Hotărârea nr. 304/2019

Hotărârea nr. 304 - privind aprobarea şi finanţarea unor proiecte în domeniul educaţiei timpurii

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada ChîrJ&til-gIilor nr, 11’13, Tel: +(4021) 209,60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea și finanțarea unor proiecte în domeniul educației timpurii

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea și finanțarea unor proiecte în domeniul educației timpurii;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare înregistrat sub nr.130500/09.09.2019, întocmit de domnul Adrian Alexandru - consilier USB/USR în Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr.126265/19.09.2019 întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 137054/19.09.2019 întocmit de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 135214/19.09.2019 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr.135213/23.09.2019 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având îri'vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 2J2/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata,  l£ si completările ulterioare;1/2011 a Educației Naționale, republicata, cu modificările si completările

asistentei sociale nr.292/2011, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.201/18.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență social și Protecția Copilului sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.276/29.08.2019 pentru aprobarea înființării unor grupe de educație de nivel antepreșcolar pe raya Sectorului 2 al Municipiului București.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă implementarea și finanțarea unor proiecte în domeniul educației timpurii, în limita fondurilor alocate, conform anexelor 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 2, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilui Sector 2 si Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Analiza de nevoi de formare la nivel de crese în Sectorul 2

Analiza de nevoi de formare la nivelul creselor din sectorul 2 este un proces colaborativ intre DGASPC sector 2 si VIA University College cu scopul de a fundamenta in baza rezultatelor cercetării un program relevant de formare in domeniul educației timpurii care sa asigure dobândirea competentelor necesare personalului din cresele sectorului 2.

Procesul de analiza cuprinde 3 etape:

 • - Interviuri cu personalul, inclusiv managementul creselor pentru o prima radiografiere a profilului instituțional;

 • - Workshop cu personalul creselor. Metodologia de cercetare se bazeaza pe abordarea participativa, astfel incat implicarea personalului creselor sa fie asigurata, creandu-se contextul de facilitare a comunicării, dialogului, împărtășirii de opinii cu privire la educația timpurie;

 • - Vizita de studii in Danemarca pentru discutarea rezultelor cercetării, stabilirea viziunii de dezvoltare a instituțiilor de educație timpurie si stabilirea conținutului programului de formare din sectorul 2, avand ca inspirație modelul danez.

Beneficiari: personalul creselor, echipa de management de la DGASPC 2 .

Rezultate: raport de analiza a nevoilor de formare cu recomandări si propuneri de dezvoltare a competentelor

Durata: 2 luni

Data estimata: 11-12 octombrie 2019 - interviuri si workshop; noiembrie 2019 -vizita de studii

Bugetul workshop presupune:

 • - Deplasarea a 2 experti danezi in Romania - finanțata de VIA

Expertii danezi specialiști in design de programe de formare in baza cercetării aplicate pentru analiza de nevoi de formare vor fi in echipa cu un expert facilitator care va coordona partea de comunicare.

 • - Cazarea expertilor danezi in București - 2 nopți x 2 experti x 60 euro per noapte = 240 euro.

 • - Transport local la instituții in București- asigurat de DGASPC 2.

 • - Catering workshop - 40 pers x 5 euro = 200 euro.

 • - Ore aferente interviurilor, susținerii workshopului, elaborării raportului de analiza de către expertii danezi - finanțate de VIA .

  TOTAL: 440 euro

  PR$Ș BUGfgi

  VIZAT

  XJoMZU/X           spre neschimbate,

  *                        SECRETAR,

  ED1NTE DE ȘEDINȚĂ

  UflOLANDA LUMINIȚA

  A
Proiect 1: Crese moderne si personal specializat in educația timpurie in sectorul 2

In vederea atingerii obiectivelor, proiectul stabilește patru directii de intervenție ce presupun următoarele resurse necesare:

 • 1. Design-ul spatiilor din cadrul celor 3 locații - sunt alocate 40 de ore pentru fiecare locație, ce include deplasarea expertului danez la locație, analiza spațiului, a mobilierului si echipamentelor deja existente si elaborarea unui plan de design in colaborare cu personalul cresei. Se vor utiliza toate resursele deja existente si se vor propune noi investitii bazate pe materiale ecologice, reciclabile, care sa permită oportunități de dezvoltare copiilor in condiții de securitate. Se are in vedere spațiul interior si exterior al fiecărei locații.

