Hotărârea nr. 303/2019

Hotărârea nr. 303 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019 şi H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2




www.ps2 ro - Strada Chidsitgiltor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.B2


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București astfel cum a fost modificată și completată prin H. C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 4486/17.09.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 138256/23.09.2019 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții,

republicâtă^cu modificările și completările ulterioare;


r d^)/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și are;

213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și c                teri oare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr, 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Prioritate de investiții 10.1a - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, număr apel de proiectare: POR/10/2017/10/10.1.a/BI;

 • - Instrucțiunea emisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale, în calitate de Autoritate de Management pentru POR nr. 112/08.03.2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114//2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative, a prorogării unor termene;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 206/2019 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 228/2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, astfgncum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 și H.C.L. SectQjShr. 206/2019.

n'rt. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urge.       ruvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi

confimParile ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică și se completează anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019, rămân aplicabile.

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.



Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019

MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEINR. 3 LA H.C.L. SECTOR 2 NR. 187/2018 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI ȘI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVE DE INVESTIȚII ȘI LUCRĂRI DE INTER VENȚII LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STA T DE PE RAZA SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ASTFEL CUM A FOST MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. SECTOR 2 NR. 383/2018, H.C.L. SECTOR 2 NR. 206/2019 ȘIH.C.L. SECTOR 2 NR. 228/2019

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

DAU in vederea consolidării, reabilitării si modernizării imobilului - Grădiniță nr.189


în lei / euro la cursul

cota T.V.A.


4.7223 /EUR

79%


din data de


curs inforeuro luna iulie 2019



£ _

p

£

<□

o

Q

z

3"

o

o

Ui


1. Valoarea totală a investiției es

8,216,845.94 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

1,283,589.78 RON

1,740,009.30 €

(VAT included)

271,814.54 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

5,868,037.23 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

936,913.51 RON

1,242,622.71 €

(VAT included)

198,401.95 €

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNC1

riONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție indendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• îniocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

• refacere completă termo-hidro izolații;

• refacere completă acoperiș/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

---

DIR

Bog



"O



întocmit:    Mihai yioleta

d




1. Valoarea totală a investiției e


în lei / euro la cursul

cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%


curs inforeuro luna iulie 2019


6C

£ g § O § §


2. Valoarea afernetă C+M este:


9,849,361.47 RON

2,085,712.78 €

6,599,149.05 RON


(TVA inclus) (VAT included) (TVA inclus)


, din care TVA este:


, din care TVA este:


1,540,712.14 RON

326,263.08 €

1,053,645.65 RON



1,397,443.84 €


(VAT included)




DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

OBIECTUL 1-

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție indendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari ți slabi;

• modernizare echipamente aferente in sta lății tor;

|OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

• refacere completă termo-hidro izolații;

• refacere completă acopertș/terasă;

OBIECTUL 4- CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.


întocmit: Mihai Violeta



PROIECTANT ELABORATOR

PÂTÂGO^Îa DESIGN S.R.L.

' -Clin •       '




în lei /euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.6615 /EUR

19%



3,936,160.96 RON

844,397.93 €

2,118,680.89 RON


(TVA inclus) (VATinduded) (TVA inclus)


, din care TVA este:


, din care TVA este:


618,229.09 RON

132,624.50 €

338,276.78 RON


454,506.25 €


(VATinduded)




• Instalații detecție incendiu;


• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție incendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

• refacere completă termo-hidro izolații;

• refacere completă acoperiș/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.




8ORATOR

SĂI. '

4    *)'


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR.

în lei /euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.6615 /EUR

19%



5,998,631.87 RON

1,286,845.84 €

4,085,414.35 RON


876,416.25 €


(TVA inclus) (VAT induded) (TVA inclus)


, din care TVA este:


, din care TVA este:



(VAT induded)

• Instalații detecție incendiu;



• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție incendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

• refacere completă termo-hidro izolații;

• refacere completă acoperiș/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

■ consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.



