Hotărârea nr. 302/2019

Hotărârea nr. 302 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să hotărască cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Crucea Alb-Galbenă, în vederea implementării proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți”


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să hotărască cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Crucea Alb-Galbenă, în vederea implementării proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerere proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să hotărască cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Crucea Alb-Galbenă, în vederea implementării proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți” Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 126511/20.09.2019 prezentată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. 138594/23.09.2019 prezentat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 138254/23.09.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota Secretarului Sectorului 2 înregistrată sub nr. 4222/27.09.2019;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari,j A O*/ conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

-Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor -cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului României nr. 140/2018 privind aprobarea pachetelor de sevicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 397/863/2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a H.G. nr. 140/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) și alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să hotărască cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Crucea Alb-Galbenă, în vederea implementării proiectului “ Butonul rosu-Salvează vieți”.

» *

Art. 2 Se aprobă implementarea proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți” conform anexei ce conține un număr de 7 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, să semneze convenția de colaborare cu fundația Crucea Alb-Galbenă, în vederea implementării proiectului prevăzut la art.l.

Art. 4 Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți”, prin alocarea unor sume cu această destinație către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Art. 5 Primarul Sectorului 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, după emiterea acordului prealabil prevăzut la art. 166 alin (2) lit s) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiPrezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PROIECT

PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 SĂ HOTĂRASCĂ CU PRIVIRE LA ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT CU FUNDAȚIA CRUCEA ALB-GALBENĂ, ÎN VEDERA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI “BUTONUL ROȘU-SALVEAZĂ VIEȚI”E ȘEDINȚĂ,BUTONUL ROȘU - SALVEAZĂ VIEȚI


servicii medicale de jurgență la domiciliu pentru acestea.

Justificarea proiectului                       '


în societatea contemporană, aflată într-o continuă tranziție și schimbare, rolul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 devine din ce în ce mai important pe zi ce trece. Nivelul de trai tot mai fluctuant, dificultățile cu caracter economic și social fac ca profilul celor care au nevoie de serviciile furnizate de D.G.A.S.P.C. Sector 2 să se modifice permanent, astfel că acțiunile întreprinse trebuie să dobândească un grad ridicat de adaptabilitate și de flexibilitate.

Sectorul 2 are o populație de aproximativ 400 000 persoane și o problematică socială bogată, similară situației la nivel național, dar accentuată datorită specificului aglomerației urbane și existenței cartierelor periferice. îmbătrânirea demografică conduce, deja, la o schimbare spectaculoasă a structurii de vârstă a populației.

Așa cum se observă, a crescut numărul vârstnicilor aflați la limita subzistenței, motivele fiind foarte variate dar, în același timp, imposibil de evitat: reducerea veniturilor în urma pensionării, îmbolnăviri repetate ale persoanelor vârstnice, decesul unuia dintre soți etc. Pentru cei vârstnici cu probleme de sănătate și cei care sunt dependenți din punct de vedere fizic, trebuie asigurate îngrijiri de sănătate adecvate și suport conform necesităților.

O situație aparte o reprezintă categoria persoanelor vârstnice singure. Sunt persoanele care nu mai au rude în viață sau chiar dacă acestea există, nu mențin legătura cu persoana vârstnică. De asemenea, aceste persoane nu beneficiază sau beneficiază ocazional de sprijin din partea comunității. Neavând persoane apropiate care să le supravegheze starea de sănătate, să solicite ajutor pentru acestea la nevoie, deseori, problemele medicale pe care le prezintă se agravează, iar uneori conduc la decesul persoanei vârstnice.

în contextul progresului tehnologiei actuale, considerăm că trebuie luate măsuri adecvate pentru a veni în sprijinul acestor persoane.

Astfel, Fundația Crucea Alb-Galbenă, împreună cu Asociația de Ajutor Mutual București și D.G.A.S.M.B., printr-un parteneriat susținut finaciar de Primăria Generală a Municipiului București, a dezvoltat timp de doi ani primul centru pilot de dezvoltare a serviciilor de îngrijiri integrate la domiciliu cu suport de teleasistență și teleurgență din România.

Grație succesului acestui început, fundația a dezvoltat alt proiect implementat și în județele Ilfov, Buzău, Constanța, Giurgiu, prin programul de cooperare Elvețiano -Român, fiind singurul furnizor de astfel de servicii din municipiul București.

Plecând de la propunerea de colaborare transmisă de Fundația Crucea Alb-Galbenă, considerăm că este benefică cetățenilor Sectorului 2 implementarea, în parteneriat cu aceasta a unui astfel de proiect.


