Hotărârea nr. 291/2019

Hotărârea nr. 291 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe  din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209,60.00 Fax: +(4021) 209 62 82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H. C.L. Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 135400/17.09.2019 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter teuBB^âU:,d&/către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al ăăa ■


2 București;


Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 19 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 10 din Hotărârea Guvernului României nr. 907/29.11.2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,


HOTĂRĂȘTE


Art.l. (1) Se modifică anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea

indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexelor nr. 1 și 2, ce conțin un număr de 6 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul

Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al

Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 9 pagini, inclusv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H. C.L. Sector 2 nr. 291/2019

CENTRALIZATOR

PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ȘI INDICATORII TEHNICO -

ECONOMICI AFERENȚI - BLOCUL 11, SCARA 2 DIN ȘOSEAUA

PANTELIMON NR. 285A, SECTOR 2, BUCUREȘTI

VIZAT spre neschimbare, „SECRETAR^

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

9                                9               9    7

ANEXA 1 la HCL S2 NR........./

CENTRALIZATOR

PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI

Nr, Crt,

Adresa bloc de locuințe

Nr,

ap,

Arie utilă a blocului de locuințe(M P)

Indicatori valorici

Indicatori fizici

Total valoare -mii lei-(fara TVA)

Din care, C+M -mii lei-(fara TVA)

Total valoare -mii lei-(cu TVA)

Din care, C+M -mii lei-(cu TVA)

Investiția specifică (coloana 4/ coloana 3) -mii lei/ mp arie utilă (fara TVA)

Investiția specifică (coloana 6/ coloana 3) -mii lei/ mp arie utilă

(cu TVA)

Economie anuală de energie kWh/ an

Durata de recuper are a investiți ei -ani-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Șos. Pantelimon nr. 285 A, bl. 11, sc. 2

27

1.986,9

1000,01021

916,26712

1207,18479

1107,86473

0,50330

0,60757

251.190

10,60

Director Executiv DACP,

Șef ServicjuuSUDC,

Ing. VaSiJe<jn^3fiu-


Ing. Victorița Bocea


VIZAT spre neschimbare SECRETAR,

Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 291/2019

DEVIZ GENERAL

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII - BLOCUL 11, SCARA 2 DIN

ȘOSEAUA PANTELIMONNR, 285A, SECTOR 2, BUCUREȘTI

VIZAT pre neschimbare, SECRETAR,

Obiectivul: Șos. Pantelimon Nr, 285A, Bloc 11, Scara 2

z

TOADEFVi

7    ^probat,

Timar Sector 2 ^y^jyii^ÂÎ

Devizul general                       VȘgC

privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor de reabilitare enregetica pentru: Șos. Pantelimon Nr. 285A, Bloc 11, Scara 2

In mii Lei / mii Euro la cursul 4,7437 Lei/Euro din data 11.02.2019 Conform H.G. nr.28 din 2008

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

subcapitolelor de cheltuieli

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

Cheltuieli

CAPITOLUL 1

pentru obținerea sii amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

2,80262

0,59081

0,53250

3,33512

0,70306

TOTAL CAPITOLUL 1

2,80262

0,59081

0,53250

3,33512

0,70306

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,00000

0,63242

0,57000

3,57000

0,75258

3.3

Proiectare si inginerie

8,40787

1,77243

1,59750

10,00536

2,10919

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

2,80262

0,59081

0,53250

3,33512

0,70306

3.5

Consultanta

2,80262

0.59081

0,53250

3,33512

0,70306

3.6

Asistenta tehnica

5,60525

1,18162

1,06500

6,67024

1,40613

TOTAL CAPITOLUL 3

16,979

3,729

4,075

21,054

4,624

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

910,66187

191,97292

190,53262

1101,19449

228,44777

4.1.1

Lucrări reabilitare termica a blocului de locuințe conf. situații de plata 2009-2015

350,13724

73,81101

84,03294

434,17018

87,83510

4.1.1

Lucrări pentru finalizarea reabilitării termice a blocului de locuințe

560,52463

118,16191

106,49968

667,02431

140,61267

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 4

910,66187

191,97292

190,53262

1101,19449

228,44777

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1     (Organizare de șantier

5,60525

1.18162

1,06500

6,67024

1,40613

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

2,80262

0,59081

0,53250

3,33512

0,70306

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

2,80262

0,59081

0,53250

3,33512

0,70306

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6,22743

1,31278

0,00000

6,22743

1,56221

5.2.1

Comisioane, taxe si cote legale

6,22743

1,31278

0,00000

6,22743

1,56221

5.2.2

Costul creditului

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

57,73404

12,17068

10,96947

68,70351

14,48311

TOTAL CAPITOLUL 5

69,56672

14,66508

12,03446

81,60118

17,45145

CAPII

Cheltuieli pentru probe tehnolog

OLUL 6

ice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL:

1000,01021

210,95781

207,17458

1207,18479

251,22628

din care C+M;

916,26712

193,15454

191,59761

1107,86473

229,85390

Proiectant,

SC VITASTAL CONSULTING SRL

ANEXA NR. 1 la H.C.L.S.2 NR.

................/2019


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

1

Adresa bloc locuințe

ȘOS. PANTELIMON NR. 285A, BL. 11, SC. 2,

SECT.2,

Număr apartamente

27

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

1.986,9

Indici valorici (fara TVA)

Total valoare (mii lei)

1.000,01021

din care C+M (mii lei)

916,26712

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,50330

Indici valorici (cu TVA)

Total valoare (mii lei)

1.207,18479

din care C+M (mii lei)

1.107,86473

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,60757

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

251.190

Economia anuala de energie - tep/an

21,60

Durata de recuperare a investiției -ani

10,6

Durata de execuție - luni

3

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

549,76027

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

274,88014

Fondul de reparații al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

91,62671

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

664,71884

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

332,35942

Fondul de reparații al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

110,78647