Hotărârea nr. 301/2019

Hotărârea nr. 301 - privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.B2


HOTĂRÂRE

privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

- Referatul de aprobare nr. 104913/23.07.2019 întocmit de domnul Dan Cristian Popescu;

 • - Raportul de specialitate nr. 106575/25.07.2019 întocmit de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr.l 13618/07.08.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Anunțul public nr.l06586/25.07.2019 privind aducerea la cunoștiință publică în temeiul prevederilor art.7 alin (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

 • - Procesul Verbal nr.122964/26.08.2019 al ședinței publice din data de 20.08.2019;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


ntul nr.4218 /27.09.2019 înaintat de inițiatorul proiectului domnul Dan

poziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea Poliției Locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale;

 • - Legea nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

 • - Ordonanța Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002,cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.27/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 221/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 399/2018;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,


HOTĂRĂȘTE


r"Se aprobă stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, conform anexei ce cuprinde un număr de 12 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Hotărârea va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică prin afișare sau orice altă formă de publicitate, în condițiile art.197 din O.G 57/2017 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) La data intrării în vigoare a prezentei, H.C.L.S2 nr. 34/2014 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin H.C.L.S2 nr.68/2015 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 301

București, 27.09.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare..

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 301 /27.09.2019

PRIVIND STABILIREA ȘT SANCȚIONAREA FAPTELOR

CE CONSTITUIE CONTRAVENȚII PE RAZA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

VIZAT spre neschimbare, SECRETAFL.

ANEXA HCL..


CAPITOLUL I

VIZAT spre neschimbare, , SECRETAR.


DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

 • (1)    Pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, persoanele fizice și/sau juridice, au obligația să respecte regulile de salubrizare, de menținere a curățeniei în locurile publice (căi de acces, piețe, parcuri, locuri de joacă, școli, baze sportive și alte zone publice) proprietăți private, terenuri virane, indiferent de natura proprietății, să se conformeze normelor de conservare și protejare a mediului.

 • (2)    Persoanele fizice și/sau juridice care dețin sau utilizează, indiferent de forma juridică a deținerii sau utilizării, imobile situate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2, indiferent de destinația acestora, au obligația să respecte regulile privind întreținerea corespunzătoare a acestora, astfel încât să nu fie afectat mediul ambient și să nu creeze disconfort cetățenilor.

 • (3)    Persoanele fizice și sau juridice care efectuează lucrări de construcții sau intervenții în carosabil, indiferent de natura acestora, lucrări de afisaj publicitar, au obligația să respecte normele legale de autorizare și executare a lucrărilor de construcții și a normelor de salubrizare.

 • (4)    Persoanele fizice și/sau juridice care efectuează acte sau fapte de comerț sau prestări servicii pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2, au obligația să respecte normele și regulamentele de desfășurare a activităților, indiferent de locul de desfășurare a activității sau natura juridică a acesteia.

 • (5)    Nerespectarea și încălcarea acestor obligații se constată și se sancționează de către polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Sector 2, precum și de împuterniciți ai Primarului Sectorului 2 numiți prin dispoziție.

CAPITOLUL II

CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII ȘI ÎNTREȚINERII CURĂȚENIEI ÎN LOCURILE PUBLICE

5

Art. 2 alin. (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au următoarele obligații:

 • a)    să asigure menținerea curățeniei în interiorul și/sau exteriorul spațiilor unde își desfășoară activitatea și care implică accesul publicului, să mențină curate prin spălare sau alte metode de curățare geamurile, vitrinele, firmele de identificare și a trotuarelor după și înaintea începerii activității, conform programului afișat;

 • b)    să asigure îngrijirea spațiilor verzi, pomilor, florilor și a altor plantații din incinte (școli, alte instituții de educație și cultură, baze sportive și de agrement) precum și a celor aferente căilor de acces în incinte, prin toaletarea periodică, curățare, văruire, stropire;