DGAPI Sector 2 DIRECTOR EXECUTIV

Bogdan-Alexandru GâUS>



VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

DAU in vederea consolidării, reabilitării si modernizării imobilului - Grădiniță nr.280


în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%



o:

8

G

u

o

Q

2-

%

O

U)

Ui


11,131,129.95 RON

2,357,141.64 €

7,649,394.76 RON


1,619,845.15 €


(TVA inclus) (VAT included) (TVA inclus)


(VATincluded)


, din care TVA este:


, din care TVA este:



1,740,291.38 RON

368,526.22 €

1,221,331.93 RON



• Instalații detecție incendiu;

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție incendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

• refacere completă termo-hidro izolații;

• refacere completă acoperiș/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de



VIZAT spre neschimbare, SECRETAR


în lei / euro la cursul BCE           4.7223 /EUR             din data de

cota T.V.A.             19%


IULIE 2019


1. INDICATORI ECONOMICI

1. Valoarea totală a investiției este:

8,104,112.92 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

1,265,600.87 RON

1,716,136.82 €

(VATincluded)

268,005.18 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

5,865,863.47 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

936,566.43 RON

1,242,162.39 6

(VATincluded)

198,328.45 €

II. INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

• Instalații detecție incendiu;

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție incendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor:                                                                ,

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

----VTZ?

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

spre nesch

• refacere completă termo-hidro izolații;

AFCRE'

• refacere completă acoperiș/terasă;

OLv r\L-

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

întocmit:





în lei / euro la cursul

cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%


curs inforeuro luna iulie

2019


o:

e

G

5

s o

Q

z

o

Ui


1. Valoarea totală a investiției este:


2. Valoarea afernetă C+M este:


8,213,495.44 RON

1,739,299.80 €

5,256,595.73 RON


(TVA inclus)

(VAT included)

(TVA inclus)


, din care TVA este:


, din care TVA este:


1,286,008.18 RON

272,326.66 €

839,288.39 RON



1,113,143.11 €


(VATincluded)



OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

« Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind proiecția si siguranța la incendiu;

»Instalații detecție indendiu:________________________________________________________________________________________

»Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor:_____________________________________________________________

» Montarea iluminatului de siguranța.__________

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:      |________

«îniocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;_____________________________________________________________

» modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;___________________________________________

» modernizare echipamente aferente instalațiilor;_____________________________________________________________

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:_________________

 • * îniocuire/reabilitare tămplărie exterioară;_________________________________________________________________________

 • • refacere completă termo-hidro izolații;______________________________________________________________________

« refacere completă acoperiș/terasă;__________________

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:_______________

 • • consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;______________________

 • * consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.


întocmit:    Mihai Violeta


/j PROIECTANT ELABORATOR

'' ' PÂTAGO/fA DESIGN S.R.L.

■'     - r.'-»



— VIZAT

spi e neschimbare
— SECRETAR,


în lei / euro la cursul

cota T.V.A.


4,7223 /EUR

19%


curs inforeuro luna iulie 2019


1. INDICATORI ECONOMICI

1. Valoarea totala a investiției este:

11.220.528,21 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

1.755.105,79 RON

2.376.072,72 €

(VAT included)

371.663,34 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

7.537.443,25 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

1.203.457,33 RON

1.596.138,16 €

(VAT included)

254.845,59 €

II. INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție indendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

• refacere completă termo-hidro izolații;

• refacere completă acoperiș/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.


PROIECTANT ELABORATOR



PATAGO^'IA DESJGN Ș.R.L.


•si;



VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

1. Valoarea totală a investiției este:



în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%


or

O

0

£

kJ

o

Q

2

?

O

kJ

Uj


2. Valoarea afernetă C+M este:


9,098,028.36 RON

1,926,609.57 €

8,131,999.18 RON


(TVA inclus)

(VAT included)

(TVA inclus)


, din care TVA este:


, din care TVA este:


1,440,624.49 RON

305,068.40 €

1,298,386.42 RON



1,722,042.05 €


(VAT included)


• Instalații detecție incendiu;



 • • Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

 • • Instalații detecție incendiu;__________________________________________________________________________________________

« Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;______________________________________________________________

» Montarea iluminatului de siguranța.__________________________________________________________________________

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:|______________

 • • înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;_______________________________________________________________

» modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;__

 • • modernizare echipamente aferente instalațiilor;_______________________________________________________________

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:_________________

 • • înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;_____________________________________________________________________

 • • refacere completă termo-hidro izolații;________________________________________________________________________

» refacere completă acoperiș/terasă;____________________________________________________________________________

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:_______________

« consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;______________________________________________

 • • consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrăji


întocmit:   Mihai Violeta




ÎNSUȘIT,

PROIE

YARDMANS



___V12 AT

-spre nas* himbare, --SfOft STAR.

