Hotărârea nr. 307/2019

Hotărârea nr. 307 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere – 12 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chirlstiglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209,60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 12 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.10.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 12 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 23210/11.10.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 154240/21.10.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28,03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar 4H/Sectorului 2 București;

7    - Nota nr. 158302/25.10.2019 privind preluarea atribuțiilor exercitate de către

Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București de către Directorul executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, în baza cererii de concediu aprobate pe perioada 28.10.2019-01.11.2019;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 12 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București” potrivit anexelor nr. 1-3 ce cuprind un număr de 50 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală, pe obiective, a lucrărilor de "Reabilitare sisteme rutiere - 12 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București" este de 18.589.568,76 lei inclusiv TVA din care C+M 13.443.458,63 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă realizarea proiectelor "Reabilitare sisteme rutiere - 12 străzi și 2 twfcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București ”, obiective de investiții de y/

Xiteres local din Sectorul 2 al Municipiului București.

Art.3. (1) Lucrările de construcție ale obiectivelor de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 12 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București ” vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

  • (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a fiecărui obiectiv de investiție în parte.

  • (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

9Prezenta Hotărâre conține un număr de 53 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.10.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 IaH.C.L. Sector 2 nr. 307/2019

CENTRALIZATOR PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE

3

SISTEME R UTIERE -12 STRĂZI ȘI 2 PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ DIN

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

VIZAT ~~ spre neschimbare Usecretar,

Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr.______/2019

APROBARE " Reabilitare sistem rutier pe srăzile: Arhiereu Calist, Aleea Cenușăresei, Prof.lon Maiorescu, Intr.Gen.Grigore Ipătescu, Gellu Naum, Soldat Savu Marin, Laicerului, tancului nr.S (parcare). Biserica Mărcuța, Siliștea, Răușeni, Lanternei, Păsărani, Sachelarie Visarion (parcare) - SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr.

Crt.

Denumirea străzii

MP

Valoare investiție (fără TVA) LEI

C+M (fără TVA)

LEI

Valoare investiție (ind. TVA)

LEI

C+M (inel. TVA)

LEI

Valoare investiție (inel. TVA) EUR

C+M (inel. TVA)

1

Arhiereu Calist

2,534

1,203,408.89

868,714.05

1,432,056.58

1,033,769.72

301,498.29

217,644.89

2

Aleea Cenușăresei

1,036

497,135.44

361,402.94

591,591.17

430,069.50

124,550.75

90,544.76

3

Prof.lon Maiorescu

7,422

2,278,520.30

1,690,195.01

2,711,439.16

2,011,332.06

570,853.33

423,456.16

4

Intr.Gen.Grigore Ipătescu

1,292

582,165.38

415,205.78

692,776.80

494,094.88

145,853.89

104,024.35

5

Gellu Naum

1,181

471,821.33

306,186.12

561,467.38

364,361.48

118,208.64

76,710.91

6

Soldat Savu Marin

3,644

1,639,606.67

1,199,065.36

1,951,131.93

1,426,887.78

410,781.91

300,410.08

7

Laicerului

2,777

198,169.68

107.765.18

235,821.92

128,240.56

49,648.81

26,999.15

8

tancului nr.S - parcare

1,825

1,611,622.20

1,198,194.95

1,917,830.41

1,425,851.99

403,770.77

300,192.01

9

Biserica Mărcuța

2,060

705,714.78

481,161.44

839,800.58

572,582.11

176,807.57

120,548.68

10

Siliștea

803

397,218.05

247,299.90

472,689.48

294,286.88

99,517.76

61,957.74

11

Răușeni

3,091

1,355,488.83

995,972.44

1,613,031.70

1,185,207.20

339,599.92

249,527.81

12

Lanternei

8,016

2,248,319.42

1,668,375.02

2,675,500.11

1,985,366.27

563,286.90

417,989.45

13

Păsărani

4,629

1,857,869.72

1,356,062.61

2,210,864.97

1,613,714.51

465,464.86

339,743.68

14

Sachelarie Visarion - parcare

715

574,425.69

401,423.27

683,566.57

477,693.69

143,914.81

100,571.33

15

TOTAL

41,025

15,621,486.38

11,297,024.07

18,589,568.76

13,443,458.63

3,913,758.21

2,830,320.99

Curs Euro BNR = 4,7498 (11.10.2019)
T

Director Tehnic yaleriu MICU<:XuN:c;>....

I /

D‘rfectoțGensEg.1 %

Alin V&siliM&RWS.Aln

-TTO*  # S7 ----

Director Economic

Marius PAJRIJȚĂ


Anexa nr. 2 IaH.C.L. Sector 2 nr. 307/2019

DEVIZE GENERALE PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE

SISTEME R UTIERE -12 STRĂZI ȘI 2 PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ DIN

SECTOR UL 2 AL MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI”

VIZAT n spre neschimbare, SECRETAR,

Proiectant,

SC LUNA ENGINEER1NG GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA ARHIEREU CALIST, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr.

cri.

Dettuuiirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

Ici

Ici

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocareu/pmtecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte, studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-supurt ți cheltuieli pentru abținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare telurică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

93.409,36

17.747,78

111.157,14

3.5.1. Tentă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2 Sluditi de prefezabilitntc

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabiltfale/dnciiiiientalie de avizare n lucrilrilur dr intervenții și deviz xenerai

47 500,00

9.025,00

56.525,00

3.5.4. Docitmentafiile tehnice necesare iii vederea obfinerii avizelor/ncordurilor/ autorizațiilor

17.324,29

3.291,62

20 615,91

1 5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2.598,65

493,74

3.092,39

Nr.

Crf.

