Hotărârea nr. 3/2019

Hotărâre nr. 003 - privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 6283/17.01.2019 al Direcției Sisteme Informatice și Administrare Echipamente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 6172/17.01.2019 al Compartimentului Protocol și Relații cu Mass-media din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în^edere reglementările cuprinse în:

■                 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu

x*Cm^dîâc^ft,<§^ompl etări le u 1 teri oare;

^••/WA^eg'ea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă normativele proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru dotarea cu autoturisme, vehicule utilitare, utilaje/echipamente tehnice și consum de caraburanți, conform anexei nr. 1.

 • (2) Se aprobă normativele proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru comunicații voce/date mobile, conform anexei nr. 2.

 • (3) Se aprobă normativele proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol, conform anexei nr. 3.

 • (4) Anexele nr. 1 - 3 conțin 3 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 191/2016 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol și Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 106/2017 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 191/21.11.2016 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

<              Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiHotărârea nr. 3

București, 30.01.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Normative proprii de cheltuieli

la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru dotarea cu autoturisme, vehicule utilitare, utilaje/echipamente tehnice și consumul de carburanți aferent

Nr. crt.

Categoria

Număr

Limita maximă de carburant (litri)

1

Autoturism

4

7200

2

Autoturism asigurat Centrului Militar de Sector nr. 2 conform L 446/2006

1

1800

3

Vehicul utilitar

2

3600

4

Generator electric 50 kw (asigură clădirea instituției)

1

3000

5

Generator electric 3 kw

2

100

6

Generator electric trifazat 9 kw

1

100

7

Generator 50 kw

1

600

8

Motopompă apă

1

100

9

Atomizor

2

100

10

Mașină de debitat cu disc de fricțiune

2

120


Notă:


 • •  Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de C02 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul sau energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri in trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.). în cazul constatării unor deferențe de consum carburant, față de cel precizat de producător, determinarea se va efectua, conform legislației în vigoare, ulterior.

 • •  Consumurile de carburant ale autovehiculelor sunt stabilite conform prescripțiilor tehnice (fișelor de produs) date de producător sau de către Registrul Auto Român, la care sunt aplicate corecțiile prevăzute de Ordinul nr. 14 din 27 septembrie 1982 și aprobate de către ordonatorul principal de credite.


ViZAT "' pre noschimbare,

SECRETAR,

Normative proprii de cheltuieli

la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru comunicații voce/date mobile

Nr. crt.

Beneficiar

Cuantum decontare (lei/lună)

1.

Conducere

(Primar, Viceprimar, Secretar)

1.500 lei

2.

Director executiv

400 lei

3.

Șef serviciu

200 lei

4.

Consilier local

200 lei

5.

Personal de execuție, consilieri

100 lei

6.

Platforme tehnice, sistem de alarmare

1.000 lei

Notă:

 • •  In situația unui cumul de funcții, acesta va beneficia de valoarea cea mai mare dintre cuantumurile aferente (nu se cumulează).

 • •  în cazul delegațiilor oficiale în străinătate, membrii acestora beneficiază în luna respectivă de suplimentarea cuantumului de decontare cu 50% pentru UE și 100% pentru non-UE.

VIZAT spre ncschirnbare, SECRETAR,

Normative proprii de cheltuieli

la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol

Nr.crt.

Categorii de cheltuieli de protocol

Limita maximă

I

Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri

1.

Mese oficiale (dineuri oficiale, dejunuri oficiale oferite de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

120 lei/persoană

2.

Cocteiluri sau recepții oferite de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

25 lei/persoană

3.

Cafea, apă, sucuri, alte tratații oferite în timpul conferințelor sau al ședințelor organizate de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București)

20 lei/persoană

II

Invitarea în țară a unor delegații pe cheltuiala părții române

1.

Cheltuieli zilnice de masă pentru invitații Primarului Sectorului 2 al Municipiului București

130 lei/persoană/zi

2.

Alte cheltuieli (cafea, apă, sucuri, alte tratații oferite în timpul tratativelor sau al ședințelor)

20 lei/persoană/zi

3.

Cadouri

400 lei/delegație

4.

Materiale informative și de lucru

50 lei/persoană

5.

Materiale promoționale

50 lei/persoană

6.

Servicii de interpretariat

30 lei/interpret/oră

7.

Organizare vizite obiective turistice

50 lei/persoană