țe^obiecțivului^dejnveșțiții^șțe^e^l2juni^alendarișțice^eja^dața^ernițerii^ordinulu^^ncepere^


DGAPI Sector 2 DIRECTOR EXECI Bogdan-Alexand


O?


JL//


Beneficiar:

Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar sector 2

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

DAU in vederea consolidării, reabilitării si modernizării imobilului - Școala Gimnaziala nr.25


în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.6615 /EUR

19%


1. Valoarea totală a investiției este:

11,775,869.78 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

1,845,131.25 RON

2,526,197.53 €

(VAT included)

395,823.50 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

7,256,402.53 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

1,158,585.28 RON

/. INDIC ECONC

1,556,666.85 €

(VAT included)

248,543.45 €

3. Prin prezentul proiect se propun

• Instalații detecție incendiu;

lucrări de construcții pentru:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție incendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;                                                                                   ----

G

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

VIZAI

s "r

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

sprp neschimba

• refacere completă termo-hidro izolații;

pFCRPTAR,

£

• refacere completă acoperiș/terasă;

□ CV “ M i   *—

e

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

8

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

Q

2

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

3:

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

INSUȘIT^gS>

PROIE

DGAPI Sec DIRECTOR

Bogdan-AI






în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%


din data de



, din care TVA este:


, din care TVA este:



1,313,996.60 RON

278,253.52 €

1,169,451.63 RON


OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:



 • • Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

» Instalații detecție indendiu;_____________________________________________________________________

» Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;________________________________________

» Montarea iluminatului de siguranța._______________________________________

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind: » înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;_________________________________________

» modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;________________________

 • • modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

» refacere completă termo-hidro izolații;____________________________________________________

 • • refacere completă acoperiș/terasă;________________________________________________________

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;___________________________

consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


ente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordin


întocmit:     Mihai Violeta


DGAPI Sector 2

DIRECTOR EXECirriV^»/

Bogdan-Alexandr



vr prș neschimbare —SECRETAR


în lei /euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%


din data de



1. Valoarea totală a investiției este:

3,055,266.66 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

483,909.94 RON

• Instalații detecție incer

(VAT included)

102,473.36 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

2,646,370.66 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

422,529.76 RON

560,398.67 €

(VAT included)

89,475.42 €

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție indendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

• refacere completă termo-hidro izolații;

• refacere completă acoperiș/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinulu^de^

INSUȘ

PROI

PATAQQN

Robe

DGAPI Sector 2

DIRECTOR EXE!

Bogdan-Alexandm Gârbtt.



VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

întocmit: Mihai Violeta




"t


^^OCALAțLx-



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

DALI in vederea consolidării, reabilitării si modernizării imobilului - Școala Gimnaziala nr.28


în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.6615 /EUR

19%


din data de


MAI 2018



14,333,394.14 RON

3,074,845.90 €

8,772,461.24 RON


(TVA inclus) (VAT included) (TVA inclus)


• Instalații detecție incem (VAT included)


, din care TVA este:


, din care TVA este:


2,246,152.66 RON

481,851.91 €

1,400,645.07 RON




3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:


OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

« Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

« Instalații detecție indendiu;_____________________________________________________________________

« Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;________________________________________

« Montarea iluminatului de siguranța._____________

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

»înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;__

« modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;_________________________

 • • modernizare echipamente aferente instalațiilor;____________________________________________

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

» înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;_____________ _________________________________

» refacere completă termo-hidro izolații;______________________________________

» refacere completă acoperiș/terasă;_________________________________________________________

OBIECTUL 4-CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

» consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;_________________________

 • * consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


^Dumtaestimatărterealizareji^erviciilorșjJucrărilorațerențejjbiecțivuluijiejnveșți^^


întocmit:      Mihai V/oleta



V

ATOR




în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%


din data de



oc

p

kj

£

kJ

o

Q

2

2

O

Q

ll/M


II. INDICATORI TEHNICI


1. Valoarea totală a investiției este:

12,871,199.17 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

2,038,066.80 RON

2,725,620.81 €

(VAT included)

431,583.51 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

11,517,591.77 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

1,838,943.22 RON

2,438,979.26 €

(VAT included)

389,416.86 €

3. Prin prezentul proiect se propun

• Instalații detecție incendiu;

lucrări de construcții pentru:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție incendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind: [

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

• refacere completă termo-hidro izolații;

• refacere completă acoperiș/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

snre npctr.himh;

re,

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

O L—i \ t— 1 rA 1 \ j

1

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere- .

