Hotărârea nr. 292/2019

Hotărârea nr. 292 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 232/2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 233”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
Claia 3006 caltgore’e 2,4 6


www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60,00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 232/2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 233”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H. C.L. Sector 2 nr. 232/2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 233”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 4235/05.09.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 129220/06.09.2019 prezentat de către Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


ykdresîj Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov nr. 7975/02.08.2019, irecția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu .2019;

oziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  • - Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1a - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, număr apel de proiectare: POR/10/2017/10/10.1.a.;

  • -  Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru programul “îmbunătățirea infrastructurii educaționale”;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 232/2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 233”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 232/2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 233”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, se modifică și se completează, având următorul conținut:


Se aprobă contribuția proprie în proiect a Direcției Generale pentru nistrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, reprezentând achitarea tuturor Ituielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția proprie de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 197.085,73 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 233. ”

Art. II. Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 232/2019 se înlocuiește cu anexa ce cuprinde 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 232/2019 privind aprobarea proiectului ,, Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 233”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, rămân aplicabile.

Art. IV. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinja ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 292/ 2019

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA IMOBILULUI GRĂDINIȚA NR. 233 -


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE - Reabilitarea ți modernizarea imobilului - Grădinița nr. 233

Nr.

cri

Denumire * capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibile

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

ISO

_

7 fW?.

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru abținerea jri luuranjaru tereaulni

I 1

Chjinerea terenului

(I.OO,. ■ ■ '

,0.00

..0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

2,475.00

470.25

2.94525

000

0.00

0.00

2,945,25

13

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

10,000.00

1.900100

11.900.00

060

0 00

0 00

11,900 00

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/pro terți a utilităților

0.00

0.00

g o.oo

0 00

000

0.00

000

TOTAL CAPITOL l

12,475.00

2370.2S

14,845.25

0.00

0.00

0.00

14.845.25

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utHitățilar necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 | 0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

9.399.00

1,785.81

1MS421

000

0,00

0 00

11,18481

3.1.1. Studii de teren

2250.00

427,50

•-*2.67X50

0.0G

000

0 00

2,677.50

3,1-2, Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00 .

000

0.00

0 00

0 00

3,1.3 Alte studii specifice

7.149.00

1,35821 .

- 3507.31

0.00

000

0.00

8,507 31

32

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

0.00

. 0 00

0 00

0 00

3.3

Expertizare tehnica

1.850.00

351.50

1201.50

0.00

000

0 00

2,201.50

3 4

Certificarea performanței energetice și audîtul energetic al clădirilor

tJÎOO.OO

190.00

1,190.00

000.

0.00:

0.00

1,190.00

3 5

Proiectare

MUW-OS

45,897.73

737,404.73

0.00 •

000

0.00

287,464 73

3 5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00'

000

0.00

0.00

0 00

3.5.2. Studiu de prefezabilrtate

O^X)

0.00

: o.bo --

0.00

.000

0 00

0.00

3 5.3. Studiu de fezabilitate/documentape de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

50,981.00

’î.-

9.929 39

; siujoj?

0.00

0.00

0.00

60.31039

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizaîiilor

49.OP.2 00

9.325.58

1S.4:;.7 5S

0,00

0 00

0 00

58,407.58

3,5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de

000

O.ix.:-

. 0.00 ...

0.00

O.QQ.

0.00

O 00

3 5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

141.804.00

26.942.76

163,746.76

000

O.OO

0 00

168.746 76

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0-00 .

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

3.7

Consultanta

59,685.84

11440.31

7l.0ZS.J5

o.oo

OHO -

0 00

71,026 15

3.7,1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

56.843,69

10.800.30;

^.67,w3>6-

0.00

0.00

0.00

67.643 96

3.7 2 Aud itul financiar

2.842 18

540.01 .

338219

oi»

000

0.00

3.382.19

3 8

Asistenta tehnica

65^44.11

12.41919

77.783:30.

0.00

0.00

0 00

77,78330

3 8.1, Asistență tehnică din partea proiectantului

',-^52D.4S  ’

3.618.39

-1C.1J'?34 -

000

0 00

0 00

10,139 34

3.8.1.1. Pc perioada de execufie a lucrărilor

5.684.37 '

1.080.03

V&uo-

- 0.00

*0.00

0 00

6,764 40

3-8.1,2, Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2,836.08

-

■     i.374.94--

•••••••

0.00

000

0 00

3,374 94

3.8-2. Dirigeuție de șantier

56.843.66

. 10.800 ai-;