 • c)     să păstreze curățenia pe străzi, alei, căi de acces în incinte, trotuare, fiind strict interzisă aruncarea (inclusiv din autoturismele aflate în mers) gunoiului de orice fel (ambalaje de alimente, cutii, sticle, hârtii, resturi alimentare, mucuri de țigări) în aceste zone altele decât cele special amenajate în acest sens (coșuri stradale );

 • d)    să nu depoziteze, chiar și temporar, reziduuri stradale sau provenite din construcții, pe străzi, trotuare, locuri virane, în zonele aferente blocurilor de locuințe sau în alte locuri neamenajate în acest sens;

 • e)    să nu colecteze sau să transporte gunoiul menajer, stradal, din piețe, parcuri și alte locuri publice, dacă nu sunt abilitate sau autorizate conform legii, pentru prestarea activităților de salubrizare;

 • f)     să nu deterioreze sau să distrugă coșurile de gunoi, pubele, sau alte instalații amplasate în zonele publice, jardiniere, alte suporturi pentru flori, gardulețe de protecție a arborilor, instalații ornamentale, zone verzi, mobilier stradal etc

 • g)    să nu distrugă prin ardere deșeurile de orice fel (crengi, resturi vegetale etc.) în apropierea clădirilor cu destinația de locuințe, sau în orice alt loc neautorizat;

 • h)    să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele aferente imobilelor până la limita carosabilului, țurțurii de gheață și zăpada formate pe/la nivelul acoperișurilor, pentru asigurarea circulației și siguranței cetățenilor;

 • i)     să nu procedeze la îngroparea deșeurilor de orice fel;

 • j)     să nu deverseze reziduuri rezultate din activitatea de vidanjare, în sistemul de canalizare de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2, în punctele neautorizare de către operatorul rețelei de canalizare;

 • k)    să nu deverseze reziduuri rezultate din activitatea de vidanjare sau din orice activitate desfășurată pe terenuri virane, spații verzi, domeniu public, etc.

 • l)     să nu depoziteze/arunce deșeuri de orice tip, pe domeniul public sau privat;

 • m)   să nu abandoneze deșeurile de orice fel pe spațiile verzi, căile de comunicație, în locuri publice sau în alte locuri nepermise;

 • n)    să nu transporte și să nu elimine deșeuri fără asigurarea măsurilor de protecție a mediului înconjurător;

 • o)    să încheie cu unități specializate un contract pentru colectarea, reutilizarea, reciclarea, transportul și eliminarea deșeurilor din construcții, ulei uzat, deșeuri de origine animala, periculoase, toxice, etc;

 • p)    să ia toate măsurile necesare atât pentru repararea și menținerea în stare de siguranță a instalațiilor, cât și de salubrizare a zonelor special amenajate pentru colectarea deșeurilor;

 • q)    ca producător și deținător de deșeuri, au obligația să țină o evidență cronologică pentru fiecare tip de deșeu și să raporteze datele către autoritatea teritorială pentru protecția mediului până la data de 31 martie a anului următor celui de raportare,

 • r)     să nu distrugă prin orice mijloc (inclusiv ardere) vegetația ierboasă și lemnoasă din spațiile verzi, perdelele de protecție și arborii ocrotiți etc.;

 • s)    să nu staționeze, să nu repare, să nu spele automobilele / autovehicule sau obiecte de orice fel, pe spații verzi, maluri de lacuri și râuri sau în orice alt loc neautorizat;

 • t)     să dețină un spațiu special amenajat pentru depozitarea deșeurilor pe categorii.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. 1 constituie contravenții și se sancționează cu amendă potrivit art. 8.

ART.3 (1) Persoanele fizice și juridice ce desfășoară activități comerciale sau prestează servicii publice pe raza sectorului 2 al Municipiului București au următoarele obligații:

 • a)     să păstreze ordinea și curățenia la locul desfășurării activității comerciale sau a serviciilor publice, precum și a anexelor.

 • b)    să asigure menținerea în stare de folosință și de curățenie a spațiilor și a mobilierului comercial utilizat.