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

Ici

Ici

lei

1

2

3

4

4.937,42

5

30.923,84

3 5.6. Proiect tehnic fi detalii de execuție

25.986,42

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3 7.1. Managciiientul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Audiiul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

21.489,82

4.083,07

25.572,89

3.8.1. Asistenfii tehnicii din parh'it proiectantului

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.1.1. pe perioada dc execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului In finele incluseprogramul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2 Dirigenfie de șantier

19.489,82

3 703,07

23.192,89

TOTAL CAPTTOL 3

121.899,18

23.160,85

145.060,03

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

866.214,05

164.580,67

1.030.794,72

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

866.214,05

164.580,67

1.030.794,72

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice ți iuncționnlc care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care nu necesită montaj ți echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

866.214,05

164.580,67

1.030.794,72

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de țanlier

5.000,00

950,00

5.950,00

5.1.1. Lucrări dc construcții

2.500,00

475,00

2.975,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șanliertdui

2.500,00

475,00

2.975,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

14.073,00

2.673,87

16.746,87

Comisioanele și dobflnzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

^^2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.357,00

827,83

5.184,83

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în

5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

872,00

165,68

1.037,68

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.344,00

825,36

5.169,36

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute {20,0 %), - Capitol/Subcapitol

1.2,1.3,1.4, 2, 3.5,3.8, 4

196.222,65

37.282,30

233.504,95

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

215.295,65

40.906,17

256.201,82

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

’regătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1

’robe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ’2> (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

0,00

4

0,00

5

0,00

TOTAL CAPTTOL 6

TOTAL GENERAL

1.203.408,89

228.647,69

1.432.056,58

Din care:

C i M (1.2 +1.3+1.4+ 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

868.714,05

165.055,67

1.033.769,72

"2| In preturi la data de 06.09.2019; 1 euro =■ 4,7332 iei

Beneficiar


A.D.P. SECTOR 2

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Proiectant,

SC LUNA ENG1NEERING GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER ALEEA CENUSARESEI, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de. teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

.3.2

Documentațti-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energeticii) clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

28.548,36

5.424,19

33.972,55

3.5.1. Temi! de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezaliilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fnabilitaMrtocutiiimtnlie dc avizare. a lucrărilnr de ulemntii și deviz general

.9.500,00

1.805,00

11.305,00

3.5.4 DocumeHtajiile Minier necesare în vederea obținerii itvizelor/acordtirilor/ mitorizatnlor

7.185,06

1.365,73

8.553,79

3.5 5 Vcrifinireii tehnicii de calitate o proiectului tehnic fi a detaliilor de execuție

1.078,21

204,86

1.283,07

Ni. crt.

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare '2) (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

10 782,09

4

2.04S,60

5

12.830,69

J.5.6. Proiect le/iinc și detalii de execuție

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Manngmciitul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auiiitiii/inaucliir

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

J 0.086,57

1.916,45

12.003,02

3.8.1. Asistenții tehnica din partea proiectantului

2.000,00

380,00

2 380,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrSrilor

1.000,00

190,00

1 190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul <ir Stat în Construcții

1 000,00

190,00

1 190,00

3.8.2. Dirigențic de șantier

8 086,57

1,536,45

9.623,02

TOTAL CAPITOL 3

45.634,93

8.670,64

54.305,57

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

359.402,94

68.286,56

427.689,50

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

359.402,94

68.286,56

427.689,50

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesită montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care nu necesită montaj ți echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

359.402,94

68.286,56

427.689,50

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000,00

380,00

2 380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8.490,00

1.613,10

10.103,10

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1.         .

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 5.2.2.

construcții

1.818,00

345,42

2.163,42

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în

5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

364,00

69,16

433,16

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.808,00

343,52

2 151,52

. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %}, - Capitol/ Subcapitol

1.2,1.3, 1.4,2,3.5, 3.8. 4

79.607,57

15.125,44

94.733,01

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

92.097,57

17.498,54

109.596,11

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

’regătirca personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

’robe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

Nr, cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ’21 (fdril TVA)

T.V.A.

Valoare (cit TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

0,00

4

0,00

5

0,00

TOTAf CAPITOL I>

TOTAL GENERAI.

497.135,44

94.455,73

591.591,17

Din care:

C i M (1.2 * 1,3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2+5.1.11

361.402,94

68.666,56

430.069,50

In picturi la dala de06.09.2019; 1 curo- 4.7332 Ici

BeneficiarA.IIP SECTOR 2

n VIZAT---

Pro"®Șchimbare -ISSgEȚAR,

Proiectant,

SC LUNA ENG1NEERINC GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV; "REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA PROFESOR ION MAIORESCU, SECTOR 2, BUCUREȘTI"


pr®neschimb


Nn cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor ife cheltuieli

Valoare '2>

(fărd TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suporl și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

140.868,35

26.764,98

167.633,33

3.5.1. Tema de proiectate

0,00

0,00

0,00

1.5.2. Studiu de prefnaMlitnte

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fczaMitafc/dnciiiiieiitalie de avizare a lucrdrilvr de intervenții și deviz general

51.500,00

9.785,00

67.285,00

3.5.4. Documentațiile. tehnice necesare in vederea obținerii wizelor/aairdurilnr/ nu tnrizatiilor

33.723,91

6.407,54

40.131,45

3.5.5. Verificarea tehnicii de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5.058,59

961,13

6.019,72

3. Z

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ’v (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

50.585,85

4

9.611,31

5

60.197,16

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.71. Managementul de proiect pentru obiectivul dc investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Audiții! financiai

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

39.939,39

7.588,48

47.527,87

3.8.1. Asistență tehnicii din partea proiectantului

2.000,00

3S0.00

2.380,00

3.S.I.I. pe perioada de execuție a lucrurilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.6.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul di: control al lucrărilor de execuție, avizat de către fnsprclorntnl de Slnt în Constnicfii

7.000,00

190,00

1 190,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

37.939,39

7.208,48

45.147,87

TOTAL CAPITOL 3

187.807,74

35.683,46

223.491,20

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

1.686.195,01

320.377,05

2.006.572,06

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

1.686.195,01

320.377,05

2.006.572,06

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.686.195,01

320.377,05

2.006.572,06

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

8.000,00

1.520,00

9.520,00

5.1.1. Lucrări de construcții

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.2. Chel tuieli conexe organizării șantierului

