Hotărârea nr. 305/2019

Hotărârea nr. 305 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București, pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2,  să hotărască cu privire la modificarea  contractului de concesiune nr. 2782/26.02.2008


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209,60,09 Fax: +(4021) 209 62.02


HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București, pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să hotărască cu privire la modificarea contractului de concesiune nr. 2782/26.02.2008

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București, pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să hotărască cu privire la modificarea contractului de concesiune nr. 2782/26.02.2008,

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 4178/25.09.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 140336/25.09.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. 2 lit h) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,


HOTĂRĂȘTE


Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul și împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să hotărască cu privire la modificarea contractului de concesiune nr. 2782/26.02.2008, având ca obiect terenul în suprafață de 2349 mp, situat în București (Parcul Național), B-dul Basarabia nr. 23, aferent activului Restaurant Riviera, prin înlocuirea concesionarului PROMEC S.A., cu actualul deținător al construcției, respectiv societatea comercială S.C. "Restaurant Riviera” S.R.L., rezultată în urma procedurii de divizare a societății PROMEC S.A..

Art.2. Primarul Sectorului 2, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 și Directorul Direcției Venituri Buget Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

Hotărârea nr. 305

București, 27.09.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședința ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.