 • c)    să nu procedeze la expunerea produselor de orice fel pe trotuare, căi de acces public, în parcuri sau în orice alte spații decât cele amenajate aprobate pentru comercializarea mărfurilor;

 • d)    societățile comerciale, precum și orice alte instituții cu atribuții în domeniul salubrizării au obligația să asigure o permanentă stare de curățenie în locurile și conform programelor stabilite, precum și în locurile de depozitare a reziduurilor menajere, stradale sau de orice natură, să colecteze și să depoziteze reziduurile de orice natură numai în containerele speciale;

 • e)    societățile comerciale, regiile autonome sau orice alte unități care au în proprietate sau în administrare rețele de distribuire a energiei electrice, termice, canalizare sau orice alte rețele edilitare, au obligația să execute, în cel mult 48 de ore, lucrări de refacere a amplasamentelor (terenuri, spatii verzi, etc.), altele decât amplasamentele din zona drumurilor publice, în urma intervențiilor pentru remedierea avariilor, modernizării rețelelor sau executării oricărui alt tip de lucrări;

 • f)   să expună mobilier comercial (exemplificare: agregate frigorifice, rulote, lăzi

frigorifice, chioșcuri, tonete, rastele de legume-fructe, terase sezoniere, mobilier publicitar, etc) doar în baza "avizului de amplasare" eliberat de Poliția Locală Sector2/Primăria Sectorului 2, cu dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public/privat al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • g)    să afișeze la loc vizibil Avizul de amplasare, precum și datele de identificare ( denumire etc.) ale persoanei fizice sau juridice autorizate.

 • h)    să-și desfășoare activitatea numai pe amplasamentul pentru care a fost eliberat Avizul de amplasare cu respectarea întocmai a suprafeței alocate;

 • i)     să nu depoziteze pe domeniul public (trotuare, căi de acces, carosabil, spații verzi etc) deșeuri de orice fel.

 • j)    operatorul de salubrizare să comunice programul săptămânal de colectare deșeuri de la populație cu indicarea zilei și a intervalului orar .

 • k)    respectarea de către operatorul de salubrizare a obligațiilor prevăzute în contractual încheiat cu autoritatea publică locală.

 • l)     de a curăța mijloacele de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;

 • m)   de a nu desființa sau reloca fără îndeplinirea cerințelor legale platformele de gunoi care deservesc asociațiile de locatari sau proprietari;

 • n)    de a nu desfășura pe domeniul public activități, evenimente (petreceri, nunți, botezuri, etc) care ar putea afecta conviețuirea socială, ordinea și liniștea publică fără a deține avizele necesare ( A.D.P, Brigada de Poliție Rutieră etc.);

 • o)    de a nu se scălda și spăla în fântâni arteziene, cișmele și lacuri amenajate pe spațiile verzi (parcuri și grădini publice), în alte locuri amenajate, precum și de a nu folosi marginile acestora (malurilor) ca loc de plajă;

 • p)    de a nu utiliza domeniul public pentru diferite activități gospodărești, precum: spălat autoturisme, rufe, covoare sau obiecte de uz casnic, uscat rufe, gătit etc., aceste activități fiind permise doar pe domeniul privat (curte sau balcoane etc) și fără a produce disconfort;

 • q)    de a nu modifica iluminatul public cu ocazia diferitelor manifestări fără autorizările legale și de a nu înlocui și monta alte lămpi de iluminat public decât cele autorizate legal;

Alin. 2 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform art.8.

CAPITOLUL III

OBLIGAȚII EXPRESE ÎN SARCINA DEȚINĂTORILOR CU ORICE TITLU DE IMOBILE DE LOCUIT LA CURTE SAU APARTAMENTE SI BUNURILE MOBILE 5

ARTA (1) Obligații:

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

 • f)


să întrețină curățenia pe terenuri (curți, grădini, trotuare, căi de acces etc.), prin îndepărtarea gunoaielor, a vegetației necontrolate etc.;

să asigure identificarea prin numere poștale a imobilelor, inclusiv a terenurilor fără construcții (proprietate privată);

să întrețină în mod corespunzător fațadele clădirilor;

să întrețină în mod corespunzător împrejmuirile terenurilor și clădirilor prin înlocuirea panourilor lipsă sau a altor elemente de continuitate, vopsire și spălare; administratorii imobilelor care fac parte din fondul locativ de stat au obligația de a declara numărul și identificarea persoanelor care ocupă aceste locuințe, precum și modificările care apar în contractele de închiriere, pentru a face posibilă identificarea persoanelor ce se sustrag de la închirierea contractelor de ridicare a gunoiului menaj er/plata taxelor aferente;

administratorii blocurilor de locuințe cel mult 6 ore, de când au luat la cunoștință) unitățile specializate, despre defecțiunile sau deranjamentele la instalațiile de apă, încălzire centralizată, a coloanelor de scurgere, canalelor de evacuare;

au obligația de


a anun


 • g)    menținerea curățeniei și îngrijirea spațiilor verzi, a aleilor de accces/culoare/gang și trotuarelor aferente blocurilor de locuințe.

 • h)    folosirea locurilor de parcare doar pentru parcajul autoturismelor destinate transportului persoanelor cu capacitate maximă de 8+1 locuri și o greutate maximă admisă de 3,5t, care corespund din punct de vedere tehnic pentru circulația pe drumurile publice, (ITP și RCA valabile), fiind interzisă abandonarea/depozitarea pe aceste spații a caroseriilor uzate și nefuncționale sau a vehiculelor scoase din uz;

 • i)     să nu utilizeze pentru parcarea autoturismelor, zonele aferente blocurilor de locuit, proiectate ca spații verzi sau orice alte suprafețe cu aceeași destinație;

 • j)     în spațiile comerciale amenajate în cadrul blocurilor de locuințe este interzisă desfășurarea de activități generatoare de disconfort fizic sau psihic, prin zgomotele sau mizeria produsă.

 • k)    să permită accesul organelor de control pentru verificarea stării de curățenie, întreținere a imobilelor (instalații, fațade, acoperișuri, pereți, sisteme de evacuare a gazelor și fumului);

 • l)    să elibereze în cel mai scurt timp domeniul public de vehicule în zona în care se anunță acțiuni de salubrizare, lucrări de refacere, modernizare, reparații spații verzi, carosabil, defrișări, toaletări, lucrări de dezafectare, demolări, ridicări de autovehicule, ridicări/demolări construcții provizorii fără autorizații de construire, ridicări mobilier comercial/publicitar.

 • (2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alineatul 1 constituie contravenții și se sancționează cu amenda potrivit art. 8.

CAPITOLUL IV.

REGULI PRIVIND ACTIVITATEA DIN PIEȚE

Art. 5 (1) Persoanele fizice și juridice au obligația de a respecta Regulamentul de funcționare din incinta piețelor agroalimentare și a normelor generale de igienă și curățenie, fiind interzisă;

 • a) aruncarea de către comercanți a ambalajelor de orice fel, a mărfurilor alterate, a reziduurilor alimentare în locuri neamenajate în acest scop,

 • b) abandonarea gunoiului în incinta pieței, de către comercianți, la sfârșitul programului de lucru;

 • c) aruncarea de către orice altă persoană, alta decât comercianții, a ambalajelor ( hârtii, pungi), cutiilor, sticlelor, resturilor alimentare în alte locuri decât cele special amenajate( coșuri de gunoi, pubele etc.).

2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alineatul 1 constituie contravenții și se sancționează cu amenda potrivit art. 8

CAPITOLUL V

REGULI PENTRU ÎNTREȚINEREA CURĂȚENIEI ÎN UNITĂTI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, LOCURI DE JOACĂ, ȘI ALTE SPAȚII DE AGREMENT

Art. 6 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 sunt obligate să mențină curățenia în unități de învățământ, locuri de joacă pentru copii, alte spații de agrement, fiind interzisă:

 • a) aruncarea gunoaielor și deșeurilor sau a altor reziduuri pe terenurile aferente unităților de învățământ, pe aleile sau în zonele verzi aferente acestora ori în locurile de joacă ale copiilor;

