Hotărârea nr. 285/2019

Hotărârea nr. 285 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Parcări supraetajate - 5 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”


ROMANȚA Municipiul București Consiliu] Local Sector 2
www.ps2 ro - Strada Chiristiglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.B2


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Parcări supraetajate - 5 locații din Sectorul 2 al Municipiului București ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Parcări supraetajate - 5 locații din Sectorul 2 al Municipiului București";

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 17177/23.08.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 124236/28.08.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

VA - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1721/23.08.2019 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Parcări supraetajate - 5 locații din Sectorul 2 al Municipiului București" potrivit anexelor nr. 1- 3 ce cuprind un număr de 11 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală, pe obiective, a lucrărilor "Parcări supraetajate - 5 locații din Sectorul 2 al Municipiului București” este de 39.429.755,00 lei inclusiv TVA din care C+M 30.380.873,00 lei inclusiv TVA.


Art2. Se aprobă realizarea proiectelor "Parcări supraetajate - 5 locații din ul 2 al Municipiului București ".obiective de investiții de interes local din Sectorul unicipiului București.

Art.3. (1) Lucrările de construcție ale obiectivelor de investiții de interes local "Parcări supraetajate - 5 locații din Sectorul 2 al Municipiului București" vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

  • (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a fiecărui obiectiv de investiție în parte.

  • (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

9Prezenta Hotărâre conține un număr de 14 pagini, inclusv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.

Anexa nr. 1 IaH.C.L. Sector 2 nr. 285/2019

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR, _

CENTRALIZA TOR PENTR U

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "PARCĂRI

SUPRAETAJATE - 5 LOCAȚII DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

r                                        >                   i '

Anesa 1 la H.C.LS.2 Nr._____/2019

APROBARE "Parcari supraetajate pe străzile: Chisinau nr.24, Pantelimon nr.330, Pantelimon nr.283, Rascoala 1907 nr.lO,bI.14, Fainari nr.8,bl.71- SECTOR 2, BUCUREȘTI”

Nr.

Crt.

Denumirea străzii

MP

Valoare investiție (fără TVA) LEI

C+M (fără TVA)

LEI

Valoare investiție (inel. TVA) LEI

C+M (inel. TVA) LEI

Valoare investiție (inel. TVA) EURO

C+M (inel. TVA) EURO

1

Rascoala 1907, nr.10

143,40

3.917.588,00

3.012.456,00

4.661.932,00

3.584.822,00

987.823,00

759.593,00

2

Pantelimon, nr.330

286,80

7.580.355,00

5.798.493,00

9.020.622,00

6.900.207,00

1.911.392,00

1.554.440,00

3

Pantelimon, nr.283

215,10

6.025.574,00

4.689.167,00

7.170.430,00

5.580.108,00

1.519.349,00

1.182.376,00

4

Fainari, nr.8, bl.71

143,40

3.917.588,00

3.012.456,00

4.661.932,00

3.584.822,00

987.823,00

759.593,00

5

Chisinau, nr.24

430,20

11.693.143,00

9.017.575,00

13.914.839,00

10.730.914,00

2.948.434,00

2.273.788,00

TOTAL

1.218,90

33.134.248,00

25.530.147,00

39.429.755,00

30.380.873,00

8.354.821,00

6.529.790,00

EURO=4,7194 lei curs BNR (24.07.2019)

Director General

Alin Vasilica DRUGAtJ


Valedțl

n


I / Uz


Tehnic

MICU


Director JEconomic

Doina Anca RADU


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


întocmi^ 2 ex.

Ion POP

Anexa nr. 2 IaH.C.L. Sector 2 nr. 285/2019

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

DEVIZE GENERALE PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "PARCĂRI

SUPRAETAJATE - 5 LOCAȚII DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Proiect nr.:

0

Faza:

OFERTA

Beneficiar:

- ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

l

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

privind cheltuielile necesare realizării:

PARCARE SUPRATERANA RASCOALA 1907 NR. 10

Conform HG nr. 907 / 2016

(n mii lei / mii euro la cursul 4.7194 leHeuro din data de           24.07.2019

Nr. crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare fara TVA

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea la starea inițial

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețele de racord, utlltati exterioare incintei

130.767

27.708

24.846

155.613

32.973

2.2

Montaj utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.786

0.167

0.150

0.938

0.199

TOTAL CAPITOLUL 2

131.555

27.875

24.995

156.550

33.172

CAPITOLUL 3.’

