Hotărârea nr. 294/2019

Hotărârea nr. 294 - privind solicitarea acorduluiConsiliului General al Municipiului Bucureşti și împuternicirea Consiliului Local al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru încheierea unui  Protocol de colaborare cu SC SUPERCOM SA în vederea realizării unui proiect de interes public local în domeniul gestionării și asigurării trasabilității deșeurilor municipale


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristîgiilor nr. 11-13, Tel: «(4021) 209.60.00 Fax: «-(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București și împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru încheierea unui Protocol de colaborare cu SC SUPERCOMSA în vederea realizării unui proiect de interes public local în domeniul gestionării și asigurării trasabilității deșeurilor municipale

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București și împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru încheierea unui Protocol de colaborare cu SC SUPERCOM SA în vederea realizării unui proiect de interes public local în domeniul gestionării și asigurării trasabilității deșeurilor municipale

Analizând:

 • -  Referatul de aprobare nr. 138690/23.09.2019 al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 138888/24.09.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 139360/24.09.2019 prezentat de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


^^^/ziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;

 • - Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare;

 • - OUG nr. 74/ 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019;

- Planul Național de Gestionare a Deșeurilor 2014 -2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 353/2009 privind aprobarea Planului de Gestionare a Deșeurilor în Municipiul București;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.119 / 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare in Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 108 / 2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deșeurilor municipale din Municipiul București;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a


GD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului '•<D/u og* V’ *n Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a 2 al Municipiului București;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. s),alin. (3) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București și împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru încheierea unui Protocol de colaborare cu SC SUPERCOM SA în vederea realizării unui proiect de interes public local în domeniul gestionării și asigurării trasabilității deșeurilor municipale, conform Protocolului - cadru prevăzut în Anexa ce conține 7 file și face parte integrantă din această hotărâre.

Art 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV


Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 294 /27.09.2019

PROTOCOL

PRIVIND PARTENERIATUL PENTRU REALIZAREA UNUI PROIECT PUBLIC DE INTERES LOCAL IN DOMENIUL GESTIONĂRII ȘI ASIGURĂRII TRASABILITĂȚII DEȘEURILOR MUNICIPALE

pre ne'wWmbare

Proiect

PROTOCOL

privind parteneriatul pentru realizarea unui proiect public de interes local in domeniul gestionării și asigurării trasabilității deșeurilor municipale

1. Preambul

Având in vedere'.

 • > prevederile Planului National de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942 / 2017, referitoare la obligațiile / responsabilitățile autorităților administrației publice locale privind realizarea / implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor la nivelul comunităților locale in scopul atingerii si îndeplinirii țintelor specifice,

 • > Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deșeurilor municipal din Municipiul București, prin care responsabilitatea îndeplinirii obiectivului de reducere la depozitare a deșeurilor municipale revine Primăriilor 1-6, operatorilor de salubrizare și administratorilor depozitelor de deșeuri;

 • > Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 353/2009 privind aprobarea Planului de Gestionare a Deșeurilor în Municipiul București;

 • > Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.119 / 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare in Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București;

reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • - Legea nr. 249 / 2016 privind deseurile de ambalaje, cu modificările ulterioare,

 • - Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019;

In considerarea:

 • > Prevederilor Proiectului de Hotarare privind aprobarea Mașter Planului pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor la nivelul Municipiului București, aflat in procedura de dezbatere / aprobare, precum si ansamblul reglementarilor programatice din legislația specifica naționala si locala a Municipiului București / Sectorului 2, respectiv Județului Ilfov:

 • > Cerințelor / responsabilităților imperative in sarcina autorităților publice locale si operatorilor de salubritate privind implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor in Municipiul București si Regiunea București - Ilfov,

 • > Obligației necondiționate de atingere a țintelor stabilite pentru perioada 2014 - 2020 prin PNGD si Planul de gestionare / Managementul deșeurilor pentru Municipiul București privind:

 • -  Ratele minime de capturare a deșeurilor reciclabile de 60% in 2020, 75 % in 2025, 80 % in 2030 și 85 % in 2035;

 • -  reducerea anuala cu 42 % (2019), 60 % (2020) a cantitatilor de deșeuri deviate de la depozitare, raportate la total cantitate colectata,

 • -  reducerea cu 65 % a cantitatilor de deșeuri biodegradabile depozitate, raportate la cantitatea depozitata in anul 1995,

 • -  reciclarea deșeurilor de ambalaje, raportate la total cantitate deșeuri municipale / asimilate colectate,

 • -  reducerea prin reutilizare, reciclare si alte operațiuni de valorificare materiala, a cantitatii de deșeuri provenite din lucrări de reamenajare si reabilitare exterioara / interioara a a locuințelor, minimum 55 % (2019) și 70 % (2020);

Ținând cont de situația macroeconomică concreta si persistentă

acțiunii unor factori defavorizanti, identificați prin:

 • -  Lipsa unei politici coerente si realiste pentru investiții de interes public care sa vizeze realizarea de capacitati tehnologice de tratare / procesare a deșeurilor municipale;

 • -  Lipsa fondurilor publice necesare pentru investițiile menționate;

 • -  Caracterul de urgenta naționala al investițiilor;

 • -  Iminența aplicării regimului sanctionatoriu prevăzut de legislația naționala / europeana din domeniu, penalitățile / amenzile in valoare de circa 3 milioane euro si respectiv 3,5 milioane lei / an, urmând a fi plătite de administrația publica locala a Sectorului 2 în cazul nerealizarii țintelor,. Suplimentar, in caz de persistenta a neindeplinirii țintelor, se ajunge la aplicarea procedurii de < Infringement > la adresa României, sancțiune majora si cu efecte negative incalculabile pentru calitatea tarii noastre de membru UE;

 • -  Lipsa, în zona aferenta Sectorului 2 al Capitalei a unor capacitati tehnologice de sortare / tratare prin Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, situație ce va genera costuri suplimentare semnificative pentru comunitatea si administrația publica locala, de la nivel municipal si al sectoarelor Municipiului București datorita imposibilității îndeplinirii țintelor stabilite prin actele normative emise in domeniul protecției mediului, respectiv colectării separate a deșeurilor menajere si similare si raportării in mod corespunzător a acestor operațiuni;

a fost identificata oportunitatea de realizare a unui “Centru pentru gestionarea in sistem de management integrat a deșeurilor municipale (presortare / sortare / tratare / valorificare)”, denumit în cele ce urmează ”CENTRU” cu o capacitate de cca. 150.000 tone / an, in structura modulara, investiția fiind 100 % privată, Sectorul al Municipiului București susținând si asigurând sprijin pentru dezvoltarea activităților de gestionare integrata și asigurarea trasabilității deșeurilor generate in aria sa administrativ-teritoriala, in cadrul competentelor si atribuțiilor specifice care ii revin conform legislației aplicabile.

2. Părțile

(1) SECTORUL 2 al Municipiului București - prin Primăria Sectorului 2 al Municipiului București, cu sediul in București, str. Chiristigiilor nr. 11-13, cod fiscal 4204038, cont_________________deschis la Direcția de Trezorerie a
Sectorului 2, telefon: 21 209.60.63, fax: 21 252.80.39., e-mail:......, prin
reprezentant legal, Domnul TOADER Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 București;

5      '

(2) S.C. SUPERCOM - S.A. cu sediul în București, str. Gherghiței nr. 23C, sector 2, cod poștal 022512 tel. ____________e-mail_________________,
înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr.J 40 / 10046 / 1993, cod de înregistrare fiscală RO 3884955, IBAN_______________ la Banca
____________ reprezentată de ________________în calitate de Președinte -Administrator Unic,

în scopul indeplinirii prevederilor PNGD 2014-2020 si obiectivelor stabilite in Mașter Planul Municipiului București, care instituie obligația ca toate deseurile municipale colectate, indiferent de natura acestora, să fie supuse unui proces de sortare, prelucrare si valorificare, sens in care operatorul serviciului de salubrizare trebuie sa organizeze activitatile menționate în instalații proprii sau ale unor terti autorizați pentru aceste activitati,

convin încheierea unui Protocol de colaborare, denumit în cele ce urmează „Protocol” pentru realizarea unui proiect public de interes local in domeniul gestionării și asigurării trasabilității deșeurilor și ca o garanție a faptului ca acest CENTRU va avea asigurata materia prima necesara (deseurile municipale si fluxuri speciale de deșeuri), astfel încât să poata asigura continuitatea locurilor de munca (aproximativ 200) si recuperarea investițiilor făcute.

3. Obiectul Protocolului de Colaborare

 • (1) Obiectul Protocolului îl constituie implementarea Proiectului ”Deseurile municipale din Sectorul 2 — veriga in Economia circulara ” prin realizarea CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR - BUCUREȘTI- Sector 2 > pentru asigurarea trasabilității deșeurilor municipale, investiție de interes public local major pentru Sectorul 2 al Municipiului București.

 • (2) Prin realizarea in regim de urgenta a investițiilor in capacitati tehnologice integrate -sortare, tratare mecano-biologica & termica / valorificarea materiala a deșeurilor municipale - se vor realiza tintele stabilite, fiind astfel evitate in totalitate masurile sanctionatorii sub forma penalităților / obligațiilor de plata in sarcina Sectorului 2 București,

 • (3) Investițiile se derulează / finalizează etapizat - secvențial in intervalul 2019 - 2021,

4. Valoarea/finanțarea investiției

Valoarea totala a investițiilor este de cea. 45 milioane euro,

Finanțarea este 100 % privata si va fi asigurata de S.C. SUPERCOM - S.A.,

5.   Prezentarea generală

 • (1) Centrul va asigura:

 • -  sortarea / pretratarea deșeurilor solide municipale, urmata de tratarea tehnologica TMB / termica separata a fracției biodegradabile ( organice ) si respectiv a fracției uscate,

 • -  presortarea / sortarea tehnologica a deșeurilor din construcții si demolări;

 • -  presortarea / sortarea deșeurilor voluminoase

 • -  producerea de RDF.