 • b) deteriorarea împrejmuirilor unităților de învățământ inclusiv a bazelor sportive și de agrement etc.;

 • c) deteriorarea mobilierului sau dotărilor existente în locurile de joacă pentru copii;

 • d) deteriorarea sau necurățarea pereților interiori sau exteriori ai clădirilor din incinta unităților de învățământ sau în zonele aferente acestora;

 • e) neluarea măsurilor necesare de salubrizare, igienizarea și menținerea curățeniei în incinta unităților de învățământ sau în zonele aferente acestora, de către administratorii legali sau de persoanele împuternicite în acest sens;

2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alineatul 1 constituie contravenții și se sancționează cu amenda potrivit art. 8.

CAPITOLUL VI

PREVEDERI ÎN DOMENIUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJULUI

PUBLICITAR PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SAU PE PROPRIETĂȚI PARTICULARE, PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A SECTORULUI 2

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


ART. 7

( 1 ) Persoanele fizice și/sau juridice care execută și/sau beneficiază de lucrări de

construcții sau de afișaj publicitar și reclamă, au următoarele obligații:

 • a)         să nu blocheze căminele aferente rețelelelor publice de alimentare cu apă sau de canalizare și să nu execute lucrări pe traseul acestora care să împiedice întreținerea și exploatarea în condiții normale ale acestora;

 • b)         deținătorii de autorizație pentru executarea de lucrări la rețeaua subterană aparținând domeniului public, sunt obligați să afișeze la loc vizibil, pe toată perioada lucrărilor, un panou de identificare. Panoul trebuie să respecte dimensiunile de 0,60X0,90 m, iar la

șantierele mari minimum 2 panouri pe care să se poată identifica constructorul, beneficiarul, numărul autorizației și termenul de finalizare;

 • c)         deținătorii de autorizații/avize pentru executarea de lucrări pe terenul aparținând domeniului public au obligația de a deține la punctul de lucru, Autorizațiile de Construire / Avizele, pentru a fi prezentate organelor de control;

 • d)    deținătorii de chioșcuri, cu suprafața mai mică de 5 mp, destinate comercializării florilor, a presei și a cărților pe domeniul public din Sectorul 2, au obligația de a amplasa construcțiile provizorii pe domeniul public doar după obținerea Avizului de Amplasare de la Primăria Sectorului 2;

 • e)    deținătorii de chioșcuri destinate comercializării florilor, a presei și a cărților, amplasate pe domeniul public al Sectorului 2, în baza Avizului de amplasare / Autorizației de Construire, vor respecta următoarele obligații, interdicții și prevederi:

 • -  1) să achite anticipat, pentru perioada solicitată, taxa pentru ocuparea domeniului public și să prezinte declarația de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane juridice;

 • -  2) - să afișeze la locul desfășurării activității Avizul de Amplasare / Autorizația de

 • -  Construire și actele firmei - CUI/CIF;

 • -  3) să afișeze pe fațada chioșcului denumirea firmei și denumirea comercială;

 • -  4) să respecte amplasamentul și condițiile de autorizare, fără să realizeze lucrări suplimentare și să nu extindă spațiul sau suprafața de expunere autorizată și delimitată corespunzător;

 • -  5) - să nu schimbe destinația chioșcului aprobată prin Avizul de amplasare / Autorizația de Construire, comercializând alte produse sau servicii decât cele avizate;

 • -  6) - să dețină permanent la chioșc, în copie, Avizul de amplasare / Autorizația de Construire, împreună cu întreaga documentație tehnică vizată spre neschimbare, pentru a fi prezentată organelor de control;

 • - 7) să nu transforme construcțiile provizorii în construcții definitive, prin executarea de radiere/platforme, scări, etc;

 • - 8) să nu depoziteze sau să nu ocupe suprafețe de teren adiacente mai mari decât cele aprobate și să nu monteze materiale și elemente publicitare pe chioșc sau împrejurul acestuia;

 • - 9) -să întrețină construcția și să mențină curat trotuarul aferent pe o rază de 5,0 m, în jurul acesteia;