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

3.3

Proiectare si inginerie

19.910

4.219

4.770

23.693

5.020

3.4

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica

0.000

o.ooo

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 3

19.910

4.219

4.778

23.693

5.020

CAPITOLUL^

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

2,568.699

544.285

616.4B8

3.056.751

647.699

4.2

Montaj utilaj tehnologic

233.164

60.000

67.959

336.965

71.400

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

17.400

3.687

4.176

20.706

4.387

4.4

Utilaje tara montaj si echipamente de transport

206.320

43,717

49.517

245.520

52.024

4.5

Dotări

660.716

140.000

158.572

786.252

166.600

4.5

Active rtecorporale

TOTAL CAPITOLUL 4

3,736.298

791.689

896.712

4,446.195

942.110

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții

29.026

6.320

5.667

35.493

7.521

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale

0.000

0.000

0.000

0.000

0 000

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 5

29.826

6.320

5.667

35.493

7.521

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

6.2.

Pregătirea personalului de exploatare Probe tehnoloqice si teste

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL:

3.917.588

830.103

744.342

4,661.932

987.823

din care : C + M

3,012.456

638.313

572.367

3,584.822

759.593

din care : utilități asigurate de beneficiar (Cap. 2)

905.132

191.790

171.975

1,077.110

228.230

PARCARE SUPRATERANA PANTELIMON NR. 330

Conform HG nr. 907 I 2016

{n mii lei / mii euro la cursul 4.7194 lei I euro din data de            24.07.2019

Nr. crt.

I

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (Inclusiv TVA)

Valoare fara TVA

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

MII euro

Mii lei

Mii lei

MII euro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEAl CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1 3

Amenajări pentru proiecția mediului sl aducerea la starea inițial

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețele de racord, utillali exterioare incintei

70.171

14.869

13.333

83.504

17.694

2.2

Montaj utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.78B

0.167

0.150

0.938

0.199

TOTAL CAPITOLUL 2

70.959

15.036

13.482

84.442

17.892

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3

Proiectare si Inginerie

56.384

11.947

10.713

67.097

14.217

3.4

Orqanizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

’          TOTAL CAPITOLUL 3

56.394

11.947

10.713

67.097

14.217

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

5.104.5B3

1.081.617

969.871

6,074.454

1,287.124

4.2

Montaj utilaj tehnologic

566.328

120.000

107,602

673.930

235.146

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale cu montaj

23.200

4.916

4.408

27.608

5.850

4.4

Utilaje fara montai si echipamente de transport

380.058

80.531

72.211

452.269

95.832

4.5

Dotări

1,321.432

280.000

251.072

1,572.504

333.200

4.5

Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4

7,395.601

1,567.064

1,405.164

8,800.765

1,864.806

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1 1. Lucrări de construcții

57.411

12.165

10.908

68.319

14.476

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 5

57.411

12.165

10.908

68.319

14.476

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste sl predare la beneficiar

6.1

6.2.

Pregătirea personalului de exploatare Probe tehnologice sl teste

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL:

7,580.355

1,606.212

1,440.267

9,020.622

1,911.392

din care : C + M

5,798.493

1,228.650

1,101.714

6,900.207

1,554.440

din care : utilltati asigurate de beneficiar (Cap. 2)

70.959

15.036

13.482

84.442

17.B92

n vizat—

Pre neschimbare

TAR

PARCARE SUPRATERANA PANTELIMON NR. 283

Conform HG nr. 907 / 2016

in mii lei-/mii duro la cursul 4.7194 lei / euro din data de            24.07.2019

Nr. crt.

-------,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (Inclusiv

rTVA)

Valoare fara TVA

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

MII euro

Mii lei

Mii lei |

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea ia starea inițial

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețele de racord, utiltatiexterioare incintei

360.729

80.673

72.339

453.067

96.001

2.2

Montaj utilaj tehnologic

0 000

0.000

0.000

0 000

0.000

2.3

Utilaje, echipamente tehnoloqice sl funcționale cu montaj

0.788

0,167

0.150

0.938

0.199

TOTAL CAPITOLUL 2

381.517

80.B40

72.488

454.005

96.200

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3

Proiectare si inginerie

44.334

9.394

8.424

52.758

11.179

3.4

Oraanlzarea procedurilor de achiziție

0.Q00

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

A^stenta tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 3

44.334

9.394

8.424

52.758

11.179

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

3,828.438

811.213

727.403

4,555.841

965.343

4.2

Montaj utilaj tehnologic

424.748

90.000

80.701

505.447

107.099

4.3

Utilaje, echipamente tehnoloqice si funcționale cu montaj

17.400

3.687

3.306

20.706

4.387

4.4

Utilaje fara montaj sl echipamente de transport

282.810

59.925

53.733

336.543

71.310

4.5

Dotări

991.074

210.000

188.304

1,179.378

249.899

4.5

Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4

5,544.468

1,174.825

1,053.447

6,597.915

1,398.038

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții

50.601

11.708

9.614

70.215

14.877

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1. Comisioane, taxe sl cote legale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 5

55.254

11.708

10.498

65.752

13.932

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

6.2.

