Hotărârea nr. 286/2019

Hotărârea nr. 286 - privind instituirea unor măsuri de asigurare a ordinii și liniștii publice în  parcurile, locurile  de joacăși de recreere din Sectorul 2 al Municipiului București

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.pB2.ro • Strada ChlristigHIor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209 62.82


HOTĂRÂRE

privind instituirea unor măsuri de asigurare a ordinii și liniștii publice în parcurile, locurile de joacă și de recreere din Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind necesitatea instituirii unor măsuri de asigurare a ordinii și liniștii publice în parcurile, locurile de joacă și de recreere din Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 122971/26.08.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Nota de fundamentare nr. 124795/29.08.2019 întocmită de Politia Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate comun nr. 125119/29.08.2019 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionarea Teritoriului și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru

Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului i

  • 2 al Municipiului București;

f,// - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

  • - Dispoziția nr. 1721/23.08.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare a Municipiului București;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționareale Administrației Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. n) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. în vederea asigurării ordinii și liniștii publice, a integrității mobilierului urban și respectării normelor de salubrizare în parcurile, locurile de joacă și de recreere de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, se aprobă programul de funcționare al acestora în intervalul orar 06:00-22:00, valabil pe tot parcursul anului, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale.

Art.l. (1) Parcurile, locurile de joacă și de recreere de pe raza sectorului 2 care nu sunt utilizate pentru tranzit și care nu sunt prevăzute cu posturi de pază, dar sunt dotate cu împrejmuire continuă și porți de acces, vor fi închise în intervalul orar 22:00-06:00.

(2) Se desemnează Poliția Locală Sector 2 să acționeze în vederea închiderii găsirilor, a locurilor de joacă și de recreere la orele 22:00 și respectiv deschiderii stora la orele 06:00.


(3) Echipajele Poliției Locale Sector 2 vor interveni la solicitările personalului de pază din parcurile, locurile dejoacă și de recreere de pe raza sectorului 2, ori de câte ori situația din teren o impune, în vederea identificării și înlăturării elementelor/grupurilor cu potențial infracțional și/sau de tulburare a liniștii și ordinii publice.

Art.3. (1) Administrația Domeniului Public Sector 2 va întocmi în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri lista cu locațiile care vor fi supuse reglementării de închidere/deschidere a parcurilor, locurilor de joacă și de recreere, o va comunica Poliției Locale Sector 2 în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Administrația Domeniului Public Sector 2 va demara un program prin care vor fi identificate parcurile, locurile de joacă și de recreere care se pretează la o acțiune de împrejmuire perimetrală continuă și porți de acces, astfel încât aceste obiective să poată intra în categoria celor în care circulația va fi restricționată pe timpul nopții.

Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Poliției Locale Sector 2 și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.