Hotărârea nr. 289/2019

Hotărârea nr. 289 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2019 – 2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro Strndîi Chlristiglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209 62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 135634/17.09.2019 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 135892/19.09.2019 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Conform nr. 41702/10.01.2019 emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, înregistrat la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 323/11.01.2019, prin care s-a avizat rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2019 — 2020;

 • - Avizul Conform nr. 44100/10.01.2019 emis de către Ministerul Educației Naționale, înregistrat la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 308/11.01.2019, privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal și special postliceal pentru anul școlar 2019 - 2020;

 • - Avizul Conform nr. 17717/28.08.2019 emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin care s-a avizat completarea și modificarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa pe raza Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020;

 • - Avizul nr. 10/13.09.2019 emis de către Comisia de Atribuire de Denumiri a V


București, avînd ca obiect atribuirea denumirii unității de învățământ r de stat Colegiul Național “Școala Centrală”;

 • - A$*/sa nr. 1691767/25672/25.01.2019 emisă de către Primăria Municipiului

 • - Direcția Patrimoniu - Serviciul Cadastru înregistrată la Direcția Generală comunicat faptul că imobilul în care funcționează Grădinița nr. 280 a primit la nivelul anului 1983 numărul poștal 4 pe Strada Delfinului, fosta stradă Cocostârcului fiind desfințată la nivelul anului 1986;

  • "BU T.

  '-penTru Administrarea Patrimoniului Imobiliar cu nr. 1377/01.02.2019 prin care s-a


 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de

Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3732/2013 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019 - 2020, cu modifcările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4431/05.07.2019 privind acordarea titlului de “Colegiu Național” Școlii Centrale din Municipiul București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. ‘I Anexa nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 5/2019 privind aprobarea rețelei iii’

unitelor de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Secipndui 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020 se modifică . f ...

și se completează conform anexei ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Relații Comunitare, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

Art. III Prezenta hotărâre se publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 289

București, 27.09.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L Sector 2 nr. 289/27.09.2019

Modificări ale anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019-2020

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

(...)

(-)

(...)

(-)

(...)

20

GRĂDINIȚA NR. 280

STR. DELFINULUI NR. 4

2

PRE

(...)

(-)

(-)

(...)

(...)

50

COLEGIUL NAȚIONAL „ȘCOALA CENTRALĂ”

STR. ICOANEI NR. 3-5

2

PRI, GIM, LIC TEO

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,