DGAPI Sector 2

DIRECTOR EXECUȚțV^ Bogdan-Alexand rU|Gar


/

întocmit:    Mihyvioleta






INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

DAU in vederea consolidării, reabilitării si modernizării imobilului - Școala Gimnaziala nr.32 Corp sala sport


în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%


din data de


1. Valoarea totală a investiției este:

1,447,060.47 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

229,394.76 RON

OR

CI

306,431.29 €

(VAT included)

48,576.91 €

ICA7

OMI

2. Valoarea afernetă C+M este:

1,116,962.80 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

178,338.59 RON

1. IND ECON

236,529.40 €

(VAT included)

37,765.20 €

3. Prin prezentul proiect se propun

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

lucrări de construcții pentru:

• Instalații detecție incendiu;

• Instalații detecție incendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;                             ..

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

VIZAT    1

0

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:    (spre

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

§

• refacere completă termo-hidro izolații;

L££y<ETAR, 1

£

• refacere completă acoperiș/terasă;

£

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

8

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

Q £

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

s:

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

DIRECTOR






INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

DAU in vederea consolidării, reabilitării si modernizării imobilului - Școala Gimnaziala nr.46

în lei/euro la cursul BCE               4.7223 /EUR            din data de

cota T.V.A.                 19%



/. INDICATORI ECONOMICI

1. Valoarea totală a investiției este:

11,376,331.38 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

1,801,518.10 RON

2,409,065.79 €

(VATincluded)

381,491.67 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

10,075,946.71 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

1,608,764.59 RON

2,133,694.75 €

(VATincluded)

340,673.95 €

II. INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind;

• Instalații detecție incendiu;

• Instalații detecție incendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;                                                                             /         |

• refacere completă termo-hidro izolații;

• refacere completă acoperiș/terasă;

r’r» <- Hi

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

st(

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

întocmit:

Mihjl Violeta





în lei / euro la cursul BCE          4.7223 /EUR               din data de

cota T.V.A.            79%



12,185,651.42 RON 2,580,448.39 € 10,946,394.72 RON


2,318,021.88 €


(TVA inclus) (VAT included) (TVA inclus)


(VATincluded)


, din care TVA este:


, din care TVA este:



1,929,452.59 RON

408,583.23 €

1,747,743.69 RON


OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:


 • * Instalații detecție incendiu;_____________________________________________________________________

« Instalații detecție incendiu;_____________________________________________________________________

 • * Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;________________________________________

« Montarea iluminatului de siguranța._______________________________________________________

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind: »înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;____

» modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;________________________

« modernizare echipamente aferente instalațiilor;____________________________________________

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

»înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;___

» refacere completă termo-hidro izolații;_____________________________________________________

» refacere completă acoperiș/terasă;_________________________________________________________

OBIECTUL 4 CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

» consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;____________________________

 • * consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;



~---VIZAT

spre ne;

chimbarej


SECIEȚAR

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.


Întocmit:    Mihai Violeta




în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.6615 /EUR

19%


din data de


MAI 2018



12,942,198.53 RON

2,776,402.13 €

8,229,060.86 RON


(TVA inclus)

(VAT included)

(TVA inclus)


1,765,324.65 €


(VAT included)


, din care TVA este:


, din care TVA este:



OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

 • • Instalații detecție incendiu;____________________________________________________________________________________

 • • Instalații detecție incendiu;____________________________________________________________________________________

 • • Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;_______________________________________________________

 • • Montarea iluminatului de siguranța._____________________________________________________________________

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind: |

« înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;_________________________________________________________

« modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;______________________________________

 • • modernizare echipamente aferente instalațiilor;__

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:_____________

 • • înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;____________________________________________________________________

» refacere completă termo-hidro izolații;__________________________________________________________________

 • • refacere completă acoperiș/terasă;______________________________________________________________________

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:___________

 • • consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;________________________________________

 • • consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;



j VIZAT" fcpre neschimba I secretar-

e,

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.


întocmit:     Mihai Violeta


ÎNSUȘIT, PROIECTANT PATAGO




în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%


din data de


/. INDICATORI ECONOMICI

1. Valoarea totală a investiției es

9,253,546.82 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

1,465,222.51 RON

1,959,542.35 €

(VAT included)

310,277.30 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

8,289,640.55 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

1,323,556.05 RON

1,755,424.38 €

(VAT included)

280,277.84 €

II. INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție incendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

f                           ■-------

• refacere completă termo-hidro izolații;

v iZA r

• refacere completă acoperiș/terasă;

spiu fteschimbarp

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

SECRETAP

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;                                                          ~               —-----.

