Hotărârea nr. 288/2019

Hotărârea nr. 288 - privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti incepând cu anul şcolar 2019 - 2020

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tnl: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.B2


HO TÂRÂRE

privind aprobarea denumirii unei unități de învățământpreuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 107176/29.07.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 109367/31.07.2019 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare privind acordarea titlului de „Colegiu Național” Școlii Centrale, Sector 2, București, înaintată Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, de către Școala Centală, prin adresa nr. 273/07.01.2019;

 • - Hotărârea nr. 8/2019 emisă de Consiliul de Administrație al Școlii Centrale, Sector 2, București;

 • - Avizul nr. 10/13.09.2019 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere prevederile cuprinse în:

 • - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

iOrdînuI Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6,4W20.E)<î^mvind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de Owun sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București;

 • - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 443/05.07.2019 privind acordarea titlului de “Colegiu Național” Școlii Centrale din Municipiul București.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar de stat „Școala Centrală” cu sediul în București, str. Icoanei nr. 3-5, Sector 2, în Colegiul Național „Școala Centrală”, conform anexei ce cuprinde 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învățământ preuniversitar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

Anexă laH.C.L. Sector 2 nr. 288/27.09.2019

^pKșEBINȚÂ, 7\ 1 J ¥/ nîm tyMiNiTAL Denumirea/date unitate de învățământ anterior schimbării denumirii

Unitate de învățământ pentru nivelul secundar superior sau liceal

Liceu teoretic

Numele

Școala Centrală

Localitate

București

Nivelul școlarizat

PRI, GIM, LIC TEO

Adresa

Str. Iconei nr. 3 - 5, Sector 2, București Telefon 021.21.84.84, scoalacentrala@yahoo.com

II. Denumirea/date unitate de învățământ ulterior schimbării denumirii

Unitate de învățământ pentru nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu Național

Numele

Colegiul Național “Școala Centrală”

Localitate

București

Nivelul școlarizat

PRI, GIM, LIC TEO

Adresa

Str. Iconei nr. 3 - 5, Sector 2, București Telefon 021.21.84.84, scoalacentrala@yahoo.com

| VIZAT~

>pre neschimbate

'^secretar,