4.000,00

760,00

4.760,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

23.117,00

4.392,23

27.509,23

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. „

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

8.471.00

1.609,49

10.080,49

Cola aferentă ISC pentru controlul statului în

5.2.3 amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.695,00

322,05

2.017,05

5,2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

8.451,00

1.605,69

10.056,69

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %}, - Capitol/ Subcapitol

1.2, 1.3,1.4,2, 3.5, 3.8, 4

373.400,55

70.946,10

444.346,65

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

404.517,55

76.858,33

481.375,88

CAPITOLUL 6, Cheltuieli pentru probe tehnologice si feste si predare la beneficiar

6.1.

hegă firea personalului de exploatare

0,000

0.00

0,00

6.1.

nrobe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

Nt. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare '2> (fam tva)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

0,00

4

0,00

5

0,00

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

2.278.520,30

432.918,86

2.711.439,16

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1.690.195,01

321.137,05

2.011.332,06

*J1 In preturi la data de 06.09.2019; 1 euro = 4,7332 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


VIZAT--

Pre neschimbate

^cretar,


Proiectant,

SC LUNA F.NGINEERING GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 907/2016

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER INTRAREA GENERAL GR1GORE II’ĂTESCU, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr. crt.

Denitinirca capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetica! clădirilor'

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

43.899,91

8.340,98

52.240,89

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2 Studiu deprefezabiliinte

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de feznl’ilitatc/dDcumentnție de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz geiteml

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.5.4, Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ au torizațiilor

9.264,12

1.570,18

9.834,30

1.5.5 Verificarea tehnică de calitate n pmiectuliti tehnic și a detaliilor de execuție

1.239,62

235,53

I 475,15

VIZAT---

pre neschimbare SECRETAR,

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 11

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

3.6

2

3

4

2.355,27

5

14 751,44

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție.

12 396,17

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

| Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Audilul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

11.297,13

2.146,45

13.443,58

3.8 1. Asislen/ă tehnică din partea proiectantului

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.1.1. pc perioada de execuție n lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

18 1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse iu programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Insiwclonitiil de Sini in Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

9.297,13

1.766,45

11.063,58

TOTAL CAPITOL 3

62.197,04

11.817,43

74.014,47

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

413.205,78

78.509,10

491.714,88

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

413.205,78

78.509,10

491.714,88

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

413.205,78

78.509,10

491.714,88

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de construcții

2 000,00

380,00

2 380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9,082,00

1.725,58

10.807,58

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii

2 1 '

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

r      Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții

2.087,00

396,53

2.483,53

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în

5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

418,00

79,42

497,42

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.077,00

394,63

2.471,63

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), ■ Capitol/ Subcapitol 1.2,1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8,4

93.680,56

17.799,31

111.479,87

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

106.762,56

20.284,89

127,047,45

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si feste si predate la beneficiar

6.1.

’regătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

’robe tehnologice si Ieste

0,000

0,00

0,00

VIZAT---

pr® neschimbare -SECRETAR,

Nr.

crf.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare. (fltră TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

0,00

4

0,00

5

0,00

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

582.165,38

110.611,42

692.776,80

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.11

415.205,78

78.8B9,1O

494.094,88

21 In preturi la data de 06.09.2019; 1 euro = 4,7332 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


VIZAT---

neschimbate


pre

...... ETAR,'


Proiectant,

SC I UNA ENGINEERINC GROUP SRI


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA GELLUNAUM, SECTOR 2, BUCUREȘTI"


Nr.

cri.

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 11

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2, Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3, Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-supurt și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

64.095,37

12.178,12

76.273,49

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitatc

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu defeziibililate/dociiiHentafie de avizare a lucrărilor de intervenții fi deviz peneral

48 000,00

9.120,00

57:120,00

3.5.4. Dociiiiienlnjiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ncardnrilor/ autorizațiilor

6.073,73

1.154,01

7.227,74

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiccluhti tehnic fi a detaliilor de execuție

911,06

173,10

1.084,16

z b

Denumirea capitolelor și subcapitolelor ile cheltuieli

Valoare 21

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cit TVA)

lei

lei

lei.

1

2

3

4

1.731,01

5

10 84-1,59

3.5.6 Proiect tehnic și rlelalii de execuție

9.110,58

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

.1.7 2. Aiitlilid financiar

0,00

0,00

0.00

3.8

Asistență tehnică

8.832,94

1.678,26

10.511,20

3.8.1. Asistență tehnicii din partea proiectantului

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.1,1. pe perioada de execuție a lucrărilur

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse Iii programul de. control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Conslrncții

1.000,00

1.90,00

1 190,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

6.832,94

1.298,26

8.131,20

TOTAL CAPITOL 3

79.928,31

15.186,38

95.114,69

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

303.686,12

57 700,36

361.386,48

4.1.1 Reabilitare sistem nitier

303 686,12

57.700,36

361.386,48

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesită montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

303.686,12

57.700,36

361.386,48

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.000,00

950,00

5.950,00

5.1.1. Lucrări de construcții

2.500,00

475,00

2.975,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.500,00

475,00

2.975,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.884,00

1.497,96

9.381,96

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.544,00

2.93,36

1.837,36

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în

5,2,3. amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

309,00

58,71

367,71

5,2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.531,00

290,89

1 821,89

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/Subcapitol 1.2,1.3, 1.4,2, 3.5, 3.8,4

75.322,89

14.311,35

89.634,24

5.4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

88.206,89

16.759,31

104.966,20

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6 1.

’regătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

’robe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2
Proiectant,

SC LUNA ENG1NEERING GROUP SRL

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 907/2016

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SOLDAT SAVU MARIN, SECTOR 2, BUCUREȘTI"


pr! neschimb

Nn

cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecțin utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0.00

3.1.3. Alte studii speclftat

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentați i-supi:rt și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2 500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

115.864,97

22.014,34

137.879,31

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefeznbililalc

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fczabililalc/dacimieiilalic de avizare n lucrilrilor de intervenții fi deviz general

52.500,00

9 975,00

62.475,00

1

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii wizelor/acardiirilor/ autorizațiilor

23.911,31

4.543,15

28.454,46

1

3.5.5. Verificarea tehnicii de calitate a proiectului tehnic fi a detaliilor de execuție

3.586,70

681,47

4.268,17

Nr. crt.

Dciiiimirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare !l

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cit TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

35 866,96

4

6814,72

5

42.681,68

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de iimslifii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditulfinanciar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

28.900,23

5.491,04

34.391,27

3 8.1. Asistentă tehnică din partea proiectantului

2.000,00

380,00

2.3SO,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8 1.2 pentru participarea proiectantului l<> fazele induse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către hisjiedornfiti de Sini în Cnnsii iicțti

1.000,00

790,00

1.190,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

26.900,23

5.111,04

32.011,27

TOTAL CAPITOL 3

151.765,20

28.835,38

180.600,58

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

1.195.565,36

227.157,42

1.422.722,78

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

1.795.565,36

227.157,42

7.422.722,78

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.195.565,36

227.157,42

1.422.722,78

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

6.500,00

1.235,00

7.735,00

5.1.1. Lucrări de construcții

3.500,00

665,00

4 165,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

3.000,00

570,00

3.570,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17.710,00

3.364,90

21.074,90

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. ..     , ,

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

6.017,00

1.142,09

7.153,09

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în

5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.203,00

228,57

1.431,57

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.996,00

1.139,24

7.135,24

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol .2,1.3,1.4. 2,3.5, 3.8,4

268.066,11

50.932,56

318,998,67

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

292.276,11

55.532,46

347.808,57

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare Ia beneficiar

6.1.

’regătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1

’tobe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

VIZAT---

Preschimbare J = ETAR,

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ” (fiirii TVA)

T.KA.

Vrtlortrt' («< TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

0,00

4

0,00

5

0,00

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAI.

1.639.606,67

311.525,26

1.951.131,93

Pin care:

C + M (1.2 + 1,3 +1.4 + 2 + 4.1 +4,2+5.1.11

1.199.065,36

227.822,42

1.426.887,78

In preturi In d»t,ide06.09.2.019; 1 curo- 4,7332 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2pr® neschimb

Proiectant,

SC LUNA ENGINF.F.RING GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului confonn HG 907/2016

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA LĂICERULUI, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nt. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare '2>

(fard TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3 1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

86.729,51

16.478,60

103.208,11

3.5.1. Tentă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de preftzabilifatc

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu ilrfizahililate/duciimeuliilîr de avizare a lucrărilor de intervenții ți deviz neutral

53.500,00

10.165,00

63.665,00

3.5.4. DoatmentaliUc Mutice necesare In vederea obfincrii ivizelurlacimlurilorl a:<toriz«|iilor

12.539,44

2.382,49

14.921,93

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului (clinic ți a delnliilor le execuție

1 880,92

357.37

2 238,29

VIZAT—-

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ”2) (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

3.573,74

5

22.382,89

3.5.6. Proiect tehnic și /letalii (ie execuție

18.809,15

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Aiiditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

16.106,87

3.060,31

19.167,18

3.8.1 Asistență tehnica din parteaproiecfant/ilui

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.1.1. pe. perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3 8 2 Dirigenfic de șantier

14 106,87

2.680,31

16 787,18

TOTAL CAPITOL 3

109.836,38

20.868,91

130.705,29

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

626.971,76

119.124,63

746.096,39

4.1.1 Reabilitare sistem rutier

626.971,76

119.124,63

746.096,39

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

626.971,76

119.124,63

746.096,39

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

6.000,00

1.140,00

7140,00

5.1.1. Lucruri de mistniefii

3.000,00

570,00

3.570,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

3.000,00

570,00

3.570,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11.448,00

2.175,12

13.623,12

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3.165,00

601,35

3 766,35

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în

5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

633,00

120,27

753,27

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.150,00

598,50

3.748,50

Laxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2,1.3,1.4,2, 3.5, 3.8, 4

145.961,63

27.732,71

173.694,34

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

163.409,63

31.047,83

194.457,46

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare ia beneficiar

6.1.

’regătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

61

Tobe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

Vr. rrt.

Detiulnirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare '"l (fării TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

Iei

lei

1

2

3

0,00

4

0,00

5

0,00

TOTAL. CAPITOL (>

TOTAL GENERAI

900.217.77

171.041,37

1.071.259,14

Din care:

C + M 0.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

629.971,76

119.694,63

749.666,39

*n In pteltlri la dala de 06,09.2019; i curo ■ 4,7352 Ici

Beneficiar

A. IIP. SECI OK 2


VîZAT~^~

Prqp^Chimbare

Proiectant,

SC LUNA ENCINEERING GROUP SRL

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 907/2016

OBIECTIV: ' REABILITARE PARCARE DE REȘEDINȚĂ ȘOS. 1ANCULU1NR. 5, BL, 110, SECTOR 2, BUCUREȘTI’1

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 11

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relccarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1 1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

93.998,34

17.859,68

111.858,02

3.5. J. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de. ptefezabililale

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/doeumentnție de avizare a lucrărilor de intervenlii și deviz xeiteral

30.600,00

5.814,00

36.414.00

3.5.4. Dneiniieulatiile Mutice necesare în vederea obținerii avizelorlacardurifar/ autorizațiilor

23.923,90

4.545,54

28.469,44

3.5.5. Verificat ea Muticii de mliMIe. a proiectului Mutic și a detaliilor de execuție

3.588,59

681,83

4.270,42

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 91 (ftirS TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

Ici

Ici

1

2

3

4

6 878,31

5

42.704,76

3.5 6. Prm'ecl tehnic și detalii de execuție

35.885,85

3.6

Organizarea procedurilor dc achiziție

0,00

0,00

0,00

3 7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investifii

0,00

0,00

0,00

3 7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

28.914,39

5.493,73

34.408,12

3.8.1. Asistenți tehnică din partea proiectantului

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8,1.1. peperioiuin de execuție a lucrărilor

1.000,00

7.90,00

1.190,00

3.8.1 2. pentru participarea proiectantului In fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către itisueclorntul de Stal in Construcții

1.000,00

790,00

1 190,00

3.8.2. Dirigenlie de șantier

26.914,39

5.113,73

32.028,12

TOTAL CAPITOL 3

129.912,73

24.683,41

154.596,14

CA PITO LUT. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

1.196.194,95

227.277,04

1.423.471,99

4.1 I Reabilitare sistem rutier

7.1.96.194,95

227.277,04

7.423.471,99

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montai și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.196.194,95

227.277,04

1.423.471,99

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de. construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17.693,00

3.361,67

21.054,67

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

6.001,00

7.740,79

7.747,19

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în

5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.201,00

228,19

1.429,19

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.991,00

1.138,29

7.129,29

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.               .             .

construire/desființare

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2,1.3,1.4,2, 3.5, 3.8,4

263.821,53

50.126,09

313.947,62

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

285.574,53

54.247,76

339.762,29

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si tesle si predare Ia beneficiar

6.1.

’regătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

’robe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

' VIZAT---

spre neschimbare ' -JfCRETAR.

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare*

(filr/l TVA)

T.V.A.

V»/onrr (eu TVA)

lei

lei

lei

1

l

3

0,00

4

0,00

5

0,00

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

1.611.622,20

306.208,21

1.917.830,41

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1.198.194,95

227.657,04

1.425.851,99

21 In preturi la data de 06.09.2019; 1 euro= 4,7332 lei

Beneficiar

A.D.I’. SECTOR 2


VIZAT----1

|<>pre neschimbare

—Jcretar,

Proiectant,

SC. [.UNA F.NGTNEERING GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM STRADA BISERICA MÂRCUȚA, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2>

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Chelluieli pettlru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,DO

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500,00

95,00

595,00

3,3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

78.395,56

14.895,15

93.290,71

3.5.1. Tema deproicclnre

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabililatc

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitnteldocumentidie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

53.000,00

10.070,00

63.070,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii nvizelor/acordurilorl autorizațiilor

9.583,23

1.820,81

11.404,04

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic fi a detaliilor

Ic execuție

1.437,49

273.12

1.710,61

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare !> (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

2.731,22

5

17106,06

3.5 6. Proiect tehnic și detalii de execuție

14.374,84

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7,1. Managementul de proiect pentru obiectivul de inucslijii

0,00

0,00

0,00

3,7.2. Audibil financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

12,781,14

2.428,42

15.209,56

3.8.7. Asistența tehnică din partea proiectantului

2 000,00

380,00

2.380,00

3.8.1,1. pe perioada de execuție n lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2 pentru pai ticipumi proiectantului la fazele incluse In programul de contrat al lucrărilor de execuție, mnzut de către inspectoratul rte Stat în Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8,2. Dirigenție de șantier

10.781,14

2.048,42

12.829,56

TOTAL CAPITOL 3

98.176,70

18.653,57

116,830,27

CAPITOLUL4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

479.161,44

91.040,67

570.202,11

4.7.1 Reabilitare sistem rutier

479 167,44

91.040,67

570.202,17

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

479.161,44

91.040,67

570.202,11

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.500,00

855,00

5.355,00

5.1.1. Lucrări de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.500,00

475,00

2.975,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9.809,00

1.863,71

11.672,71

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

% C°ta aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2.419,00

459,61

2.S78,61

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în

5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

484.00

91,96

575,96

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.406,00

457,14

2.863,14

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

855,00

5 355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2, 1.3, 1.4,2,3.5,3.8,4

114.067,63

21.672,85

135.740,48

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

128.376,63

24.391,56

152.768,19

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

’regâtirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

’robe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

Nr. cri.

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ’21 (fitrii TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

0,00

4

0,00

5

0,00

TO771L CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

705.714,78

134.085,81)

839.8011,58

Din care:

CrM (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

481.161,44

91.420,67

572.582,11

21 In preturi la data de 06.09.2019; 1 euro - 4,7332 lei

Beneficiar

A.D.I’. SECTOR 2VIZAT 1 pre neschimbare secretar,

Proiectant,

SC LUNA ENGINEERING GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLICI

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SILIȘTEA, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21

(tară TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentiu protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru rclocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utili tatilor necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00'

760,00

4.760,00

3,1.1. Studii de teren

4,000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice.

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2,975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

63.000,90

11.970,17

74.971,07

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezaliilitale

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitnte/documentnție de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

50.000,00

9.500,00

59.500,00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii wizelorlacordurilor/ autorizațiilor

4.906,00

932,14

5.838,14

3 5.5. Verificarea tehnică de calitatea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

735,90

139,82

875,72

VIZAT— spre neschimbare Lsecretar.

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21 (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

1 398,21

5

8.7.57,21

3 5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

7.359,no

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3 7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2 Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

7.519,25

1.428,66

8.947,91

.3 8.1 Asistență tehnica din partea proiectantului

2 000,00

380,00

2.380,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiecta nfuhii la fazele induse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de căti e Inspectoratul de. Stat în Construcții

1.000,00

190,00

1 790,00

3.32. Diligimție de șantier

5.519,25

1.048,66

6.567,91

TOTAL CAPITOL 3

77.520,15

14.728,83

92.248,98

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiga de bază

4.1

Construcții si instalații

245.299,90

46.606,98

291.906,88

4.1 1 Reabilitare sistem rutier

245.299,90

46.606,98

291.906,88

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

245.299,90

46.606,98

291.906,88

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucră) i de construcții

2 000,00

380,00

2.380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.234,00

1.374,46

8.608,46

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 5,2,2,

construcții

1.247,00

236,93

1.483,93

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în

5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

250,00

47,50

297.50

5,2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.2.37,00

235,03

1 472,03

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2, 1.3,'1.4,2, 3.5, 3.8,4

63.164,01

12.001,16

75.165,17

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

74,398,01

14.135,62

88.533,63

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare Ia beneficiar

6.1,

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

’robe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

n VIZAT pre neschlmt —^|£RETAR

Nr. cri,

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21 (fiir« TVA)

T.V.A.

V'it/onrr (ce TVA)

lei

Ici

lei

1

2

3

0,00

4

0,00

5

0,00

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAI.