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

întocmit:





INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

DALI in vederea consolidării, reabilitării si modernizării imobilului - Școala Gimnaziala nr.307 Corp Sala sport


în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%


din data de



p

£

O

o

Q

2

2

O

«j

Lu


1,749,277,90 RON

370,429.22 €

1,337,600.83 RON


283,251.98 €


întocmit:


(TVA inclus)

(VAT included)

(TVA inclus)


(VAT included)


, din care TVA este:


, din care TVA este:



277,322.32 RON

58,726.11 €

213,566.52 RON



OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:


'• Instalații detecție incendiu;_________________________________________________________________________

 • • Instalații detecție incendiu;_________________________________________________________________________

 • • Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;________________________________________

 • • Montarea iluminatului de siguranța.________________________________________________________

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;______________________________________________

 • • modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

 • • modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;______________________________________________________

» refacere completă termo-hidro izolații;_____________________________________________________________

 • • refacere completă acoperiș/terasă;                                                            [

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

 • • consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


4^Durațaeșțimață^e^realizare^șen/iciilorșiJucrăriloraferențe^biecțivului^ejnveșțiții^șțe^de^l2^^


Mihai Violeta



DGAPI Sector 2 DIRECTOR EXECUTIV j

Bogdan-Alexandru Gâ


I VIZAT spre neschin ... SECRETA


bare,


în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7223 /EUR


19%


din data de



oe .

o

5

O

o

Q

2

2

O

<j

UJ


10,479,881.46 RON

2,219,232.46 €

9,320,463.92 RON


1,973,712.79 €


(TVA inclus) (VAT included) (TVA inclus)


(VAT included)


, din care TVA este:


, din care TVA este:



1,659,502.47 RON

351,418.26 €

1,488,141.31 RON


OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

 • • Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

 • • Instalații detecție incendiu;__________________________________________________________________________

 • • Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;_________________________________________

 • • Montarea iluminatului de siguranța.________________________________________________________

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;________________________________________

 • • modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;________________________

 • • modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;___________________________________________________

 • • refacere completă termo-hidro izolații;______________________________________________________

» refacere completă acoperiș/terasă;



----VIZAT--- spru neschimbare, ~ SECRETAR, OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:                ——J

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

» consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.


ÎNSUȘIT, PROIECT PATAG Robert




Beneficiar:

Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar sector 2

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții

DAU in vederea consolidării, reabilitării si modernizării imobilului - Școala Gimnaziala Petre Ghelmez -corp Școala

în lei / euro la cursul BCE                     4.7223 /EUR            din data de          .IE2019

cota T.V.A.                       19%


1. INDICATORI ECONOMICI

1. Valoarea totală a investiției este:

12,221,528.62 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

1,935,084.80 RON

2,588,045.79 €

(VAT included)

409,775.91 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

11,011,492.23 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

1,758,137.41 RON

2,331,807.01 €

(VAT included)

372,305.32 €

II. INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție incendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

♦ Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;                                                     /        V/7AȚ

• refacere completă termo-hidro izolații;                                                          (Spre              u

• refacere completă acoperiș/terasă;                                                          '    QCnru»-».

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

ÎNSUȘIT,

PROIECTANT






în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%


din data de


1. Valoarea totală a investiției este:

1,238,228.91 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

196,314.22 RON

£ 2

262,208.86 €

(VAT included)

41,571.74 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

939,237.52 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

149,962.30 RON

1. IN Dl ECONt

198,894.08 €

(VAT included)

31,756.20 €

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

de construcții pentru:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție incendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

0

ORIFCTI II 3 - RFARII ITARFA CI ĂRIRII 1 IMITAȚII nF ÎNVĂȚĂMÂNT, lMfr?ri rp «.prind-                              --------------

s

x

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

1    VIZAI---

£

• refacere completă termo-hidro izolații;

ispre neschimba

e,

2

• refacere completă acoperiș/terasă;

i SECRETAR.