Pregătirea personalului de exploatare Probe tehnoloqice si teste

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL:

6,025.574

1.276.767

1,144.857

7,170.430

1,519.349

' din care : C + M

4,689.167

993.594

890.941

5,580.108

1,182.376

ldin care : utilltati asigurate de beneficiar (Cap. 2)

381.517

80.840

72.488

454.005

96.200

VIZAT spre neschimbare _ SECRETAR,

PARCARE SUPRATERANA FAINARI NR. 8

Conform HG. nr. 907 / 2016

{n mii lei / mll euro la cursul 4,7194 lei I euro din data de            24,07.2019

Nr. cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (Inclusiv TVA)

Valoare fara TVA

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

MII lei

MII lei

MII euro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea la starea inițial

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețele de racord, utiltati exterioare incintei

130.767

27.708

24.846

155.613

32.973

2.2

Montaj utila] tehnoloqic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu monta]

0.788

0.167

0.150

0.938

0.199

TOTAL CAPITOLUL 2

131.555

27.875

24.995

156.550

33.172

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3

Proiectare sl inginerie

19.910

4.219

4.778

23.693

5.020

3.4

Orqanlzarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 3

19.910

4.219

4.778

23.693

5.020

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,568.699

544.285

616.488

3,056.751

647 699

4.2

Montai utilaj tehnoloqic

283.164

60.000

67.959

336.965

71.400

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu monta]

17.400

3.687

4.176

20.706

4.387

4.4

Utilaje fara monta] si echipamente de transport

206.320

43.717

49.517

245.520

52.024

4.5

Dotări

660.716

140.000

158.572

786.252

166.600

4 5

Active necorporale

,    *         TOTAL CAPITOLUL 4

3,736.298

791.689

896.712

4,446.195

942.110

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții

29.826

6.320

5.667

35.493

7.521

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1. Comisioane, taxe si cote leqale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 5

29.826

6.320

5.667

35.493

7.521

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste si predare la beneficiar

6.1

6.2.

Pregătirea personalului de exploatare Probe tehnologice sl teste

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL:

3.917.588

830.103

744.342

4.661.932

987.823

din care : C + M

3,012.456

638.313

572.367

3,584.822

759.593

din care ; utilltatl asigurate de beneficiar (Cap. 2)

905.132

191.790

171.975

1,077.110

228.230

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Proiect nr.      0

Faza:        OFERTA

Beneficiar    ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV privind cheltuielile necesare realizării:


PARCARE SUPRATERANA CHISINAU NR 24 Conform HG nr. 90712016 (n mii lei/mii euro la cursul 4,7194 lei / euro din data d 24.07.2019

Nr. crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare fara TVA

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Otiflnerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

o.ooo’

1.3

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea la starea Inițial

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețele de racord, utiltatl exterioare incintei

421.924

89.402

80.166

502.089

106.388

2.2

Montaj utilaj tehnoloqlc

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale cu montaj

1.406

0.298

0.267

1.674

0.355

TOTAL CAPITOLUL 2

423.330

89.700

B0.433

503.763

106.743

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3

Proiectare sl Inginerie

56.802

12.036

10.792

67.594

14.323

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 3

56.802

12.036

10.792

67.594

14.323

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

7,656.876

1.622.426

1,454.806

9,111.683

1,930.687

4.2

Montaj utilaj tehnologic

849.492

180.000

161.403

1,010.895

214.200

4.3

Utilaje, echipamente tehnologica sl funcționale cu montaj

34.800

7.374

6.612

41.412

8.775

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

600.412

127.222

114.078

714.489

151.394

4.5

Dotări

1,982.148

420.000

376.608

2,358.756

499.800

4.5

Active necorporâle

i             TOTAL CAPITOLUL 4

11,123.728

2,357.022

2,113.508

13,237.235

2,804.855

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1 Lucrări de construcții

89.283

18.918

16.964

106.247

22.513

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1. Comisioane, taxe sl cote legale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 5

89.283

18.918

16.964

106.247

22.513

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

6.2.

Pregătirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL:

11,693.143

2,477.676

2,221.697

13,914.839

2,948.434

din care : C + M

9,017.575

1,910.746

1,713,339

10,730.914

2,273.788

din care : utlIitati asigurate de beneficiar (Cap. 2)

423.330

89.700

B0.433

503.763

106.743

spre neschimbare, SECRETAR,

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 285/2019

VIZAT

[spre neschimbare SECRETAR,

INDICA TORITEHNICO-ECONOMICI PENTRU

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL "PARCĂRI

SUPRAETAJATE - 5 LOCAȚII DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI"

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

9              9      9'

Anexa nr. 3 la H.C..L. Sector 2 nr.