-10) să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, a normelor de salubritate și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale;

-11) să nu înstrăineze sub orice formă activitatea sau chioșcul decât cu acte juridice autentificate, iar comunicarea documentelor de înstrăinare să se facă în maxim 30 de zile de la data schimbării titularului către Primăria Sectorului 2-Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu, Poliția Locală Sector 2-Direcția Control -Serviciul Disciplina în Construcții și Direcția Venituri Buget Local Sector 2;

 • - 12. să nu afișeze pe fațadele mobilierului stradal ( chioșc) materiale publicitare de orice fel, altele decât cele stabilite prin actele de autorizare aprobate;

-13. să întrețină periodic prin curățare, vopsire, recondiționarea mobilierului stradal;

f)


deținătorii de imobile, cu orice titlu, au obligația de a întreține în

spre neschimbare,

SECRETAR, clădirile, prin efectuarea lucrărilor de reparații la fațade, acoperișuri, jgheaburi, burlane, coșuri de fum, în condițiile legii. în cazul imobilelor situate în zone construite protejate sau declarate monumente istorice se va informa, deîndată, Primăria Municipiului București, pentru a dispune măsuri legale;

 • g)     deținătorii de imobile, cu orice titlu, au obligația să le împrejmuiască în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor legale, cât și efectuarea reparațiilor necesare la cele existente;

 • h)  deținătorii/executanții de lucrări de construcții sunt obligați să împrejmuiască șantierele în lucru, în care desfășoară astfel de activități, chiar și temporar, în condițiile legii;

 • i) deținătorii/executanții lucrărilor de construcții sunt obligați să nu ocupe domeniul public cu materiale de construcții (nisip, pietriș, materiale prefabricate, fier beton, etc.), mai mult de 24 de ore de la descărcare, cu excepția situațiilor în care suprafața ocupată se află în organizarea de șantier autorizată sau este deținută în baza unui contract/aviz valabil, încheiat cu Administrația Domeniului Public Sector 2.

 • j)  persoanele fizice și/sau juridice, care desfășoară acte sau fapte de comerț autorizate, dar folosesc, în baza Avizului sau Acordului cu Primăria Sectorului 2, suprafețe de expunere sau comercializare diverse produse, pe domeniul public, au obligația de a respecta întocmai prevederile acestora și suprafețele aprobate, conform documentației vizate spre schimbare;

 • k) deținătorii cu orice titlu ai apartamentelor situate în blocuri, au obligația de a menține integritatea și continuitatea instalațiilor, conductelor, canalelor de scurgere, coloanelor de aerisire, cât și asigurarea reparației acestora, pentru a nu afecta în niciun fel apartamentele învecinate;

 • l) persoanele fizice/juridice au obligația de a nu lipi afișe sau materiale publicitare de orice tip și

pentru care nu este necesară obținerea, în prealabil, a Avizului sau a Autorizației de Construire, pe coșurile de gunoi, pubele, containere, împrejmuiri, stâlpi, fațade, chioșcuri sau alte asemenea;

 • m) persoanele fizice și/sau juridice au obligația de a nu lipi afișe și materiale de orice tip pe clădiri, fără acordul scris al proprietarilor sau asociațiilor de proprietari și pentru care nu este necesară obținerea, în prealabil, a Avizului sau Autorizației de Construire, cu excepția materialelor emise de autorități;

 • n) persoanele fizice și/sau juridice au obligația de a nu realiza sau amplasa inscripții grafice, cât

și materiale publicitare de orice fel, care nu se regăsesc în Regulamentul de Urbanism, indiferent de metoda și/sau materialele folosite, pe clădiri și alte locuri, fără acordul scris al proprietarilor, deținătorilor cu orice titlu și/sau asociațiilor de proprietari.