£

OBIECTUL4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

1 —

8

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

Q

g

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

==

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

întocmit:     Mihai Violeta





în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.6615 /EUR

19%



ac

p

ii

o

5

%

?

o

kJ

Uj


13,587,693.65 RON

2,914,875.82 €

8,397,101.41 RON


1,801,373.25 €


(TVA inclus) (VATincluded) (TVA inclus)


(VATincluded)


, din care TVA este:



2,128,904.29 RON

456,699.41 €

1,340,713.67 RON


287,614.22 €

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

» Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

» Instalații detecție indendiu;________________________________________________________________________________________

« Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;_____________________________________________________________

 • • Montarea iluminatului de siguranța.__________________________________________________________________________

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:|

 • • înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

» modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;________________________

 • • modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

 • • refacere completă termo-hidro izolații;

« refacere completă acoperiș/terasă;________________________________________________________

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

« consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;___________________________

 • • consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii orfi



ÎNSUȘIT,

«s-r.i.^ •;



DGAPI

DIRECT

Bogdan-flje



VIZAT spre rieschiri ibare,

SECRET/ Br


în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.6615 /EUR

19%


din data de



18,016,843.92 RON

3,865,031.41 €

12,562,810.42 RON


2,695,014.57 €


(TVA inclus) (VAT included) (TVA inclus)


(VAT included)


, din care TVA este:


, din care TVA este:



2,815,958.47 RON

604,088.48 €

2,005,826.87 RON


OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

 • • Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

« Instalații detecție indendiu;_______________________________________________________________________

» Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;____

 • • Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

 • • modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

» modernizare echipamente aferente instalațiilor;___________________________________________

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

» refacere completă termo-hidro izolații;______________________________________________________

 • • refacere completă acoperiș/terasă;__________________________________________________________

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

» consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii.


însușit, PROIECTANT E PATAGONIA Robert Grigorțf r.



DGAPI

DIREG

So^



--ViZAT spre nesci
' SECRETAR

imbare,


în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.6615 /EUR

19%


din data de



17,557,517.39 RON

3,766,495.20 €

12,187,463.97 RON


2,614,494.04 €


întocmit:


(TVA inclus)

(VAT included)

(TVA inclus)


(VAT included)


, din care TVA este:


, din care TVA este:



 • 2.744.433.61 RON

588,744.74 €

 • 1.945.897.61 RON


OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

 • • Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

 • • Instalații detecție indendiu;____

 • • Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;__________________________________________

 • • Montarea iluminatului de siguranța._________________________________________________________

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

 • • modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

 • • modernizare echipamente aferente instalațiilor;_____________________________________________

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;_______________________________________________________

 • • refacere completă termo-hidro izolații;

 • • refacere completă acoperiș/terasă;_________________________________________________________

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

 • • consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;



prs nsschimh ire,


5]

—SECRETAU


4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.


Mjhai Violeta




INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

DAU in vederea consolidării, reabilitării si modernizării imobilului - Grădiniță nr.7


în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.6260 /EUR

19%


din data de


dec 2017



6,742.265

1,457.472

5,328.457


1,151.850


(TVA inclus)

(VAT included)

(TVA inclus)


(VAT included)


, din care TVA este:


, din care TVA este:



1,076.496

232.71 €

850.764


OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:



 • • Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

 • • Instalații detecție indendiu;____

» Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;______________________________________________________________

 • • Montarea iluminatului de siguranța.___________________________________________________________________________

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:           | ~

 • • înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

 • • modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari ți slabi;

 • • modernizare echipamente aferente instalațiilor;_______________________________________________________________

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:________________

■ înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;_____________________________________________________________________

 • • refacere completă termo-hidro izolații;________________________________________________________________________

» refacere completă acoperiș/terasă;___________

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

 • • consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


|----UZAT |

spre qeschimhare,

Retar,



4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.


DGAPI Sector 2 DIRECTOR EXECUT Bogdan-Alexandru Gâr


în mii lei / mii euro la cursul BCE                 4.6260 /EUR                 din data de

dec 2017


cota T.V.A.                    19%



1. INDICATORI ECONOMICI

1. Valoarea totală a investiției este:

5,371.676

(TVA inclus)

, din care TVA este:

857.663

1,161.192

(VAT included)

185.40 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

4,138.301

(TVA inclus)

, din care TVA este:

660.737

894.574

(VAT included)

142.83 €

II. INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție indendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplă rie exterioară;

___VI7AT

• refacere completă termo-hidro izolații;

cnra nocrhimharn

• refacere completă acoperiș/terasă;

Of/■>«■> r-TA r\

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

otURb IAR,

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

întocmit:    Mihai Violeta

INSUJșJT^cUr

PROIECTAM^ LABORATOR

PATAGONfA DESIGN S.R.L


în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%


1. INDICATORI ECONOMICI

1. Valoarea totală a investiției este:

14,519,401.47 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

2,299,206.92 RON

3,074,646.14 €

(VAT included)

