Hotărârea nr. 283/2019

Hotărârea nr. 283 - privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 99.900 leide la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Clubul Sportiv de Arte Marțiale Olimpicîn vederea realizării proiectului ”Inițiere în volei prin jocuri de mișcare pentru elevii din Sectorul 2”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2019


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigillor nr. 11-13, Toi: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 99.900 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru

Asociația Clubul Sportiv de Arte Marțiale Olimpic în vederea realizării proiectului "Inițiere în volei prin jocuri de mișcare pentru elevii din Sectorul 2”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.08.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 99.900 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Clubul Sportiv de Arte Marțiale Olimpic în vederea realizării proiectului "Inițiere în volei prin jocuri de mișcare pentru elevii din Sectorul 2”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2019;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 124108/28.08.2019 întocmit de către Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru

j Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului O'^7'2$âl Municipiului București;

■'p/ul            “ Anunțul de participare publicat în Monitorul Oficial al României nr. 80/23.05.2019,

Partea aVI-a;

- Procesul verbal nr. 78/23.08.2019 transmis de comisia de evaluare pentru domeniul SPORT;

  • - Dispoziția nr. 1721/23.08.2019 emisă de Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • -  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 94/17.04.2019 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

  • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 105/17.05.2019 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2019, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile Legii nr, 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 106/17.05.2019 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 107/17.05.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/17.05.2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1090/12.06.2019 privind desemnarea membrilor comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse conform Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin Dispoziția

Primarului Sectorului 2 nr. 1202/26.06.2019 și modificată prin Dispoziția Primarului M ) Șeltorului 2 nr. 1320/11.07.2019.

il             In temeiul ort. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de

---- Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă acordarea finanțării nerambursabile, în sumă de 99.900 lei, de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Clubul Sportiv de Arte Marțiale Olimpic, în vederea realizării proiectului „Inițiere în volei prin jocuri de mișcare pentru elevii din Sectorul 2”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2019.

Art. 2 Suma menționată la art. 1 va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, Capitol: 67.02, Subcapitol: 67.02.50, Paragraf: 67.02.50, articol 59.22 - Acțiuni cu caracter științific și social-cultural.

Art. 3 Contractul de finanțare nerambursabilă se încheie între Sectorul 2 al Municipiului București și Asociația Clubul Sportiv de Arte Marțiale Olimpic, conform Formularului nr. 7 din Regulamentul cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 106/17.05.2019.

Art. 4 (1) Pentru proiectul „Inițiere în volei prin jocuri de mișcare pentru elevii din Sectorul 2”, Sectorul 2 al Municipiului București va finanța doar cheltuielile eligibile și numai în condițiile prevederilor Regulamentului cadru aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 106/17.05.2019 și ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Orice alte cheltuieli, inclusiv cele constatate pe parcursul derulării contractului ca fiind neeligibile, vor fi suportate de beneficiar din fonduri proprii.

Art. 5 Beneficiarul va prezenta, atât la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cât și la depunerea cererilor de plată aferente tranșelor solicitate de la Autoritatea finanțatoare, Certificatul de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, aflat în termenul de valabilitate.

Art. 6 Monitorizarea derulării contractului de finanțare nerambursabilă se va face de către comisia de monitorizare constituită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București.Art. 7 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și serviciile publice de interes local te sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București vor


^/^'sEC^<^^igura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Art. 8 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 283

București, 29.08.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.