 • 2. Formarea personalului (de educație si auxiliar) din cadrul celor 3 crese (Ciobănașului, Sinaia și Tei) din sectorul 2. întrucât formarea este componenta cea mai extinsa care permite implementarea schimbării la nivel de crese, sunt alocate 20 de ore lunar pentru coordonarea acestei acțiuni si asigurarea calitatii la nivel de proiect de către specialiștii danezi.

 • a. Training pe arii de invatare - 6 module de invatare - muzica, mișcare, natura, activitati/joaca outdoor, creativitate in educația timpurie, dezvoltarea emoționala si sociala a copilului mic, formarea si dezvoltarea competentelor pedagogice. Sunt alocate 87 de ore pentru fiecare modul de invatare, ce presupune ore de pregătire materiale de formare, ore de predare si evaluare. Fiecare serie de 6 module va fi desfasurata pentru fiecare cresa, pe durata a 12 luni (un modul de curs o data la 2 luni pentru a permite implementarea schimbărilor stabilite de la un curs la altul)

 • b. Monitorizarea modului de punere in practica a cunoștințelor acumulate in sesiunile de training - training la locul de munca. In cadrul acestor activitati, personalul participant la formare va putea sa analizeze, impreuna cu trainerii romani si danezi implicati in proiect aspect privind: dificultățile intampinate in procesul educațional, modalitati de definire a obiectivelor de educație si masurile de realizare a acestora. Sunt alocate 4 zile pe luna a cate 8 ore de monitorizare, timp de 12 luni, pentru a permite intalnirile de monitorizare sa fie organizate după fiecare curs, la fiecare cresa.

 • c. Organizare si derulare schimb de experiența in Danemarca (vizita de studii). Sunt planificate 3 vizite, cu o alocare de 18 ore pentru fiecare vizita in vederea organizării, stabilirii de vizite, elaborarea programului si desfasurarea vizitelor.

 • 3. Derularea de workshop-uri (parinti-copii) pentru promovarea competentelor parentale.. Sunt planificate workshopuri lunare cu părinții, fiind alocate 8 ore timp de 12 luni pentru desfasurarea acestei acțiuni. Scopul este de a informa si conștientiza părinții de stilul

VIZAT spre neschimbate, SECRETAR,

educațional din crese, in vederea parteneriatului dintre instituție si acasa care sa asigure un echilibru si armonie pentru dezvoltarea copilului.

 • 4. Elaborarea si diseminarea unui ghid de bune practici in educație timpurie. Sunt alocate 60 de ore pentru echipa romano-daneza pentru elaborarea unui instrument de lucru pe noua paradigm educaționala care sa permită sustenabilitatea si continuitatea acțiunilor la nivel educațional.

Pentru realizarea activitatilor, se bugeteaza un număr de 16 deplasări in Romania a expertilor danezi, cumulând 12 deplasări pentru cursuri, 1 deplasare pentru design si 3 deplasări pentru coordonare si asigurarea calitatii. De asemenea, se bugeteaza 12 ore de intalniri cu expertii din echipa daneza - pentru a armoniza programul de firmare in baza feedback-ului in urma derulării fiecărui curs,

ACȚIUNI

BUGET

nr.ore

nr. luni

tarif euro

total

1. Designul spatiilor

40

3

74

8,880

2. Formarea personalului

VIZAT spre neschimbate,

- Coordonarea formarii

20

18

itUKbiAK,

74

26,640

- Derularea de cursuri

87

12

74

77,256

-Monitorizarea formarii

32

12

24

9,216

- Vizita de studii

18

3

74

3,996

- întâlniri de echipa

6

2

74

888

-Transport, cazare, diurna

16

1100

17,600

3.Derularea de workshop cu părinții

8

12

24

2,304

4. Elaborare manual

20

40

1

74

24

1480

960

TOTAL                       ___—

149,220 euro

Proiect pilot: „ Instituții integrate moderne&inovative de educație timpurie si specializarea personalului la nivelul Sectorului 2 ”

In vederea atingerii obiectivelor, proiectul stabilește patru directii de intervenție ce presupun următoarele resurse necesare:

 • 1. Design-ul spatiilor din cadrul celor 2 grădinițe - sunt alocate 40 de ore pentru fiecare locație, ce include deplasarea expertului danez la locație, analiza spațiului, a mobilierului si echipamentelor deja existente si elaborarea unui plan de design in colaborare cu personalul cresei. Se vor utiliza toate resursele deja existente si se vor propune noi investitii bazate pe materiale ecologice, reciclabile, care sa permită oportunități de dezvoltare copiilor in condiții de securitate. Se are in vedere spațiul interior si exterior al fiecărei locații.

