Hotărârea nr. 290/2019

Hotărârea nr. 290 - privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2 ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 2098000 Fax: +(4021) 209 62.82


HOTĂRÂRE

privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative',

Analizând:

-Nota de fundamentare nr. 125180/29.08.2019 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Raportul de specialitate nr. 132080/11.09.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 55/2018, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al Rorrtăniei în perioada 2017 - 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestui^ în anul școlar 2017 - 2018, cu modificările și completările ulterioare;

^vj,-yhidul solicitantului privind acordarea ajutorului financiar FEGA în cadrul raentru școli al României, Ediția II, martie 2019;

^rârea Consiliului Local Sector 2 nr. 48/2019 privind aprobarea listei anuale a care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României în

perioada 2019-2023 și aprobarea măsurilor educative care însoțesc distribuția produselor ce se vor implementa în anul școlar 2018-2019.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 București, Directorul executiv al Direcției Achiziții și Contracte Publice și Directorul executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini șz a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.