/2019


INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții

” Parcuri supraetajate pe străzile: C.hisinau nr.24, Pcintelimon nr.330, Pantelimon nr.283,

Rascoala 1907 nr. 10,bl. 14, Fainari nr.8, bl. 71- SECTOR 2, BUCUREȘTI”

Descriere:

Crearea unei infrastructuri rutiere sigure este condiție fundamentală pentru eficientizarea și fluidizarea traficului pietonal și auto, Efectele acestei abordări se regăsesc în influența asupra mediului înconjurător și reducerea poluării generate de activitățile de transport. De asemenea prin investițiile propuse, respectiv prin reabilitarea străzilor si crearea de locuri de parcare suplimentare, rezulta decongestionarea și fluidizarea traficului, cerința ce este impusa de STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ 2013 - 2020 aprobata de Guvernul României.

Investițiile propuse sunt in concordanta cu “Strategia de dezvoltare a Sectorului 2, București”. Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în aceste amplasamente se află în administrarea Sectorlui 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventarul Domeniului Public al Sectorului 2.

în ultimii 10 ani, numărul autovehiculelor de transport persoane din Regiunea Bucuresti-Ilfov a crescut cu peste 25%, din care 96% sunt autoturisme.

Este de așteptat ca în următoarea perioadă, tendința de creștere să se păstreze și chiar să se accentueze pe măsură ce economia se va dezvolta și obișnuințele privind modalitatea de deplasare ale locuitorilor se vor modifica. In același timp, locurile de parcare din Municipiul București sunt considerate a fi insuficiente.

De aceea, pentru soluționarea unor asemenea situații complexe sunt necesare abordări la diferite niveluri, prin reabilitarea sistemului rutier precum si crecrii de noi locuri de parcare, cu scopul de a ajuta la decongestionarea și fluidizarea traficului in general.

întrucât pe amplasament nu se permite realizarea de parcaje supraterane sau subterane din structuri clasice, se propune un sistem de parcare rotativ vertical, pe structura metalica. Fundația, din beton armat, va fi construita din grinzi de fundare care fac corp comun la partea superioara cu pardoseala armata. Elementele metalice ale structurii se ancoreaza in fundație cu buloane. Pereții exteriori se vor executa din panouri termoizolante, iar acoperișul din policarbonat translucid.

Obiectivele ale căror devize generale și indicatori tehnico-fmanciari sunt supuși aprobării sunt următoarele (euro-leu=4,7194, curs BNR la data de 24.07.2019) :

1. Str. Rascoala 1907, nr.10, bl.14

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 4.661.932,00 lei reprezentând 987.823,00 euro din care C+M inclusiv TVA: 3.584.822,00 lei reprezentând 759.593,00 euro

Suprafața totală : 143.40 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (135 zile) 4.661.932 lei reprezentând 987.823,00 euro

Durata de realizare: 135 zile


2. Sos. Pantelimon, nr.330

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 9.020.622,00 lei reprezentând 1.911.392,00 euro din care C+M inclusiv TVA: 6.900.207,00 lei reprezentând 1.554.440,00 euro

Suprafața totală : 286.80 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (160 zile) 9.020.622,00 lei reprezentând 1.911.392,00 euro

Durata de realizare: 160 zile

3. Sos. Pantelimon, nr.283

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 7.170.430,00 lei reprezentând 1.519.349,00 euro din care C+M inclusiv TVA: 5.580.108,00 lei reprezentând 1.182.376,00 euro

Suprafața totală : 215.10 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (155 zile) 7.170.430,00 lei reprezentând 1.519.349,00 euro

Durata de realizare: 155 zile

4. Str. Fainari, nr.8, bl.71

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 4.661.932,00 lei reprezentând 987.823,00 euro din care C+M inclusiv TVA: 3.584.822,00 lei reprezentând 759.593,00 euro

Suprafața totală .143.40 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (135 zile) 4.661.932,00 lei reprezentând 987.823,00 euro

Durata de realizare: 135 zile

5. Bd. Chisinau, nr.24

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 13.914.839,00 lei reprezentând 2.948.434,00 euro din care C+M inclusiv TVA: 10.730.914,00 lei reprezentând 2.273.788,00 euro

Suprafața totală : 430.20 mp

Eșalonarea investiției:

Anul 1: (220 zile) 13.914.839,00 lei reprezentând 2.948.434,00 euro

Durata de realizare: 220 zile

DIRECTOR GENERAL

Alin Vasilică DRUGĂU


întocmit 2e8. 07.08.2019

Ion POP


DIRECTOR ECONOMIC

Doina Anca RADU

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,