 • (2) Capacitatea totala de procesare a Centrului este de cca. 150.000 tone deșeuri / an

6. Obligațiile /Responsabilitățile Pârtilor

(1)   S.C. SUPERCOM - S.A.

 • a) intocmirea proiectelor / documentațiilor pentru investiții,

 • b) asigurarea locațiilor,

 • c) obținerea autorizațiilor / avizelor, conform reglementarilor legale in vigoare,

 • d) asigurarea finanțării integrale a investițiilor,

 • e) executarea lucrărilor de CM + infrastructura utilitati +acces,

 • f) executarea lucrărilor de racordare la S.E.N.

 • g) montajul echipamentelor livrate de furnizorii externi / interni,

 • h) probe tehnologice, optimizări, punerea in funcțiune, recepția,

 • i)  autorizațiile de funcționare, instruirea personalului,

 • j) operarea Centrului

(2)   Sectorul 2 al Municipiului București, prin PRIMĂRIA SECTORULUI 2 București:

 • a) Realizează demersurile administrative pentru includerea investiției in Planul National de Gestionare a Deșeurilor, in Mașter Planul Municipiului București

 • b) Asigura asistenta si sprijin pentru S.C. SUPERCOM - S.A. pentru obținerea avizelor / autorizațiilor / acordurilor necesare pentru realizarea investiției si operarea Centrului, precum si pentru contractarea / /valorificea produselor / subproduselor obținute.

7. Clauze speciale

(1) SC SUPERCOM - SA se angajeaza / declara solemn / se obliga ferm si irevocabil, in nume propriu si / sau ca obligație asumata de orice structuri organizationale viitoare care vor avea dreptul de dispoziție asupra Centrului ca activ tehnologic si / sau dreptul de operare a acestuia, ca pe întreaga durata de funcționare a CENTRULUI [ estimata de furnizorul de tehnologie si echipamente la cel puțin 20 de ani ]:

 • - sa proceseze cu prioritate toate deseurile municipale provenite / colectate in raza administrativ-teritoriala a Sectorului 2, cu excepția celor destinate tratării termice in instalația / Uzina Energie din Deșeuri planificata a fi realizata de Municipiul București

 • - sa participe cu o contribuție specifica la atingerea țintelor privitoare la managementul integrat al deșeurilor prevăzute de legislația europeana si naționala aferente Sectorului 2 București,

 • -  sa faca raportările solicitate de organismele autorizate privind trasabilitatea deșeurilor municipale si sa pună la dispoziția Primăriei Sectorului 2 București toate documentele doveditoare in acest sens,

 • (2) Sectorul 2 al Municipiului București, prin Primăria Sector 2 București, se angajeaza ferm / declara solemn si irevocabil, ca pe toata durata de funcționare a Centrului [estimata la cel puțin 20 de ani], întreaga cantitate de deșeuri municipale colectata in Sectorul 2 București, cu excepția celor destinate tratării termice in instalația / Uzina Energie din Deșeuri planificata a fi realizata de Municipiul București, va fi procesata / tratata in cadrul Centrului, prin raporturi comerciale specifice încheiate intre părțile implicate / interesate, in limita competentelor statuate in legile, normele si toate regulamentele aplicabile, privind serviciul public de colectare / transport al deșeurilor municipale pe raza administrativ - teritoriala a Sectorului 2 al Municipiului București, sub condiția determinării prețului/tarifelor de procesare/tratere în cadrul Centrului, prin proceduri concurențiale, in condiiile legii.

 • (3) Fiecare parte va desemna o persoana mandata special pentru reprezentarea / relația operativa cu cealalta parte, precum si cu tertii implicați in implementarea Proiectului,

 • (4) Părțile vor institui un mecanism de informare operativa reciproca si vor asigura monitorizarea derulării Proiectului, a stadiului îndeplinirii obligațiilor asumate si calendarului de realizare a acțiunilor / etapelor planificate

 • (5) S.C. SUPERCOM - S.A. va întocmi / prezenta semestrial Primăriei Sectorului 2 București o informare privind aspectele menționate la pct. 3), impreuna cu propuneri pentru imbunatatirea colaborării care face obiectul prezentului Parteneriat

 • (6) Părțile pot conveni modificarea / completarea prezentului Protocol, in scris, printr-un ADDENDUM, parte integranta a acestuia.

Prezentul PROTOCOL a fost redactat de parti in 2 ( doua ) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, semnate de reprezentanții lor legali azi, ___________________la București.

PRIMĂRIA Sectorului 2

S.C. SUPERCOM-S.A.