

Tocumaniariile t&hn te necesare In vederea obținem aviiaior/ ftcordurtor /eutonMfiilor

1.500 CC

285 00

1.70500

355

/criticarea lehncâ de catifele a ptocdi/U lelvrc și a dc4ali.iar dn îxecuția

600 C0

95 00

595 09

356

Proiect tehnic de execut a

33.450 C2

G.355 50

39.005 53

3.6

Organizarea procedurilor da afhl/idn

2,000 W

380.00

2 380.00

3.7

3onaulLartt*

0.00

0.00

0.00

3 f 1

1 anagemereu ue proect perrju ocxccivta ce r?e&itje

0 OL|

ooo

0 00

37 2 |Ac4ti4 ♦ren;.»»

o«j

oco

oa

Nr. cu

Denumirea capitolelor al subcapitolelor do cheltuieli

Viloera (tara TVA)

TVA

19S

Valoare (Inclusiv TVA)

iei

le.

toi

i

2

3

6

«

3*8

Asistenta tehnica

11,000.0

2,090.01

13.090.00

30 1

«.ssienia ishrvca din pansa pfcHociartiiLf

6.0WM

i wow

7.140.00

3 B 1 1

po pcnoede tto eiotuț • ■ Ixifl'icy

5,000 M

9SOOC

5.950.00

30 12

pentru participarea prc ic ci ani ului la tazs'e incluse în programul de control el lucrân'orde execuție, avizai de câlre Inspectorto.tl de Stat In Construcții

1,000 K

IBOtX

1.190 00

382

(Jwi'jRnt.H de 6flnw

5,00000

950 «

5.9W0C

TolaJ Capitol 3

117,454.62

22,315.60

139,788.12

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Inveslllla de ban

4.1

ConebucUI el Insistați

1,093,131 OCd

207,696.231

1,300,8 34.292

4 1 1

Lucrfin <je drum

1 09.1,130 OH

207.03.231

1 300.634 292

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologica fl func|lon>1e

OXWO

0.000

0.000

4.3

UtIUje, ceNpimtnie tehnologice *1 luncționxfe care ntco>IU montaj

OMO

Q.OtX)

0.000

4.4

Uti'ejo, echipamente tehnologico fl funcționale care nu necesit! montaj fl echipamente de transport

ootra

0.000

0.000

4.6

Ootert

0.000

0.000

oooo

4.6

Active ne corporale

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 4

1,093,138.060

JO7,H,.7Î1

1,3 00,034. Z92

CAPITOLUL 5 Alto cheltuieli

6.1

Organizare de șantier

21.662.761

4,153,926

26,016.686

S 1 1

Lucrân da conslruc^j și instalații aferenta orQanlz3ri de șanber

21,862 781

4.153 925

26.016686

5 1 2

Cl'Oku ol» conexe orpom/A*4 de țan'vcr

OM»

0000

OOOO

6.3

Comleloine, cote, laxa , costul creditului;

12,057.241

0.000

12,067.243

62 1

Comisioanele ș: dobânzle «torente credHJui băncii Finanțatoare

O.COO

GOTO

0.000

822

Cota arereni^ Inspectare tta ul do Stat In Ccnsirucți peninj controlul cehia! lor lucrărilor de construcții

5,575 000

oooo

5.676 D9O

523

Cota atorerlă inspectoratului de Stat In Const/uc^ poc ir u contreM statuile in amenajarea lentortuki. urbanism si pentru autorizarea ucrerilor do construcții

903 150

0.000

903 160

52 4

(Joia ufereiitâ Cosei Soctoto n Cunslrucfor>ior - CSC

5,575 000

oooo

5,575 000

525

Taxe pentru acord.ri, aviza conforma ți autorizata de consl/ufa) / leslmțare

4 093

oooo

4 093

8J

Cheu ui el! diverse 51 neprevăzute: 10% din Cap.U, 1.3,1.4,2,3.5. 3.8, 4)

118,969.858

22,782.183

142,751.042

6.4

CTietlulall pentru Informare Ql publicitate

0,000

0.000

0.000

Toni Capitol 5

153.878.8M

26.946.101

180,824 970

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru deree In eip

loelere

6.1

■\e^ati'ee parionaM / do miroase

0 000

0 DOO

0.000

12

’robo tehnolog ca M iesle

0.000

0.000

0.000

total Capitol e

O.DtKr

0.000

o.o55

fâ'rAL

1.364.467.448

259,248.815

1,623,710.283

o n coe C • M

1.11».000 872

211,860,168

1,326,860 078

0109 2019

întocmit

PROIECTECH CONSTRUCT SRL

Bonofioar / Investitor

ADP S2VIZAT


spre neschimbare,


SECRETAR,


Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 308/2019


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE

SISTEME RUTIERE - 3 STRĂZI ȘI 2 PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ DIN

SECTORUL 2 AL MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI”FfAnexa nr. 3 IaH.C.L Sector 2 nr.