 • o) deținătorii de rulote/automagazine și căsuțe, cu funcțiune comercială, au obligația de a le amplasa pe domeniul public, doar după obținerea Avizului de ocupare a locului public de la Primăria Sectorului 2 și de a respecta prevederile acestuia;

  P)


deținătorii de construcții provizorii cu funcțiune comercială, funcțiune de comercializare

presă - carte, flori, deținătorii de rulote / automagazine, căsuțe, cât și deținătorii mijloacelor

de publicitate sunt obligați să prezinte documentele și actele solicitate de

spre neschimbare

secretar,

( 2 ) Nerespectarea sau încălcarea prevederilor sau obligațiilor de la alin. 1), constituie contravenții și se sancționează cu amendă și aplicarea măsurilor complementare conform art. 8.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

ART.8 (1) Nerespectarea obligațiilor stabilite prin prezenta hotărâre sau săvârșirea faptelor interzise expres, constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

 • a)         cu amendă de la 500 la 1000 lei, pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoanele juridice, încălcarea normelor prevăzute de art.2 lit. a) - d), f), j); art.3 lit. a) art.4 lit. a), b), d);

 • b)          amendă de la 500 lei la 1000 pentru persoanele fizice și de 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele juridice, încălcarea prevederilor art 3 lit b) și cu amenda de la 500 lei la 1000 pentru persoanele fizice și de 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice, încălcarea prevederilor art 3 lit c)

 • c)          cu amendă de la 200 la 500 lei, persoanele fizice și juridice încălcarea normelor prevăzute de art. 4 lit. c), k)

 • d)          cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și de 1000 lei la 2500 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea normelor prevăzute la art.2 lit. h), i), k); art. 4 lit 1), art. 6 lit. a) - d);

 • e)          cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice, încălcarea normelor prevăzute de art.2 lit. g); art.3 lit. d), e), i), j), k); art.4 lit. e)- i),; art.5 lit. a) - c); art.6 lit. e);

 • f)           cu amendă de la 500 lei la 1000 pentru persoanele fizice si de 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice, incalcarea normelor prevăzute la art.2 lit. e); art.4 lit. j)

 • (2)           Faptele descrise la art. 2, lit. 1) - o), q), t) ; art. 3 lit. l,m,n,o,p,q constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 500 - 1000 lei persoane fizice și 1500-2500 lei persoane juridice.

 • (3)          Faptele descrise la art. 2 lit. p), r), s), constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 500-1000 Iei pentru persoane fizice si 1000-2000 lei persoane juridice.

 • (4)            Faptele descrise la art. 3 lit. f), g) si h) constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 500-1000 lei pentru persoane fizice si 1000-2000 lei persoane juridice.

 • (5)          încălcarea repetată a obligaților prevăzute la art. 3 lit g) si h) se va sancționa și cu retragerea avizului de amplasament eliberat de Primăria Sectorului 2. Retragerea avizului de amplasament se va face prin dispoziția Primarului Sectorului 2, la propunerea justificată a Directorului General al Poliției Locale Sector 2.

 • (6)          în cazul încălcării repetate a obligațiilor prevăzute la art. 4 lit a) se va iniția un Plan de Acțiune pentru intervenția salubrizării imobilelor/terenurilor, aprobat de UAT prin reprezentantul legal, de către Administrația Domeniului Public Sector 2 / operatorul de salubrizare pe raza Sectorului 2 , costurile fiind recuperate ulterior prin proceduri legale.

 • (7)           Faptele descrise la art. 7, alin. (1), lit. a) - p) constituie contravenții și se

VIZAT' spre nesehimbare, SECRETAR, sancționează cu amendă de la 500 lei - la 1.000 lei, persoanele fizice și 1000 lei - 2.500 lei, persoanele juridice.

 • (8)          Pentru contravențiile prevăzute de art. 7, alin. (1), lit. 1), m) și n), odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale, se va dispune și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție, precum și desființarea, deîndată, a materialului publicitar, de reclamă sau afișului, de către Administrația Domeniului Public Sector 2.