•47>43iW

. o.oo

0,00

0 00

67.643 96

TOTAL CAPITOL 3

378,865.95

71,984.54

450,850.49

0.00

0.00

0.00

450,850.49

4

CAPITOLUL 4 Chtltuidi pentru itn«stițua de bază

4.1

Cunstracțlt și uutalațh

3,804.345.73

722.825.69

4,527,171.42

OOO

o.oo-

0.00

4,527,171 42

4.2

Montaj nriiajc tehnologice si funcționale

1,179.506.01

224,106.14

■:l.403.6H !5

0.00

0.00

ooo

1,403,612 15

4.3

Uritaje, ccWpantcMte tebnulo£icc M funcționale care necesita moaLuj

663.74S.97

127.062:38

795*1 li7

O.QO

■0.00’

ooo

795,811 27

4,4

Utilaje, ectupxtoautc tehnologice și funcționale care nu necesita montaj m echipam cote dc transport

0.00

-

' ’

0 00

0.00

ooo

0 00

45

Datări

1,212,107.52

230,30043

.- I.4fe3ow;:

0.00

0.60

ooo

1,442,407 95

4 6

Active necorpcrnle

. 43,00.'    ■

0.00

boo

o.oo

ooo

0 00

TOTAL CAPITOL 4

6364,708.23

I3O4J94.56

«,169,002.79

0.00

0.00

0.00

8,169,002.79

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5 1

Qfgxate-arr ste șantier

S60.mi.13  ■

104,343.57

.  7HA30J0 '

0.00

0.00

0.00

764,430.30

5.1.1. Lucrări de conscuctri ți tfrianlețti aferente urgnnizArn de țxnticr

- 549.176.66

104.343.57 .

-  653,52023   ’

0 00

ooo

ooo

653.520.23

5.1J2. Cheltuieli conexe organizării ile șantier

r: 410,910X77

0.00

i 10.910.07

ooo

ooo

110,910.07

5J.

Coihhiokoc, taie, cote, costul creditului

SA72L06

0 00 :

: S8.72S.O6

0.00

OM

0.00

88,728.06

5 2.1. Comisioanele și dobânzile afoiente creditului băncii finanțatoare

0.M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.Z2. Cota aferentă ISC pcrttw controlul calttâțu lucrărilor de cortstnjcțtt

t .27.727.52-

o.oo

" :.Z7‘MTA2’,.

000

000

0.00

27,727.52

5.2.3, Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbauim ți pentru auionzarca lucrărilor de construcții

. . . 0.00 ■

o(po.

.-7

o.oo

0.00

5,545.50

5 JL4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

27,727 52

0.00

-27,72732-'

0.00

000

0.00

27,727.52

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de constnairc/desfi tnțare

j ' 27:727.52

0,00

27.727 52

'zCT''r' 000

060

0.00

27,727.52

53

ChcftuicH dhcrae și acy nevăzute

297,062.67

56.441.91

353.50-1.5S

0.00

0.00

0.00

353,504.58

5.4

Cheituiris pentru informare ți publicitate

6722.69

1,277.31 :

S.ITOOCO

0.09

0.00

(1.00

8,000.00

TOTAL CAPITOL 5

1.052,600.15

162,062.79

UI 4,662.94

0.00

0.00

0.00

1^14,662.94

6

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6 1

Pregătirea persotuduliri din espto,tt»re

-000

0.00

- <U»

0.00

0.00

ooo

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

: » .oo

0.G0

: - 0.00

0.00

o.oo

ooo

0 00

TOTAL CAPITOL 6

” ■. îOinȚ| 1

0.00

O.Od

o.oo

o oo

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

8^08,64933

1,540,712.14

9,849361.47

0.00

0.00

0.00

9,849,361.47

din care

O.M (Cap. 1.2 +Cap l 3 + Cnp 2 + Cap 4 I + Cap.4.2 +Cap5 1 I)

5*45,503.40

6,599,149.05

>.053.645.65

5^99,149.05

000

- - 0 .00.

ooo

* linii bugeLare valabile doar pentru Organismele intermediare si AM POR

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CR T.

SURSE DE FINANȚARE

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, dia care ;

9,849461.47

a

Valoarea totala nedigibilâ, inclusiv TVA aferent

0.00

b

Valoarea totala eligibilă

9.849.361 47

n

Contribuția proptit, din care :

197,085.73

Q

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

197,085.73

b

Contribuția solicitantului la cheltuieli neehgibilc, inclusiv TVA aferent•

0.00

HI

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ N ERAM BVRSABHĂ SOLICITATĂ

9,652475.74

inforeuro iulie 2018 - 1 curo

4 6584

Valoarea totala a cerem dc finanțare

2,114.322 83 €

Valoarea totala necligjbilâ. inclusiv TVA aferent

- €

Valoarea totala cligibilâ

2.114322.83 €

Valoare / participant (352 parii cipanti)

6.0G6.60 €