/2019


INDICA TORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții

”Reabilitare sistem rutier pe srăzile: Tony Bulandra, Aura Buzescu, Lăicerului (tronsonul cuprins între străzile Balotului și Gellu Nautn - Șos. Fundeni nr. 262F), Pâncota (parcare), Maior Va sile Băncilă (parcare) - SECTOR 2, BUCUREȘTI”

Descriere:

Crearea unei infrastructuri rutiere sigure este condiție fundamentală pentru eficientizarea și fluidizarea traficului pietonal și auto. Efectele acestei abordări se regăsesc în influența asupra mediului înconjurător și reducerea poluării generate de activitățile de transport. De asemenea prin investițiile propuse, respectiv prin reabilitarea străzilor și crearea de locuri de parcare suplimentare, rezultă decongestionarea și fluidizarea traficului, cerință ce este impusă de STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ 2013 - 2020 aprobată de Guvernul României.

Investițiile propuse sunt în concordanță cu “Strategia de dezvoltare a Sectorului 2, București”. Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamente se află în administrarea Sectorlui 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventarul Domeniului Public al Sectorului 2.

în ultimii 10 ani, numărul autovehiculelor de transport persoane din Regiunea București-Ilfov a crescut cu peste 25%, din care 96% sunt autoturisme.

Este de așteptat ca în următoarea perioadă, tendința de creștere să se păstreze și chiar să se accentueze pe măsură ce economia se va dezvolta și obișnuințele privind modalitatea de deplasare ale locuitorilor se vor modifica.

De aceea, pentru soluționarea unor asemenea situații complexe sunt necesare abordări la diferite niveluri, prin reabilitarea sistemului rutier cu scopul de a ajuta la decongestionarea și fluidizarea traficului în general.

Defecțiunile întâlnite au fost localizate și măsurate, prezentând grade de severitate diferite. Urgența de remediere este stabilită în funcție de gradul defecțiunii, ținând cont de efectul acesteia asupra desfășurării normale a traficului rutier, de modul în care afectează siguranța circulației și de influența asupra comportării în exploatare a îmbrăcăminții rutiere bituminoase.

Obiectivele ale căror devize generale și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt următoarele (euro-leu=4,7556, curs BNR la data de 18.10.2019):

1. Str. Tony Bulandra

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.832.486,50 lei reprezentând 386.332,35 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.333.851,15 lei reprezentând 280.480,10 euro

Suprafața totală : 6.168 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 1.832.486,50 lei reprezentând 386.332,35 euro

Durata de realizare: 7 luni

~VîzâT spre neschinibare __SECRETAR,

V spre ?       .uare,

SECRETAR,

2. Str. Aura Buzescu

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.726.416,93 lei reprezentând 363.028,20 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.254.879,82 lei reprezentând 263.874,13 euro

Suprafața totală : 3.141 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 1.726.416,93 lei reprezentând 363.028,20 euro

Durata de realizare: 7 luni

3. Str. Lăicerului (tronsonul cuprins între străzile Balotului și Gellu Nauni - Fundeni 262F)

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 235.821,92 lei reprezentând 49.588,26 euro din care C+M inclusiv TVA: 128.240,56 lei reprezentând 26.966,22 euro

Suprafața totală : 255 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (5 luni) 235.821,92 lei reprezentând 49.588,26 euro

Durata de realizare: 5 luni

4. Str. Pâncota (parcare)

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 2.697.325,36 lei reprezentând 567.189,28 euro din care C+M inclusiv TVA: 2.261.356,22 lei reprezentând 475.514,39 euro

Suprafața totală : 6.346 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 2.697.325,36 lei reprezentând 567.189,28 euro

Durata de realizare: 7 luni

5. Str. Maior Vasile Băncilă (parcare)

Valoarea totală inclusiv T.V.A.: 1.623.716,26 lei reprezentând 341.432,47 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.326.850,98 lei reprezentând 279.008,11 euro

Suprafața totală : 3.539 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 1.623.716,26 lei reprezentând 341.432,47 euro

Durata de realizare: 7 luniVIZAT spre neschlmbare SECRETAR,