486,882.86 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

12,885,062.93 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

2,057,278.96 RON

2,728,556.62 €

(VAT included)

435,651.90 €

II. INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție indendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

• refacere completă termo-hidro izolații;

WI7AT

• refacere completă acoperiș/terasă;

VIOLAI

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

spre neschlmb*

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

bbCRE TAR,

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

PROIECTAI^ ELABORATOR

J,




PATAGOJWA DESIGNS.R.L. nia qi fN *)


I



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

DAU in vederea consolidării, reabilitării si modernizării imobilului - Școala Gimnaziala nr.77

în lei / euro la cursul BCE              4.7223 /EUR               din data de

cota T.V.A.                79%



7,182,308.04 RON

1,520,934.30 €

6,315,395.93 RON


1,337,355.93 €


(TVA inclus) (VAT included) (TVA inclus)


(VAT induded)


, din care TVA este:


, din care TVA este:



1,137,434.28 RON

240,864.47 €

1,008,340.53 RON


OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:



» Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

 • • Instalații detecție indendiu;______________________________________________________________________

» Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;_____________________________________

 • • Montarea iluminatului de siguranța.________________________________________________________

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

« modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;________________________

 • • modernizare echipamente aferente instalațiilor;____________________________________________

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

» înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;______

 • • refacere completă termo-hidro izolații;

 • • refacere completă acoperiș/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

» consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;___________________________

 • • consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


---vîzât

spre lîâSClîim

Dare,
SECRETA

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.


Mihai Violeta



ATAGONJA DESIGN


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

DAU in vederea consolidării, reabilitării si modernizării imobilului - Școala Gimnaziala nr. 85 imobil str. Traian


în mii lei / mii euro la cursul BCE

cota T.V.A.


4.6260 /EUR

19%


din data de


dec. 2017


/.

INDICATORI

ECONOMICI

1. Valoarea totală a investiției este:

3,843.19 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

613.62 RON

830.78 €

(VAT induded)

132.65 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

3,106.99 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

496.08 RON

671.64 €

(VAT included)

107.24 €

II. INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție incendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

• refacere completă termo-hidro izolații;

WI7AT J

• refacere completă acoperiș/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

SECRETAR,

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de

întocmit:

DGAPI Sector 2 DIRECTOR






în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%


din data de


£

o

0

£

o

6

2

O

*2

Uj



1. Valoarea totală a investiției este:


2. Valoarea afernetă C+M este:


3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:


2,453,656.64 RON 519,589.32 € 2,109,362.92 RON


(TVA inclus) (VAT included) (TVA inclus)


, din care TVA este:


, din care TVA este:


388,647.15 RON

82,300.39 €

336,789.05 RON


446,681.26 €


(VAT included)


• Instalații detecție incendiu;



71,318.86 €


 • • Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

 • • Instalații detecție incendiu;____________________________________________________________________________

 • • Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;___________________________________________

 • • Montarea iluminatului de siguranța.______________________________________________________________

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:    |

 • • înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;__________________________________________

 • • modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

 • • modernizare echipamente aferente instalațiilor;____________________________________________

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;______________________________________________________

 • • refacere completă termo-hidro izolații;_____________________________________________________

 • • refacere completă acoperiș/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;___________________________

 • • consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


---VIZAT---

spre riesuhimbare,

secretar; '


4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.




PATAGONIA

Robert



în lei / euro la cursul BCE cota T.V.A.

4.7223 /EUR

19%





/. INDICATORI ECONOMICI

1. Valoarea totală a investiției este:

13,524,811.19 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

2,141,527.17 RON

2,864,030.49 €

(VAT included)

453,492.40 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

12,125,931.91 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

1,936,073.16 RON

2,567,802.11 €

(VAT included)

409,985.21 €

II. INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție indendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

• refacere completă termo-hidro izolații;                                                       ț--ui*7AT

• refacere completă acoperiș/terasă;

V       i

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

spre neschiinbarej

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

SECKbTAR,

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

ÎNSUȘIT,

în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.6260 /EUR

19%


din data de


dec 2017



p

0

£

kJ

o

Q

e

£■

o

u

LU

2. Valoarea afernetă C+M este:


3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:


3,107.448

671,735

2,389.893


516.622


(TVA inclus) (VAT included) (TVA inclus)