 • 2. Formarea personalului (de educație si auxiliar) din cadrul celor 4 grupe de cresa infiintate. întrucât formarea este componenta cea mai extinsa care permite implementarea schimbării la nivel de crese, sunt alocate 20 de ore lunar pentru coordonarea acestei acțiuni si asigurarea calitatii la nivel de proiect de către expertii danezi.

 • a. Training pe arii de invatare - 8 module de invatare - muzica, mișcare, natura, activitati/joaca outdoor, creativitate in educația timpurie, dezvoltarea emoționala si sociala a copilului mic, formarea si dezvoltarea competentelor pedagogice, tranziția către grădiniță. Sunt alocate 87 de ore pentru fiecare modul de invatare, ce presupune ore de pregătire materiale de formare, ore de predare si evaluare. Seria de 6 module va fi desfasurata pentru personalul creselor, pe durata a 12 luni (un modul de curs o data la 2 luni pentru a permite implementarea schimbărilor stabilite de la un curs la altul).

 • b. Monitorizarea modului de punere in practica a cunoștințelor acumulate in sesiunile de training - training la locul de munca. In cadrul acestor activitati, personalul participant la formare va putea sa analizeze, impreuna cu trainerii romani si danezi implicati in proiect aspect privind: dificultățile intampinate in procesul educațional, modalitati de definire a obiectivelor de educație si masurile de realizare a acestora. Sunt alocate 4 zile pe luna a cate 8 ore de monitorizare, timp de 8 luni, pentru a permite intalnirile de monitorizare sa fie organizate după fiecare curs, la fiecare cresa.

 • c. Organizare si derulare schimb de experiența in Danemarca (vizita de studii). E planificata o vizita de studii, cu o alocare de 18 ore in vederea organizării, stabilirii de vizite, elaborarea programului si desfasurarea vizitei in cele mai bune condiții.

 • 3. Derularea de workshop-uri (parinti-copii) pentru promovarea competentelor parentale. Sunt planificate workshopuri lunare cu părinții, fiind alocate 8 ore timp de 12 luni pentru desfasurarea acestei acțiuni. Scopul este de a informa si conștientiza părinții de stilul educațional din crese, in vederea parteneriatului dintre instituție si acasa care sa asigure un echilibru si armonie pentru dezvoltarea copilului.

 • 4. Asigurarea tranziției de la cresa la grădiniță prin organizarea unor sesiuni de informare si dezbatere comune. Sunt alocate 8 ore timp de 12 luni pentru organizarea in cele 2 instituții a sesiunilor structurate pe teme relevante pentru asigurarea unei viziuni comune si principii complementare intre cresa si grădiniță.

 • 5. Elaborarea si diseminarea unui ghid de bune practici in educație timpurie, cu accent pe tranziția de la cresa la grădiniță. Sunt alocate 60 de ore pentru echipa romano-daneza pentru elaborarea unui instrument de lucru pe noua paradigm educaționala in cadrul instituțiilor integrate (cresa si grădiniță)

Pentru realizarea activitatilor, se bugeteaza un număr de 11 deplasări in Romania a expertilor danezi, cumulând 8 deplasări pentru cursuri, 1 deplasare pentru design si 3 deplasări pentru coordonare si asigurarea calitatii. De asemenea, se bugeteaza 18 ore de intalniri cu expertii din echipa daneza - pentru a armoniza programul de firmare in baza feedback-ului in urma derulării fiecărui curs,

ACȚIUNI

BUGET

nr ore

nr luni

tarif euro

total

1. Designul spatiilor

40

2

74

5,920

2. Formarea personalului

-Coordonarea formarii

20

24

74

35,520

- Derularea de cursuri

87

8

74

51,504

-Monitorizarea formarii

32

8

24

6,144

- Vizita de studii

18

1

74

1,332

- întâlniri de echipa

6

3

74

1,332

- Transport, cazare, diurna

11

1100

12,100

3. Derularea de workshop cu părinții

8

12

24

2,304

4. Organizarea de sesiuni de informare si dezbatere

8

12

24

2,304

5.Elaborare manual pentru instituții integrate

20

40

1

74

24

1,480 960

TOTAL

120,900 euro

PRE^^O®J>KSEDINȚĂ BUGHtl IQL^bfâ\UMINIȚA

/CO /               \/

VIZAT spre neschimbate, SECRETAR,