397.218,05

75.471,43

472.689,48

Din cate:

C + M 0.2 +1J +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

247.299,90

46.986,98

294.286,88

*?l In preturi la data de 06.09.2019; 1 auro « 4,7332 lei

Beneficiar

A.D.l’. SECTOR 2


nr VIZÂF~-P ccrîChimbar® —gggRETAR,


Proiectant,

SC LUNA ENGIN HERING GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRATA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/2016

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA RĂUȘENI, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr.

cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2> (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecjia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertlzăre tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

89.180,54

16.944,30

106.124,84

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de pre/exabilitaie

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fetaldlitale/docuinenfafie de avizare a lucrărilor de iutervenjii și deviz general

36.500,00

6.935,00

43 435,00

3.5.4. Docnnientnfiile tehnice necesare in vederea obținerii ivizelorlacordurilor/ autorizațiilor

19.879,45

3.777,10

23.656,55

3.5.5. Verificarea tehmcă de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor le execuție

2.981.92

566,56

3.548,48

nr VIZAf— s^Chin,bare, -SECRETAR,

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2> (fării TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

Ici

lei

1

2

3

4

5.665,64

5

35.484,81

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

29.819,17

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditulfinanciar

0,0(1

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

24.364,38

4.629,23

28.993,61

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8,1,1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse m programul de control nl lucrărilor de execuție, avizai de către inspectoratul de. Stat In Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2. Dirigențic de șantier

22.364,38

4.249,23

26.613,61

TOTAL CAPITOL 3

120.544,92

22.903,53

143.448,45

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

993.972,44

188.854,76

1.182.827,20

4 1.1 Reabilitare sistem rutier

993.972,44

188.854,76

1.182.827,20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

993.972,44

188.854,76

1,182.827,20

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5 1.1. Lucrări de construcții

2.000,00

380,00

2.380,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote,.taxe, costul creditului

15.468,00

2.938,92

18.406,92

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1. ..

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cot® aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.990,00

948,10

5.938,10

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în

5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

998,00

189,62

1.187,62

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.980,00

946,20

5.926,20

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

855,00

5.355,00

f

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol

1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4

221.503,47

42.085,66

263.589,13

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

240.971,47

45.784,58

286.756,05

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

’regătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

■’robe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

VIZAT spre neschimbare . SECRETAR,

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 11 (fărU TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

Ici

lei

1

2

3

0,00

4

0,00

5

0,00

TOTAL CAPITOI. 6

TOTAL GI NI RAI

1.355.488,83

257.542,87

1.613.031,70

Din care:

C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

995.972,44

189.234,76

1.185.207,20

'3| In preturi la data de 06.09.2019; 1 euro = 4,7332 lei

Beneficiar

A.D.l». SECTOR 2Proiectant,

SC LUNA liNGlNEERING GROUP SRL


Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

Conform HG 907/2016

OBIECTIV: '‘REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA LANTERNEI, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr.

cri.

Dctnnnirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ‘2> (fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

138.211,89

26.260,26

164.472,15

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu deprefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitale/diicimieulafie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

50.000,00

9.500,00

59 500,00

3 5.4. Documenlaliile tehnice necesare în vederea vbfinerii nvizelorlncordurilorl autoriza[iilvr

33,287,51

6.324,63

39,612,14

3 5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

4.993,13

948,69

5.941,82

VIZAT pre neschimbare ^secretar


Nn cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ’21

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare.

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

9.486,94

5

59 418,19

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

4.9.331,25

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul dc proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

39.448,44

7.495,20

46.943,64

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

2.000,00

380,00

2 380,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele induse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizai de către bispcclurtilul de Sini în Construcții

1 000,110

190,00

1.190,00

3.8.2. Dîrigenție de $nntiei'

37 448,44

7.115,20

44.563,64

TOTAL CAPITOL 3

184.660,33

35.085,46

219.745,79

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

1.664.375,02

316.231,25

1.980.606,27

4 1.1 Reabilitare sistem rutier

1.664.375,02

316.231,25

1 980 606,27

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active ne corporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.664.375,02

316.231,25

1.980.606,27

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

8.000,00

1.520,00

9.520,00

5.1.1. Lucrări dc construcții

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.000,00

760,00

4.760,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

22.877,00

4.346,63

27.223,63

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii 5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrăiilor de

5.2.2.                       r

construcții

8.362,00

1.588,78

9 950,78

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în

5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.673,00

317,87

1.990,87

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■- CSC

8.342,00

1.584,98

9.926,98

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/Subcapitol 1.2, 1.3,1.4. 2, 3.5,3.8.4

368.407,07

69.997,34

438.404,41

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

399,284,07

75.863,97

475.148,04

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

’regălirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

’robe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

vizat pre neschimt SECRETAR

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 'v (fără TVA)

T.VA.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

0,00

4

0,00

5

0,00

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

2.248.319,42

427,180,69

2.675.500,11

Din care:

C + M (1.2r 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

1.668.375,02

316.991,25

1.985.366,27

'zl In preturi la data de 06.09.2019; 1 euro = 4,7332 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


VIZAT spre neschimbare ^SECRETAR,

Proiectant,

SC. LUNA ENGINF.ERING GROUP SRL

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului conform HG 907/20'16

OBIECTIV: "REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA l’ÂSĂRANI, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare '2I

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

Ici

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitntilor necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pcnlni proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.7.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertizare tehnică

2.500,00

475,00

2.975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic a] clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

135.132,83

25.675,24

160.808,07

3.5 1. Tenul de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezaldlitnle

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezMitate/docunientalie de avizare a lucrărilor de ntcrvenfii fi deviz general

63.500,00

12.065,00

75.565,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii ivizelorlacordurilmi autorizațiilor

27.031,26

5.135,94

32.167,20

3.5.5. Verificarea tehnică de coliliile a proiectului tehnic fi a detaliilor fie execuție

4.054,69

770,39

4.825,08

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare. ‘2I

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

7.703,91

5

48.250,79

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

40.546,88

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Alidilul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

32.410,16

6.157,93

38.568,09

3.8.1. Asistenta tehnicii din partea proiectantului

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

7.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. penii ii participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizai de către Inspectoratul de Stal în Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2. Dirigenlie de șantier

30 410,16

5 777,93

36.188,09

TOTAL CAPITOL 3

174.542,99

33.163,17

207.706,16

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

1.351.562,61

256.796,90

1.608.359,51

4,1.1 Reabilitare sistem rutier

7 351.562,61

256.796,90

1.608.359,51

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.351.562,61

256,796,90

1.608.359,51

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

8.500,00

1.615,00

10.115,00

5.1.1. Lucrări de construcții

4.500,00

855,00

5.355,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.000,00

760,00

4.760,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

19.443,00

3.694,17

23.137,17

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1.