 • (9)            Pentru fapta prevăzută de art. 7, alin. (1), lit. n), data constatării va fi considerată și data săvârșirii contravenției. Totodată, va dispune măsuri de îndepărtare a inscripțiilor sau materialelor publicitare, costurile generate de aceasta fiind suportate de către contravenient, iar în cazul contravenției săvârșite de către un minor, costurile generate de reparare vor fi suportate de către părinte sau tutorele legal al minorului;

 • (10)        Pentru contravențiile prevăzute de prezenta hotărâre, se poate aplica măsura AVERTISMENT și se prevede posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile.

( 11 )               Pentru contravențiile prevăzute de art. 7, alin. 1, lit. e), pct. 1-13, agenții

constatatori din cadrul Poliției Locale Sector 2, Direcția Control - Serviciul Disciplina în Construcții, Serviciul Protecția Mediului și Serviciul Control Comercial, vor transmite săptămânal, în copie, către Primăria Sectorului 2 - Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu, procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor aplicate agenților economici care au încălcat prevederile de la lit. e), pct. 1) -13).

( 12 )        Pentru cazurile de încălcare de mai mult de două ori într-un interval de 3 luni a

prevederilor art. 7, alin. 1, lit. e), pct. 1) - 13), de către același deținător, în perioada de valabilitate a Avizului, se va propune măsura de anulare a Avizului, neprelungirca duratei de valabilitate a acestuia sau retragerea acestuia de către emitent.

(13 )          Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de art. 7 alin. (1) lit a-d, lit.

e), pct. 4,6,7,8 și 11, lit. f-h, lit. j-k , lit. o, lit p se face de către polițiștii locali din cadrul Direcției Control - Serviciul Disciplina în Construcții, cele de la lit. e), pct. 1, 2, 3,4,5 și 8, lit. g), lit. j) - p) de către polițiștii locali din cadrul Direcției Control - Serviciul Control Comercial, iar contravențiile prevăzute de către lit. e), pct. 9) 10), 12) si 13) lit. i), 1), m), n) și p), de către ceilalți polițiști locali din cadrul Direcției Control - Serviciul- Protecția Mediului, iar cele prevăzute de art. 7, alin. 1, lit. 1), m) și n) și de către polițiștii locali din cadrul Direcției Ordine Publică și Pază Obiective, anume desemnați de către Directorul Generai al Poliției Locale Sector 2.

(14)          Constatarea și sancționarea contravențiilor se va face și de către împuterniciți ai

Primarului Sectorului 2, anume desemnați, după cum urmează:

cele prevăzute la Capitolul II, art. 2, alin. 1, lit. c), e) și i); art. 3, alin. 1, lit. d); la Capitolul III, art. 4, alin. 1, lit. f); la Capitolul VI, art. 7, alin. 1, lit. a), b) și c), de către funcționarii publici din cadrul Direcției Servicii Publice - Serviciul Gospodărie Comunală;

cele prevăzute la Capitolul III, art. 4, alin. 1, lit. e), f) si art 7 alin 1 lit. k), de către funcționarii publici din cadrul Direcției Servicii Publice - Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

( 15 )        Costurile generate de executarea lucrărilor de desființare a lucrărilor ce afectează

domeniul public (construcții provizorii autorizate/avizate sau neautorizate/neavizate), inclusiv a celor cu caracter publicitar, lucrările de salubrizare a terenurilor virane, proprietate privată a

VIZAT--spre neschimbare, SECRETAR,

persoanelor fizice și/sau juridice, cât și împrejmuirea acestora, vor fi recuperate de către Administrația Domeniului Public Sector 2, prin serviciile de specialitate (juridic, financiar).

în cazul în care contravenientul nu respectă obligația de a înlătura situația creată


(16)


prin săvârșirea contravenției, ca de exemplu de evacuare a materialelor de demolare a construcțiilor sau amenajărilor improvizate, de ridicare și evacuare a reziduurilor, de remediere a degradărilor produse, etc., organul constatator poate aplica, în mod repetat, după fiecare sancțiune contravenientului ,care nu se conformează, o nouă amendă pentru contravenția săvârșită.

La societățile comerciale și instituții, sancțiunile se aplică reprezentanților legali ale acestora, sau persoanei care a avut sarcina de a urmării îndeplinea obligațiilor respective.