 • 2. prevenirea agravării stării de sănătate și apariția complicațiilor de natură medicală;

 • 3. prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice;

 • 4. diversificarea serviciilor oferite de către D.G.A.S.P.C. Sector 2 persoanelor vârstnice.

Grup ținta

9 100 persoane vârstnice, domiciliate pe raza Sectorului 2, fără familie sau fără sprijin din partea familiei/ comunității, care au probleme de sănătate și care necesită o intervenție imediată în vederea reducerii riscurilor de degradare ireversibilă a stării de sănătate sau chiar a decesului.

Activități


Activitatea 1 — Selecția beneficiarilor

Na fi realizată de D.G.A.S.P.C. Sector 2, iar beneficiarii vor fi identificați la nivelul

■ > serviciilor de specialitate din cadrul Direcției Asistență Socială.

Activitatea 2 - Furnizarea serviciilor

Va fi realizată de Fundația Crucea Alb-Galbenă astfel:

5

 • a. Caii Center

Serviciile vor fi acordate prin intermediul unei platforme de monitorizare și management servicii de teleasistență și teleurgență („Butonul roșu”) de către un furnizor privat de servicii medicale la domiciliu.

Sistemul dezvoltă o suită de programe, proceduri și protocoale menite să crească și să îmbunătățească siguranța îngrijirii la domiciliu.

Sistemul este compus din următoarele 3 componente:

 • 1. componenta Caii Center - managementul apelurilor (CC)

 • 2. componenta de Management a Fișelor de Abonați (MFA) - interfața web destinată operatorilor din caii center;

 • 3. componenta de Management, Audit și Rapoarte (MAR) - interfața web destinată partenerului/ furnizorului de servicii integrate.

Descriere Caii Center

 • 1. Soft dedicat managementului apelurilor de urgență;

 • 2. Trei stații de lucru monitorizate și scalabile în timp real;

 • 3. Personal EMD asigurat de dispecerat.

Comunicarea cu beneficiarul se face prin intermediul unui kit format dintr-un telefon mobil cu taste mari cu iluminare, font mare, meniu simplu dedicat seniorilor și o brățară SOS rezistentă la apă și șocuri, care poate, prin simpla apăsare a unui buton, să apeleze dispeceratul.

Specificații tehnice telefon:

 • - afișaj LCD color de 1,8” 160 x 128 pixeli

 • - cameră VGA-minim 1,3 MP

 • - funcție care redă cu voce tare numărul sau numele persoanei care apelează

 • - redare vocală a contactelor (numărul sau numele înregistrat)

 • - minim 5 numere de apelare rapidă

 • - funcție „mâini libere”

 • - agendă telefonică cu min. 250 de contacte

 • - buton fizic dedicat pentru blocarea tastelor

 • - buton dedicat pentru semnal SOS

 • - lanternă

 • - baterie min. 600 mAli

 • - durată de viață convorbiri: min. 5 ore

 • - greutate: maxim 85g

Specificații Brățară SOS

 • -  frecvență de operare 433,92MHz

 • -  impermeabilitate la apă: IP56

 • -  rază de acțiune până la 40 m

 • -  greutate max. 30 g

 • -  durată de viață baterie: minim 5 ani

 • -  utilizare: min. 5000 de ori

Sistemele EM'S (sisteme de management al urgențelor) moderne acoperă o serie de funcții critice unde EMD (dispecerul medical de urgență) prioritizează și eficiențizează intervenția personalului de asistență medicală mobilă (MHP) și/sau echipajelor de urgență prin protococoale și proceduri dedicate:

 • 1. identificarea informațiilor de bază privind apelurile, locația, date de identificare, facilitare acces echipaje de urgență, factori de risc, istoric medical și alte circumstanțe speciale;

 • 2. triajul apelurilor primite oferă interogarea expertă și sistematizată folosind scriptul furnizat de sistem pentru alocarea cele mei bune resurse de îngrijire sau expediere a datelor salvatoare de viață către Serviciul 112;

 • 3. suport pentru Serviciul 112 care să primească toate informațiile corespunzătoare;

 • 4. protocoale standardizate de la consiliere simplă pentru a menține pacientul calm și confortabil sau pentru a aduna informații suplimentare de bază pentru echipa interdisciplinară de teren până la instrucțiuni mai complexe, personalizate și predefinite;

 • 5. EMD este responsabil pentru furnizarea de informații pentru resursele de intervenție care răspund apelului de urgență și de acțiunile care facilitează accesul la abonatul apelant.