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

Cota aferentă ISC pentru control ui calității lucrărilor de 5.2.2.

construcții

6.801,00

1.292,19

8.093,19

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în

5.23. amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.361,00

258,59

1.619,59

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6.781,00

1.288,39

8.069,39

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 5.2.5.               , , .

construire/ desființare

4 500,00

855,00

5.355,00

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/ Subcapitol 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8,4

303.821,12

57.726,01

361.547,13

5.4

Cheltuieli pentru infonnare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

331.764,12

63.035,18

394.799,30

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

’regătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

’robe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

VIZAT---

Nr. crt.

Demttnirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 21 (firii TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

0,00

4

0,00

5

0,00

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

1.«57.869,72

352.995,25

2.210.864,97

Din care:

C ♦ M (1.2 + 1.3 +1/1 + 2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

1.356.062,61

257.651,90

1.613.714,51

_

il In preturi la data de06.09.2019; 1 euro -4,7332 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


Proiectant,

SC LUNA ENGINEER1NC GROUP SRL

Beneficiar,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

conform HG 907/2016

OBIECTIV: "REABILITARE PARCARE DE REȘEDINȚĂ STRADA SACHELARIE VISARION, SECTOR 2, BUCUREȘTI'’

Nr, ort.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor ele cheltuieli

Valoare ’1>

(fără TVA)

T.V.A.

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,(10

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.2.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind itiipiiclul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice.

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentalii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expeftizare tehnica

2.500,00

475,00

2,975,00

3.4

Certificarea performanței energetice și aurii tul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

51.669,44

9.817,19

61.486,63

3 5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitnte

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitnte/documentalie de avizare a lucrărilor de intemnfii fi deviz general

30.500,00

5.795,00

36.295,00

3.5 4. Domuieulnliile tehnice necesare iu vederea obliuerii avizelor/acordurilort uutorizntiilor

7.988,47

1.517,81

9 506,28

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execute

1.198,27

227,67

1.425,94

VIZAT---
Pre neschimbare -SECRETAR^

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare '2> (fără TVA)

T.V.A.

Vn lo are (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

2 276,71

5

14.259,41

3 5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

11 382,70

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditulfinanciar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

10.987,03

2.087,54

13 074,57

3.8.1. Asistență tehnicii din partea proiectau tutui

2.000,00

380,00

2.380,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1 000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizai de către Inspectoratul de. Sfiit în Construcții

1 000,00

190,00

1 190,00

3.8.2. Dirigeitție de șantier

8.987,03

1.707,54

10.694,57

TOTAL CAPITOL 3

69.656,47

13.234,73

82.891,20

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investi(ia de bază

4.1

Construcții si instalații

399.423,27

75.890,42

475.313,69

4 1 1 Reabilitare sistem rutier

399.423,27

75.890,42

475.313,69

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

399.423,27

75.890,42

475.313,69

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.1. Lucrări de construcții

2.000,00

380,00

2 380,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.000,00

380,00

2.380,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8.930,00

1.696,70

10.626,70

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

5.2.1. ,

finanțatoare

0,00

0,00

0,00

^22 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2.018,00

383,42

2 401,42

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în

5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

404,00

76,76

480,76

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.008,00

381,52

2.389,52

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

855,00

5.355,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20,0 %), - Capitol/Subcapitol .2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8,4

92.415,95

17.559,03

109.974,98

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

105.345,95

20.015,73

125.361,68

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

’regătirea personalului de exploatare

0,000

0,00

0,00

6.1.

’robe tehnologice si teste

0,000

0,00

0,00

Nr. cri.

Denumirea capitolelorși subcapitolelor de cheltuieli

Valoare '2I (fără TVA)

T.V.A.

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

0,00

4

0,00

5

0,00

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAI.

574.425,69

109.140,88

683.566,57

Din care:

C + M (1.2+ 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

401.423,27

76.270,42

477.693,69

21 In pretndla data de 06,09.2019; 1 euro -4,7332 lei

Beneficiar

A.D.P. SECTOR 2


Anexa nr. 3 IaH.C.L. Sector 2 nr. 307/2019

INDICA TORITEHNICO-ECONOMICIPENTR U

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "REABILITARE J

SISTEME R UTIERE -12 STRĂZI ȘI 2 PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ DIN

SECTOR UL 2 AL MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI”

\J\ZkT spre neschimbare, SECRETAR,

INDICA TORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții

"Reabilitare sistem rutier pe srăzile: Arhiereu Calist, Aleea Cenușăresei, Prof.Jon Maiorescu, Intr.Gen.Grigore Ipătescu, Gellu Nautn, Soklat Savu Marin, Lăicerului, Iancului nr.5 (parcare), Biserica Mărcuța, Siliștea, Răușeni, Lanternei, Păsărani, Sachelarie Visarion (parcare) - SECTOR 2, BUCUREȘTI”

Descriere:

Crearea unei infrastructuri rutiere sigure este condiție fundamentală pentru eficientizarea și fluidizarea traficului pietonal și auto. Efectele acestei abordări se regăsesc în influența asupra mediului înconjurător și reducerea poluării generate de activitățile de transport. De asemenea prin investițiile propuse, respectiv prin reabilitarea străzilor și crearea de locuri de parcare suplimentare, rezultă decongestionarea și fluidizarea traficului, cerință ce este impusă de STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ 2013 - 2020 aprobată de Guvernul României.

