Hotărârea nr. 29/2019

Hotărârea nr. 029 - privind aprobarea ,,Propunerii Consiliului local Sector 2” referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului Executiv al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 al Municipiului Bucureştiwww.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Propunerii Consiliului local Sector 2 ” referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Directorului Executiv al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.02.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea „Propunerii Consiliului local Sector 2 ” referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Directorului Executiv al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 al Municipiului București;

Analizând:

  • - Expunerea de motive întocmită de Președintele Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 5952/16.01.2019 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- art. 623 alin. (1) lit. d) alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 24/2019 pentru  modificarea și\ompletarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum^ i\ anulW®)/


entri^ stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru


y            y eansil*ului Local Sector 2 nr. 55 130.06.2015 privind numirea în

de conducere de Director Executiv al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 a doamnei Stegăruș Dalia.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă „Propunerea Consiliului Local al Sectorului 2” privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Directorului Executiv la Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 - dna Stegăruș Dalia, aferente perioadei 01.01.2018 - 31.12.2018, conform anexei ce conține 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la