Alte subactivități desfășurate de către partener:

 • 1. înregistrare electronică a datelor și actualizarea permanentă a lor (automată);

VIZAT                     4

spre neschimbare,

SECRETAR,

Modulul „SUMAR de URGENȚĂ” cuprinde:

 • - numele, vârsta, sexul;

 • - adresa de domiciliu;

 • - formular de consimțământ medical;

 • - numere de telefon relevante pentru un contact personal de urgență, cum ar fi un prieten, vecin sau un membru al familiei, care ar fi apelat în situații de urgență;

 • -  factori de risc;

 • -  alergii și intoleranțe diagnosticate;

 • - proteze și alte dispozitive medicale interne;

 • - transplanturi;

  VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


 • - proceduri medicale relevante pentru urgență;

 • - boli cronice;

 • - boli hematologice și transmisibile relevante pentru urgență;

 • - tratamente curente;

 • - internări recente.

 • 2. stabilirea protocoalelor personalizate (în afara celor de urgență predefmite în sistem);


 • b. Vizite de monitorizare lunară la domiciliul beneficiarului

Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului se va realiza lunar, prin vizite la domiciliul acestuia, pentru monitorizarea parametrilor funcționali, verificarea echipamentelor și a medicației.

 • c. Vizite la nevoie, în caz de urgență, la domiciliul beneficiarului

Acestea se realizează la solicitarea beneficiarilor, ca urmare a schimbării stării de sănătate, a apariției unor defecțiuni la echipamentele folosite.

Activitatea 3 -Monitorizarea

Va fi realizată de D.G.A.S.P.C. Sector 2. Monitorizarea periodică a modalității de acordare a serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu va fi asigurată de Serviciul Asistență Persoane Vârstnice din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2.

Activitatea 4 - Mediatizarea

Va fi realizată de D.G.A.S.P.C. Sector 2 si de Fundația Crucea Alb-Galbenă.

3                                   3

Mediatizarea proiectului se va face pe site-ul web al D.G.A.S.P.C. Sector 2, cel al Fundației Crucea Alb-Galbenă, precum și prin comunicate de presă.

- servicii de caii center - 25 lei/ lună/ beneficiar X 100 beneficiari X 12 luni=

30000 lei;

- vizite de monitorizare lunară - 70 lei/ vizită/ beneficiar X 100 beneficiari X 12 luni=

84000 lei;

- vizite la nevoie în caz de urgență - 80 lei/ vizită/ beneficiar X 50 vizite/ lună X 12 luni= 48000 lei.

La acestea se adaugă costurile kit-urilor "Butonul Roșu”, respectiv 100 buc. X 684 lei=68400 lei.

Cost total: 230400 lei.


Rezultate așteptate

Beneficiari:

 • -  creșterea duratei si calității vieții;

 • - rămânerea în locuința proprie;

 • - păstrarea independenței și demnității;

 • - consolidarea sentimentului de securitate, atât pentru acesta, cât și pentru familie;

 • - diminuarea numărului de zile de spitalizare;

 • - dosar electronic medico-social cu date personale relevante, servicii de care beneficiază și contacte în caz de urgență;

 • - accesul rapid la informații, scurtarea timpului de intervenție datorită cunoașterii complete a cazului și furnizarea de informații utile echipajului Serviciului 112;

 • - intervenție profesionistă, rapidă și eficientă a echipei medicale. D.G.A.S.P.C. Sector 2

 • - încorporarea unui model comunitar integrat de îngrijire la domiciliu;

 • - economii la buget prin gestionarea eficientă a nevoilor comunității;

 • - integrarea și utilizarea tehnologiei TIC în îngrijirea la domiciliu;

 • - coordonarea eficientă a resurselor comunității în planificarea și furnizarea serviciilor de îngrijiri de lungă durată;

 • - creșterea calității serviciilor oferite prin includerea de elemente esențiale în sprijinirea menținerii independenței și demnității persoanelor vârstnice și evitarea instituționalizării;

 • - creșterea șanselor de recuperare a beneficiarilor;

 • - alinierea la noul concept de servicii sociomedicale integrate prin utilizarea tehnologiilor asistive.

  Parteneri SHRHH


Proiectul va fi implementat de Consiliul Local al Sectorului 2 prin Direcția Generală -de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Fundația Crucea Alb-Galbenă.

Proiectul se dorește un model de bună practică în domeniul serviciilor socio-medicale acordate persoanelor vârstnice aflate în risc social major, contribuind la diversificarea și eficientizarea serviciilor oferite de D.G.A.S.P.C. Sector 2.

Prin rezultatele obținute se va influența politica la nivel local în domeniul protecției sociale. Astfel Consiliul Local al Sectorului 2, prin D.G.A.S.P.C. Sector 2, va putea dezvolta proiectul sau îl va replica și pentru alte categorii de persoane expuse riscului.