Investițiile propuse sunt în concordanță cu “Strategia de dezvoltare a Sectorului 2, București”. Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamente se află în administrarea Sectorlui 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventarul Domeniului Public al Sectorului 2.

în ultimii 10 ani, numărul autovehiculelor de transport persoane din Regiunea București-Ilfov a crescut cu peste 25%, din care 96% sunt autoturisme.

Este de așteptat ca în următoarea perioadă, tendința de creștere să se păstreze și chiar să se accentueze pe măsură ce economia se va dezvolta și obișnuințele privind modalitatea de deplasare ale locuitorilor se vor modifica.

De aceea, pentru soluționarea unor asemenea situații complexe sunt necesare abordări la diferite niveluri, prin reabilitarea sistemului rutier cu scopul de a ajuta la decongestionarea și fluidizarea traficului în general.

Defecțiunile întâlnite au fost localizate și măsurate, prezentând grade de severitate diferite. Urgența de remediere este stabilită în funcție de gradul defecțiunii, ținând cont de efectul acesteia asupra desfășurării normale a traficului rutier, de modul în care afectează siguranța circulației și de influența asupra comportării în exploatare a îmbrăcăminții rutiere bituminoase.

Obiectivele ale căror devize generale și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt următoarele (euro-leu=4,7498, curs BNR la data de 11.10.2019) :

1. Str. Arhiereu Calist

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.432.056,58 lei reprezentând 301.498,29 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.033.769,72 lei reprezentând 217.644,89 euro

Suprafața totală : 2.534 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 1.432 056,58 lei reprezentând 301.498,29 euro

Durata de realizare: 7 luni

2. Aleea Cenușăresei

Valoarea totala inclusiv T.V. A.: 591.591,17 lei reprezentând 124.550.75 euro din care C+M inclusiv TVA: 430.069,50 lei reprezentând 90.554,76 euro

Suprafața totală : 1.036 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (4 luni) 591.591,17 lei reprezentând 124.550.75 euro

Durata de realizare: 4 luni

3. Str. Prof. Ion Maiorescu

Valoarea totala inclusiv T.V. A.: 2.711.439,16 lei reprezentând 570.853,33 euro din care C+M inclusiv TVA: 2.011.332,06 lei reprezentând 423.456,16 euro

Suprafața totală : 7.422 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (5 luni) 2.711.439,16 lei reprezentând 570.853,33 euro

Durata de realizare: 5 luni

4. Intr. Gen. Grigore Ipătescu

Valoarea totala inclusiv T.V. A.: 692.776,80 lei reprezentând 145.853,89 euro din care C+M inclusiv TVA: 494.094,88 lei reprezentând 104.024,35 euro

Suprafața totală : 1.292 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 692.776,80 lei reprezentând 145.853,89 euro

Durata de realizare: 7 luni

5. Str. Gellu Nauin

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 561.467,38 lei reprezentând 118.208,64 euro din care C+M inclusiv TVA: 364.361,48 lei reprezentând 76.710,91 euro

Suprafața totală : 1.181 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (4 luni) 561.467,38 lei reprezentând 118.208,64 euro

Durata de realizare: 4 luni

6. Str. Soldat Savu Marin

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.951.131,93 lei reprezentând 410.781,91 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.426.887,78 lei reprezentând 300.410,08 euro

Suprafața totală : 3.644 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 1.951.131,93 lei reprezentând 410.781,91 euro

Durata de realizare: 7 luni

7. Str. Lăicerului

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 235.821,92 lei reprezentând 49.648,81 euro din care C+M inclusiv TVA: 128.240,56 lei reprezentând 26.999,15 euro

Suprafața totală : 2.777 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (5 luni) 235.821,92 lei reprezentând 49.648,81 euro

Durata de realizare: 5 luni

8. Str. Iancului nr.5 (parcare)

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.917.830,41 lei reprezentând 403.770,77 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.425.851,99 lei reprezentând 300.192,01 euro

Suprafața totală : 1.825 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 1.917.830,41 lei reprezentând 403.770,77 euro

Durata de realizare: 7 luni

9. Str. Biserica Mărcuța

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 839.800,58 lei reprezentând 176.807,57 euro din care C+M inclusiv TVA: 572.582,11 lei reprezentând 120.548,68 euro

Suprafața totală : 2.060 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (5 luni) 839.800,58 lei reprezentând 176.807,57 euro

Durata de realizare: 5 luni

10. Str. Siliștea

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 472.689,48 lei reprezentând 99.517,76 euro din care C+M inclusiv TVA: 294.286,88 lei reprezentând 61.957,74 euro

Suprafața totală : 803 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 472.689,48 lei reprezentând 99.517,76 euro

Durata de realizare: 7 luni

11. Str. Răușeni

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.613.031,70 lei reprezentând 339.599,92 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.185.207,20 lei reprezentând 249.527,81 euro

Suprafața totală : 3.091 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 1.613.031,70 lei reprezentând 339.599,92 euro

Durata de realizare. 7 luni

12. Str. Lanternei

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 2.675.500,11 lei reprezentând 563.286,90 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.985.366,27 lei reprezentând 417.989,45 euro

Suprafața totală : 8.016 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (5 luni) 2.675.500,11 lei reprezentând 563.286,90 euro

Durata de realizare: 5 luni

13. Str. Păsărani

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 2.210.864,97 lei reprezentând 465.464,86 euro din care C+M inclusiv TVA: 1.613.714,51 lei reprezentând 339.743,68 euro

Suprafața totală : 4.629 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 2.210.864,97 lei reprezentând 465.464,86 euro

Durata de realizare: 7 luni

14. Str. Sachelarie Visarion (parcare)

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 683.566,57 lei reprezentând 143.914,81 euro din care C+M inclusiv TVA: 477.693,69 lei reprezentând 100.571,33 euro

Suprafața totală: 715 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (7 luni) 683.566,57 lei reprezentând 143.914,81 euro

Durata de realizare: 7 luni
VIZAT-

Pre neschimbare