(VAT included)


, din care TVA este:


, din care TVA este:


496.147

107.25 €

381.580



OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:


 • • Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

 • • Instalații detecție indendiu;


 • • Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

 • • Montarea iluminatului de siguranța.___

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

«înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;________

 • • modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

 • • modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

 • • refacere completă termo-hidro izolații;

 • • refacere completă acoperiș/terasă;_______________________________________________________

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

 • • consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


VIZAT----1

spre nesctiiinbare,|

secretar; i


4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de î





în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.6260 /EUR

19%


din data de


dec 2017



oe

O

§

o

o

Q

2

2

O

<j

iu






 • • înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

 • • modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

» modernizare echipamente aferente instalațiilor;__________________________

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

 • • refacere completă termo-hidro izolații;

 • • refacere completă acoperiș/terasă;___________ _________________________________________

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

 • • consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


r___VIZAT

gprp neschimb

SECRETAR


întocmit:


Mihaî Violeta


INSUJII.

PRO1E

YARDM





în lei /euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%


din data de



O

u

£

u

o

Q

2

5-

O

u

Uj


1. Valoarea totală a investiției este:

11,085,262.19

(TVA inclus)

, din care TVA este:

1,755,256.92

2,347,428.62

(VAT included)

371,695.34

2. Valoarea afernetă C+M este:

9,932,279.53

(TVA inclus)

, din care TVA este:

1,585,826.14

2,103,271.61

(VAT included)

335,816.48

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție indendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

VIZAT

• refacere completă termo-hidro izolații;

>pre neschimbat

• refacere completă acoperiș/terasă;

SECRFTap

OBIECTUL 4- CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

ÎNSUȘIT, PROIECTA PATAGONFAt Robert Grigore

DGAPI Sectpț> DIRECTOR Bogdan


întocmit:      Mlhai Violeta





în lei /euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%


din data de


1. INDICATORI ECONOMICI

1. Valoarea totală a investiției este:

2,332,679.02

(TVA inclus)

, din care TVA este:

369,770.26

493,970.95

(VAT included)

78,303.00

2. Valoarea afernetă C+M este:

1,812,002.30

(TVA inclus)

, din care TVA este:

289,311.30

383,711.81

(VAT included)

61,264.91

II. INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție indendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

• refacere completă termo-hidro izolații;

• refacere completă acoperiș/terasă;

% » ■    A "Y"

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

VIZAT

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

spre neschiihba

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

«fcretar.

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordi

Mw-de-mrepere.

întocmit:

Mihai Violeta






în lei /euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%


din data de



3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:


13,900,034.82

2,943,488.30

12,194,961.93


(TVA inclus) (VAT included) (TVA inclus)


, din care TVA este:


, din care TVA este:


2,201,334.96

466,157.37

1,947,094.77


2,582,419.99


(VAT included)



OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

 • • Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

 • • Instalații detecție indendiu;______________________________________________________________________

» Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;______________________________________

 • • Montarea iluminatului de siguranța.___________________________

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;__________________________________________

 • • modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

 • • modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

» refacere completă termo-hidro izolații;_____________________________________________________

« refacere completă acoperiș/terasă;________________________________________________________

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

» consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;



--------- /1"/ A T-------- ____viZAl__ spre neschimbare, --SECRETAR,--


4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.


întocmit:     Mihai Violeta



TOR OESIGN S.R.L ÎPNIA ’lj

7


DGAPI

DIReCTO^EKțCUTtv2c-

- • Tf-                                 V,

i



în lei /euro la cursul BCE cota T.V.A.


4.7223 /EUR

19%


din data de



911,280.34

192,973.83

682,954.80


144,623.34


(TVA inclus) (VAT included) (TVA inclus)


(VAT included)


, din care TVA este:


, din care TVA este:



144,490.57

30,597.50

109,043.20


23,091.12

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:_________

 • • Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;_______

 • • Instalații detecție indendiu;________________________________________________________________________

 • • Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

 • • Montarea iluminatului de siguranța._______________________________________________________

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;___________________________________________

 • • modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

» modernizare echipamente aferente instalațiilor;__________________________________________

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;____________________________________________________

« refacere completă termo-hidro izolații;______________________________________________________

» refacere completă acoperiș/terasă;_______________________________________

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

 • • consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;____________________________

 • • consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;


4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii


întocmit:     Mihai Violeta

2-




viZAT—-

spre neschimbare,